Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Студенттің өзін-өзі тексеруіне арналған жаттығулар мен жағдайлық есептер


1. Белоктық коэффицент деген не? Ол нешеге тең? Не ү шін анық талады?

2. Аланилцистеилглицин трипептидін жазың ыз. Осындай екі трипептидті дисульфидтік байланыспен байланыстырың ыз.

3. Осы амин қ ышқ ылдарынан тү зілген белоктың қ асиеті қ андай болады? Пептидтік байланысты кө рсетің із. N– жә не С-шетін кө рсетің із.

4. Белоктың ИЭН-сі рН= 3, 5; 6, 5; 9, 0; шамаларына тең болғ анда, ол қ андай қ асиеттерге (қ ышқ ылдық, негіздік) ие болады?

5. Казеиноген белогының ИЭН-сі рН- 4, 7. Қ андай жағ дайда (рН- 3, 7; 4, 7; 8, 0) осы белок тұ нбағ а тез тү седі, неге?

  1. Белоктың жалпы формуласы

осы белок қ андай қ асиетке ие? рН= 4, 7; 7, 0; 10 шамаларына тең болғ анда, белок заряды қ андай болады? Осы белоктың қ ұ рамына кіретін амин қ ышқ ылдарын анық таң дар.

  1. Белоктың жалпы формуласы

Осы белок қ андай қ асиетке ие? ИЭН-сі қ ай ортада? Нейтрал ортада заряды қ андай? Осы белоктың қ ұ рамына кіретін аминқ ышқ ылдарын анық таң дар.

  1. Белоктың жалпы формуласы

Осы белок қ андай қ асиетке ие? рН-тың мә ні қ ай шамада бұ л нейтралды болады. Осы белоктың қ ұ рамына кіретін амин қ ышқ ылдарын анық таң дар.

9.Фен- вал-асп- гли- гис амин қ ышқ ылдарының қ алдық тарынан тұ ратын белоктың біріншілік қ ұ рылымының ү зіндісін жазың ыз. Жоғ арыдағ ы полипептид тізбегіндегі соң ындағ ы амин қ ышқ ылдарын анық таң ыз.

10. Белоктың біріншілік, екіншілік, ү шіншілік қ ұ рылымдары немен қ амтамасыз етіледі.

11. Полипептидтік тізбегінде амин қ ышқ ылдары орын ауыстырса, белок қ андай ө згеріске ұ шырайды?

12. Глобулярлы, фибрилярлы белоктардың полипептид тізбегінің конфигурациясы қ андай (ү шіншілік қ ұ рылым)?

13. Тө ртіншілік қ ұ рылымы бар белоктарғ а мысал келтірің із.

14. Жеке белоктардың физико-химиялық қ асиеттері немен тү сіндіріледі?

15. Орта рН-ның мә ні қ андай болғ анда белоктар тұ нбағ а тез тү седі?

16. Белоктардың денатурациясының механизмі белоктардың тұ нбағ а тү суінен айырмашылығ ы неде?

17. Белок гидролизі, оның тү рлері. Гидролиз сатыларын қ андай реакциялар арқ ылы анық тауғ а болады?

18. Зерттелетін ерітіндімен сапалық реакцияларды жасағ анда анық талды:

биурет реакциясы – оң

нингидрин реакциясы –оң

Шульце-Распайль реакциясы – теріс

Адамкевич реакциясы – теріс

Сапалық реакцияғ а қ арап қ андай қ орытындыларды шығ аруғ а болады?

19. Екі ерітіндімен тү рлі-тү сті реакцияны жасағ анда анық талды:

бірінші ерітіндіде екінші ерітіндіде

биурет реакциясы оң теріс

нингидрин реакциясы оң оң

Фоль реакциясы оң оң

Қ андай қ орытынды шығ аруғ а болады?

20.Белок ерітіндісіне қ анық қ ан (NH4)2 4 ерітіндісінің тең кө лемін қ осқ анда тұ нба пайда болды. Қ андай белок тұ нбағ а тү сті?

21. Белоктың қ ышқ ылдық гидролизінің сатысын анық таң ыз, егер:

а) биурет реакциясы - кү лгін тү с

(NH4)2 4 тұ здалу реакциясы – тұ нба

б) биурет реакциясы- ә лсіз кү лгін тү с

(NH4)2 4 тұ здалу реакциясы – тұ нба жоқ болса.

22.Биохимиялық зерттеулерде биологиялық материалда тө мен молекулалық қ осылыстарды анық таудың алдында ә детте ерітіндіден белоктарды бө ліп шығ арады. Ол ү шін ү шхлорсірке қ ышқ ылын (Ү ХС) жиі пайдаланады. Ү ХС қ алай ә сер етеді?

23. Стоматологияда мышьяк ангидридін ұ лпаның некрозын тудыру ү шін қ олданады. Бұ л ә сері неге байланысты?

24. Рибонуклеаза ферментіне мочевинаны қ осты. Фермент денатурацияғ а ұ шырай ма жә не оның активтілігі жоғ ала ма? Неге?

25. Ауруда тромб тү зуге бейімділік бар. Гликозамингликандардың қ андай ө кілін тромбоздарды емдеу жә не алдын алу ү шін қ олдануғ а болады?

26. Сү тті қ айнатқ анда оның бетінде жұ қ а қ абыршық пайда болды, 27 оның қ ұ рамына қ андай белоктар кіреді жә не қ айсысы ерітіндіде қ алады, неге? Егер сү ттің рН қ ышқ ыл жақ қ а ауысса, жағ дай қ алай ө згереді?

27. Науқ астан анализге алғ ан қ анды центрифугада айналдырғ аннан кейін, плазманың тү сі сү ттің тү сіне ұ қ сас болды. Қ андай липопротеидтер осындай тү сті қ амтамасыз етеді жә не бұ л қ ан туралы не айтуғ а болады?

 

Сабақ: КҮ РДЕЛІ БЕЛОКТАР. ГЛИКО-, ХРОМО-, НУКЛЕОПРОТЕИДТЕР: Ө КІЛДЕРІ, Қ АСИЕТТЕРІ, МАҢ ЫЗЫ. НУКЛЕИН Қ ЫШҚ ЫЛДАРЫ. ДНҚ, РНҚ, ОЛАРДЫҢ ТҮ РЛЕРІ, Қ Ұ РЫЛЫСЫ, МАҢ ЫЗЫ.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 3042. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Оценка качества Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и номер лекарственной формы соответствуют друг другу. Ингредиенты совместимы, расчеты сделаны верно, паспорт письменного контроля выписан верно. Правильность упаковки и оформления....

БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА В составе зуба выделяют минерализованные и неминерализованные ткани...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия