Студопедия — Гликозаминглюкандардың химиялық құрамы
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Гликозаминглюкандардың химиялық құрамы


Гликозамингликан-дардың аталуы Дисахаридтік бірліктің қ ұ рамы Мономерлер арасындағ ы байланыс Кү кірт қ ышқ ылының орны
Гиалурон қ ышқ ылы β –глюкурон қ ышқ ылы жә не ацетилглюкозамин Β -1, 3- гликозидті -
хондроитинсульфат А β –глюкурон қ ышқ ылы жә не ацетилгалактозаминсульфат Β -1, 3- гликозидті С4
хондроитинсульфат С β –глюкурон қ ышқ ылы жә не ацетилгалактозаминсульфат Β -1, 3- гликозидті С6
хондроитинсульфат В Идурон қ ышқ ылы жә не ацетилгалактозаминсульфат Β -1, 3- гликозидті С4
Кератансульфат Идурон қ ышқ ылы жә не ацетилгалактозаминсульфат Β -1, 4- гликозидті С2
Гепарин Ацетилглюкозаминсульфат жә не глюкуронилсульфат α -1, 4- гликозидті к С6

 

Гиалурон қ ышқ ылы b-1, 4-гликозидтік байланыс арқ ылы қ ұ рылғ ан 100 ден 20000-ғ а дейін дисахаридтер қ алдығ ынан тұ ратын кү рделі қ осылыс. Дисахаридтік қ алдық тар b-глюкурон қ ышқ ылы мен b- ацетилглюкозаминдерден тұ ратын, b-1, 3-гликозидті байланыс арқ ылы қ ұ рылғ ан. Гиалурон қ ышқ ылы шыны тә різді денеде, кіндік бауда кездесіп, патогенді агенттің таралуына жол бермейді. Дә некер тіндерде кездесіп, ө ткізгіштігін реттеуге, дә некер тінінің негізгі цементтеуші заты болып табылады. Гиалурон қ ышқ ылы буынаралық сұ йық тық та майлау рө лін атқ арып, буындардың беттерінің бір бірімен ү йелісін азайтады. Митозды жылдамдататын фактор.

Хондроитинкү кірт қ ышқ ылы – қ ысқ а тізбекті сульфатталғ ан полисахарид. Молекулалық тізбегінің қ ұ рамында 20 дан бірнеше жү зге дейін дисахаридтер қ алдығ ынан тұ рады. Дисахаридтік қ ұ рамы b-глюкурон қ ышқ ылынан жә не b- ацетилгалактозаминсульфаттан, олар бір бірімен b-1, 3-гликозидті байланыс арқ ылы қ осылғ ан. Хондроитинсульфаттар ү ш тү рде болуы мү мкін. Хондроитинкү кірт қ ышқ ылы сү йек жә не шеміршектің тіндерінде минералдануғ а, кальцилену жә не фибриллогенез процестеріне қ атысып, митозды баяулатады.

Гепарин қ ұ рамында кү кірт қ ышқ ылы бар қ ысқ а тізбекті, дә некер тінінің міндетті қ ұ рамдас бө лігі. Гепариннің мономері дисахаридті қ алдық, b-глюкуронилсульфаттан жә не a-ацетилглюкозаминсульфаттан тұ рады. Олардың арасындағ ы химиялық байланысы a-1, 4-гликозидті. Гепарин дә некер тінінің семіз клеткаларында синтезделеді. Қ анның ұ ю процесінде антикоагулянт жә не липидтер алмасуын реттеп, антиатерогенді қ асиет кө рсетеді. Гепарин кейбір ферменттерді активсіздендіреді, мысалы, гиалуронидазаның ә серіне кедергі жасап, капиллярлардың ө ткізгіштігін тө мендетеді, тіндерді гистаминнің артық мө лшерінен босатады. Осы қ асиетіне сү йене отырып, гепаринді қ абыну процесіне қ арсы қ олданады.

Протеогликандардың ө кілінің бірі гиалуропротеид, молекуласының 2-2, 3% белоктан, ал қ алғ ан бө лігі гиалурон қ ышқ ылынан тұ рады. Бұ л белок буын аралық сұ йық тық та кездеседі.

 

4.Хромопротеидтер, жалпы сипаттама, жіктелуі (гемопротеидтер, пигменттер, магнийпорфириндер).

Хромопротеидтер – боялғ ан кү рделі белоктар: жай белоктан жә не қ ұ рамында металы бар простетикалық топтан қ ұ ралғ ан. Алайда, металдар гемнің қ ұ рамында болады. Хромопротеидтердің маң ызы зор, кейбір ө кілдері фотосинтезге, бү кіл организмнің тыныс алуына, оттегіні жә не СО2 тасымалдауғ а, сә уле жә не тү сті ажыратуғ а, тотығ у-тотық сыздану реакцияларына қ атысып, энергияны бө ліп шығ арады.

Хромопротеидтер қ ұ рамындағ ы металдарғ а байланысты ү ш топқ а бө лінеді:

1.Гемопротеидтер, қ ұ рамында гемі бар кү рделі белоктар.

2. Магнийпорфириндер, простетикалық тобының қ ұ рамындағ ы порфирин сақ инасында магний элементі бар зат. Магнийпорфириндердің негізгі ө кілі хлорофилл.

3. Пигменттер теріге, шашқ а, кө зге тү с беретін зат. Пигмент қ ұ рамы жай белок жә не меланоидты компоненттен тұ рады. Меланоид қ ұ рамына кіретін негізгі заты меланин.

 

5. Тыныс алу белоктары (миоглобин, гемоглобин), қ ұ рылысы, рө лі.

Тыныс алу белоктарына гемоглобин (Нb) жә не миоглобин (Mb) жатады.

Миоглобин –жай белоктан (полипептидтік тізбегінде 153 амин қ ышқ ылы бар) жә не простетикалық топ – 1 гемнен тұ рады.

Гемінің қ ұ рамында темірі бар порфин сақ инасынан тұ рады. Порфин 3 пиррольды жә не бір пирролинді сақ иналар метин кө піршелері арқ ылы байланысқ ан циклды қ осылыс (с. 8). Молекулалық массасы 17000 Д.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 4817. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Гальванического элемента При контакте двух любых фаз на границе их раздела возникает двойной электрический слой (ДЭС), состоящий из равных по величине, но противоположных по знаку электрических зарядов...

Сущность, виды и функции маркетинга персонала Перснал-маркетинг является новым понятием. В мировой практике маркетинга и управления персоналом он выделился в отдельное направление лишь в начале 90-х гг.XX века...

Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов. МОНО – крупнейший в Великобритании...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.027 сек.) русская версия | украинская версия