Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ)

 

 

Метою письмової контрольної роботи виступає комплексне освоєння дисципліни, що вивчається, студентами заочної форми навчання, попередня підготовка до екзамену.

Контрольна робота містить теоретичне питання, одну задачу одне практичне завдання.Такий підхід до будови роботи дозволяє одержати теоретичні знання та практичні навички вирішення конкретних задач.

Теоретичне питання повинне бути висвітлене стиснуто, цілком розкрито, ілюстровано цифровими прикладами зі спеціальної, періодичної літератури (з посиланнями на неї) або даними звітних матеріалів підприємства (з додатком джерела інформації чи посиланням на нього).

По ходу рішення практичних завдань необхідно розкрити зміст понять теорії економічного аналізу, що зустрічаються, дати короткі пояснення. Формули, що приводяться в завданнях повинні бути описані згідно умов нормативних вимог. Наприкінці контрольної роботи необхідно навести список використаних літературних джерел.

Завдання контрольної роботи складені поваріантно. Номер варіанта відповідає останній цифрі шифру залікової книжки (шифр указується на обкладинці контрольної роботи). Контрольна робота повинна пройти рецензію та бути захищена за 10 днів до початку екзаменаційної сесії.

 

Варіант 1.

 

1. Охарактеризуйте предмет економічного аналізу. Поясніть сутність системності та комплексності економічного аналізу? Охарактеризуйте етапи й перспективи розвитку економічного аналізу.

2. Визначте вплив факторів на обсяг виробленої продукції методом ланцюгових підстановок за наступними даними:

Показники План Факт
Обсяг продукції, тис. грн. 2803,8 3155,2
Середньооблікова чисельність робітників, людин.
Середя кількість днів, що відпрацьована одним робітником за рік
Середнє число годин, що відпрацьоване одним робітником за день 6,9 6,8
Середній виробіток продукції на одну відпрацьовану людино-годину, грн. 1,5 1,6

3. Завдання 1.

 

Варіант 2.

 

1. Надайте характеристику основних математичних методів, які застосовуються в аналізі діяльності підприємства. Викладіть основні вимоги до економічного аналізу, що обумовлені застосуванням математичних методів.

2. Визначте вплив елементів товарного балансу на обсяг реалізації балансовим методом й методом ланцюгових підстановок по даним, що наведено нижче. Зіставте ці методи й зробіть висновки.

Показники План Факт
Запас товарів на початок періоду, тис. грн.
Надходження товарів, тис. грн.
Інше вибуття товарів, тис. грн.
Запас товарів на кінець періоду, тис. грн.
Разом реалізація товарів, тис. грн.

3. Завдання 2.

 

 

Варіант 3.

 

1. Поясніть, що розуміють під методом економічного аналізу, назвіть його характерні риси. Розкрийте основні способи та прийоми економічного аналізу та сфери їхнього застосування.

2. Визначте вплив факторів на обсяг виробленої продукції методами абсолютних та відносних різниць за наступними даними:

 

Показники План Факт
Обсяг продукції, тис. грн. 2803,8 3155,2
Середньооблікова чисельність робітників, людин.
Середя кількість днів, що відпрацьована одним робітником за рік
Середнє число годин, що відпрацьоване одним робітником за день 6,9 6,8
Середній виробіток продукції на одну відпрацьовану людино-годину, грн. 1,5 1,6

3. Завдання 1.

 

 

Варіант 4.

 

1. Назвіть принципи створення раціонального потоку інформації. Надайте характеристику основних облікових та не облікових джерел аналізу господарчої діяльності та основних сфер їхнього використання

2. Визначте вплив факторів на обсяг виробленої продукції методом простого добавлення нерозкладного залишку за наступними даними:

Показники План Факт
Обсяг продукції, тис. грн. 2803,8 3155,2
Середньооблікова чисельність робітників, людин.
Середя кількість днів, що відпрацьована одним робітником за рік
Середній денний виробіток продукції одним робітником, грн. 10,35 10,88

3. Завдання 2.

 

Варіант 5.

 

1. Назвіть та охарактеризуйте основні групи показників, що використовуються для оцінки господарчо-фінансової діяльності підприємств. Поясніть, з якою метою проводиться перевірка звітних матеріалів.

2. Визначте вплив факторів на обсяг виробленої продукції логаріфмичним методом за наступними даними:

Показники План Факт
Обсяг продукції, тис. грн. 2803,8 3155,2
Середньооблікова чисельність робітників, людин.
Середя кількість днів, що відпрацьована одним робітником за рік
Середній денний виробіток продукції одним робітником, грн. 10,35 10,88

3. Завдання 1.

 

 

Варіант 6.

 

1. Надайте поняття економічної моделі, охарактеризуйте основні етапи процесу моделювання. Поясніть, у яких випадках застосовується детерміноване моделювання.

2. За даними таблиці, що наведено нижче, проаналізуйте виконання плану за асортиментом продукції.

Продукція Ціна заодиницю, грн. План Факт
кіл-ть, тис. шт. сума, тис. грн. кіл-ть, тис. шт. сума, тис. грн.
Виріб А 0,25 10,75 0,23 9,89
Виріб В 0,33 29,70 0,38 34,20
Виріб С 0,41 20,91 0,49 24,99
Усього     61,36   69,08

3. Завдання 2.

 

 

Варіант 7.

 

1. Надайте характеристику основних типів кінцевих факторних систем, що використовуються в детермінованом моделюванні та викладіть основні прийоми моделювання. Назвіть основні передумови стохастичного аналізу й поясніть галузь його застосування.

2.За даними таблиці, що наведено нижче, проаналізуйте виконання плану з урахуванням структури продукції.

Продукція Ціна заодиницю, грн. План Факт
кіл-ть, тис. шт. сума, тис. грн. кіл-ть, тис. шт. сума, тис. грн.
Виріб А 0,25 10,75 0,23 9,89
Виріб В 0,33 29,70 0,38 34,20
Виріб С 0,41 20,91 0,49 24,99
Усього     61,36   69,08

3. Завдання 1.

 

 

Варіант 8.

 

1. Наведіть загальну блок-схему комплексного економічного аналізу та надайте необхідні пояснення. Поясніть, що розуміють під синтетичним показником?

2. Здісніть рейтингову оцінку об'єктів методом відстаней за наступними даними:

Об'єкти Показники
Фондоємність, грош.од./грош.од. 0, 52 0,45 0,66
Прибуток, тис. грош.од.
Собівартість, грош.од./шт. 55,11 62,20 49,31
Період обігу оборотних коштів, днів 11,21 10,86 9,87

3. Завдання 2.

 

Варіант 9.

 

1. Поясніть сутність комплексної оцінки господарчо-фінансової діяльності та охарактеризуйте основні методи побудови інтегрального показники господарчої діяльності (методи сумм, коефіцієнтів, відстаней, суми місць та інші).

2. Визначте вплив факторів на обсяг прибутку від реалізації продукції методом ланцюгових підстановок за факторними моделями

де П – прибуток від реалізації продукції, тис. грн.,

q – обсяг реалізованої продукції, нат. од.,

p - ціна за одиницю продукції, грн.,

z – витрати на виробництво одиниці продукції, грн.,

zпер- змінні витрати на одиницю продукції, грн.,

Sпост- валова величина постійних витрат підприємства, тис. грн.

 

за наступними вихідними даними:

Показник: План Факт
обсяг реалізованої продукції -
середня ціна реалізації -
собівартість одиниці продукції -
питомі змінні витрати у собівартості -
сума постіних витрат 765,0 604,8
сума прибутку від реалізації 714,0 475,2

 

Зробіть висновки та поясніть, яка модель має переваги й чому.

 

3. Завдання 1

 

 

Варіант 10.

 

1. Поясніть переваги маржинального аналізу при вивчені взаємозв'язку прибутку, собівартості й обсягу продажів. У чому сутність поняття «маржинальний дохід». Яким чином даний метод дозволяє оцінити критичні показники: обсягу виробництва, обсягу реалізації та ініші?

2. Загальна величина поточного запасу в умовах рівномірної витрати матеріалу визначається середньою добовою потребою у матеріалі, інтервалом постачань й коефіцієнтом затримки матуріалів. Методом ланцюгових підстановок визначте вплив на зміни величини поточного запасу факторів-аргуменів, використовую дані таблиці:

Найменування факторів План Факт
Добове виробництво продукції, од.
Витрата матеріалу на одиницю виробу, кг.
Інтервал постачань, днів
Коефіцієнт затримки матеріалу 0,5 0,55
Поточнийзапас, кг

3. Завдання 2.

 

 

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 182. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия