Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. 1 Витрати операційної діяльності включають:
1 Витрати операційної діяльності включають:

1) собівартість реалізованої продукції;

2) адміністративні витрати;

3) витрати звичайної діяльності;

4) витрати на збут;

5) інвестиції.

а) 2,3,5; б) 3,4,5; в) 2,4,5; г) 1,2,4; д) 1,3,5.

 

2 До кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання відносяться:

1) заробітна плата керівників, фахівців, службовців;

2) амортизаційні відрахування машин та обладнання;

3) витрати на обслуговування обладнання, транспортних засобів;

4) заробітна плата робітників, які обслуговують обладнання;

5) витрати на відрядження.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 2,4,5; г) 1,3,5; д) 2,3,4.

 

3 У залежності від часу формування витрат розрізняють:

а) технологічну, цехову собівартість;

б) індивідуальну та середньогалузеву собівартість;

в) планову і фактичну собівартість;

г) цехову та виробничу собівартість;

д) технологічну, цехову, виробничу собівартість.

 

4 Адміністративні витрати – це:

1) витрати на утримання апарату управління;

2) утримання основних засобів загальногосподарського призначення;

1) витрати на професійні послуги, зв’язок, службові відрядження;

2) витрати на обслуговування обладнання;

3) амортизаційні відрахування машин та обладнання.

а) 3,4,5; б) 1,2,3; в) 2,4,5; г) 2,3,4; д) 1,3,5.

 

5 Нормативний метод обліку витрат – це:

а) коли витрати збираються разом , а потім розподіляються між виробами пропорційно плану;

б) метод, який застосовується в галузях, де переважають фізико-хімічні технологічні процеси;

в) метод, об’єктом обліку якого є замовлення;

г) метод, який враховує витрати у межах норм та відхилення від норм;

д) метод, який враховує прямі витрати підприємства.

 

6 Витрати звичайної діяльності включають:

1) операційні витрати;

2) фінансові витрати;

3) втрати від участі в капіталі;

4) інвестиції;

5) ціни на продукцію.

а) 3,4,5; б) 1,2,3; в) 2,4,5; г) 2,3,4; д) 1,3,5.

 

7 У залежності від мети розрахунку використовують групування витрат :

а) на прості та комплексні;

б) за економічними елементами та калькуляційними статтями;

в) на умовно-постійні та умовно-змінні;

г) на прямі та непрямі;

д) на основні та накладні.

 

8 Факторами зниження собівартості є:

а) підвищення продуктивності праці;

б) скорочення норм витрачання матеріалів;

в) народногосподарські, галузеві, внутрішньовиробничі;

г) вдосконалення технології та організації виробництва;

д) покращання використання обладнання/

 

9 Втратами від участі в капіталі є:

а) фінансові витрати;

б) витрати на погашення відсотків за користування кредитами;

в) інвестиції;

г) збитки від інвестицій в дочірні або спільні підприємства;

д) операційні витрати.

 

10 Кошторис витрат на виробництво продукції складається:

1) у розрізі комплексних статей витрат;

2) за економічними елементами;

3) за статтями витрат;

4) на певний період;

5) на одиницю продукції.

а) 1,2; б) 3,4; в) 2,4; г) 2,5; д) 1,5.

 

11 До витрат на збут включаються:

1) оплата праці продавців, торгових агентів;

2) амортизація будівель, споруд, машин та обладнання;

3) витрати на гарантійний ремонт та обслуговування;

4) витрати на рекламу, пакувальні матеріали, транспортування;

5) витрати на розрахунково-касове обслуговування.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 2,4,5; г) 1,3,4; д) 2,3,4.

 

12 Собівартість продукції – це:

а) витрати на оплату відсотків за фінансовими кредитами;

б) вартість продукції;

в) загальновиробничі витрати;

г) виражені в грошовій формі витрати підприємства на її виробництво і реалізацію матеріальна допомога;

д) виражені в грошовій формі витрати підприємства на її виробництво і реалізацію.

 

13 За методом віднесення на собівартість продукції витрати діляться:

а) за економічними елементами та калькуляційними статтями;

б) на прості та комплексні;

в) на умовно-постійні та умовно-змінні;

г) на прямі та непрямі;

д) на прямі та непрямі на основні та накладні.

 

14 До кошторису загальновиробничих витрат відносяться:

1) амортизаційні відрахування машин та обладнання;

2) витрати на обслуговування обладнання, транспортних засобів;

3) заробітна плата керівників, фахівців, службовців цехів з відрахуваннями на соціальні заходи;

4) заробітна плата допоміжних робітників цеху з відрахуваннями на соціальні заходи;

5) амортизація будівель, споруд, інвентарю цеху.

а) 1,2,3; б) 2,4,5; в) 3,4,5; г) 2,3,4; д) 1,3,5.

 

15 У промисловості розрізняють собівартість:

а) технологічну, цехову собівартість;

б) планову і фактичну собівартість;

в) цехову та виробничу собівартість;

г) індивідуальну та середньогалузеву собівартість;

д) технологічну, цехову, виробничу собівартість.

 

16 Витрати на соціальні заходи включають відрахування:

1) на державне соціальне страхування;

2) до державного пенсійного фонду;

3) до фонду сприяння зайнятості;

4) до резервного фонду;

5) до фонду заробітної плати.

а) 1,3,5; б) 3,4,5; в) 2,4,5; г) 2,3,4; д) 1,2,3.

 

17 За мірою однорідності витрати діляться:

а) за економічними елементами та калькуляційними статтями;

б) на умовно-постійні та умовно-змінні;

в) на прості та комплексні;

г) на прямі та непрямі;

д) на основні та накладні.

 

18 До складу елемента “Витрати на оплату праці” включаються:

1) відрахування до пенсійного фонду;

2) відрахування на соціальне страхування;

3) заробітна плата за окладами, тарифами, надбавки, доплати згідно законодавства;

4) премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати;

5) оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу.

а) 1,2,3; б) 2,4,5; в) 3,4,5; г) 2,3,4; д) 1,3,5.

 

19 Основними шляхами зниження витрат у матеріаломістких галузях є:

1) збільшення норми витрат;

2) скорочення та ліквідація браку;

3) випуск якісної продукції;

4) підвищення фондовіддачі;

5) підвищення продуктивності праці;

6) зменшення відходів;

7) підвищення фондоозброєності.

а) 1,2; б) 3,7; в) 2,6; г) 2,5; д) 1,4.

 

20 Виробнича собівартість – це:

а) витрати на виробництво продукції у вартісному виразі;

б) витрати на виконання технологічної операції;

в) витрати цеху на виробництво продукції;

г) адміністративні витрати;

д) витрати на збут продукції.

 

21 До фінансових витрат відносяться:

а) витрати на виробництво продукції;

б) витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу;

в) витрати на заробітну плату;

г) витрати на рекламу;

д) адміністративні витрати.

 

22 За етапами формування витрат розрізняють:

а) технологічну, цехову собівартість;

б) планову і фактичну собівартість;

в) індивідуальну та середньогалузеву собівартість;

г) технологічну, цехову, виробничу собівартість;

д) цехову та виробничу собівартість.

 

23. Собівартість реалізованої продукції включає:

1) витрати на придбання обладнання;

2) витрати на послуги аудиторських служб;

3) виробничу собівартість продукції, реалізованої протягом звітного періоду;

4) нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;

5) наднормативні виробничі витрати.

а) 1,2,3; б) 2,4,5; в) 3,4,5; г) 2,3,4; д) 1,3,5.

 

24 Втратами від участі в капіталі є:

а) відрахування на пенсійне забезпечення;

б) погашення одержаних позик;

в) витрати на управління виробництвом;

г) збитки від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства;

д) винагороди за професійні послуги.

 

25 Методами обліку витрат є:

1) нормативний;

2) аналітичний;

3) за замовленнями, попередільний;

4) котловий;

5) прямого розрахунку;

6) індексний.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 2,4,5; г) 1,3,6; д) 1,3,4.

 

26 Які витрати належать до умовно-постійних?

1) електроенергія на освітлення;

2) електроенергія на технологічні потреби;

3) сировина й основні матеріали;

4) заробітна плата робітників-відрядників;

5) адміністративно-управлінські витрати;

6) заробітна плата робітників-почасовиків.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 2,4,5; г) 1,5,6; д) 2,3,4.

 

27 Машинобудування відноситься до:

1) енергоємних галузей;

2) паливомістких галузей;

3) фондоємких галузей;

4) матеріаломістких галузей;

5) трудомістких галузей.

а) 1,2; б) 3,4; в) 4,5; г) 2,4; д) 2,5.

 

28 Резервами зниження собівартості продукції є:

1) підвищення продуктивності праці;

2) народногосподарські, галузеві, внутрішньовиробничі;

3) скорочення норм витрачання матеріалів;

4) вдосконалення технології та організації виробництва;

5) покращання використання обладнання;

6) скорочення витрат на управління та обслуговування.

а) 1,2,3,4,5; б) 3,4,5,6; в) 1,2,4,5,6; г) 1,3,4,5,6; д) 2,3,4,5,6.

 

29 Залежно від участі у виробничому процесі витрати діляться:

а) за економічними елементами та калькуляційними статтями;

б) на прості та комплексні;

в) на умовно-постійні та умовно-змінні;

г) на прямі та непрямі;

д) на основні та накладні.

 

30 Назвіть абсолютні показники плану собівартості продукції:

1) собівартість товарної продукції;

2) собівартість валової продукції;

3) собівартість одиниці продукції;

4) витрати на одну гривню товарної продукції;

5) зниження витрат на одну гривню товарної продукції;

6) зниження собівартості порівняної продукції.

а) 3,4,5; б) 1,2,3; в) 2,4,5; г) 2,3,4; д) 1,5,6.

 

31 Які з нижченазваних елементів не входять до виробничої собівартості:

1) сировина і основні матеріали;

2) заробітна плата основних виробничих робітників;

3) амортизаційні відрахування;

4) витрати на підготовку кадрів;

5) витрати на збут.

а) 1,2; б) 3,4; в) 4,5; г) 2,4; д) 2,5.

 

32 У залежності від впливу на обсяги виробництва витрати діляться:

а) за економічними елементами та калькуляційними статтями;

б) на прості та комплексні;

в) на прямі та непрямі;

г) на умовно-постійні та умовно-змінні;

д) на основні та накладні.

 

33 Об’єктом калькулювання є:

а) суб’єкт господарювання; б) структурні підрозділи суб’єкта господарювання; в) робоче місце; г) виріб.

 

34 Котловий метод обліку витрат -це:

а) метод, який застосовується в галузях, де переважають фізико-хімічні технологічні процеси;

б) коли витрати збираються разом , а потім розподіляються між виробами пропорційно плану;

в) метод, об’єктом обліку якого є замовлення;

г) метод, який враховує прямі витрати підприємства;

д) метод, який враховує витрати у межах норм та відхилення від норм.

 

35 Метод обліку витрат за замовленнями – це:

а) коли витрати збираються разом , а потім розподіляються між виробами пропорційно плану;

б) метод, який застосовується в галузях, де переважають фізико-хімічні технологічні процеси;

в) метод, який враховує прямі витрати підприємства;

г) метод, об’єктом обліку якого є замовлення;

д) метод, який враховує витрати у межах норм та відхилення від норм.

 

36 До елемента “Амортизація” включається:

1) вартість основних засобів;

2) вартість нематеріальних активів;

3) амортизація основних засобів;

4) амортизація необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів;

5) вартість будівель, споруд, інвентарю.

а) 1,2; б) 2,4; в) 2,5; г) 3,4; д) 4,5.

37 Структура витрат на виробництво продукції – це:

а) склад витрат за їхніми статтями;

б) склад витрат і частка кожного елемента у їх загальному обсязі;

в) співвідношення витрат у їх обсязі;

г) склад витрат за їх елементами.

 

38 До виробничої собівартості включаються наступі витрати:

1) адміністративні витрати;

2) витрати на збут;

3) витрати на рекламу;

4) внески до Пенсійного фонду;

5) заробітна плата робітників;

6) комплектувальні вироби.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 2,4,5; г) 4,5,6; д) 2,3,4.

39 Собівартість продукції знизилась. Як це вплине на прибуток підприємства?

а) зменшиться; б) збільшиться; в) не зміниться.

 

40 Обсяги виробництва зросли. Як зміниться собівартість одиниці продукції?

а) зменшиться; б) збільшиться; в) не зміниться.

 

41 Обсяг виробництва зростає. Як зміняться умовно-змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції?

а) зменшаться; б) збільшаться; в) не зміняться.

 

42 Собівартість збільшилась. Як це вплине на прибуток підприємства?

а) зменшиться; б) збільшиться; в) не зміниться.

 

43 Обсяг виробництва зростає. Як зміняться умовно-постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції6

а) зменшаться; б) збільшаться; в) не зміняться.

 

44 Собівартість продукції не змінилася, обсяг виробництва зростає. Як зміниться прибуток підприємства?

а) зменшиться; б) збільшиться; в) не зміниться.

 

45 Яка з відповідей правильна:

а) собівартість продукції вища від її вартості;

б) вартість продукції вища від її собівартості;

в) собівартість продукції дорівнює її вартості;

г) собівартість може бути вища, нижча чи дорівнювати вартості продукції.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1922. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия