Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 30-31
Написання складних слів.

МЕТА:

відновити в пам’яті студентів відомості про написання складних іменників, прикметників та географічних назв в українських словах і словах іншомовного походження; зупинитися на особливостях уживання в конкретному тексті цих форм; запобігати граматичним помилкам у вживанні сполучень іменників і прикметників, відпрацьовувати вміння знаходити й виправляти в тексті граматичні помилки на вивчені правила; розвивати мовлення, творчі й аналітичні здібності студентів; поширювати й уточнювати словниковий запас, уявлення про навколишній світ; виховувати любов до рідної мови, усвідомлення її багатства, уміння працювати самостійно й у парах, прислухатися до думок співбесідників, доходити до спільного рішення

ОБЛАДНАННЯ:методичний посібник для виконання ПР,письмове приладдя, підручник.

ПЛАН:

1. Утворення складних слів.

2. Правопис складних іменників.

3. Правопис складних прикметників.

4. Правопис складних географічних назв.

 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ:

Складні слова

Складні іменники

Складні прикметники

Складні географічні назви

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПИТАНЬ:

· Через дефіс пишуться:

1. Складні іменники, утворені з двох іменників без сполучних голосних. Сюди належать:

а) іменники, що означають протилежні за змістом понятття;

б) іменники, що складаються з назв близьких за змістом понять

в) іменники, що означають професію, спеціальність, учений ступінь, державну посаду, військове звання

г) іменники на позначення казкових персонажів

д) іменники, в яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, названого другим словом

е) іменники, що означають складні одиниці виміру

· Разом пишуться:

1. Складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом.

2. Складні прикметники, утворені від сполучення слів, залежних одне від одного (підрядний зв'язок між словами):

а) від прикметника з іменником

б) від числівника з іменником

в) від дієслова з іменником;

г) від прислівника з прикметником чи дієприкметником

· Написання окремо. Окремо пишемо:

а) географічні назви, що складаються з прикметника або порядкового числівника та іменника

б) власні назви й номенклатурні родові назви при них

в) географічні назви, що становлять сполучення імени та прізвища або імени й по батькові

· Написння разом. Разом пишемо:

а) географічні назви — іменники, утворені від прикметника та іменника, з’єднаних сполучним звуком, а також прикметники, що походять від них

б) географічні назви, утворені від числівника та іменника, з’єднаних сполучним звуком, а також похідні від них прикметники

в) географічні назви з першою дієслівною частиною у формі наказового способу та похідні від них прикметники

· Написання через дефіс. Через дефіс пишемо:

а) географічні назви, що складаються з двох іменників (без сполучного звука) або з іменника й наступного прикметника, а також прикметники, що походять від них

б) географічні назви, що становлять поєднання двох імен або імени та прізвища (прізвиська) за допомогою сполучного звука (зрідка — без нього) й зі зміною форми другого компонента, а також похідні від них прикметники

в) географічні назви, що складаються з иншомовних елементів, а також похідні від них прикметники

Правопис складних і складноскорочених слів

Правопис складних іменників

Спосіб творення іменника     Приклади    
Пишеться разом
1. Основа + о + основа лісостеп
2. Основа + е + основа землемір
3. Дієслово + основа горицвіт
4. Числівник + основа п'ятиденна, сторіччя
5. Частина іншомовного слова + основа автосервіс
6. Основа + основа + основа автомотогурток
7. Фото-, радіо-, електро-, кіно- + основа фотоплівка
8. Пів-, папів-, полу-, спів- + слово (загальна назва) півнеба, полумисок, пів'яблука
Виняток людино-день
Пишеться через дефіс
1. Слово (професія) + слово (професія) лікар-еколог
2. Слово + слово, протилежне першому купівля-продаж
3. Слово (казковий персонаж) + слово (казковий персонаж) Лисичка-Сестричка
4. Перше слово, що підкреслює прикмету чи особливість предмета + головне слово дизель-мотор
5. Цифра + слово 125-річчя
6. Пів- + слово (власна назва) пів-Києва
7. Віце-, екс-, макси-, обер- + слово віце-президент
8. Одиниця виміру + слово кіловат-година
9. Друга частина така, яку скорочено в першому слові радіо- й телеапаратура

Правопис складних прикметників

 

Спосіб творення прикметника:

Пишеться разом Приклади

1. Узгоджений прикметник <— іменник загальноосвітній (загальна освіта)
2. Іменник +дієслівна частина волелюбний (волю любити)
3 Прислівник + прикметник Важкохворий
3 Увага! Прислівник + відносний прикметник, як правило, не зливаються в одне слово з прикметником або дієприкметником: абсолютно сухий, діаметрально протилежний, суспільно корисний, суспільно необхідний
4. Прислівник + дієприкметник нижчепідписаний але: трохи вище зазначений (є пояснювальне слово)
5. Прислівник-компонент + складний прикметник округлояйцеподібний
б. Прикметник + прикметник складнопідрядний
7. Числівник + прикметник п'ятиразовий
8. Най-, якнай- + прикметник якнайшвидший
9. Прикметник, похідний від складного іменника, що пишеться разом лісостеповий
Пишеться через дефіс
1. Прикметник, похідний від складного іменника, що пишеться через дефіс віце-президентський
2. Основа + основа (якщо можна вставити і або але) мовно-літературний
3. Усічена основа на -ико(-іко) + основа історико-культурний
4. Військово-, воєнно- + основа військово-морський, але: військовозобов'язаний
5. Перша частина слова без прикметни­кового суфікса + о(е) + основа     6. Складні кольори та відтінки   7. Додаткові відтінки 8. Складні назви проміжних сторін світу 9. Цифра + слово 10. Прикметник + префіксальна дієслівна частина   м'ясо-молочний, але: головоногі (наукові терміни пишуться разом)   темно-зелений, але: жовтогарячий гіркувато-солоний південно-західний 25-річний контрольно-вимірювальний  
  Завдання на закріплення: 1. Поясніть правопис складних іменників та прикметників(усно). Землерийка, законотворчість, законознавство, закономірність, золотоносність, землеустрій, землевласник, землемір, зерно­склад, зерносховище, джерелознавець, дрібнолісся, дроворіз, електрокардіограф, електротехніка,електрошнур, електропро­від, жаростійкість, місцеположення, многокутник, вогнепоклон­ник, півовал, півріччя, півогірка, півсотні, півкопи, полукіпок, Лисичка-сестричка, дівчина-калина, студент-практикант, гуси-лебеді, жук-рогач, віце-адмірал, пів-Дніпра, українознавство, сталеплавильний, сільськогосподарський, швидкоплинний, мовно-літературний, високоповажний, глибокошановний, на­півзасипаний, східнополіський, південно-західний, нафтодо­бувний, загальнолюдський, загальноосвітній, загальноприйня­тий, загальновідомий, всесвітньовідомий, всесвітньо-історичний.   2. Від поданих словосполучень утворіть, де можна, склад­ні слова; поясніть написання. Багато води (літ, мільйонів, людей, томів); добувати руду (сіль, золото, вугілля, нафту); перший клас (сорт, відкривач, причина, розряд); п'ять днів (літ, хвилин, балів, десятків); висока кваліфікація (потужність, дисципліна, ефект, освіта, повага); наукове дослідження (фантастика, популярність); двадцять шість кілометрів (поверхів, томів, років); життєва необхідність (важливий, спроможний, визнаний, випробува­ний); пряма душа (протилежність, ріст, кут, лінія). 3. Продовжіть ряди складних слів, поставте наголос. Звірте написання за «Орфографічним словником української мови». Авто-: автомобіль, автобіографія... бібліо-: бібліографія, бібліотекознавство... світло-: світлолюбний, Світловодськ... гостро-: гостроверхий, гостроокий... земле-: землеробство, землезнавство... довго-: довговічність, довголітній... жовто-: жовтодзьобий, жовто-синій.. . мало-: малозрозумілий, малолюддя... червоно-: червоно-рожевий, червонодеревний... ясно-: ясноголовий, ясно-ліловий... 4. Перепишіть слова, поясніть написання їх. Мово/знавство, етно/графія, психо/логія, техно/логія, життє/радісний, західно/європейський, інженер/оптик, дів­чина/голубка, гідро/енерго/ресурси, член/кореспондент, агро/техніка, пів/Одеси, пів/гриба, полу/день, мати/мачу­ха, право/бережний, військово/забов'язаний, напів/зваре­ний, приємно/здивований, навчально/виробничий, темно/ фіолетовий, молочно/кофейний, червоно/біло/жовтий, Австро/Угорщина, Семи/(г, Г)ори, Волино/(п, П)одільська височина, яро/зелений, чорно/білий, широко/доступний, ясно/брунатний, ясно/зоряний, ясно/видець, ясно/черво­ний, рибо/консервний, рибо/коптильний, суспільно/визна­ний, історично/зумовлений, історико/філософський, кліні­ко/діагностичний, кремне/кислий, екс/прем'єр/міністр, мимо/вільний, меч/риба.   5.Виправте помилки ,де потрібно. Радіо-зв'язок, напів-темне, шляхобудування, машино-ремонт­ний, рудо-носний, далекоглядний, густо-населений, густолистий, густо-синій, далековидний, однозначний, пів-мільйона, напів-відчинене, пів-дня, життєво важливий, житловокооперативний, життєлюбний, лавиноподібний, напів-механізований, напів-розорений, пів-куля, конкуренто-спроможність, місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце положення, мото-вело-гонки, напів-незалежний, родоплемінний, рожевозолотий, різьбонарізний, сіру ватодимчастий, сімнадцяти-річний, сонце-­захисний, сорокаденний, соціально свідомий, соціально незахищений.   Правопис складних числівників    
Пишуться разом Пишуться окремо  
1. Складні кількісні числівники із -на-: одинадцять (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 2. Складні кількісні числівники із – десят: сімдесят (50, 60, 70, 80) 3. Складні порядкові числівники, останнім ком­понентом яких є -десятий, -сотий, -тисячний, -мільйонний: п'ятдесятий, дев'ятисотий, шістдесятип'ятимільйонний 4. Схожі зі складними порядковими числівниками прикметники із -десятий, -сотий, -тисячний, -мільйонний: багатотисячний 1. Складені кількісні та порядкові числівники: тисяча дев'ятсот сорок сім, тисяча дев'ятсот дев'яносто сьомий 2. Порядкові числівники, до складу яких входить прийменникова сполука з половиною: чотирьох з половиною тисячний загін  
         

Завдання на закріплення:

 

6.Від поданих числівників утворіть складні прикметники. Зразок:п’ять-п’ятиповерховий.

Шістнадцять,дев’ятнадцять,сім,три,десять,сімдесят,двісті,сорок п’ять,сімсот п’ятдесят,один,сімдесят сім,сто двадцять чотири,сорок.

 

7.Утворіть порядкові числівники . Складіть з ними(на вибір) три речення.

4,53,286,1328,9999,2000,56000,8000000,40000000, 220000000.

 

Правопис складних прислівників

Спосіб творення прислівника Приклади
Пишуться разом
1. Прийменник + прислівник, іменник, короткий прикметник, числівник, займенник віднині, дотепер, безвісти, вдень, допізна, знову, вдвоє, натроє, внічию, передусім
2. Із кількох прийменників з будь-якою частиною мови вдосвіта, навскоси
3. 3 кількох основ (з прийменником чи без нього) босоніж, ліворуч, нашвидкуруч, насамперед
4. Аби-, ані-, де-, чи-, що-, -як з будь-якою частиною мови абикуди, щомісяця
Пишуться окремо
1. Прислівникові сполуки прийменник + іменник, якщо між ними можна вставити слово без відома (без нашого відома), без сумніву (без жодного сумніву)
2. Прийменник по + збірний числівник по двоє, по троє
3. Прийменник + повний прикметник чоловічого (середнього) роду в основному, в цілому
4. Іменник (у Н. в.) 4- іменник (в О. в.) кінець кінцем
5. Прийменник з іменником + прийменник з іменником від ранку до вечора, з боку на бік
6. Основа + прийменник + основа рік у рік, один в один
Пишуться через дефіс
1. Прийменник по + прикметник, займенник із закінченнями -ому або (-к)и, числівник (порядковий) по-українському (по-українськи), по-твоєму, по-перше, по-третє
2.3 частками казна-, хтозна-, -то, будь-, -небудь казна-що, хтозна-як, так-то, будь-де, де-небудь
3. Прислівник 4- прислівник вряди-годи, сяк-так
4. Повтор основи без службових слів ось-ось, ледве-ледве
5. Повтор основи зі службовими словами віч-на-віч, як-не-як, пліч-о-пліч

Правопис прийменників

 

 

Разом Окремо Через дефіс  
1.Утворені сполученням од­ного чи двох (іноді трьох) прийменників із будь-якою частиною мови: навколо, напередодні 2.Простий прийменник + простий прийменник: поза, задля Прийменникові сполуки: у разі, під час Складні прийменники з початковими з-, із-: із-за, з-під

 

 

Написання складних займенників

 

1. Складні займенники (неозначені) з компонентами будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- пишуться через дефіс: будь-хто, будь-що, з ким-будь, будь-який, будь-чий, чий-будь, який-небудь, що-небудь, казна-що, хтозна-який, хтозна-котрий.

Проте в непрямих відмінках з прийменниками вони пишуться окремо: будь з ким, хтозна до кого, будь на чому, казна при кому.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 5211. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия