Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Закріпити одержані студентами на заняттях та при самопідготовці теоретичні знання з розділу: ”Головні закономірності успадкування та прояви ознак у людини” та практичні навички рішення тестових завдань та ситуаційних генетичних задач.

З метою об’єктивної оцінки знань провести письмовий контроль за індивідуальними варіантами, що включають тести, генетичні задачі та найважливіші питання розділу, які необхідні для подальшої медико – біологічної підготовки спеціаліста.

5. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

На першому організаційному етапі заняття викладач знайомить студентів з правилами та вимогами до оформлення письмової контрольної роботи, оформленню відповідей, вказує, що тести можуть мати від 1 до декількох правильних відповідей, при відповіді на задачу необхідно записати її рішення за формами запису, прийнятими в генетиці, а на теоретичні питання давати коротку відповідь.

На другому етапі заняття студенти самостійно вирішують свій варіант контрольної роботи, викладач контролює виконання робіт. По закінченню робочого часу виконані контрольні роботи здаються викладачу на перевірку.

Тести та ситуаційні завдання з розділу:

„Розмноження на клітинному та організменому рівнях”.

1. Клітинний цикл це:

а) комплекс взаємопов’язаних тимчасових подій, які відбуваються підчас підготовки та поділу клітин;

б) період існування клітин від моменту утворення шляхом поділу до власного мітотичного поділу або загибелі;

в) період виконання клітин власних специфічних функцій;

г) закономірні зміни структурно-функціональних характеристик клітин у часі;

д) життєвий цикл клітини, який приводить до розмноження клітин та передачі потоку інформації.

2. Мітотичний цикл це:

а) комплекс взаємопов’язаних тимчасових подій, які відбуваються підчас підготовки та поділу клітин;

б) період існування клітин від моменту утворення шляхом поділу до власного мітотичного поділу або загибелі;

в) сукупність процесів, які відбуваються від одного поділу до наступного та процесів поділу, який забезпечує утворення клітин нової генерації;

г) закономірні зміни структурно-функціональних характеристик клітин у часі;

д) життєвий цикл клітини, який приводить до розмноження клітин та передачі потоку інформації.

3. Біологічне значення мітотичного циклу:

а) забезпечує спадкоємність генетичного матеріалу в ряду клітинних поколінь;

б) забезпечує утворення нових поколінь клітин рівноцінних за кількістю та вмістом спадкової інформації;

в) універсальний механізм відтворення еукаріотичної клітини під час індивідуального розвитку;

г) механізм, який визначає збереження, передачу та зчитування спадкової інформації.

4. Які виділяють фази мітотичного циклу:

а) репродуктивна;

б) інтерфаза;

в) фаза розподілу;

г) мітоз;

д) каріокінез.

5. В який період клітинного циклу відбуваються:

1) підвищення синтезу білків;

2) реплікація ДНК?

а) мітоз; б) постмітотичний період;

в) синтетичний період; г) пре мітотичний період.

6. Введенням хімічної речовини тимчасово блоковані синтетичні процеси у пресинтетичному періоді клітинного циклу. В який період клітинного циклу клітина вступить із запізненням:

а) постсинтетичний;

б) мітоз;

в) синтетичний.

7. У клітину введено хімічну речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть участь у деспіралізації ДНК. Які порушуються процеси і в який період мітотичного циклу клі­тини?

а) репродуктивний;

б) мітоз;

в) синтетичний;

г) реплікація;

д) телофаза.

8. На клітину подіяли колхіцином, що блокує зби­рання білків ахроматинового ве­ретена. Які етапи мітотичного циклу будуть порушені?

а) інтерфаза; б) мітоз; в) метафаза; г) анафаза

9. На якому етапі мітотичного циклу відбувається реплікація ДНК:

а) інтерфаза;

б) пресинтетичний;

в) постсинтетичний;

г) синтетичний.

10. Який тип поділу клітин не супроводжується зменшенням набору хромосом:

а) амітоз; б) мітоз; в) мейоз.

11. Який поділ характерний для соматичних клітин людини:

а) амітоз; б) мітоз; в) мейоз.

12. Мітоз має важливе біологічне значення тому, що:

а) лежить в основі механізму утворення гамет;

б) забезпечує збереження вихідного хромосомного набору;

в) забезпечує генетичну однорідність дочірніх клітин;

г) забезпечує редукцію хромосомного набору.

13. Як у природі підтримується сталість кількості хромосом у багатьох поколіннях певного виду:

а) мітозом; б) мейозом; в) ендомітозом; г) заплідненням.

14. На препараті видно мітотичний поділ клітини людини на стадії метафази (метафазна пластинка). Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки?

а) 46; б) 23+23; в) 23 г) 92.

15. Вкажіть співвідношення кількості хромосом і ДНК:

а) телофазі мітозу; б) метафазі мітозу;

в) синтетичному періоду інтерфази

г) у телофазі мейозу; д) анафазі мейозу.

16. В анафазі мітозу до полюсів розходяться хроматиди гомологічних хромосом. Скільки хромосом та ДНК має клітина людини в анафазі мітозу:

а) 92 хромосоми 92 молекули ДНК;

б) 46 хромосом 46 молекул ДНК;

в) 23 хромосоми 23 молекули ДНК.

17. При вивченні фаз мітотичного поділу в клітинах корінця цибулі було знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина:

а) профаза; б) метафаза; в) анафаза; г) телофаза.

18. У клітину введено хімічну речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть участь у реплікації ДНК. Які процеси і які періоди мітотичного циклу клітини порушуються:

а) реплікація ДНК; б) репарація ДНК;

в) постмітотичний період;

г) біосинтез білків ахроматинового веретена;

д) синтетичний період; е) мітоз.

19. Соматична диплоїдна клітина вступила до мітозу , нормальний хід якого був порушений колхіцином. На якому етапі буде перервано процес мітозу та який хромосомний набір буде мати утворене ядро:

а) анафаза -4п; б) метафаза - 2п;

в) метафаза - 4п; г) анафаза - 2п.

20. За якими з указаних нижче ознак відрізняється мітоз від амітозу:

а) подвоєнням хромосом на основі ре­дуплікації молекул ДНК;

б) спіралізацією хромосом на період поділу ядра;

в) утворенням двох ядер з одного ядра материнської клітини;

г) подвоєнням кількості ДНК перед поділом.

21. Розмістіть перелічені нижче процеси мітозу в хро­нологічному порядку:

а) хромосоми подвоюються;

б) утворюється веретено поділу;

в) хромосоми конденсуються, ядерна оболонка зникає;

г) хромосоми прямують до протилежних полюсів веретена;

д) хромо­соми вишиковуються по екватору клітини;

е) цитоплазма ділиться; є) кожна хромосома ділиться вздовж.

22. Мітотичний поділ диплоїдної соматичної клітини був порушений, внаслідок чого утворилася одна одноядерна клітина. На якому етапі мітотичний поділ було перервано (1) та який набір хромосом матиме ця клітина (2):

1) а) профаза; б) метафаза; 2) а) гаплоїдний;

в) анафаза; г) телофаза. б) диплоїдний;

в) поліплоїдний.

23. На препараті знайдені клітини людини на стадії метафази мітотичного ділення (метафазна пластинка) та стадії анафази . Скільки буде хромосом в знайдених клітинах:

а) n; б) 4n; в) 2n г) n + n д) 2n + 2n

24. Які клітинні механізми приводять до утворення поліплоїдних клітин:

а) амітоз; б) мітоз; в) мейоз; г) ендомітоз; д) політенія

25. Який поділ характерний для соматичних клітин людини:

а) амітоз; б) мітоз; в) мейоз?

26. В якій зоні гаметогенезу відбувається мейотичний поділ клітин:

а) розмноження; б) росту;

в) дозрівання; г) формування.

27. На якій фазі мейозу відбувається кон’югація і кросинговер:

а) профаза 1; б) профаза 2;

в) метафаза 1; г) пахітена.

28. Як поводять себе гомологічні хромосоми при утворенні гамет в мейозі:

а) відходять до одного й того ж полюсу, потрапляючи до однієї й тієї ж гамети;

б) кон'югірують, а потім відходять до різних полюсів, потрапляючи до різних гамет.

в) обмінюються гомологічними ділянками та внаслідок хіазм утворюють різні фігури.

29. Наслідки першого мейотичного поділу:

а) утворюються нові клітини з таким же самим набором хромосом;

б) утворюються клітини з гаплоїдним набором хромосом та ДНК;

в) утворюються клітини з гаплоїдним набором хромосом та диплоїдною кількістю ДНК;

г) утворюються клітини з перекомбінованою генетичною інформацією внаслідок кросинговеру.

30. Чим зумовлені особливості передачі видових спадкових ознак в ряді поколінь:

а) поведінкою хромосом в мітозі; б) поведінкою хромосом в мейозі;

в) особливостями розподілу цитоплазми між дочірніми клітинами в мітозі;

г) особливостями розподілу цитоплазми між дочірніми клітинами в мейозі.

31. Який набір хромосом та кількість ДНК містять:

а) сперматогонії; б) первинні сперматоцити;

в) вторинні сперматоцити; г) сперматозоони;

д) первинні статеві клітини (гоноцити).

32. Які механізми забезпечують збереження постійного каріотипу в ряді поколінь клітин:

а) мейоз; б) мітоз; в) запліднення.

33. В якій зоні гаметогенезу відбувається мейотичний поділ клітин:

а) розмноження; б) росту;

в) дозрівання; г) формування.

34. Клітини організма мають 22 пари хромосом. Скільки хромосом буде у:

а) сперматозоїді; б) яйцеклітині;

в) зиготі г) соматичних клітинах.

35. Які механізми мейозу забезпечують генетичну різноманітність гамет:

а) нерівномірний розподіл в мейозі при овогенезі;

б) незалежне розходження гомологічних хромосом у І мейотичному діленні;

в) кросинговер; в) кон'югація хромосом;

г) випадкове комбінування не гомологічних хромосом при розходженні до різних полюсів клітини.

36. Які механізми забезпечують збереження постійного каріотипу у ряді поколінь організмів при статевому розмноженні:

а) мітоз; б) ендомітоз; в) мейоз;

г) мейоз + запліднення.

37. Який набір хромосом містять:

а) овогонії; б) первинні овоцити;

в) вторинні овоцити; г) овотида; д) полоцити.

38. Як поводять себе в мейозі негомологічні хромосоми:

а) всі негомологічні хромосоми, набуті від кожного з батьків, у тому ж сполученні передаються в гамети;

б) негомологічні хромосоми розподіляють між полюсами свої хроматиди в анафазі мейозу І ;

в) негомологічні хромосоми утворюють різні біваленти, які в анафазі І мейозу розходяться незалежно один від одного;

г) негомологічні хромосоми, набуті від кожного з батьків випадково розподіляються під час І ділення, визначає утворення різних пере комбінованих гамет.

39. Назвіть форми безстатевого розмноження орга­нізмів:

а) поліембріонія,

б) шизогонія,

в) кон’югація ,

г) партеногенез,

д) стробіляція, фрагментація.

40. Який із способів розмноження організмів виник найпізніше у процесі еволюції:

а) вегетативний; б) без­статевий; в) статевий г) партеногенез?

41. Що характерно для безстатевого розмноження:

а) батьківські організми утворюють спеціалізовані клітини – гамети;

б) нащадки утворюються з однієї обо декількох батьківської клітин;

в) батьки – одна або дві особини;

г) розмноження забезпечує одна особина;

д) головний клітинний механізм, який забезпечує розмноження – мітоз;

е) головний клітинний механізм, який забезпечує розмноження – мейоз;

ж) нащадки – генетична копія батька;

з) нащадки генетичне відрізняються від батьків внаслідок комбінованої мінливості.

1. У чому суть закону чистоти гамет:

а) гамета чиста, оскільки вміщує в собі гени у гомозиготному стані;

б) чистими являються гамети, які утворені тільки гомозиготними організмами;

в) гамети які утворені будь яким організмом, чисті, оскільки утримують в собі інформацію про можливість розвитку тільки одного варіанту кожної ознаки, тобто один алель з кожної пари алельних генів.

2. При схрещуванні яких організмів розчеплення в потомстві за гено- та фенотипом не відбудеться в наступних поколіннях:

а) при схрещуванні фенотипно схожих організмів;

б) при схрещуванні організмів, різних за альтернативними ознаками;

в) при схрещуванні організмів гомозиготних за одними й тими ж алелями;

г) при схрещуванні генотипне схожих організмів.

3. Чи можна вважати альтернативними ознаками:

а) біле і рожеве забарвлення плода;

б) біле забарвлення квітки і зелене забарвлення стебла;

в) наявність темного пігменту в шкірі та його відсутність (альбінізм);

г) темне забарвлення очей і світле волосся;

д) короткі пальці на руках (брахідактелія) і високий зріст;

є) темну і світлу емаль зубів.

4. Що таке генотип? Яке визначення Ви вважаєте більш точним:

а) сукупність усіх генів організму;

б) сукупність генів, за якими аналізується організм;

в) система взаємодіючих між собою генів організму.

5. Які положення характеризують алельні гени:

а) гени, які знаходяться в одній хромосомі;

б) гени, які знаходяться в негомологічних хромосомах;

в) гени, якізнаходяться в однакових локусах гомологічних хромосом;

г) гени, які визначають альтернативні ознаки;

д) гени, які визначають неальтернативні ознаки.

6. Як розміщуються неалельні гени в хромосомах:

а) в гомологічних ділянках негомологічних хромосом;

б) на різних ділянках гомологічних хромосом;

в) у різних (негомологічних) хромосомах;

г) в однакових локусах гомологічних хромосом.

7. Що таке фенотип? Яке визначення Ви вважаєте найбільш точним:

а) сукупність зовнішніх ознак організму, які визначаються генотипом;

б) сукупність ознак та властивостей, за якими аналізується організм;

в) сукупність усіх ознак та властивостей організму, які є результатом взаємодії генотипу із зовнішнім середовищем.

8. Який організм називається гомозиготним:

а) організм, в соматичних клітинах якого знаходяться різні алелі гена;

б) організм, в соматичних клітинах якого знаходиться багато алелів

гена;

в) організм, в соматичних клітинах якого знаходяться однакові алелі гена.

9. Що таке гібридологічний метод дослідження спадковості:

а) метод, при якому вивчаються спадкові ознаки (властивості) окремих організмів;

б) метод, при якому аналізується декілька поколінь однієї сім9! за певною ознакою;

в) метод, який використовує направлене схрещування організмів, різних за альтернативними ознаками, з послідуючим аналізом дослідження сукупності цих ознак в потомстві.

10. Який організм називається гетерозиготним:

а) організм, в хромосомах соматичних клітин якого знаходяться різні алелі гена;

б) організм, в хромосомах соматичних клітин якого знаходиться багато різних алелів даного гена;

в) організм, в хромосомах соматичних клітин якого знаходиться один алель даного гена.

11. Скільки алельних генів кодують ознаку:

а) у диплоїда; б) у триплоїда; в) у тетраплоїда?

12. Які положення належать до характеристик алельних генів:

а) гени знаходяться в одній хромосомі;

б) гени знаходяться у негомологічних хромосомах;

в) гени знаходяться в однакових локусах гомологічних хромо­сом;

г) гени визначають альтернативні ознаки;

д) гени визначають неальтернативні ознаки.

13. Чи можна вважати альтернативними ознаками:

а) біле і рожеве забарвлення плода;

б) біле забарвлен­ня квітки і зелене забарвлення стебла;

в) наявність темного пігменту в шкірі та його відсутність (альбінізм);

г) темне забарвлення очей і світле волосся;

д) короткі пальці на руках (брахідактилія) і високий зріст;

е) темну і світлу емаль зубів?

14. Перелічимо кілька ознак у людини:

шкіра в ластовинні (Л), волосся темне (Т), очі блакитні (Б), на руці п'ять пальців (ПП), волосся світле (С), волосся хвилясте (Х), в еритроцитах є резус-фактор (Rh), очі карі (К.), полідактилія (П), волосся пряме (ВП).

Визначте, які з перелічених ознак альтернативні.

Випишіть альтер­нативні ознаки літерами за парами.

15. Шість особин мають такі генотипи: АА, аа, Вв, СС, Cс, Ее.

Які з них: а) гомозиготи; б) гетерозиготи?

16. Які з перелічених прикладів належать до моногібридного і полігібридного схрещування:

а) схрещують рослини помідорів із червоним і зеленим забарвленням стебел; б) схрещують дві рослини помідорів із червоними плодами і червоними стеблами;

в) чорного бика схре­щують з червоними коровами;

г) схрещують чорних довгошерстих мишей з білими короткошерстими;

д) жінка, сліпа внаслідок аномалії кришталика, вийшла заміж за чоловіка, сліпого внаслідок аномалії рогівки;

е) бла­китноока, світловолоса жінка з 1(0) групою крові одру­жується з карооким, темноволосим чоловіком, що має III (В) групу крові; є) чоловік з резус-негативною кров'ю одружується з жінкою з резус-позитивною кров'ю.

17. У людини одна з форм глухоти рецесивна по відношенню до нормального слуху. Який фенотип:

а) гомо­зиготи за рецесивним геном; б) гетерозиготи;

в) гомози­готи за домінантним геном?

18. Які положення належать до характеристики ге­нотипу:

а) набір генів у статевих клітинах;

б) гаплоїдний набір хромосом;

в) сукупність зовнішніх і внутрішніх ознак організму;

г) система генів, яка локалізована у хромосомах соматичних клітин?

19. За яким генотипом батьків не буде розщеплення гібридів першого покоління за фенотипом:

а) схрещу­ють гетерозиготу з гомозиготою за рецесивним геном;

б) схрещують дві гетерозиготи;

в) схрещують гомозиготу за домінантним геном із гомозиготою за рецесивним ге­ном;

г) схрещують гетерозиготу з гомозиготою за домі­нантним геном?

20. Яке співвідношення генотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо аналізується гетерози­гота за однією парою алельних генів:

а) 3 : 1; б) 9 : 3 : 3 : 1; в) і :1; г) немає розщеплення?

21. Яке співвідношення генотипів і фенотипів у F2 можна чекати при схрещуванні двох вихідних гомозиготних особин, що відрізняються за парою альтернативних ознак у випадку неповного домінування:

а) 2 : 1; б) 1 : 1: 1 : І; в) 1 : 2: 1; г) 3: І?

22. Які співвідношення за фенотипом ( 2:1, 1:2:1 або 3:1 ) можна спостерігати у другому поколінні при моногібридному схрещуванні, якщо:

а) спостерігається непов­не домінування;

б) спостерігається повне домінування;

в) гомозиготи за домінантним геном не життєздатні?

23. Яке співвідношення фенотипів і генотипів слід очікувати в потомстві подружжя — гетерозиготних носіїв рецесивного летального гена, що викликає загибель і розсмоктування зародка на ранніх стадіях розвитку?

24. Випишіть типи гамет, які утворюються у особин з таким генотипом:

а) у особини з генотипом АА;

б) з генотипом Вв;

в) з генотипом Сс.

г) у особини з генотипом ААвв

д) у особини з генотипом ААссДД

25. У людини полідактилія (шість і більше пальців на руках) домінує над п'ятипалістю (нормальною будо­вою кисті). Скільки типів гамет утворюється:

а) у гомо­зиготної шестипалої жінки;

б) у шестипалого гетерози­готного чоловіка;

в) у п'ятипалого чоловіка?

26. Якщо у жінки з генотипом Вв ген В при гамето­генезі потрапив у яйцеклітину, куди потрапить ген в?

27. У людини ген нормального вироблення пігменту меланіну в шкірі домінантний, а ген відсутності меланіну (альбінізм) рецесивний. Напишіть генотип гетерозиготи за пігментацією шкіри.

Яким буде фенотип цієї людини? Скільки типів гамет утвориться у неї?

28. Скільки генотипів і які саме можуть бути у лю­дини з темним забарвленням волосся? ( Темне забарв­лення — домінантна ознака, світле — рецесивна ).

29. Яке співвідношення фенотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо особина, що аналізується, гомозиготна:

а) 1:1; б) 3:1;

в) 1:1:1:1; г) 9:3:3:1 д) 1 : 2 : 1.

30. Яке співвідношення фенотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо особина, що аналізується, дигетерозиготна:

а) 1:1; б) 3:1;

в) 1:1:1:1; г) 9:3:3:1 д) 1 : 2 : 1.

31. Яке співвідношення фенотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо особина, що аналізується, гетерозиготна за однією парою алелів:

а) 1:1; б) 3:1;

в) 1:1:1:1; г) 9:3:3:1 д) 1 : 2 : 1.

32. Які положення являють собою цитологічне обґрунтування 3-го закону Менделя:

а) знаходження генів в гетерохромосомі;

б) знаходження генів в одній і тій аутосомі;

в) знаходження генів в негомологічних хромосомах;

г) знаходження генів на відповідних ділянках гомологічних хромосом.

33. Які положення належать до характеристики генотипу:

а) набір генів у статевих клітинах;

б) гаплоїдний набір хромосом соматичних клітин;

в) сукупність зовнішніх і внутрішніх ознак організму;

г) набір генів у хромосомах соматичних клітин.

д) система взаємодіючих генів організму, яка визначає його розвиток та фенотип

34. Виберіть приклади плейотропної дії генів у людини:

а) хвороба Марфана;

б) бомбейський феномен при успадкуванні груп крові системи АВО;

в) зріст, пігментація шкіри;

д) серпоподібноклітинна анемія;

е) галактоземія, фенілкетонурія.

35. Скільки типів гамет утворюють організм з генотипом АаВв якщо відомо, що між генами А і В існує повне зчеплення генів (незалежне успадкування):

а) один тип;

б) два типи гамет;

в) чотири типи гамет.

36. Відсутність малих корінних зубів зумовлена домінантним геном, який знаходиться в аутосомі. У кого з дітей буде така патологія, коли у матерікорінні зуби відсутні та вона гомозиготна за даним геном:

а) у всіх дітей;

б) тільки у дочки;

в) тільки у синів;

г) у половини дочок.

37. Які особливості успадкування ознак, проявляються при полігібридному схрещуванні:

а) зчеплене успадкування ознак;

б) зчеплений зі статтю тип успадкування;

в) незалежне успадкування;

г) аутосомний тип успадкування.

38. Скільки типів гамет та в якому відношенні утворюють організм зі слідуючим генотипом АаВв :

а) один тип;

б) два з однаковою ймовірністю;

в) чотири з однаковою ймовірністю;

г) багато;

д) чотири з різною ймовірністю.

39. Яке схрещування організмів називається полігібридним:

а) схрещення організмів, які відрізняються один від одного альтернативними варіантами ознаки;

б) схрещення, при якому проявляється успадкування ознак, визначених алелями різних (неалельних) генів;

в) схрещування, при якому аналіз проводять за багатьма ознаками;

г) схрещування, при якому аналіз проводять за багатьма парами алель них генів.

40. Що є цитологічним обґрунтуванням 3-го закону Менделя:

а) розташування генів у гетерохромосомі;

б) розташування генів у одній і тій же аутосомі;

в) розташування генів у негомологічних хромосомах;

г) розташування генів на відповідних ділянках гомологічних хромосом.

41. Що називається аналізуючим схрещуванням:

а) схрещення, за допомогою якого можна встановити генотип організму;

б) схрещення організму з домінантним фенотипом та невідомим генотипом з організмом, що має рецесивний фенотип;

в) схрещення фенотипічно подібних організмів.

42. Як називається явище залежності кількох ознак від одного гена:

а) полімерія;

б) плейотропія;

в) код о мінування;

г) епістаз.

43. Хвороба таласемія зумовлена рецесивним геном. Частота гена надто висока. Поясніть, чому ген таласемії не зникає в результаті природного добору:

а) гетерозиготність організму;

б) гомозиготність за рецесивним геном;

в) поширеність гена;

г) природним добором проти гомозигот;

д) перевагами гетерозиготних носіїв гену таласемії в конкретному середовищі.

44. Наведить приклади плейотропної дії генів у людини:

а) хвороба Марфана;

б) бомбейський феномен;

в) зріст;

г) колір волосся.

45. Які цитологічні механізми розчеплення при моногібридному схрещуванні:

а) розчеплення в потомстві забезпечується незалежним розходженням хромосом в мейозі;

б) розчеплення в потомстві забезпечується розходженням гомологічних хромосом в різні гамети та випадковим сполученням гамет при заплідненні;

в) розчеплення в потомстві забезпечується кросинговером між гомологічними хромосомами та випадковим комбінуванням гамет при заплідненні.

1. Запишить (словами) генотипи:

а)АаВвСс; б)Ааввсс; в) ааВвСС

2. При яких генотипах батьків буде спостерігатися одномантність гібридів першого покоління:

а) АаВВ x АаВв; б) АаВВ x ААВВ;

в) ААВв x ааBB;

г) АаВВ х aabb; д.) ААВВ x aabb

3. В якому випадку не буде справедливий закон незалежного успадкування і випадкового комбінування ознак, якщо гени, які кодують різні ознаки, знаходяться:

а) в одній хромосомі на відстані 30 морганід;

б) в одній хромосомі та тісно зчеплені;

в) у різних парах гомологічних хромосом; г) у Х-хромосомі?

4. При яких генотипах батьків в F1 буде спостерігатися розщеплення у відношенні 9 : 3 : 3 : 1 ?

а) АаВь x АаВь;

б) АаВВ x АаВВ;

в) ААВВ x ааBB;

г) АаВьХ aabb;

д.) ааbb x aabb

5. При якому з схрещувань співвідношення генотипів у потомстві складає - 3:1 ?

а) АаВВ х АаВЬ; б) АаВв х ааBB;

в) АаВв х АаВв;г) АаВвсс х ааВвсс?

6. Яке співвідношення фенотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо особина, що аналізу­ється гомозигота за першою парою домінантних алелів та гетерозигота за другою:

а) 1:1; б) 3 : 1; в) 1 : 1 : 1 : 1; г) 9:3:3:І?

7. Скільки типів гамет утворюється:

а) у дигетеро­зиготи; б) у тригетерозиготи; в) у тетрагетерозиготи;

г) у людинb, гетерозиготної за 23 парами генів, якщо гени, що кодують різні ознаки знаходяться в різних негомологічних хромосомах?

8. Скільки типів гамет утворюється у жінки (а) і у чоловіка (б), якщо вони гетерозиготні за 23 парами ге­нів, що знаходяться в різних негомологічних хромосомах?

9. Скільки типів гамет і які саме утворюють організми з такими генотипами:

а) ААВВ; б) АаВВ;

в) ааВВ; г) ААВЬ; д) ААBB;

е) АаВЬ; є) АаBB; ж) ааBB?

10. Серед перелічених організмів виберіть:

а) моно­гібриди; б) дигібриди; в) тригібриди.

Генотипи організмів:

Аа; АаВЬ; ВЬ; ААСс; ААВЬСс;

АаВЬСсОО; ААВВСс; ВЬСсОа.

11. В якому випадку буде справедливий закон неза­лежного успадкування і випадкового комбінування ознак, якщо гени, які кодують різні ознаки, знаходяться:

а) в одній хромосомі на відстані 20 морганід;

б) в одній хро­мосомі та тісно зчеплені;

в) у різних парах гомологічних хромосом;

г) у Х-хромосомі?

12. У людини полідактилія (ген А) домінує над нор­мальною кількістю пальців—п'ятипалістю (а), а корот­козорість (В) - над нормальним зором (в).

Визначте кількість пальців і гостроту зору у людей з такими гено­типами:

а) ааbb; б) АаВЬ; в) АаВВ; г) ааВВ; д) ААВЬ; е) ААbb.

13. Рослини мають генотип АаВвСс. Скільки буде одержа­но в його потомстві можливих класів генотипів і фенотипів при самозапиленні (у випадку повного та неповного домінування генів)?

14. У людини кароокість і наявність ластовиння— домінантні ознаки, гени локалізовані в різних хромосо­мах. Кароокий без ластовиння чоловік одружується з блакитноокою з ластовинням жінкою.

Визначте можливі генотипи і фенотипи потомства, якщо:

а) чоловік і жінка за двома парами генів гомозиготні;

б) чоловік гетерози­готний за ознакою кароокості, а жінка гетерозиготна за ознакою наявності ластовиння.

15. Яке розщеплення за фенотипом слід чекати в другому поколінні при дигібридному схрещуванні ААBB х ааВВ, якщо чоло­вічі гамети АВ нежиттєздатні (комбінативна гаметична леталь)?

а) 9 : 3 : 3 : 1;

б) 6 : 3 : 3 : 1;

в) 3: 3 : 3 : 1;

г) інше розщеплення

16. У людини кароокість і наявність ластовиння — домінантні ознаки, гени локалізовані в різних хромосомах. Кароокий без ластовиння чоловік одружується з блакитноокою з ластовинням жінкою. Визначте можливі генотипи і фенотипи потомства, якщо:

а) чоловік і жінка за двома парами генів гомозиготні;

б) чоловік гетерозиготний за ознакою кароокості, а жінка гетерозиготна за ознакою наявності ластовиння.

1. Скільки алельних генів кодують групи крові за системою АВО:

а) у популяції;

б) у кож­ної людини;

в) у статевій клітині?

2. Скільки алельних генів (1, 2, 3, 4 або 100) коду­ють гемоглобін крові

а) у популяції;

б) у кожної люди­ни в соматичній клітині;

в) у статевій клітині?

3. Які форми взаємодії (домінування, неповне до­мінування, кодомінування) існують між алелями: а) JВ та JО; б) JА та JО; в) JА та JВ? J

4. Визначте, які групи крові можливі у дітей, якщо у батьків: а) і група крові; б) II група крові; в) III гру­па крові; г) IV група крові.

5. Визначте всі можливі групи крові дітей у таких випадках: а) якщо у матері і група крові, а у батька — II; б) якщо у матері І, а у батька IV група крові; в) як­що у матері І, а у батька III група крові.

6. При якому генотипі та фенотипі батьків діти не можуть успадкувати групу крові батька і матері?

30. Відомі групи крові трьох пар батьків:

1) мати— А(ІІ), ММ, Rh-, батько - 0(1), ММ, Rh+; Rh

2) мати— В (III), MN, Rh -, батько— В (III), ММ, Rh+

3) мати— A (II), MM, Rh +, батько—В (III), MN, Rh-

У кожної пари по одній дитині.

Групи крові їхніх дітей такі: 1) AB(ІV), ММ, Rh-,

2) 0(1), NN, Rh-,

3) А (II), ММ, Rh-,

Визначте, якій парі батьків належить кожна ди­тина.

31. У матері група крові 0(1), ММ у передбачувано­го батька - В (III), ММ. У трьох дітей жінки такі групи крові: 1) 0(1). ММ; 2) А(ІІ). ММ; 3) 0(1), ММ. Для яких дітей можна виключити батьківство?

1. Яке розщеплення відбудеться в потомстві гібридів Р1 при різних варіантах комплементарної взаємодії генів:

а) 9:3:3:1;

б) 9:7;

в) 12:3:1;

г) 13:3;

д) 9:3:4;

е) 15:1.

2. Як можна пояснити різний ступінь виразу ознаки, визначеної генами А1 та А2, в генотипах А1А1А2А2 і А1а1А2а2:

а) епістатичною дією;

б) полімерною дією;

в) модифікуючою дією.

3. Виберіть приклади полігенних ознак у людини:

а) синдром Марфана;

б) ахондроплазія;

в) зріст;

г) пігментація шкіри.

4. Яке успадкування називається полігенним:

а) успадкування ознак, залежне від дії та взаємодії алельних генів;

б) успадкуванні ознак, залежне від дії та взаємодії неалельних генів.

 

1. Чим можна пояснити розчеплення за статтю у людини у співвідношенні 1:1?

2. Скільки типів гамет утворює гомогаметну стать (по відношенню до гетерохромосом):

а) один тип;

б) два типа;

в) багато типів.

3. Скільки типів гамет (по відношенню до гетерохромосом) утворює гетерогаметна стать:

а) один тип;

б)два типи;

в) багато типів.

4. Які з перелічених варіантів належать до успадкування, зчепленого зі статтю:

а) гени знаходяться у гомологічних ділянках X- і У-хромосом;

б) гени знаходяться у негомологічній ділянці Х-хромосоми;

в) гени знаходяться у негомологічній ділянці У-хромосоми.

5. У чому особливість передачі в поколіннях голандричних генів:

а) передаються синам від матері;

б) передаються від батька дочкам;

в) передаються всьому потомству незалежно від того, у кого з батьків вони є;

г) передаються від батька синам із покоління в покоління.

6. Які з перелічених ознак людини успадковуються зчеплено зі статтю:

а) ямочки на щоках;

б) полідактилія;

в) гемофілія;

г) гіпертрихоз;

д) відсутність потових залоз;

є) іхтіоз;

ж) серпоподібно-клітинна анемія.

7. У чому особливість передачі в поколіннях Х-зчепленіх генів (ознак):

а) передаються всьому потомству незалежно від того, у кого з батьків вони є;

б) передаються від матері всьому потомству;

в) передаються по лінії гетерогаметної статі;

г) передаються перехресне від статі до статі через покоління.

8. Які з перелічених ознак є голандричними:

а) гіпертрихоз (оволосіння вушних раковин);

б) гемофілія;

в) синдактилія 1- і 2-го пальців на ногах;

г) темне волосся;

д) групи крові за системою АВО.

9. Які з перелічених ознак успадковуються залежно від статі:

а) гемофілія;

б) лисість;

г) дальтонізм;

д) подагра.

10. Які ознаки успадковуються зчеплено зі статтю:

а) первинні статеві ознаки;

б) вторинні статеві ознаки;

в) соматичні ознаки;

г) визначені генами, що знаходяться у аутосомах;

д) визначені генами, що знаходяться у статевих хромосомах.

11. Які з перелічених варіантів належать до успадкування, зчепленого зі статтю:

а) гени знаходяться у гомологічних ділянках X- і У-хромосом;

б) гени знаходяться у негомологічній ділянці Х-хромосоми;

в) гени знаходяться у негомологічній ділянці У-хромосоми.

12. Що таке зчеплена зі статтю спадковість ознак:

а) успадкування, характер якого визначається розташуванням генів у аутосомах та поведінкою останніх в мейозі при утворенні гамет;

б) успадкування, характер якого визначається розташуванням генів на негомологічних ділянках гетерохромосом;

в) успадкування, характер якого визначається розташуванням генів на гомологічних ділянках хромосом.

 

1. На підставі чого було встановлене положення про зчеплений характер успадкування ознак:

а) на підставі вільного комбінування ознак у потомстві від схрещуванні організмів АаВв Х аавв;

б) на підставі постійної сумісного успадкування генів АаВв у потомстві у тих самих сполученнях, що й у батьків;

в) на підставі, як правило, успадкування генів, разом одержаних від одного з батьків, при частковому порушенні їх зчеплення.

2. Що таке морганіда:

а) метрична одиниця виміру відстані між генами;

б) одиниця відстані між алельними генами;

в) одиниця відстані між генами у групі зщеплення, відповідна такій відстані, на якій кросинговер відбувається у 1% випадків.

3. Скільки типів гамет утворює організм з генотипом ААВв у випадку, якщо гени А та В зчеплені, але 10% випадків між ними виникає кросинговер:

а) один тип гамет;

б) два типа гамет;

в) чотири типи гамет з однаковою частотою;

г) чотири типи гамет з різною частотою.

4. Скільки типів гамет утворює організм з генотипом АаВв у випадку, якщо гени А та В зчеплені і знаходяться в однієї хромосомі на відстані 20 морганід:

а) один тип гамет;

б) два типа гамет;

в) чотири типи гамет з однаковою частотою;

г) чотири типи гамет з різною частотою.

5. Як розташовуються алелі А, а, В, в у хромосомах, якщо відомо, що при схрещуванні організмів АаВв Х аавв отримане потомство тільки двох видів АаВв; аавв:

а) неалельні гени розташовуються в різних хромосомах;

б) неалельні гени зчеплені (А та В) повністю;

в) неалельні гени зчеплені (А та в) повністю;

г) неалельні гени зчеплені, але між ними відбувається кросинговер.

6. Від чого залежить число кросоверного потомства:

а) від відстані між алельними генами;

б) від відстані між генами в різних групах зчеплення;

в) від відстані між генами, які знаходяться в одній групі зчеплення.

 

7. Диплоїдний набір хромосом у клітинах люди­ни 46, кішки—38, вівці—54, корови—60, шимпанзе— 48, аскариди—4, гідри— 12, річкового рака— 116. Визначте число груп зчеплення у кожного з перелічених організмів.

 

8. Гени, що кодують дві ознаки, знаходяться:

а) в негомологічних хромосомах;

б) в одній Х-хромосомі;

в) в одній аутосомі.

Які з перелічених ознак успадко­вуються зчеплено?

9. В яких одиницях визначають відстань між зчеп­леними генами у хромосомі:

а) у лінійних одиницях;

б) у морганідах;

в) у відсотках ймовірності кросинговеру?

Ситуаційні задачі.

1. Після пошкодження шкіри тканини поновлюють­ся. Який головний механізм визначає регенерацію. Накресліть коротку цитологічну схему поділу клітин. При цьому врахуйте, що клітина має 46 хромосоми (23пари).

2. У результаті мітозу виникли дві дочірні клітини. Одна з них вступає в G1 стадію клітинного циклу, друга вна­слідок диференціювання втратила здатність до розмно­ження ( Go - період). Яка доля першої і другої клітин?

3. Соматична диплоїдна клітина вступила у мітоз. Нормальний хід мітозу був порушений внаслідок руйнував веретена поділу клітин, які діляться шляхом мітозу. На якої фазі буде перервано нормальний процес мітозу? Скільки ядер утво­риться? Який хромосомний набір буде мати утворене ядро?

4. У профазі мітозу зникає ядерце. Який механізм цього явища та яку роль при цьому відіграє стан ділянки хромосоми, що носить назву ядерцевого організатора?

5. Загальна маса молекул ДНК у нормальній соматичної клітини людини становить 6 х 10-9 мг. Визначте, чому буде дорівнювати маса всіх хромосом в одній дочірній клітині та у двох дочірніх клітинах, утворе­них шляхом мітозу.

6. Розпочався мітотичний поділ диплоїдної сома­тичної клітини. Звичайний хід мітозу був порушений, вна­слідок чого утворюються одноядерні поліплоїдні клі­тини. Які фази мітотичного циклу пройшли нормально, а на якої фазі мітотичний поділ припинився?

7. При вивченні фаз мітотичного поділу в клітинах корінця цибулі було знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку та клітину, у якої оболонка ядра відсутня, хромосоми набули ви­гляду клубка з багатьох тонких спіралізованих ниток. На якій стадії знаходяться дані клітини?

8. В ядрі кожної соматичної клітини у дрозофіли міститься 4 пари хромосом, а у людини — 23 пари. Скільки їх міститься в кожній дочірній клітині, що утворились у результаті мітозу.

9. Клітини червоного кісткового мозку людини відносяться до клітинного комплексу, який постійно оновлюється (лабільні клітини). Який механізм забезпечує постійне оновлення клітин червоного кісткового мозку?

10. Проаналізуйте процеси гематогенезу й дайте від­повідь, скільки гамет можуть дати 8000 первинних стате­вих клітин: а) у чоловіка; б) у жінки?

11. На препараті поперечного зрізу сім'яного канальця видно фігури мітозу в сперматогоніях і первинних сперматоцитах. На якому етапі сперматогенезу знахо­дяться клітини?

12. На препараті подано зріз сім'яного канальця, на якому видно сперматозоони і сперматиди. Який етап сперматогенезу видно на зрізі?

13. Відомо, що в період росту й дозрівання є клітини, які здійснюють трофіку яйцеклітини. Як називаються ці клітини і що вони утворюють?

14. У процесі сперматогенезу в людини порушено формування акросоми (симптом округлої головки сперматозоона). Яка функція сперматозоона буде змінена? Чи можливе запліднення в цьому випадку?

15. Як у природі підтримується сталість кількості хромосом (сталість каріотипу) у багатьох поколіннях певного виду?

18. Фенілкетонурія (порушення обміну фенілаланіну, що спричинює ураження мозку та ідіотію) успадковується як рецесивна ознака. У медико-генетичну консультацію звернулись молоді здорові батьки, у яких народилась дитина з фенілкетонурією. їх цікавить питання про здоров'я майбутнього потомства Яка ймовірність народження в цій сім'ї здорової дитини?

19. Яке потомство слід очікувати від шлюбу:

а) каро­окої жінки і блакитноокого чоловіка;

б) у карооких гетеро­зиготних батьків?

20. У подружжя з нормальною пігментацією шкіри народилася дитина альбінос. Поясніть причину цього.

21. Здатність краще володіти правою рукою (прав­ша) домінує у людини над здатністю володіти лівого (лівша). Батьки - правші, а дитина - лівша. Визначте генотипи всіх членів сім'ї.

22. Визначте генотип батьків, якщо:

а) у світло­волосої матері і темноволосого батька 5 дітей і всі вони темноволосі;

б) у блакитноокого батька і кароокої мате­рі 5 дітей, серед них 2 блакитнооких;

в) у жінки з нор­мальними пальцями і батька з брахідактилією дитина має нормальну будову кисті (темне забарвлення волосся і короткі пальці - брахідактилія - домінантні ознаки).

23. Блакитноокий чоловік, батьки якого мали карі очі, одружився з кароокою жінкою, у батька якої карі очі, у матері блакитні. Від цього шлюбу народився блакитноокий син. Визначте генотип кожної із згаданих осіб.

24. У людини полідактилія ( шестипалість ) детермінована домінантним геном. Від шлюбу шестипалого чоловіка і жінки з нормальною будовою руки народилось двоє дітей: п'ятипала і шестипала. Який генотип батька?

25. Резус-фактор еритроцитів людини контролюється трьома генами ( СDЕ ). Вони розташовані в одній хромо­сомі на близькій відстані один від другого й успадкову­ються зчеплено. Домінантні гени СDЕ визначають наявність резус-фактора (антигенів С,D,Е) в еритроцитах (резус-позитивна кров), а рецесивні алелі їх - відсутність їх (резус-антиген не виявляється). Наявність резус-фактору (Rh+) визначаються одним домінант­ ним геном D, а вітсутність резус-негативні ( Rh-) - його рецесивним алелем d.

Які генотипи і фенотипи будуть у дітей, якщо:

а) мати і батько гомозиготні та резус-позитивні;

б) ма­ти гомозиготна і резус-позитивна, батько резус-негатив­ ний;

в) мати гомозиготна резус-позитивна, батько гете­розиготний і резус-позитивний;

г) мати гетерозиготна і резус-позитивна, батько гомозиготний і резус-позитив­ ний; д) батьки гетерозиготні та резус-позитивні;

е) мати гетерозиготна і резус-позитивна, батько резус-негатив­ ний;

е) мати резус-негативна, батько гетерозиготний і резус-позитивний;

ж) батьки резус-негативні?

26. Батько дитини гомозиготний, резус-позитивний, мати резус-негативна. Якими можуть бути генотип і фенотип дитини? Чому друга дитина в цій сім'ї може народитися з гемолітичною хворобою?

27. Поясніть, у якої жінки за резус-фактором немає імовірності захворювання дитини на гемолітичну жовтуху (у резус-позитивної чи резус-негативної)?

28. У людини домінантний ген визначає мігрень.

а) Здорова жінка одружилась з чоловіком, гетерозигот­ ним за мігренню. Яка ймовірність народження в цій сім'ї дитини з мігренню?

б) Здорова жінка одружилась з чо­ловіком, гомозиготним за мігренню. Яка ймовірність то­го, що у їхньої дитини буде мігрень?

29. Гіпертонія успадковується у людини як аутосомнo - домінантна ознака. В сім'ї, де один із подружжя гіпертонік, а другий - здоровий, народилась здорова ди­тина. Яка ймовірність народження другої здорової ди­тини?

30. Фенілкетонурія (порушення обміну фенілаланіну, що спричинює ураження мозку та ідіотію) успадковується як рецесивна ознака. У медико-генетичну консультацію звернулись молоді здорові батьки, у яких народилась ди­тина з фенілкетонурією. їх цікавить питання про здоров'я майбутнього потомства Яка ймовірність народження в цій сім'ї здорової дитини?

31. У медико-генетичну консультацію звернувся здо­ровий чоловік 35 років, менший брат, батько і дід якого хворіють на міотонію Томпсона. Його цікавить питання, чи будуть його діти мати це захворювання. Міотонія Томпсона—домінантне захворювання, яке проявляєть­ся в дитячому й юнацькому віці.

32. Яка ймовірність народження здорової дитини в сім'ї, в якій одна дитина загинула від хвороби Тея - Сакса (у мозку відкладається жирова речовина, що спри­чинює дегенерацію мозкової тканини, сліпоту і загибель дитини у віці 4—5 років)? Хвороба Тея - Сакса зумов­лена рецесивним летальним геном

33. У чому різниця в розщепленні за фенотипом і ге­нотипом при моногібридному схрещуванні в випадку повного і неповного домінування ознак?

34. У людини рідкісний рецесивний ген викликає спадкову анофтальмію (відсутність очних яблук). Його домінантний алель зумовлює нормальний розвиток очей. У гетерозигот очні яблука зменшені:

а) Подружжя гете­розиготне за геном анофтальмії. Визначити можливе роз­щеплення у F1 за генотипом і фенотипом,

б) Чоловік, гетерозиготний за геном анофтальмії, одружився з жін­кою з нормальним розвитком очей Яке очікується роз­щеплення за генотипом і фенотипом у дітей від цього шлюбу? Яка ймовірність народження здорової дитини (з нормальною будовою очного яблука)?

35. У людини таласемія (захворювання крові, при якому еритроцити легко руйнуються і розвивається ане­мія) пов'язана з порушенням у синтезі нормального гемо­глобіну й успадковується як аутосомна рецесивна озна­ка. У гомозигот захворювання закінчується смертю в 90—95 % випадків, у гетерозигот проходить у досить легкій формі. Яка ймовірність народження здорових ді­тей в сім'ї, де батьки страждають легкою формою таласемії?

36. У людини є рецесивний ген, який у гомозиготно­му стані викликає аненцефалію або внутрішньоутробну загибель, а у гетерозиготному проявляється у вигляді sріnа bufidа (розщілина хребта частіше в поперековій і крижовій областях) з різною тяжкістю протікання (від дуже легких до надто тяжких, що закінчуються смертю). У медико-генетичну консультацію звернулось подружжя з питанням, чи можуть у них народитися здорові діти. В сім'ї було троє дітей двоє дітей народились мертвими з аненцефалією, а одна дитина з тяжкою клінічною кар­тиною sріnа bufidа Який можна дати прогноз народжен­ня здорової дитини?

37. У людини серпоподібно-клітинна анемія — реце­сивна ознака. Гомозиготи за рецесивним геном гинуть у ранньому віці від гемолітичної анемії. У гетерозигот за­хворювання протікає в легкій формі. Визначте, яка ймо­вірність народження здорових дітей і дітей з легкою формою хвороби у батьків, які страждають легкою фор­мою серпоподібно-клітинної анемії.

38. Яка ймовірність народження здорової дитини, у батьків якої в сечі підвищений вміст цистину. Цистинурія - захворювання, яке визначається рецесивним геном. У гомозигот у нирках утворюється цистинове каміння, а у гетерозигот—підвищений вміст цистину в сечі. Як ус­падковується цистинурія?

39. Отосклероз (захворювання, при якому порушу­ється слух людини) — аутосомно-домінантна ознака з пенетрантністю 50%. У сім'ї батько страждає отоскле­розом. Яка ймовірність, що його діти також будуть хво­ріти цією хворобою?

40. Чоловік з аходроплазією (порушенням росту кіс­ток скелета) одружився з жінкою з нормальним розвит­ком скелета. Яка ймовірність народження в цій сім'ї ди­тини з ахондроплазією? (Ахондроплазія — аутосомно-до-мінантне захворювання з пенетрантністю 100 %).

41. Природжений вивих стегна — аутосомно-домiнантне захворювання з пенетрантністю 50 %. Мати страждає природженим вивихом стегна, батько і його рід­ні здорові. Визначте ймовірність народження в цій сім'ї хворої дитини.

42 Мати і батько здорові У них народилось п'ятеро дітей і всі з природженим вивихом стегна. Напишіть ге­нотипи батьків і дітей.

43. Ретинобластома дітей (пухлина ока) — аутосомно-домінантне захворювання з пенетрантністю 90 %. У здорових батьків народилась дитина з ретинобластомою. Яка ймовірність народження другої дитини також з пухлиною ока, якщо припустити, що один із батьків— гетерозиготний носій патологічного гена

44. Епілепсія — захворювання з аутосомно-рецесивним типом успадкування (пенетрантність гена 67%) Яка ймовірність народження хворої дитини в сім'ї, в якій батьки гетерозиготні носії гена епілепсії.

45. Чи можлива ситуація, коли ознака, що визнача­ється одним і тим же геном, є домінантною у частини осо­бин даного виду і рецесивною в інших особин того ж ви­ду? Якщо можлива, то наведіть приклади у людини.

46 Чому в тих випадках, коли ознака визначається однією парою генів, в другому поколінні потомків співвід­ношення особин може значно відрізнятися від менделівського?

47. Як визначити, чи організм є гомозиготним за да­ною ознакою.

50 У яких випадках гібриди F1 відрізняються за фе­нотипом від обох гомозиготних батьківських форм?

51 У людини зустрічається захворювання, коли у віці 10—20 років починається поступова атрофія м'язів дистальних відділів ніг. Вивчення родоводів показує, що в усіх випадках тією ж хворобою страждав один із бать­ків хворого.

Який імовірний механізм успадкування цього захворювання?

52. У людини зустрічається тяжка форма м'язової дистрофії. Ця форма виявляється у дітей, батьки яких бу­ли двоюрідними братом і сестрою і які самі не стражда­ли цією хворобою. Як успадковується м'язова дистро­фія?

8. У людини карі очі — В домінують над блакитними — в, а здатність краще володіти правою рукою — А над здатністю краще володіти лівою рукою — а.

Блакитноокий правша, батько якого був лівшою, одружився на кароокій лівші з родини, всі члени якого на протязі кількох поколінь мали карі очі. Яке потомство у відношенні цих двох ознак буде від цього шлюбу?

17. Батько з кучерявим волоссям (домінантна ознака) без ластовиння і мати з прямим волоссям і ластовинням (домінантна ознака) мають трьох дітей: з кучерявим волоссям і ластовинням, із кучерявим волоссям і без ластовиння, з прямим волоссям і ластовинням.

Визначте генотипи батьків і всі можливі генотипи дітей.

18. Причинами природженої сліпоти можуть бути аномалії кришталика і рогівки ока. Аномалія криштали­ка і рогівки—рецесивні ознаки, які успадковуються не­залежно. Мати і батько здорові, але є гетерозиготними носіями рецесивних генів сліпоти. Яка ймовірність наро­дження у них здорових і хворих дітей? Випишіть фено­типові радикали сліпих дітей.

19. Які типи гамет утворюються у кароокого коротко­зорого чоловіка, гетерозиготного за обома ознаками (ко­роткозорість і кароокість визначаються домінантними генами)?

20. Від здорових батьків народилася дитина — глухонімий альбінос. Визначте генотипи батьків і дитини.

21. У людини кароокість ( В ) і праворукість ( С ) — домінантні ознаки, а блакитноокість ( Ь ) і ліворукість ( с ) - рецесивні. Кароокий чоловік-лівша одружився з блакитноокою правшею. У цій сім'ї народилась дитина-лівша з блакитними очима. Визначте генотипи батьків і дитини.

22. Короткозорий (домінантна ознака) без ластовин­ня чоловік одружився з жінкою, в якої нормальний зір і ластовиння (домінантна ознака). В сім'ї троє дітей, всі діти короткозорі і з ластовинням. Визначте генотипи батьків і дітей.

23. Від шлюбу чоловіка і жінки, фенотипи яких за­лишились невідомими, народилось четверо дітей: чорно­волосий кароокий, чорноволосий блакитноокий, світлово­лосий блакитноокий, світловолосий кароокий. Визначте фенотипи і генотипи батьків (темне волосся і карі очі — домінантні ознаки).

24. Батько з кучерявим волоссям (домінантна ознака) без ластовиння і мати з прямим волоссям і ластовинням (домінантна ознака) мають трьох дітей: з кучерявим волоссям і ластовинням, із кучерявим волоссям і без ластовиння, з прямим волоссям і ластовинням. Визначте можливі генотипи батьків і всі можливі генотипи дітей.

25. Батьки — резус-позитивні, але батько блакитноокий, а мати кароока. У них народилось п'ятеро дітей, з яких четверо резус-позитивні, але двоє блакитноокі, двоє кароокі. Одна дитина блакитноока і резус-негативна. Ви­значте генотипи батьків і всіх дітей (карі очі і резус-по­зитивна кров—домінантні ознаки).

26. Полідактилія і короткозорість передаються як домінантні аутосомні ознаки. Гени знаходяться в різних хромосомах. Яка ймовірність народження дітей з однією аномалією або без аномалій у сім'ї, в якій батьки страж­дають двома недоліками, але гетерозиготні за двома па­рами генів?

27. Глаукома у людини успадковується кількома спо­собами. Одна форма визначається домінантним аутосомним геном, друга—рецесивним. Гени не зчеплені. Яка ймовірність народження здорової дитини в сім'ї у випад­ку, якщо батьки страждають різними видами глаукоми і мати дигетерозиготна?

28. У медико-генетичну консультацію звернулись двоє здорових карооких батьків, у яких народилося двоє глухонімих різностатевих близнят. Дочка—кароока, а син — блакитноокий. Напишіть генотипи батьків і дітей. Як успадковується глухонімота в цій сім'ї?

29. У медико-генетичну консультацію звернулись двоє молодих глухонімих людей — наречений і наречена, їх хвилює здоров'я майбутнього потомства. Відомо, що в сім'ї нареченої глухонімота — домінантна аутосомна ознака. Мати нареченої була глухоніма, а батько здоро­вий. Про сім'ю нареченого відомо таке: його батьки і рід­ний брат здорові.

Визначте, як успадковується глухонімо­та в сім'ї нареченого. Напишіть ймовірні генотипи нареченого і нареченої, а також їхніх батьків. Яка ймовірність наро­дження у них глухонімих дітей?

30. Цукровий діабет у дітей зумовлений двома незчепленими рецесивними генами Мати і батько здорові, але є гетерозиготними носіями двох патологічних генів. Чи можуть у цій сім'ї народитися здорові діти.

31. Двоюрідні брат і сестра вступили в шлюб. У жін­ки біле пасмо в волоссі (А), у чоловіка ця ознака відсут­ня. У цій сім'ї народилась дитина з білим пасмом і хвора на галактоземію (галактоземія — порушення обміну галактози, при якому спостерігається цироз печінки, не­доумкуватість і рання смерть дітей). Визначте генотипи членів сім'ї. Ймовірність народження здорової дитини.

32. У чоловіка повні губи, резус-позитивна кров і темне волосся (домінантні ознаки). Батько—резус-позитивний, з повними губами і світлим волоссям, мати — з резус-негативною кров'ю, тонкими губами і світлим волоссям. Напишіть усі можливі генотипи і фенотипи дітей у цій сім'ї, якщо батьки - гетеро­зиготи.

33. У людини шестипалість (полідактилія), коротко­зорість і глаукома передаються як домінантні аутосомні ознаки. Яка ймовірність народження дітей без аномалій у сім'ї, в якій батьки тригетерози­готні.

34. Кароокий, темноволосий резус-позитивний чоло­вік одружується з кароокого, темноволосою жінкою з ре­зус-негативною кров'ю. Визначте ймовірність народжен­ня в сім'ї блакитноокої світловолосої дитини з резус-не­гативною кров'ю

35. Глухота - рецесивна ознака, яка зумовлена різ­ними аутосомними генами. В яких випадках у глухих батьків народяться нормальні діти?

36. Альбінізм - рецесивна ознака. В деяких шлюбах у двох альбіносів народжувались діти з нормальною піг­ментацією. Як пояснюється це явище?

37. Мати має вільну мочку вуха (домінантна ознака) та гладке підборіддя, а батько — невільну мочку вуха та трикутну ямку на підборідді (домінантна ознака). Син має вільну мочку вуха та ямку на підборідді, а дочка має ті ж ознаки, що й мати. Напишіть можливі генотипи батьків і дітей.

7. У матері IV група крові, у батька — III. Які гру­пи крові не можуть бути у їхніх дітей?

8. У пологовому будинку переплутали двох хлопчи­ків. У одного з них II група крові, а у другого— III. Чи можливо шляхом дослідження груп крові точно встано­вити, хто чий син, якщо батьки одного з них мають і І IV групи крові, а батьки другого—II і III?

10. Чоловік, батьки якого мали і і IV групи крові, одружився з жінкою з III групою крові. Від цього шлюбу народилося троє дітей: з І, II, IV групами крові. Яка гру­па крові у батька дітей і чи можливе народження в цій сім'ї дитини з III групою крові?

11. В одного з батьків II група крові, у другого — ІІІ. Які генотипи цих батьків, якщо у них народилось шес­теро дітей з такими групами крові: а) в усіх IV; б) у трьох IV і у трьох III; в) у половини IV, у половини II; г) двоє з IV, двоє з III і двоє з і групами крові?

12. Чоловік з резус-негативною кров'ю IV групи одружився з жінкою з резус-позитивною кров'ю III групи. У батька жінки кров була резус-негативна і групи. У сі­м'ї народилось двоє дітей: резус-негативна дитина з III групою крові і резус-позитивна з і групою крові. Судово-медична експертиза встановила, що один з цих дітей позашлюбний. За якою ознакою можна виключити бать­ківство?

13. Резус-позитивна жінка з кров'ю II групи, батько якої мав резус-негативну кров і групи, одружилась з ре­зус-негативним чоловіком з і групою крові. Яка ймовір­ність того, що дитина успадкує обидві ознаки батька?

14. Резус-негативний чоловік з і групою крові одру­жився з резус-позитивною жінкою з IV групою крові. Які варіанти за групами крові та резус-фактором очікуються в потомстві?

15. Відомо, що мати резус-негативної дівчинки з III групою крові була резус-позитивною з і групою. У її двох синів кров II групи резус-негативна. Який генотип і фе­нотип батька за групами крові та резус-фактором?

16. Резус-негативна жінка з І(0) групою крові одружилася з резус-позитивним чоловіком з IV(АВ) групою крові. Яка ймовірність народження в цій сім'ї резус-негативної дитини з III(В) групою крові? В якому випадку можливий розвиток у новонародженого гемолітичної хвороби?

17. У суді слухається справа про стягнення алімен­тів. У матері і група крові, у дитини—II. Чи може бути батьком дитини чоловік з III групою крові? Яка група крові можлива у батька?

18. Чи можна виключити батьківство, якщо у матері й дитини II група крові, резус-позитивна, а передбачені батьки мають і І IV групи, обидва резус-негативні?

19. Перед судово-медичною експертизою поставлене завдання з'ясувати, чи е хлопчик, що живе в сім'ї Р., рідним або прийомним сином. Дослідження крові всіх членів сім'ї дало такі результати: у жінки резус-позитив­на кров IV групи, у її чоловіка — резус-негативна кров і групи. Який висновок зробить експертиза, якщо у дити­ни резус-позитивна кров і групи?

20. Жінка з ластовинням (домінантна ознака) і з III групою крові одружилася з чоловіком з і групою кро­ві без ластовиння. Всі діти від цього шлюбу були без ластовиння, а одна дитина народилася з і групою крові. Визначте генотипи батьків і всі генотипи потомства.

21. У матері II, а у дитини III група крові. Чи мож­на дитині перелити кров матері?

22. Батьки кароокі, резус-позитивні з II групою кро­ві. Вони гетерозиготні за всіма трьома ознаками. Яка ймовірність народження в сім'ї блакитноокої резус-нега­тивної дитини з і групою крові?

23. Групи крові за системою МN визначаються двома алельними кодомінантними генами М і N. У гомозиготи за геном М група крові ММ, у гомозиготи за геном N група крові NN, у гетерозиготи МN група крові МN. У матері І(0) група кро­ві ММ, у батька IV(АВ) група NN. Визначте можливі варіан­ти груп крові у дітей.

24. У здорових батьків (мати з II(А) групою крові, а батько з IIІ(В)) народилася дитина, хвора на фенілкетонурію з І(0) групою крові. Напишіть генотипи батьків і ди­тини.

25. У судово-медичній експертизі необхідно встано­вити, хто з двох чоловіків є батьком дитини (у першого чоловіка кров резус-позитивна І(0) групи ММ, а другого — кров резус-позитивна IV(АВ) групи ММ. У матері дитини кров резус-позитивна II(А) групи ММ, у дитини — резус-по­зитивна та ММ група. Який висновок зробить експерт? Напишіть генотипи батьків і дитини.

26. У жінки з резус-негативною кров'ю III групи на­родилася дитина з IV групою крові, у якої була гемолі­тична хвороба новонародженого внаслідок резус-конфлік­ту. Які групи крові та резус-фактор можливі у батька дитини?

27. Чоловік з темним волоссям і IV групою крові ММ одружився зі світловолосою жінкою з і групою крові ММ. Який колір волосся і які групи крові будуть у дітей?

28. У короткозорої резус-позитивної жінки з II гру­пою крові народилася дитина з нормальним зором і ре-зус-негативного кров'ю і групи. Напишіть генотипи мате­рі і дитини. Визначте генотип батька (короткозорість— домінантна ознака).

29. Чоловік з брахідактилією (короткопалістю - домінантна ознака) і гру­пою крові ММ одружився з жінкою з пальцями нормаль­ної довжини і групою крові ММ. Який фенотип очікуєть­ся у їхніх дітей, якщо мати чоловіка мала пальці нор­мальної довжини?

32. У пологовому будинку жінка стверджувала, що дитина, яку їй принесли (1), не її син. Крім цієї дитини, в цей час у пологовому будинку знаходилась ще одна ди­тина (2).

Група крові цієї жінки 0(1), ММ, смаку фенілтіокарбамІду (ФТК – домінантна ознака) не відчуває.

У першої дитини (1) гру­па крові А (II), ММ, чутлива до ФТК, у другої дитини (2) група крові 0(1), ММ, смаку ФТК не відчуває. Жінка має ще троє дітей: перший—з групою крові А (II), ММ, відчуває смак ФТК; другий — з групою крові 5(111), ММ, відчуває смак ФТК; третій— з групою крові А(II), ММ, не відчуває смак ФТК.

Чи можна сказати, хто з новонароджених син цієї жінки?

33. У батька з групою крові 0(І), ММ є дитина з В(ІІІ) групою крові ММ. Який генотип у матері?

34. У батька група крові 0(1), ММ, у матері— АВ(ІV), ММ, у першого сина—А (II), ММ, у другого— В (III), ММ.

Який син прийомний? За яким типом алеля виключається батьківство?

35. Яку долю від усіх можливих генотипів складають гомозиготи та гетерозиготи, якщо кількість алелів даного гена в популяції дорівнює:

а) трьом; 6) п'яти; в) семи; г) ста?

36. Чому резус-конфлікт виникає при шлюбі Rh + чоловіка та Rh - жінки, а не навпаки (Rh + мати та Rh - батько)? RhДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 8265. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.313 сек.) русская версия | украинская версия