Студопедия — МЕТА ЗАНЯТТЯ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МЕТА ЗАНЯТТЯ


Закріпити одержані студентами на заняттях та при самопідготовці теоретичні знання з розділу: ”Головні закономірності успадкування та прояви ознак у людини” та практичні навички рішення тестових завдань та ситуаційних генетичних задач.

З метою об’єктивної оцінки знань провести письмовий контроль за індивідуальними варіантами, що включають тести, генетичні задачі та найважливіші питання розділу, які необхідні для подальшої медико – біологічної підготовки спеціаліста.

5. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

На першому організаційному етапі заняття викладач знайомить студентів з правилами та вимогами до оформлення письмової контрольної роботи, оформленню відповідей, вказує, що тести можуть мати від 1 до декількох правильних відповідей, при відповіді на задачу необхідно записати її рішення за формами запису, прийнятими в генетиці, а на теоретичні питання давати коротку відповідь.

На другому етапі заняття студенти самостійно вирішують свій варіант контрольної роботи, викладач контролює виконання робіт. По закінченню робочого часу виконані контрольні роботи здаються викладачу на перевірку.

Тести та ситуаційні завдання з розділу:

„Розмноження на клітинному та організменому рівнях”.

1. Клітинний цикл це:

а) комплекс взаємопов’язаних тимчасових подій, які відбуваються підчас підготовки та поділу клітин;

б) період існування клітин від моменту утворення шляхом поділу до власного мітотичного поділу або загибелі;

в) період виконання клітин власних специфічних функцій;

г) закономірні зміни структурно-функціональних характеристик клітин у часі;

д) життєвий цикл клітини, який приводить до розмноження клітин та передачі потоку інформації.

2. Мітотичний цикл це:

а) комплекс взаємопов’язаних тимчасових подій, які відбуваються підчас підготовки та поділу клітин;

б) період існування клітин від моменту утворення шляхом поділу до власного мітотичного поділу або загибелі;

в) сукупність процесів, які відбуваються від одного поділу до наступного та процесів поділу, який забезпечує утворення клітин нової генерації;

г) закономірні зміни структурно-функціональних характеристик клітин у часі;

д) життєвий цикл клітини, який приводить до розмноження клітин та передачі потоку інформації.

3. Біологічне значення мітотичного циклу:

а) забезпечує спадкоємність генетичного матеріалу в ряду клітинних поколінь;

б) забезпечує утворення нових поколінь клітин рівноцінних за кількістю та вмістом спадкової інформації;

в) універсальний механізм відтворення еукаріотичної клітини під час індивідуального розвитку;

г) механізм, який визначає збереження, передачу та зчитування спадкової інформації.

4. Які виділяють фази мітотичного циклу:

а) репродуктивна;

б) інтерфаза;

в) фаза розподілу;

г) мітоз;

д) каріокінез.

5. В який період клітинного циклу відбуваються:

1) підвищення синтезу білків;

2) реплікація ДНК?

а) мітоз; б) постмітотичний період;

в) синтетичний період; г) пре мітотичний період.

6. Введенням хімічної речовини тимчасово блоковані синтетичні процеси у пресинтетичному періоді клітинного циклу. В який період клітинного циклу клітина вступить із запізненням:

а) постсинтетичний;

б) мітоз;

в) синтетичний.

7. У клітину введено хімічну речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть участь у деспіралізації ДНК. Які порушуються процеси і в який період мітотичного циклу клі­тини?

а) репродуктивний;

б) мітоз;

в) синтетичний;

г) реплікація;

д) телофаза.

8. На клітину подіяли колхіцином, що блокує зби­рання білків ахроматинового ве­ретена. Які етапи мітотичного циклу будуть порушені?

а) інтерфаза; б) мітоз; в) метафаза; г) анафаза

9. На якому етапі мітотичного циклу відбувається реплікація ДНК:

а) інтерфаза;

б) пресинтетичний;

в) постсинтетичний;

г) синтетичний.

10. Який тип поділу клітин не супроводжується зменшенням набору хромосом:

а) амітоз; б) мітоз; в) мейоз.

11. Який поділ характерний для соматичних клітин людини:

а) амітоз; б) мітоз; в) мейоз.

12. Мітоз має важливе біологічне значення тому, що:

а) лежить в основі механізму утворення гамет;

б) забезпечує збереження вихідного хромосомного набору;

в) забезпечує генетичну однорідність дочірніх клітин;

г) забезпечує редукцію хромосомного набору.

13. Як у природі підтримується сталість кількості хромосом у багатьох поколіннях певного виду:

а) мітозом; б) мейозом; в) ендомітозом; г) заплідненням.

14. На препараті видно мітотичний поділ клітини людини на стадії метафази (метафазна пластинка). Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки?

а) 46; б) 23+23; в) 23 г) 92.

15. Вкажіть співвідношення кількості хромосом і ДНК:

а) телофазі мітозу; б) метафазі мітозу;

в) синтетичному періоду інтерфази

г) у телофазі мейозу; д) анафазі мейозу.

16. В анафазі мітозу до полюсів розходяться хроматиди гомологічних хромосом. Скільки хромосом та ДНК має клітина людини в анафазі мітозу:

а) 92 хромосоми 92 молекули ДНК;

б) 46 хромосом 46 молекул ДНК;

в) 23 хромосоми 23 молекули ДНК.

17. При вивченні фаз мітотичного поділу в клітинах корінця цибулі було знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина:

а) профаза; б) метафаза; в) анафаза; г) телофаза.

18. У клітину введено хімічну речовину, що блокує роботу ферментів, які беруть участь у реплікації ДНК. Які процеси і які періоди мітотичного циклу клітини порушуються:

а) реплікація ДНК; б) репарація ДНК;

в) постмітотичний період;

г) біосинтез білків ахроматинового веретена;

д) синтетичний період; е) мітоз.

19. Соматична диплоїдна клітина вступила до мітозу, нормальний хід якого був порушений колхіцином. На якому етапі буде перервано процес мітозу та який хромосомний набір буде мати утворене ядро:

а) анафаза -4п; б) метафаза - 2п;

в) метафаза - 4п; г) анафаза - 2п.

20. За якими з указаних нижче ознак відрізняється мітоз від амітозу:

а) подвоєнням хромосом на основі ре­дуплікації молекул ДНК;

б) спіралізацією хромосом на період поділу ядра;

в) утворенням двох ядер з одного ядра материнської клітини;

г) подвоєнням кількості ДНК перед поділом.

21. Розмістіть перелічені нижче процеси мітозу в хро­нологічному порядку:

а) хромосоми подвоюються;

б) утворюється веретено поділу;

в) хромосоми конденсуються, ядерна оболонка зникає;

г) хромосоми прямують до протилежних полюсів веретена;

д) хромо­соми вишиковуються по екватору клітини;

е) цитоплазма ділиться; є) кожна хромосома ділиться вздовж.

22. Мітотичний поділ диплоїдної соматичної клітини був порушений, внаслідок чого утворилася одна одноядерна клітина. На якому етапі мітотичний поділ було перервано (1) та який набір хромосом матиме ця клітина (2):

1) а) профаза; б) метафаза; 2) а) гаплоїдний;

в) анафаза; г) телофаза. б) диплоїдний;

в) поліплоїдний.

23. На препараті знайдені клітини людини на стадії метафази мітотичного ділення (метафазна пластинка) та стадії анафази. Скільки буде хромосом в знайдених клітинах:

а) n; б) 4n; в) 2n г) n + n д) 2n + 2n

24. Які клітинні механізми приводять до утворення поліплоїдних клітин:

а) амітоз; б) мітоз; в) мейоз; г) ендомітоз; д) політенія

25. Який поділ характерний для соматичних клітин людини:

а) амітоз; б) мітоз; в) мейоз?

26. В якій зоні гаметогенезу відбувається мейотичний поділ клітин:

а) розмноження; б) росту;

в) дозрівання; г) формування.

27. На якій фазі мейозу відбувається кон’югація і кросинговер:

а) профаза 1; б) профаза 2;

в) метафаза 1; г) пахітена.

28. Як поводять себе гомологічні хромосоми при утворенні гамет в мейозі:

а) відходять до одного й того ж полюсу, потрапляючи до однієї й тієї ж гамети;

б) кон'югірують, а потім відходять до різних полюсів, потрапляючи до різних гамет.

в) обмінюються гомологічними ділянками та внаслідок хіазм утворюють різні фігури.

29. Наслідки першого мейотичного поділу:

а) утворюються нові клітини з таким же самим набором хромосом;

б) утворюються клітини з гаплоїдним набором хромосом та ДНК;

в) утворюються клітини з гаплоїдним набором хромосом та диплоїдною кількістю ДНК;

г) утворюються клітини з перекомбінованою генетичною інформацією внаслідок кросинговеру.

30. Чим зумовлені особливості передачі видових спадкових ознак в ряді поколінь:

а) поведінкою хромосом в мітозі; б) поведінкою хромосом в мейозі;

в) особливостями розподілу цитоплазми між дочірніми клітинами в мітозі;

г) особливостями розподілу цитоплазми між дочірніми клітинами в мейозі.

31. Який набір хромосом та кількість ДНК містять:

а) сперматогонії; б) первинні сперматоцити;

в) вторинні сперматоцити; г) сперматозоони;

д) первинні статеві клітини (гоноцити).

32. Які механізми забезпечують збереження постійного каріотипу в ряді поколінь клітин:

а) мейоз; б) мітоз; в) запліднення.

33. В якій зоні гаметогенезу відбувається мейотичний поділ клітин:

а) розмноження; б) росту;

в) дозрівання; г) формування.

34. Клітини організма мають 22 пари хромосом. Скільки хромосом буде у:

а) сперматозоїді; б) яйцеклітині;

в) зиготі г) соматичних клітинах.

35. Які механізми мейозу забезпечують генетичну різноманітність гамет:

а) нерівномірний розподіл в мейозі при овогенезі;

б) незалежне розходження гомологічних хромосом у І мейотичному діленні;

в) кросинговер; в) кон'югація хромосом;

г) випадкове комбінування не гомологічних хромосом при розходженні до різних полюсів клітини.

36. Які механізми забезпечують збереження постійного каріотипу у ряді поколінь організмів при статевому розмноженні:

а) мітоз; б) ендомітоз; в) мейоз;

г) мейоз + запліднення.

37. Який набір хромосом містять:

а) овогонії; б) первинні овоцити;

в) вторинні овоцити; г) овотида; д) полоцити.

38. Як поводять себе в мейозі негомологічні хромосоми:

а) всі негомологічні хромосоми, набуті від кожного з батьків, у тому ж сполученні передаються в гамети;

б) негомологічні хромосоми розподіляють між полюсами свої хроматиди в анафазі мейозу І;

в) негомологічні хромосоми утворюють різні біваленти, які в анафазі І мейозу розходяться незалежно один від одного;

г) негомологічні хромосоми, набуті від кожного з батьків випадково розподіляються під час І ділення, визначає утворення різних пере комбінованих гамет.

39. Назвіть форми безстатевого розмноження орга­нізмів:

а) поліембріонія,

б) шизогонія,

в) кон’югація,

г) партеногенез,

д) стробіляція, фрагментація.

40. Який із способів розмноження організмів виник найпізніше у процесі еволюції:

а) вегетативний; б) без­статевий; в) статевий г) партеногенез?

41. Що характерно для безстатевого розмноження:

а) батьківські організми утворюють спеціалізовані клітини – гамети;

б) нащадки утворюються з однієї обо декількох батьківської клітин;

в) батьки – одна або дві особини;

г) розмноження забезпечує одна особина;

д) головний клітинний механізм, який забезпечує розмноження – мітоз;

е) головний клітинний механізм, який забезпечує розмноження – мейоз;

ж) нащадки – генетична копія батька;

з) нащадки генетичне відрізняються від батьків внаслідок комбінованої мінливості.

1. У чому суть закону чистоти гамет:

а) гамета чиста, оскільки вміщує в собі гени у гомозиготному стані;

б) чистими являються гамети, які утворені тільки гомозиготними організмами;

в) гамети які утворені будь яким організмом, чисті, оскільки утримують в собі інформацію про можливість розвитку тільки одного варіанту кожної ознаки, тобто один алель з кожної пари алельних генів.

2. При схрещуванні яких організмів розчеплення в потомстві за гено- та фенотипом не відбудеться в наступних поколіннях:

а) при схрещуванні фенотипно схожих організмів;

б) при схрещуванні організмів, різних за альтернативними ознаками;

в) при схрещуванні організмів гомозиготних за одними й тими ж алелями;

г) при схрещуванні генотипне схожих організмів.

3. Чи можна вважати альтернативними ознаками:

а) біле і рожеве забарвлення плода;

б) біле забарвлення квітки і зелене забарвлення стебла;

в) наявність темного пігменту в шкірі та його відсутність (альбінізм);

г) темне забарвлення очей і світле волосся;

д) короткі пальці на руках (брахідактелія) і високий зріст;

є) темну і світлу емаль зубів.

4. Що таке генотип? Яке визначення Ви вважаєте більш точним:

а) сукупність усіх генів організму;

б) сукупність генів, за якими аналізується організм;

в) система взаємодіючих між собою генів організму.

5. Які положення характеризують алельні гени:

а) гени, які знаходяться в одній хромосомі;

б) гени, які знаходяться в негомологічних хромосомах;

в) гени, якізнаходяться в однакових локусах гомологічних хромосом;

г) гени, які визначають альтернативні ознаки;

д) гени, які визначають неальтернативні ознаки.

6. Як розміщуються неалельні гени в хромосомах:

а) в гомологічних ділянках негомологічних хромосом;

б) на різних ділянках гомологічних хромосом;

в) у різних (негомологічних) хромосомах;

г) в однакових локусах гомологічних хромосом.

7. Що таке фенотип? Яке визначення Ви вважаєте найбільш точним:

а) сукупність зовнішніх ознак організму, які визначаються генотипом;

б) сукупність ознак та властивостей, за якими аналізується організм;

в) сукупність усіх ознак та властивостей організму, які є результатом взаємодії генотипу із зовнішнім середовищем.

8. Який організм називається гомозиготним:

а) організм, в соматичних клітинах якого знаходяться різні алелі гена;

б) організм, в соматичних клітинах якого знаходиться багато алелів

гена;

в) організм, в соматичних клітинах якого знаходяться однакові алелі гена.

9. Що таке гібридологічний метод дослідження спадковості:

а) метод, при якому вивчаються спадкові ознаки (властивості) окремих організмів;

б) метод, при якому аналізується декілька поколінь однієї сім9! за певною ознакою;

в) метод, який використовує направлене схрещування організмів, різних за альтернативними ознаками, з послідуючим аналізом дослідження сукупності цих ознак в потомстві.

10. Який організм називається гетерозиготним:

а) організм, в хромосомах соматичних клітин якого знаходяться різні алелі гена;

б) організм, в хромосомах соматичних клітин якого знаходиться багато різних алелів даного гена;

в) організм, в хромосомах соматичних клітин якого знаходиться один алель даного гена.

11. Скільки алельних генів кодують ознаку:

а) у диплоїда; б) у триплоїда; в) у тетраплоїда?

12. Які положення належать до характеристик алельних генів:

а) гени знаходяться в одній хромосомі;

б) гени знаходяться у негомологічних хромосомах;

в) гени знаходяться в однакових локусах гомологічних хромо­сом;

г) гени визначають альтернативні ознаки;

д) гени визначають неальтернативні ознаки.

13. Чи можна вважати альтернативними ознаками:

а) біле і рожеве забарвлення плода;

б) біле забарвлен­ня квітки і зелене забарвлення стебла;

в) наявність темного пігменту в шкірі та його відсутність (альбінізм);

г) темне забарвлення очей і світле волосся;

д) короткі пальці на руках (брахідактилія) і високий зріст;

е) темну і світлу емаль зубів?

14. Перелічимо кілька ознак у людини:

шкіра в ластовинні (Л), волосся темне (Т), очі блакитні (Б), на руці п'ять пальців (ПП), волосся світле (С), волосся хвилясте (Х), в еритроцитах є резус-фактор (Rh), очі карі (К.), полідактилія (П), волосся пряме (ВП).

Визначте, які з перелічених ознак альтернативні.

Випишіть альтер­нативні ознаки літерами за парами.

15. Шість особин мають такі генотипи: АА, аа, Вв, СС, Cс, Ее.

Які з них: а) гомозиготи; б) гетерозиготи?

16. Які з перелічених прикладів належать до моногібридного і полігібридного схрещування:

а) схрещують рослини помідорів із червоним і зеленим забарвленням стебел; б) схрещують дві рослини помідорів із червоними плодами і червоними стеблами;

в) чорного бика схре­щують з червоними коровами;

г) схрещують чорних довгошерстих мишей з білими короткошерстими;

д) жінка, сліпа внаслідок аномалії кришталика, вийшла заміж за чоловіка, сліпого внаслідок аномалії рогівки;

е) бла­китноока, світловолоса жінка з 1(0) групою крові одру­жується з карооким, темноволосим чоловіком, що має III (В) групу крові; є) чоловік з резус-негативною кров'ю одружується з жінкою з резус-позитивною кров'ю.

17. У людини одна з форм глухоти рецесивна по відношенню до нормального слуху. Який фенотип:

а) гомо­зиготи за рецесивним геном; б) гетерозиготи;

в) гомози­готи за домінантним геном?

18. Які положення належать до характеристики ге­нотипу:

а) набір генів у статевих клітинах;

б) гаплоїдний набір хромосом;

в) сукупність зовнішніх і внутрішніх ознак організму;

г) система генів, яка локалізована у хромосомах соматичних клітин?

19. За яким генотипом батьків не буде розщеплення гібридів першого покоління за фенотипом:

а) схрещу­ють гетерозиготу з гомозиготою за рецесивним геном;

б) схрещують дві гетерозиготи;

в) схрещують гомозиготу за домінантним геном із гомозиготою за рецесивним ге­ном;

г) схрещують гетерозиготу з гомозиготою за домі­нантним геном?

20. Яке співвідношення генотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо аналізується гетерози­гота за однією парою алельних генів:

а) 3: 1; б) 9: 3: 3: 1; в) і: 1; г) немає розщеплення?

21. Яке співвідношення генотипів і фенотипів у F2 можна чекати при схрещуванні двох вихідних гомозиготних особин, що відрізняються за парою альтернативних ознак у випадку неповного домінування:

а) 2: 1; б) 1: 1: 1: І; в) 1: 2: 1; г) 3: І?

22. Які співвідношення за фенотипом (2: 1, 1: 2: 1 або 3: 1) можна спостерігати у другому поколінні при моногібридному схрещуванні, якщо:

а) спостерігається непов­не домінування;

б) спостерігається повне домінування;

в) гомозиготи за домінантним геном не життєздатні?

23. Яке співвідношення фенотипів і генотипів слід очікувати в потомстві подружжя — гетерозиготних носіїв рецесивного летального гена, що викликає загибель і розсмоктування зародка на ранніх стадіях розвитку?

24. Випишіть типи гамет, які утворюються у особин з таким генотипом:

а) у особини з генотипом АА;

б) з генотипом Вв;

в) з генотипом Сс.

г) у особини з генотипом ААвв

д) у особини з генотипом ААссДД

25. У людини полідактилія (шість і більше пальців на руках) домінує над п'ятипалістю (нормальною будо­вою кисті). Скільки типів гамет утворюється:

а) у гомо­зиготної шестипалої жінки;

б) у шестипалого гетерози­готного чоловіка;

в) у п'ятипалого чоловіка?

26. Якщо у жінки з генотипом Вв ген В при гамето­генезі потрапив у яйцеклітину, куди потрапить ген в?

27. У людини ген нормального вироблення пігменту меланіну в шкірі домінантний, а ген відсутності меланіну (альбінізм) рецесивний. Напишіть генотип гетерозиготи за пігментацією шкіри.

Яким буде фенотип цієї людини? Скільки типів гамет утвориться у неї?

28. Скільки генотипів і які саме можуть бути у лю­дини з темним забарвленням волосся? (Темне забарв­лення — домінантна ознака, світле — рецесивна).

29. Яке співвідношення фенотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо особина, що аналізується, гомозиготна:

а) 1: 1; б) 3: 1;

в) 1: 1: 1: 1; г) 9: 3: 3: 1 д) 1: 2: 1.

30. Яке співвідношення фенотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо особина, що аналізується, дигетерозиготна:

а) 1: 1; б) 3: 1;

в) 1: 1: 1: 1; г) 9: 3: 3: 1 д) 1: 2: 1.

31. Яке співвідношення фенотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо особина, що аналізується, гетерозиготна за однією парою алелів:

а) 1: 1; б) 3: 1;

в) 1: 1: 1: 1; г) 9: 3: 3: 1 д) 1: 2: 1.

32. Які положення являють собою цитологічне обґрунтування 3-го закону Менделя:

а) знаходження генів в гетерохромосомі;

б) знаходження генів в одній і тій аутосомі;

в) знаходження генів в негомологічних хромосомах;

г) знаходження генів на відповідних ділянках гомологічних хромосом.

33. Які положення належать до характеристики генотипу:

а) набір генів у статевих клітинах;

б) гаплоїдний набір хромосом соматичних клітин;

в) сукупність зовнішніх і внутрішніх ознак організму;

г) набір генів у хромосомах соматичних клітин.

д) система взаємодіючих генів організму, яка визначає його розвиток та фенотип

34. Виберіть приклади плейотропної дії генів у людини:

а) хвороба Марфана;

б) бомбейський феномен при успадкуванні груп крові системи АВО;

в) зріст, пігментація шкіри;

д) серпоподібноклітинна анемія;

е) галактоземія, фенілкетонурія.

35. Скільки типів гамет утворюють організм з генотипом АаВв якщо відомо, що між генами А і В існує повне зчеплення генів (незалежне успадкування):

а) один тип;

б) два типи гамет;

в) чотири типи гамет.

36. Відсутність малих корінних зубів зумовлена домінантним геном, який знаходиться в аутосомі. У кого з дітей буде така патологія, коли у матерікорінні зуби відсутні та вона гомозиготна за даним геном:

а) у всіх дітей;

б) тільки у дочки;

в) тільки у синів;

г) у половини дочок.

37. Які особливості успадкування ознак, проявляються при полігібридному схрещуванні:

а) зчеплене успадкування ознак;

б) зчеплений зі статтю тип успадкування;

в) незалежне успадкування;

г) аутосомний тип успадкування.

38. Скільки типів гамет та в якому відношенні утворюють організм зі слідуючим генотипом АаВв:

а) один тип;

б) два з однаковою ймовірністю;

в) чотири з однаковою ймовірністю;

г) багато;

д) чотири з різною ймовірністю.

39. Яке схрещування організмів називається полігібридним:

а) схрещення організмів, які відрізняються один від одного альтернативними варіантами ознаки;

б) схрещення, при якому проявляється успадкування ознак, визначених алелями різних (неалельних) генів;

в) схрещування, при якому аналіз проводять за багатьма ознаками;

г) схрещування, при якому аналіз проводять за багатьма парами алель них генів.

40. Що є цитологічним обґрунтуванням 3-го закону Менделя:

а) розташування генів у гетерохромосомі;

б) розташування генів у одній і тій же аутосомі;

в) розташування генів у негомологічних хромосомах;

г) розташування генів на відповідних ділянках гомологічних хромосом.

41. Що називається аналізуючим схрещуванням:

а) схрещення, за допомогою якого можна встановити генотип організму;

б) схрещення організму з домінантним фенотипом та невідомим генотипом з організмом, що має рецесивний фенотип;

в) схрещення фенотипічно подібних організмів.

42. Як називається явище залежності кількох ознак від одного гена:

а) полімерія;

б) плейотропія;

в) код о мінування;

г) епістаз.

43. Хвороба таласемія зумовлена рецесивним геном. Частота гена надто висока. Поясніть, чому ген таласемії не зникає в результаті природного добору:

а) гетерозиготність організму;

б) гомозиготність за рецесивним геном;

в) поширеність гена;

г) природним добором проти гомозигот;

д) перевагами гетерозиготних носіїв гену таласемії в конкретному середовищі.

44. Наведить приклади плейотропної дії генів у людини:

а) хвороба Марфана;

б) бомбейський феномен;

в) зріст;

г) колір волосся.

45. Які цитологічні механізми розчеплення при моногібридному схрещуванні:

а) розчеплення в потомстві забезпечується незалежним розходженням хромосом в мейозі;

б) розчеплення в потомстві забезпечується розходженням гомологічних хромосом в різні гамети та випадковим сполученням гамет при заплідненні;

в) розчеплення в потомстві забезпечується кросинговером між гомологічними хромосомами та випадковим комбінуванням гамет при заплідненні.

1. Запишить (словами) генотипи:

а)АаВвСс; б)Ааввсс; в) ааВвСС

2. При яких генотипах батьків буде спостерігатися одномантність гібридів першого покоління:

а) АаВВ x АаВв; б) АаВВ x ААВВ;

в) ААВв x ааBB;

г) АаВВ х aabb; д.) ААВВ x aabb

3. В якому випадку не буде справедливий закон незалежного успадкування і випадкового комбінування ознак, якщо гени, які кодують різні ознаки, знаходяться:

а) в одній хромосомі на відстані 30 морганід;

б) в одній хромосомі та тісно зчеплені;

в) у різних парах гомологічних хромосом; г) у Х-хромосомі?

4. При яких генотипах батьків в F1 буде спостерігатися розщеплення у відношенні 9: 3: 3: 1?

а) АаВь x АаВь;

б) АаВВ x АаВВ;

в) ААВВ x ааBB;

г) АаВьХ aabb;

д.) ааbb x aabb

5. При якому з схрещувань співвідношення генотипів у потомстві складає - 3: 1?

а) АаВВ х АаВЬ; б) АаВв х ааBB;

в) АаВв х АаВв; г) АаВвсс х ааВвсс?

6. Яке співвідношення фенотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо особина, що аналізу­ється гомозигота за першою парою домінантних алелів та гетерозигота за другою:

а) 1: 1; б) 3: 1; в) 1: 1: 1: 1; г) 9: 3: 3: І?

7. Скільки типів гамет утворюється:

а) у дигетеро­зиготи; б) у тригетерозиготи; в) у тетрагетерозиготи;

г) у людинb, гетерозиготної за 23 парами генів, якщо гени, що кодують різні ознаки знаходяться в різних негомологічних хромосомах?

8. Скільки типів гамет утворюється у жінки (а) і у чоловіка (б), якщо вони гетерозиготні за 23 парами ге­нів, що знаходяться в різних негомологічних хромосомах?

9. Скільки типів гамет і які саме утворюють організми з такими генотипами:

а) ААВВ; б) АаВВ;

в) ааВВ; г) ААВЬ; д) ААBB;

е) АаВЬ; є) АаBB; ж) ааBB?

10. Серед перелічених організмів виберіть:

а) моно­гібриди; б) дигібриди; в) тригібриди.

Генотипи організмів:

Аа; АаВЬ; ВЬ; ААСс; ААВЬСс;

АаВЬСсОО; ААВВСс; ВЬСсОа.

11. В якому випадку буде справедливий закон неза­лежного успадкування і випадкового комбінування ознак, якщо гени, які кодують різні ознаки, знаходяться:

а) в одній хромосомі на відстані 20 морганід;

б) в одній хро­мосомі та тісно зчеплені;

в) у різних парах гомологічних хромосом;

г) у Х-хромосомі?

12. У людини полідактилія (ген А) домінує над нор­мальною кількістю пальців—п'ятипалістю (а), а корот­козорість (В) - над нормальним зором (в).

Визначте кількість пальців і гостроту зору у людей з такими гено­типами:

а) ааbb; б) АаВЬ; в) АаВВ; г) ааВВ; д) ААВЬ; е) ААbb.

13. Рослини мають генотип АаВвСс. Скільки буде одержа­но в його потомстві можливих класів генотипів і фенотипів при самозапиленні (у випадку повного та неповного домінування генів)?

14. У людини кароокість і наявність ластовиння— домінантні ознаки, гени локалізовані в різних хромосо­мах. Кароокий без ластовиння чоловік одружується з блакитноокою з ластовинням жінкою.

Визначте можливі генотипи і фенотипи потомства, якщо:

а) чоловік і жінка за двома парами генів гомозиготні;

б) чоловік гетерози­готний за ознакою кароокості, а жінка гетерозиготна за ознакою наявності ластовиння.

15. Яке розщеплення за фенотипом слід чекати в другому поколінні при дигібридному схрещуванні ААBB х ааВВ, якщо чоло­вічі гамети АВ нежиттєздатні (комбінативна гаметична леталь)?

а) 9: 3: 3: 1;

б) 6: 3: 3: 1;

в) 3: 3: 3: 1;

г) інше розщеплення

16. У людини кароокість і наявність ластовиння — домінантні ознаки, гени локалізовані в різних хромосомах. Кароокий без ластовиння чоловік одружується з блакитноокою з ластовинням жінкою. Визначте можливі генотипи і фенотипи потомства, якщо:

а) чоловік і жінка за двома парами генів гомозиготні;

б) чоловік гетерозиготний за ознакою кароокості, а жінка гетерозиготна за ознакою наявності ластовиння.

1. Скільки алельних генів кодують групи крові за системою АВО:

а) у популяції;

б) у кож­ної людини;

в) у статевій клітині?

2. Скільки алельних генів (1, 2, 3, 4 або 100) коду­ють гемоглобін крові

а) у популяції;

б) у кожної люди­ни в соматичній клітині;

в) у статевій клітині?

3. Які форми взаємодії (домінування, неповне до­мінування, кодомінування) існують між алелями: а) JВ та JО; б) JА та JО; в) JА та JВ? J

4. Визначте, які групи крові можливі у дітей, якщо у батьків: а) і група крові; б) II група крові; в) III гру­па крові; г) IV група крові.

5. Визначте всі можливі групи крові дітей у таких випадках: а) якщо у матері і група крові, а у батька — II; б) якщо у матері І, а у батька IV група крові; в) як­що у матері І, а у батька III група крові.

6. При якому генотипі та фенотипі батьків діти не можуть успадкувати групу крові батька і матері?

30. Відомі групи крові трьох пар батьків:

1) мати— А(ІІ), ММ, Rh-, батько - 0(1), ММ, Rh+; Rh

2) мати— В (III), MN, Rh -, батько— В (III), ММ, Rh+

3) мати— A (II), MM, Rh +, батько—В (III), MN, Rh-

У кожної пари по одній дитині.

Групи крові їхніх дітей такі: 1) AB(ІV), ММ, Rh-,

2) 0(1), NN, Rh-,

3) А (II), ММ, Rh-,

Визначте, якій парі батьків належить кожна ди­тина.

31. У матері група крові 0(1), ММ у передбачувано­го батька - В (III), ММ. У трьох дітей жінки такі групи крові: 1) 0(1). ММ; 2) А(ІІ). ММ; 3) 0(1), ММ. Для яких дітей можна виключити батьківство?

1. Яке розщеплення відбудеться в потомстві гібридів Р1 при різних варіантах комплементарної взаємодії генів:

а) 9: 3: 3: 1;

б) 9: 7;

в) 12: 3: 1;

г) 13: 3;

д) 9: 3: 4;

е) 15: 1.

2. Як можна пояснити різний ступінь виразу ознаки, визначеної генами А1 та А2, в генотипах А1А1А2А2 і А1а1А2а2:

а) епістатичною дією;

б) полімерною дією;

в) модифікуючою дією.

3. Виберіть приклади полігенних ознак у людини:

а) синдром Марфана;

б) ахондроплазія;

в) зріст;

г) пігментація шкіри.

4. Яке успадкування називається полігенним:

а) успадкування ознак, залежне від дії та взаємодії алельних генів;

б) успадкуванні ознак, залежне від дії та взаємодії неалельних генів.

 

1. Чим можна пояснити розчеплення за статтю у людини у співвідношенні 1: 1?

2. Скільки типів гамет утворює гомогаметну стать (по відношенню до гетерохромосом):

а) один тип;

б) два типа;

в) багато типів.

3. Скільки типів гамет (по відношенню до гетерохромосом) утворює гетерогаметна стать:

а) один тип;

б)два типи;

в) багато типів.

4. Які з перелічених варіантів належать до успадкування, зчепленого зі статтю:

а) гени знаходяться у гомологічних ділянках X- і У-хромосом;

б) гени знаходяться у негомологічній ділянці Х-хромосоми;

в) гени знаходяться у негомологічній ділянці У-хромосоми.

5. У чому особливість передачі в поколіннях голандричних генів:

а) передаються синам від матері;

б) передаються від батька дочкам;

в) передаються всьому потомству незалежно від того, у кого з батьків вони є;

г) передаються від батька синам із покоління в покоління.

6. Які з перелічених ознак людини успадковуються зчеплено зі статтю:

а) ямочки на щоках;

б) полідактилія;

в) гемофілія;

г) гіпертрихоз;

д) відсутність потових залоз;

є) іхтіоз;

ж) серпоподібно-клітинна анемія.

7. У чому особливість передачі в поколіннях Х-зчепленіх генів (ознак):

а) передаються всьому потомству незалежно від того, у кого з батьків вони є;

б) передаються від матері всьому потомству;

в) передаються по лінії гетерогаметної статі;

г) передаються перехресне від статі до статі через покоління.

8. Які з перелічених ознак є голандричними:

а) гіпертрихоз (оволосіння вушних раковин);

б) гемофілія;

в) синдактилія 1- і 2-го пальців на ногах;

г) темне волосся;

д) групи крові за системою АВО.

9. Які з перелічених ознак успадковуються залежно від статі:

а) гемофілія;

б) лисість;

г) дальтонізм;

д) подагра.

10. Які ознаки успадковуються зчеплено зі статтю:

а) первинні статеві ознаки;

б) вторинні статеві ознаки;

в) соматичні ознаки;

г) визначені генами, що знаходяться у аутосомах;

д) визначені генами, що знаходяться у статевих хромосомах.

11. Які з перелічених варіантів належать до успадкування, зчепленого зі статтю:

а) гени знаходяться у гомологічних ділянках X- і У-хромосом;

б) гени знаходяться у негомологічній ділянці Х-хромосоми;

в) гени знаходяться у негомологічній ділянці У-хромосоми.

12. Що таке зчеплена зі статтю спадковість ознак:

а) успадкування, характер якого визначається розташуванням генів у аутосомах та поведінкою останніх в мейозі при утворенні гамет;

б) успадкування, характер якого визначається розташуванням генів на негомологічних ділянках гетерохромосом;

в) успадкування, характер якого визначається розташуванням генів на гомологічних ділянках хромосом.

 

1. На підставі чого було встановлене положення про зчеплений характер успадкування ознак:

а) на підставі вільного комбінування ознак у потомстві від схрещуванні організмів АаВв Х аавв;

б) на підставі постійної сумісного успадкування генів АаВв у потомстві у тих самих сполученнях, що й у батьків;

в) на підставі, як правило, успадкування генів, разом одержаних від одного з батьків, при частковому порушенні їх зчеплення.

2. Що таке морганіда:

а) метрична одиниця виміру відстані між генами;

б) одиниця відстані між алельними генами;

в) одиниця відстані між генами у групі зщеплення, відповідна такій відстані, на якій кросинговер відбувається у 1% випадків.

3. Скільки типів гамет утворює організм з генотипом ААВв у випадку, якщо гени А та В зчеплені, але 10% випадків між ними виникає кросинговер:

а) один тип гамет;

б) два типа гамет;

в) чотири типи гамет з однаковою частотою;

г) чотири типи гамет з різною частотою.

4. Скільки типів гамет утворює організм з генотипом АаВв у випадку, якщо гени А та В зчеплені і знаходяться в однієї хромосомі на відстані 20 морганід:

а) один тип гамет;

б) два типа гамет;

в) чотири типи гамет з однаковою частотою;

г) чотири типи гамет з різною частотою.

5. Як розташовуються алелі А, а, В, в у хромосомах, якщо відомо, що при схрещуванні організмів АаВв Х аавв отримане потомство тільки двох видів АаВв; аавв:

а) неалельні гени розташовуються в різних хромосомах;

б) неалельні гени зчеплені (А та В) повністю;

в) неалельні гени зчеплені (А та в) повністю;

г) неалельні гени зчеплені, але між ними відбувається кросинговер.

6. Від чого залежить число кросоверного потомства:

а) від відстані між алельними генами;

б) від відстані між генами в різних групах зчеплення;

в) від відстані між генами, які знаходяться в одній групі зчеплення.

 

7. Диплоїдний набір хромосом у клітинах люди­ни 46, кішки—38, вівці—54,Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 8873. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.038 сек.) русская версия | украинская версия