Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

з дисципліни «Логістика»

для студентів напряму підготовки – 030507 «Маркетинг»

та 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

денної та заочної форм навчання

 

Підписано до друку Формат 60х84 1/16. Папір газ. Друк. офсет. Ум. Друк. арк. ______ Обл.-вид. арк. _______ Тираж ____прим. Зам. № ____

Безкоштовно .

Харківський державний університет харчування та торгівлі

61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333 .

ДОД ХДУХТ 61051, м. Харків-51, вул. Клочківська, 333

 

ПРАКТИКУМ

З ОСНОВ ПСИХОЛОГІЇ

 

для студентів спеціальності 5.02020702

«Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

 

 

Підготовлено:

викладачем вищої категорії

Камчатною Н.В.

 

 

Розглянуто на засіданні комісії

спеціальних дисциплін спеціальності

5.02020702 «Перукарське мистецтво та

декоративна косметика»

протокол №__ від «___» ______2013р.

голова комісії _________ Н.О. Бродяна

 

Брянка – 2014

 


 

ЗМІСТ

 

 

№ роботи Тема практичної роботи Стор.
1. Вивчення методів наукової психології
2. Оцінка мотивації діяльності (поведінки) особистості
3. Дослідження і розвиток пам’яті та уяви
4. Дослідження емоційно-вольової сфери особистості
5. Визначення темпераменту особистості та її рівня здібностей
6. Дослідження самооцінки та рівня домагань особистості
7. Дослідження соціально-психологічного клімату в групі
8. Дослідження комунікативних потенціалів особистості

 


 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

 

Тема: Вивчення методів наукової психології

Мета роботи: ознайомитися з різними методами психологічних досліджень для використання їх у подальшій професійній діяльності.

Оснащення: роздатковий матеріал – картки практичних завдань

Література:1) Психологія: Підручник/ Ю.А.Трофімов, В.В. Рибалко, П.А.Гончарук та ін. – К.: Либідь, 2001, 580 с.

2) Маклаков А.Г. Общая психология – СПб.: Питер, 2005 — 583 с.

3) Дружинин В. Н. Экспериментальная психология – Санкт-Петербург, 2001.

4) Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 704 с.

5) Немов Р.С. Психология: В 3-х томах — М.: Владос,2000. — Т.1— 687 с.

6) Практикум по основам психологии: Тексты и хрестоматия. / Составитель – В. А. Мельников. – Симферополь, 1997.

 

 

Хід роботи:

 

Завдання 1. Відповісти на питання для роздумів (або розв’язати психологічні задачі)

1. Охарактеризуйте переваги і недоліки методів лабораторного та природного експерименту.

  1. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що експеримент як метод можна застосовувати для дослідження будь-яких психічних явищ?
  2. У чому полягає цінність самоспостереження (інтроспекції) як різновиду методів психології?
  3. Як ви вважаєте, які з наведених нижче питань не відповідають вимогам анкетного методу? Чому?

1) Чи маєш ти друзів?

2) Чи ти брав коли-небудь участь у бійці?

3) Чи часто в тебе буває поганий апетит?

4) Чи здатний ти себе захистити?

5) Кого ти любиш більше, маму чи батька?

6) Чи любиш ти ходити до школи?

7) Чи можеш ти назвати себе розумним?

8) Ти ніколи не помиляєшся в людях?

9) Чи ти краще жив би з батьками чи окремо?

10)Хто з викладачів подобається тобі найбільше?

5. Яку роль при оцінці достовірності результатів відіграє суб’єктивний момент?

6. Психологи-ідеалісти вважали, що психічні явища можна пізнавати тільки за допомогою самоспостереження. Доведіть, чому принципово неможливо пізнання психічних явищ тільки за допомогою самоспостереження.

7. Які методи психологічних досліджень наведені в нижче наведених прикладах?

1) З метою вивчення товариськості досліджуваного йому було запропоновано низку питань для відповіді.

2) У віці шести з половиною років Сана Н. добре справляється із завдання співставити два предмети, тобто вказати як спільні їх ознаки, так і ті, що їх відрізняють. При цьому, дівчинка виявляє здібності до спостереження за власними мислительними операціями: Сана робить цікаве зауваження: “Мама, а різне мені легше побачити, ніж однакове. Це я давно вмію. А знаходить однакове нецікаво – воно однакове, але не зовсім”.

3) Для вивчення відволікання уваги досліджуваному пропонують вирішити математичні задачі і одночасно вмикають телевізор з цікавим фільмом (відволікаючий подразник).

4) Для вивчення індивідуальних особливостей пам’яті піддослідні заучують 10 англійських слів. Протоколіст записує, яку кількість слів запам’ятовує кожний досліджуваний після кожного повтору і скільки потребується повторів, щоб запам’ятати усі 10 слів.

8. У медичній практиці інколи вважають, що якщо людина розповідає про свої хворобливі відчуття, то перед лікарем розкриваються її суб’єктивні переживання, а якщо досліджується соматичний (тілесний, пов'язаний з тілом на противагу психічному) стан хворого, то розкривається об’єктивна картина її хвороби. У чому неправильність такого протиставлення?

 

Завдання 2. Виконання практичних завдань (за картками)

Результати виконання практичних завдань записати у протокол та оформити звіт з практичної роботи.

 

 

Контрольні питання теми для підготовки до практичної роботи

1. Назвіть та охарактеризуйте основні методи психологічного дослідження.

2. Які методи психології належать до додаткових?

3. Охарактеризуйте етапи психологічного дослідження.

4. Які методи психологічної діагностики вам відомі?

5. Яка основна мета застосування методів психологічної корекції та психотерапії?

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1676. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия