Студопедия — Бактериальды жасушаның құрылысы. Грам оң, грам теріс бактериялар
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Бактериальды жасушаның құрылысы. Грам оң, грам теріс бактериялар


Жасуша-тірі материяның универсальді қ ұ рылымдылық бірлігі. Бактериялар ү шін оның маң ызы олардың ө мір сү ру процессінде, белгілі-бір уақ ытта ө зінің биомассасын кө бейітіп, бинарлы тү рде бө лініп, кө беюге ық пал жасайды. Бактериальды жасуша қ ұ рамында ә ртү рлі структуралар бар: жасуша қ абырғ асы, цитоплазматикалық мембрана, цитоплазма, нуклеоид, мезосома, қ осындылар, рибосома, капсула, микрокапсула, талшық тар, плазмида, донорлы кірпікшелер, кірпікшелер, периплазматикалық кең істіктіктер.

Грам оң бактериялар жасуша қ абырғ асы бір қ алыпты қ ұ рылымғ а, иілгіш қ абатқ а жұ қ а жә не регидты қ абатпен ковалентті байланысқ ан, ол Грам теріс бактерияларғ а қ арағ анда қ алың /20-60 нм/. Қ абырғ аның негізгі мө лшері пептидогликан болып табылады, ол бірнеше 5-6 қ абаттан тұ рады. Жасуша қ абырғ асында микол қ ышқ ылы болады оның қ ұ рамында техой қ ышқ ылы болады. Грам оң бактерияларының пептидогликанының ерекшелігі ол жерде диаминопиелинді қ ышқ ылы жоқ. Жасуша қ абырғ асында липополисахарид жоқ.

Грам теріс бактериялардың жасуша қ абырғ асы жұ қ а /14-18 нм/. Ерекшелігі регидты қ абаты жұ қ а, пепдигликанның 1-2 қ абатынан тұ рады. Бұ л жерде ә рқ ашан диаминоциелин қ ышқ ылы бар. Жасуша қ абырғ асының қ ұ рамында кө п липопротеині фосфолипидті, фосфоқ антты жә не кө п ақ уыз бар, тейхой қ ышқ ылы болмайды. Жасуша қ абырғ асының пластикалық қ абаты: липопротеин, липополисахарид жә не сыртқ ы мембранадан тұ ратын кү рделі қ ұ рылым қ ұ райды.

Жасуша қ абырғ асының синтезінің бұ зылуы бактерияның – трансформациясына негізделген. Ол қ айтымды жә не қ айтымсыз болады. Оны индуцирлеуші факторлар болып ә ртү рлі жасуша қ абырғ асының биосинтезін ә лсіздендіретін антибиотиктер /пенициллин, циклосерин/, ферменттер /лизоцим, азидаза, антимикробты антиденелер, кейбір аминқ ышқ ылдарының жоғ арғ ы колиэнтериясы, ә сіресе глицин жә не фениламин болып табылады. L-трансформация ө ткір ауруларының созылмалы тү ріне ө туіне, асқ ынуына себепші болып табылады жә не қ олайсыз жағ дайларда тұ рақ тылық тудырады.

Цитоплазмалық мембрана /ЦМ/ /полифункционалды/ кө птеген қ ызмет атқ аратын қ ұ рылым болып табылады: жасушағ а қ оршағ ан ортадан тү сетін барлық химиялық информацияны қ абылдайды. Негізгі осматикалық барьері болып табылады, жасушаның ө суінің жә не бактерияның бө лінуінің регуляциясына, қ оректік заттардың жасушағ а тасымалдану процессіне, жасуша қ абырғ асының компоненттерінің синтезіне т.б. қ атысады.

Цитоплазмалық мембрана бактерияның 10 қ ұ рғ ақ салмағ ын алады. Бұ л екі қ абатты қ ұ райтын 25-40 фосфолипидтер 20-75 ақ уыздан, 6-га дейін кө мірсулардан тұ рады.

Бактериялардың цитоплазмасы кү рделі коллоидты жү йеден тұ рады, бұ л жерде эндоплазматикалы ретикуласы жә не тағ ы да басқ а да эукариоттарғ а тә н цитоплазмалық органеллалар жоқ. Бұ л жерде нуклеоид, плазмидтер, рибосомалар, мезосомалар қ осындылар, ликоген-валютин гранулалары, ә ртү рлі биологиялық топтардың бактерияларында метаболитикалық табиғ аты бойынша басқ а да цитоплазма ішілік қ осындылар бар.

Цитоплазмалық мембрана пептидогликанның ішкі қ абатында цитоплазмалық мембранамен жасуша қ абырғ асының қ арым-қ атынасында маң ызы бар. Периплазматикалық кең істікте ә ртү рлі ферменттер бар, кө бінесе ақ уызды байланыстыратын фосфотазалар, полисахаридтер жә не т.б. заттар.

Бактерияларда микрокапсула, капсула, кілегей қ абаты бар. Микрокапсулалар электронды микроскопияланады да қ ысқ а мукополисахаридты фибриллдер болып кө рінеді. Капсула кілегейлі қ абат болып бактериялардың сыртқ ы қ абаты болып табылады. Оның жуандығ ы 0, 2 мкм. Ол Бурри-Гинс ә дісімен бояп микроскопирленгені анық кө рінеді. Капсула тү зілуіне цитоплазмалық мембрана қ атысады. Ол жасуша қ абырғ асы мен цитоплазмалық мембранамен бірге бактерияны қ аптап, кебуден сақ тап, оларғ а қ оректік заттарды сақ таушысы болып табылады.

Бактерия жасушасының қ озғ алуына талшық тар кө п міндет атқ арады, олардың диаметрі 12-30 нм жә не ұ зындығ ы 6-9 дан 80 мкм-ге дейін, қ ұ рамында флагеллин белогынан қ ұ ралғ ан ұ зын жіпшелер.

Қ озғ алғ ыш бактерия /талшық тардың санына жә не орналасуына байланысты 4 топқ а бө лінеді.

1) Монотрихтер - /талшық / бір полярда орналасқ ан

2) Лофотрихтер - бір шетінде топ болып орналасқ ан

3) Амфитрихтер - екі шетінде топ болып орналасқ ан

4) Перитрих - бү кіл беткейінде орналасқ ан.

Талшық тар ү ш компоненттен тұ рады – иірімді талшық ты жіп, ілмек жә не базальды денешік. Бактерияларда донорлы кірпікшелер қ ұ рылымы ақ уыздан тұ ратын ұ зын жіпшелер – конъюгативті плазмидті тасымалдушылар болып табылады.


Бактериялар талшық тары: Бактериялардың спорлары:

а – монотрих; б – лофотрих; а – терминалды орналасуы;Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 17057. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия