Студопедия — В – амфитрих ; г – перитрих. б – субминалды ; в – орталық
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

В – амфитрих ; г – перитрих. б – субминалды ; в – орталық


Фибрилдер /кірпікшклер/ - қ ысқ а жіпшелер, жасуша қ абырғ аларына жабысқ ан, олардың кө мегімен бактериялар сезімтал жасушаларғ а жабысады.

Кейбір бактерия туыстық тары қ олайсыз жағ дайларда, ө здерін қ орғ ау ү шін эндоспоралар тү зеді. Споралар ө зіне тә н қ имылсыз жасушалар, олардың метаболиттік активтілігі ө те тө мен, бірақ та кептіруге тө зімді, жоғ ары температурағ а жә не ә ртү рлі химиялық заттарғ а да тө зімді. Споралардың диаметрі вегетативті жасушалар ө лшемімен бірдей болады. Жасушаларда споралар ортасында, ортасына жақ ын жә не шетінде орналасуы мү мкін. Бактериалды жасуша спора тү зілу процессі нә тижесінде, кү рделі қ ұ рылысқ а ие болады, тү зілген эндоспоралар нуклеоидпен бірге протопалстан, қ абырғ асынан, кортекстен, қ абық шадан, жә не эндоспорадан тұ рады.

Спора тү зуші – бактерияларда, спора тү зілу процесі қ осымша геноммен бақ ылауда болады. Бұ л геномның қ ұ рамында 60-қ а жуық геннен тұ рады. Сыртқ ы ортаның ә серіне туатын барлық процестерді бактериялар танып, жасушада осығ ан сә йкес жауап тү зіледі. Спора ө суі 3 стадиямен жү реді: активация, алғ ашқ ы стадия, ө су стадиясы.

Грам теріс бактериялардың кө пшілігінде спора тү збейтін негізгі бейімделу жағ дайы қ алыптасады, физиологиялық эквивалентті негізі кө беймейді, бірақ ө мір сү руін тоқ татпайды, мұ ндай дақ ылданбайтын бактерия пішіні деп аталады. Сыртқ ы ортағ а дақ ылданбайтын бактерия пішіні тө зімділігі ө те жоғ ары.

Кұ рделі бояу ә дістері: Грам бойынша бояғ анда жасушадағ ы жасуша қ абырғ асында генициан кү лгіні – йод комплексі тү зіледі. Бұ л комплекс суда араласпайды жә не спиртпен араласуы ө те ә лсіз. Этанолмен залалсыздандырғ анда грам теріс жасуша қ абық шасынан бояу шығ ады, жасуша тү ссізденеді, фуксинмен қ айта бояғ анда қ ызыл тү ске боялады. Грам оң бактерияларының жасуша қ абырғ аларында пептидогликандардың қ ұ рамының кө п болуына жә не спораларының диаметрінің кіші болуына байланысты тү зілген комплексті ұ стап қ алуына ық пал жасап, кө кшіл-кү лгін тү ске боялады.

Ожешко ә дісімен споралар қ ызыл тү ске, вегетативті пішіні кө к тү ске боялады, себебі олардың цитоплазмадан айырмашылығ ы негіздік реакция сондық танда ацетат таң дамалы тү рде қ абылдайды. Жасуша цитоплазмасында қ ышқ ыл реакциясы болса, везувин негіздік бояуды қ абылдайды жә не олар сары тү ске боялады.

Нейссер ә дісімен дифтерия қ оздырғ ышының валютин дә нектерін анық тау мақ сатымен боямыз, ол валютин дә нектерінде РН- цитоплазмағ а қ арағ анда сілтілі болып табылады. Сондық тан олар таң дап кө к ацетаты сіндіріп қ ою кө кке болады. Ал цитоплазмасының РН- қ ышқ ыл болғ андық тан ол ө зіне везувин деген сілтілі бояғ ышты сің діріп сары тү ске боялады. Циль-Нильсен ә дісімен қ ышқ ылғ а, сілтіге, спиртке, тұ рақ ты бактерияларды бояймыз. Бояудан алдын дайын жұ ғ ындыны отқ а қ ақ тап тұ рып қ ызыл фуксинді тамызып, кейін сірке қ ышқ ылынан ө ндегненде микобактерилардан басқ а заттар тү ссізденіп қ алады кейін метилен кө гін тамызғ анан кейін сол тү ссізденген заттар кө к тү ске боялып, қ ышқ ылғ а, сілтіге, спиртке тұ рақ ты бактериялар қ ызылғ а боялады.

Сабақ тың мазмұ ны:

Ө з бетінше жасайтын жұ мыстар:

1. Грам ә дісімен бояу, танысып жазып, демонстративті кестеден суретін салып алу хаттамағ а енгізу.

2. Бурри-Гинс, Нейссер, Ожешко ә дістерімен танысып, жазып, демонстративті кестеден суретін салып алу, хаттамағ а жазу.

3. Бактериялардың қ озғ алғ ыштығ ын “ілінген” тамшыдан байқ ап ә дісті жазып алу.

Оқ ытушымен бірге жасалынатын жұ мыс:

1. Фиксирленген жұ ғ ынды дайындау.

2. Жұ қ паны Грам ә дісімен бояу, дайын препаратты микроскопирлеп оны танып біліп хаттамағ а енгізу.

3. Жұ қ паны Бурри-Гинс, Нейссер, Ожешко ә дісімен бояп, дайын препараттарды микроскопирлеп, танып білу, хаттамағ а енгізу.

4. Лабораториялық жұ мысқ а қ орытынды жасау.

Тестілер кітапша ретінде берілген.

Ситуациялық есептер:

1. Грам ә дісімен боялғ ан жұ ғ ындыда қ ызыл тү сті, шеті тұ йық талғ ан орама пішіндегі таяқ ша байқ алады. Микроб морфологиясын анық тау жә не Грам ә дісімен бояудың оғ ан қ атысты.

2. Грам ә дісімен боялғ ан жұ ғ ындыда “жү зім шоғ ыры” тә різді кү лгін кокктар байқ алады. Микроб морфологиясын анық тау жә не Грам ә дісіне қ атысу.

Тақ ырыбы: Спирохеттердің, риккетсиялардың, актиномицеттердің, саң ырауқ ұ лақ тардың, қ арапайымдылардың жә не вирустардың морфологиясы.

Тақ ырыптың ө зектілігі: Спирохеттердің, риккетсиялардың, хламидиялардың, микоплазмалардың, актиномиценттердің, саң ырауқ ұ лақ тардың, қ арапайымдылардың жә не вирустардың қ ұ рылысы мен морфологиясының ерекшеліктерін білу, инфекциялық ауруларғ а микроскопиялық диагноз қ ойып жә не ХТП дұ рыс қ олдану ү шін қ ажет.

Сабақ тың мақ саты: Спирохеттердің, риккетсиялардың, актиномиценттердің, саң ырауқ ұ лақ тардың, қ арапайымдылардың жә не вирустардың морфологиясын зерттеу ә дістерін мең геру.

Тақ ырып бойынша сұ рақ тар:

1. Spіrochaetіalіs қ атары, олардың морфологиялық ерекшеліктері.

2. Спирохеттердің морфологиялық ерекшелігі бойынша тіршілік дифференциясы.

3. Риккетсиялардың морфологиялық ерекшеліктері.

4. Хламидиялардың морфологиялық белгілері.

5. Микоплазмалар.

6. Актиномиценттердің ұ йымдасу дә режесінің ерекшелігі /стрептомицеттер, олардың бактериялардан, саң ырауқ ұ лақ тардан ө згешілігі мен ұ қ састығ ы.

7. Зең саң ырауқ ұ лақ тардың морфологиясы. Мукор, Аспергилл, Пенициллиум саң ырауқ ұ лақ тарының туыстық тарының негізгі ө згешілігі.

8. Қ арапайымдылардың морфологиялық белгілері.

9. Вирустардың негізгі қ асиеті.

10. Вироидтар мен приондар.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 4540. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

Вопрос 1. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации К коллективным средствам защиты относятся: вентиляция, отопление, освещение, защита от шума и вибрации...

Задержки и неисправности пистолета Макарова 1.Что может произойти при стрельбе из пистолета, если загрязнятся пазы на рамке...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия