Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Моль. Молярна маса. Закон Авогадро
МОЛЬ – це одиниця кількості речовини, що містить стільки структурних одиниць (молекул, атомів, йонів, електронів тощо), скільки атомів міститься у 0,012 кг ізотопу Карбону С12.

МОЛЬ -це стандарт кількості речовини в хімії.

1 моль Н2О однакове число молекул 1 моль Fe 1 моль S   однакове число атомів NA = 6,02 • 1023 молекул
1 моль О2
1 моль Н2  

МОЛЯРНА МАСА (М) - це маса одного моль речовини (маса моль атомів, моль молекул або інших частинок).

Молярна маса дорівнює відносній атомній або молекулярній масі, а виражається в г/моль.

Для молярної маси існує співвідношення: звідки:

m = ν • M;

де: m – маса речовини, г;

ν – кількість речовини, моль;

M – молярна маса речовини, г/моль.

Наприклад:

1) Відносна атомна маса Аr(Са) = 40, молярна маса М(Са) = 40 г/моль значить маса 1 моль атомів (6,02•1023 атомів) кальцію = 40 грам.

2) Відносна молекулярна маса Мr(HNO3) = 63, молярна маса М(HNO3) = 63 г/мользначить маса 1 моль молекул (6,02•1023 молекул) HNO3 = 63 грами.

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ (ν) (нью) – це фізична величина, яка визначається числом структурних частинок (молекул, атомів і ін.), що містяться в даній порції речовини.

Де: ν – кількість речовини, моль m – маса речовини, г M – молярна маса речовини, г/моль

N – кількість атомів та молекул у речовині NA – стала Авогадро, моль-1

Знаючи масу одного атома карбону (1,993•10-26 кг), можна визначити число атомів (NA) у 0,012 кг Карбону:

Це число називають сталою Авогадро (позначають NA, моль-1). Стала Авогадро показує число структурних одиниць у молі будь-якої речовини.

Наприклад: 1 моль молекул Н2О – це 6,02 • 10 23 молекул Н2О;

або 12,04•1023 атомів Н і 6,02•1023 атомів О.

2 моль молекул О2 – це 12,04 • 1023 молекул О2 і 24,08•1023 атомів О.

Закон Авогадро – в рівних об′ємах різних газів при однаковій температурі міститься однакова кількість молекул.

МОЛЯРНИЙ ОБ'ЄМ ГАЗУ (Vm) – це об'єм 1 моль газу.

За нормальних умов (н.у. - 0°С або 273К, 101,3 кПа) молярний об'єм газів Vm = 22,4 моль/л.

Знаючи об′єм газу можна розрахувати кількість речовини (моль), яка в ньому знаходяться:

де: ν – кількість речовини, моль; V – об′єм газу, л; Vmмолярний об′єм газу, л/моль. - при н.у.

§1.6. Основні закони хімії

1. Закон збереження маси: маса речовин, які вступили в реак­­цію, дорівнює масі продуктів реакції. Тобто, атоми не зміню­ють­ся в хімічних реакціях, а тільки переходять з одних молекул в інші.

Маса (реагентів) = Маса (продуктів реакції)

3NаОН + Н3РО4 = Na3PO4 + 3Н2О

3 • 40 г/моль + 98 г/моль = 164 г/моль + 3 • 18г/моль

218 г/моль = 218 г/моль

2. Закон СТАЛОСТІ складу: кожна чиста речовина моле­ку­лярної будови має постійний склад, який не залежить від місця і способу одержання речовини.

NaOH + HCl ® NaCl + H2O формула води – H2O
CH4 + 2O2 ® 2H2O + CO2

ВІДНОСНА ГУСТИНА ГАЗІВ (D) – дорівнює відношенню молярних мас газів.

де: DB – відносна густина газу А за стандартним газом В;
М(А) – молярна маса газу А, для якого визначають відносну густину;
М(В) – молярна маса газу В, відносно якого обчислюють відносну густину

Як правило густину газів обчислюють відносно:

Водню – М(Н2)= 2 г/моль Тогда, М(А) = 2 • DН2
Кисню – М(О2)= 32 г/моль   М(А) = 32 • DО2
Повітря – М(повітря)= 29 г/моль   М(А) = 29 • Dповітря

 

МАСОВА ЧАСТКА ЕЛЕМЕНТУ У СПОЛУЦІ– це відно­шен­­ня мас всіх атомів елементу до відносної молекулярної маси сполуки.

 

де ω – масова частка елементу, %
n – кількість атомів елементу в молекулі
Ar – відносна атомна маса елементу
Mr – відносна молекулярна маса сполуки

§1.7. Приклади розв’язування задач

Задача 1. Скільки моль і скільки молекул містить 1 кг крейди (СаСО3)?

Дано: m (СаСО3) = 1000 г Розв'язання: 1.Знайдемо кількість моль СаСО3. М (СаСО3) = 40 + 12 + 16•3 = 100 г/моль = 10 моль (СаСО3) 2. Знайдемо кількість молекул СаСО3 в 1 кг крейди. N = v • NA N молекул = 10 моль•6,02•1023 моль-1 = 6,02 • 10 24 молекул СаСО3
Знайти: ν(CaCO3) = ? N(CaCO3) = ?

Відповідь: 1 кг крейди містить 10 моль молекул та 6,02•1024 моле­кул СаСО3.

Задача 2. Знайти відносну густину аміаку (NH3) за киснем (О2).

Дано: Розв'язання:
NH3 1. Відносну густину газу знаходимо за формулою: М(NH3) = 14 + 3•1 = 17 г/моль М(O2) = 2•16 = 32 г/моль
Знайти: D(O2) = ?

Відповідь: Відносна густина аміаку за киснем дорівнює 0,531.

 

Задача 3.Обчислити масові частки елементів Нітрогену (N) і Оксигену (О) в нітратній кислоті НNO3.

Дано: НNO3 Розв'язання: Mr(HNO3)= Ar(H)+ Ar(N)+ 3•Ar(O)= 1 + 14 + 3•16 = 63. або 0,22 • 100% = 22% або 0,76 • 100% = 76%
ω(N) = ? ω(O) = ?

Відповідь: Масова частка Оксигену дорівнює 76%, а Нітрогену 22%.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2317. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7