Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

IV. ОПЛАТА ПРАЦІ
Адміністрація зобов'язується:

1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, поряд­ ку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.

2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що зміню­ють встановлені в колективному договорі умови оплати праці.

3. Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» погод­ жувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.

(Формулювання «за погодженням з профкомом» означає, що профком має право на рівних засадах з адміністрацією розгляда­ти ті чи інші питання. Єдиною формою вираження погодження профкому є його рішення, прийняте більшістю голосів).

4.3атвердити попередньо погоджене з профкомом положення про преміювання (додаток №). Спільно з профкомом:

– розподіляти фонд матеріального заохочення;

- здійснювати преміювання працівників установи;

- виплачувати винагороди за результатами роботи та надбавки за вислугу років згідно з порядком, встановленим у цьому колективному договорі (додаток №).

5. Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні за місцем роботи двічі на місяць:

- аванс_____ (зазначити число);

- остаточний розрахунок_____(зазначити число).

При співпадати термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні.

6.Заробітну плату за період відпустки виплачувати за ________днів (але не пізніше ніж за 3 дні) до початку відпустки.

У випадку затримки виплати відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період.

7. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти праців­ників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за ви­ дами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що на­ лежить до виплати (ст. 110 КЗпП України).

8. Забезпечити погашення заборгованої заробітної плати згідно з затвердженим графіком (додаток №).

При затримці виплати заробітної плати нараховану до випла­ти суму індексувати відповідно до Положення про порядок ком­пенсації працівникам частини заробітної плати у зв'язку з пору­шенням термінів її виплати (постанова Кабінету Міністрів Украї­ни від 20 грудня 1997 року № 1427).

9. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійсню­ вати лише у випадках:

— заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів;

— оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п.73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

10. Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що пе­редувала початку канікул (п.71 Інструкції про порядок об­ числення заробітної плати працівників освіти).

11. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не про­ водиться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і т.д.), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові вико­нання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов'язків (орієнтовний перелік таких робіт — (додаток №).

При відсутності такої роботи оплату здійснювати з розрахунку (але не менше двох третин заробітної плати) (ст. 113 КЗпП України, п.77 Інструкції про порядок обчислення заробі­тної плати працівників освіти).

12. Доплату за заміну тимчасово відсутніх непедагогічних працівників здійснювати за фактично виконану роботу в межах місячної ставки заробітної плати відсутнього працівника (дане положення включати в колдоговір після припинення чинності по­ станови Кабінету Міністрів України і Національного банку Ук­раїни від 31 серпня 1996 року № 1033).

13. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації, відповідно до п.76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти виплачувати до кінця навчального року:

—у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище вста­новленої норми на ставку —заробітну плату за фактичну кількість годин;

—у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче вста­новленої норми на ставку—заробітну плату за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчаль­ною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої орга­нізаційно-педагогічної роботи;

— у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми на ставку, —заробітну плату, вста­новлену при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.

14. Роботу вихователів, помічників вихователів, санітарок, нянь дошкільних установ, що залишаються працювати на другу зміну з причин невиходу на роботу змінника, або коли батьки не­ своєчасно забирають дітей з дошкільної установи і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи, оплачувати як надурочну у подвійному розмірі. Не допускати компенсацію надурочних робіт шляхом надання відгулу.

15. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збережен­ня середньої заробітної плати та забезпечення допомогою у зв'яз­ку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулась подія, пов'язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок (постанови Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р., № 348 від 16 травня 1995 року).

16. Забезпечити (в гірських районах) виплату заробітної плати працівникам, виходячи із підвищених на 25% ставок і посадових окла­дів (постанова Кабінету Міністрів України №648 від 11.08.1995 р.).

17. Час простою не з вини працівника, при умові попередження

адміністрації про його початок, оплачувати в розмірі . За час

простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток (ст.7 Закону України « Про охорону праці»).

18. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст. 10 Закону України «Про охорону праці»).

19. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:

— з підстав, зазначенихуп.6ст. 36, п.п. 1Д,6ст.40,ст.39КЗпП(при порушенні власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору) у розмірі____(але не менше середнього місячного заробітку);

— у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. З ст. 36 КЗпП) у розмірі___(але не менше двомісячного середнього за­ робітку) (СТ.44 КЗпП України);

— у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства і зобов'язань колективного договору з охорони праці у розмірі____( але не менше тримісячного середнього заробітку) (ст.44 КЗпП, ст.7 Закону України «Про охорону праці»).

20. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (п.93 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

Вважати нічними зміни, які повністю або частково (не менше 50% робочого часу) припадають на період з 22.00 до 6.00 (п 3.3.2. Галузевої угоди).

Профком зобов'язується:

1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законо­давства про оплату праці.

2. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

3. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці (ст.ст. 45, 141,147-1 КЗпП, ст.36 Закону України «Про оплату праці», ст. 18 Закону України « Про колективні договори і угоди»).

4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати пращ в комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП).

5. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст.112 Цивільно-процесуального кодексу).

6. Звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інте­ресів членів Профспілки (ст. 121 Цивільно-процесуального кодексу).

7. Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст.19 Закону України «Про прокуратуру», ст.259 КЗпП).

8. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, вин­них в порушенні законодавства про оплату праці.Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 126. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия