Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Про нещасний випадок
1. Дата і час настання нещасного випадку ____________________
2. Найменування підприємства та органу виконавчої влади, до
сфери управління якого воно належить _____________________________
__________________________________________________________________
3. Код підприємства згідно з:
ЄДРПОУ ______________________________________________________
КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) ____________
КОАТУУ (класифікатор об'єктів адміністративно-територіального
устрою України) __________________________________________________
КОПФГ (класифікація організаційно-правових форм
господарювання) __________________________________________________
КОДУ (класифікація органів державного управління) ___________
4. Місцезнаходження та телефон підприємства, працівником
якого є потерпілий _______________________________________________
5. Місце, де стався нещасний випадок (виробництво, цех,
дільниця, приміщення тощо), і його стисла характеристика _________
__________________________________________________________________
6. Відомості про потерпілого (потерпілих):
прізвище, ім'я та по батькові _______________________________
характер травм ______________________________________________
дата смерті _________________________________________________
місце роботи ________________________________________________
професія ____________________________________________________
дата народження (число, місяць, рік) ________________________
загальний стаж роботи ______________________________________
стаж роботи за професією (посадою) __________________________
сімейний стан _______________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові дітей із зазначенням року їх
народження _______________________________________________________
7. Стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку
(згідно з класифікатором, зазначеним у додатку 4 до Порядку
проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві) _________________
__________________________________________________________________
8. Ініціали та прізвище державного інспектора з охорони
праці, який здійснює державний нагляд на підприємстві, де стався
нещасний випадок _________________________________________________
9. Ініціали та прізвище страхового експерта Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, закріпленого за підприємством, де стався нещасний
випадок __________________________________________________________
10. Дата і час передачі інформації __________________________
11. Посада, ініціали та прізвище особи, яка передала
інформацію _______________________________________________________
12. Причина несвоєчасної передачі інформації ________________
______________________________ __________ ________________________
(керівник підприємства, (підпис) (ініціали та прізвище)
установи, організації, який надіслав повідомлення)

 

М.П.


Форма Н-5

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада роботодавця або керівника органу,
_________________________________________
який утворив комісію з розслідування
_________________________________________
(спеціального розслідування)
_________________________________________
нещасного випадку (аварії)
__________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ р.
М.П.

АКТпроведення розслідування (спеціального розслідування)нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)

___ ___________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

на _______________________________________________________________
(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство)
_______________________ _________________________________
(дата складення акта) (місце складення акта)
Комісія, утворена наказом від ___ ____________ 20__ р. N _________
__________________________________________________________________
(найменування органу, який утворив комісію з розслідування

__________________________________________________________________
(спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії)

у складі голови ___________________ ____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (посада, місце роботи))

членів комісії ___________________ ____________________________ ___________________ _______________________________________________ ____________________________
прізвище, ім'я та по батькові (посада, місце роботи) та за участю ___________________ ____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (посада, місце роботи)
провела з ___ ________ 20____ р. по ___ __________ 20____ р.
розслідування (спеціальне розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) ____________________________________
(місце нещасного випадку (аварії),
__________________________________________________________________
кількість потерпілих, у тому числі із смертельним наслідком)

Роботу комісії продовжено згідно з наказом від___ ____________ 20__ р. N _____

у зв'язку з ______________________________________________________
(зазначаються підстави для продовження строку проведення розслідування)
1. Відомості про потерпілого (потерпілих)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, дата народження,
__________________________________________________________________
домашня адреса, професія (посада), загальний стаж роботи,
__________________________________________________________________
у тому числі на підприємстві, за професією;
__________________________________________________________________
дата проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони
__________________________________________________________________
праці, попереднього та періодичного медичного огляду, професійного добору;
__________________________________________________________________
наслідки нещасного випадку, діагноз, який встановив
__________________________________________________________________
лікувально-профілактичний заклад)
__________________________________________________________________
(відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні
__________________________________________________________________
потерпілого, у разі нещасного випадку із смертельним наслідком -
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
________________________________________________________________
ступінь родинного зв'язку, рід занять)

2. Характеристика підприємства, об'єкта, дільниці та місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія) __________________________________________________________________
(стисла характеристика підприємства, об'єкта, дільниці та місця,
__________________________________________________________________
де стався нещасний випадок (сталася аварія), із зазначенням
__________________________________________________________________
відомостей про затверджений та фактичний режим роботи
__________________________________________________________________
підприємства, об'єкта (устаткування) до настання нещасного
__________________________________________________________________
випадку (аварії) (стан об'єкта (дільниці),
__________________________________________________________________
устаткування (конструкцій) і матеріалів
__________________________________________________________________
перед нещасним випадком (аварією);
__________________________________________________________________
висновок про їх відповідність нормативним вимогам)
__________________________________________________________________
(відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії),
__________________________________________________________________
що сталися на підприємстві)
__________________________________________________________________
(опис організації роботи з охорони праці на підприємстві
__________________________________________________________________
та її недоліків (зазначаються тільки у разі групового
__________________________________________________________________
нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)

3. Обставини, за яких стався нещасний випадок (сталася аварія)
__________________________________________________________________
(опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до настання
__________________________________________________________________
нещасного випадку (аварії), їх процесу з початку зміни
__________________________________________________________________
із зазначенням керівника робіт, його вказівок,
__________________________________________________________________
дій потерпілого (потерпілих) та інших осіб, причетних до настання
__________________________________________________________________
нещасного випадку (аварії) (послідовний виклад подій
__________________________________________________________________
із зазначенням небезпечних та шкідливих виробничих факторів,
__________________________________________________________________
які впливали на потерпілого (потерпілих), перелік машин,
__________________________________________________________________
інструментів, устаткування, експлуатація яких призвела
__________________________________________________________________
до нещасного випадку, небезпечних умов і дій потерпілого
__________________________________________________________________
(потерпілих) або інших осіб, характеру аварії)
__________________________________________________________________
(перелік заходів, вжитих для ліквідації наслідків
__________________________________________________________________
нещасного випадку (аварії), надзвичайної ситуації або плану
__________________________________________________________________
локалізації аварійних ситуацій, висновки експертизи
__________________________________________________________________
(якщо проводилась), (відомості про осіб, що є свідками
__________________________________________________________________
нещасного випадку, із зазначення їх прізвищ, імен та по батькові,
__________________________________________________________________
постійного місця проживання)

4. Причини настання нещасного випадку (аварії)
__________________________________________________________________
(основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини
__________________________________________________________________
настання нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення
__________________________________________________________________
гранично допустимого рівня небезпечних і шкідливих
__________________________________________________________________
виробничих факторів, невідповідність засобів колективного,
__________________________________________________________________
індивідуального та медичного захисту встановленим
__________________________________________________________________
вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію)
__________________________________________________________________
(узагальнені результати проведеної органами державного
__________________________________________________________________
нагляду за охороною праці та іншими органами перевірки стану
__________________________________________________________________
охорони праці на підприємстві, які безпосередньо стосуються
__________________________________________________________________
нещасного випадку (у разі настання групового нещасного випадку
__________________________________________________________________
та нещасного випадку із смертельним наслідком)

5. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку (аварії)
__________________________________________________________________
(заходи щодо усунення безпосередніх причин настання
__________________________________________________________________
нещасного випадку, запобігання подібним нещасним випадкам,
__________________________________________________________________
а також ліквідації наслідків аварії (у разі потреби)

6. Висновок комісії
__________________________________________________________________
(нещасний випадок визнано (не визнано) таким, що пов'язаний
__________________________________________________________________
з виробництвом, із зазначенням відповідного пункту Порядку
__________________________________________________________________
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
__________________________________________________________________
професійних захворювань і аварій на виробництві)
__________________________________________________________________
(складається акт за формою Н-1 (у разі, коли випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом),
__________________________________________________________________
картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання чи отруєння)
__________________________________________________________________
(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого
__________________________________________________________________
підприємства або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких
__________________________________________________________________
призвели до настання нещасного випадку (аварії),
__________________________________________________________________
перелік порушень вимог законодавства про охорону праці, посадових
__________________________________________________________________
інструкцій тощо (із зазначенням статей, розділів, пунктів)
__________________________________________________________________
(пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або
__________________________________________________________________
бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку (аварії)
__________________________________________________________________
(дані про зустріч членів комісії з потерпілими або членами
__________________________________________________________________
їх сімей чи уповноваженими особами, які представляють їх інтереси,
__________________________________________________________________
з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем,
__________________________________________________________________
які виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх
__________________________________________________________________
розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим
__________________________________________________________________
або членам їх сімей чи уповноваженим особам, які представляють
__________________________________________________________________
їх інтереси, прав у зв'язку з настанням нещасного випадку)

7. Перелік матеріалів, що додаються
Голова комісії ______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії ______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________
(посада роботодавця або керівника
__________________________________
органу, який утворив комісію
__________________________________
з розслідування нещасного випадку)
__________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
___ ______________ 20__ р.

М.П.

АКТ N _____
про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом
_______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого,
_______________________________________________
його місце проживання)
1. Дата і час настання нещасного випадку --------------- | |__________________________________________________ --------------- (число, місяць, рік, --------------- | |__________________________________________________ --------------- годин, хвилин) ---------------2. Найменування підприємства, працівником якого | |є потерпілий _____________________________________ ---------------
Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий: --------------- | |Автономна Республіка Крим, область, місто ________ --------------- --------------- | |район ____________________________________________ --------------- --------------- | |населений пункт __________________________________ --------------- ---------------Орган, до сфери управління | |якого належить підприємство ______________________ ---------------

Реєстраційні відомості про підприємство (страхувальника) як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування: --------------- | |реєстраційний номер страхувальника _______________ --------------- --------------- | |дата реєстрації __________________________________ --------------- ---------------найменування основного виду діяльності | |та його код згідно з КВЕД ________________________ --------------- ---------------встановлений клас професійного | |ризику виробництва _______________________________ ---------------

Найменування і місцезнаходження ---------------підприємства, де стався нещасний | |випадок __________________________________________ --------------- ---------------Цех, дільниця, місце, де стався | |нещасний випадок _________________________________ ---------------

3. Відомості про потерпілого: --------------- | |стать ____________________________________________ --------------- --------------- | |число, місяць, рік народження ____________________ --------------- --------------- | |професія (посада) ________________________________ --------------- --------------- | |розряд (клас) ____________________________________ --------------- --------------- | |загальний стаж роботи ____________________________ --------------- ---------------стаж роботи за професією | |(посадою) ________________________________________ --------------- --------------- | |ідентифікаційний код _____________________________ ---------------

4. Проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

навчання за професією чи роботою, під час ---------------виконання якої стався нещасний випадок | |__________________________________________________ --------------- (число, місяць, рік)
проведення інструктажу: --------------- | |вступного ________________________________________ --------------- (число, місяць, рік) --------------- | |первинного _______________________________________ --------------- (число, місяць, рік) --------------- | |повторного _______________________________________ --------------- (число, місяць, рік) --------------- | |цільового ________________________________________ --------------- (число, місяць, рік)
перевірка знань за професією чи видом роботи, ---------------під час виконання якої стався нещасний випадок | |(для робіт підвищеної небезпеки) _________________ --------------- (число, місяць, рік)
Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів _____________________________________________________________________________
5. Проходження медичного огляду: --------------- | |попереднього _____________________________________ --------------- (число, місяць, рік) --------------- | |періодичного _____________________________________ --------------- (число, місяць, рік)
6. Обставини, за яких стався нещасний випадок ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ --------------- | |Вид події ________________________________________ --------------- (згідно з класифікатором, зазначеним
у цьому додатку)
---------------Шкідливий або небезпечний | |фактор та його значення __________________________ ---------------
7. Причини настання нещасного випадку: --------------- | |основна __________________________________________ --------------- --------------- | |супутні ______________________________________ ---------------
8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби,
інструменти і пристосування, експлуатація яких призвела до
настання нещасного випадку _______________________________________
(найменування, тип, марка,
__________________________________________________________________
рік випуску, підприємство-виробник,
__________________________________________________________________
дата останнього випробування (якщо воно проводилося)
9. Діагноз згідно з листком ---------------непрацездатності або довідкою | |лікувально-профілактичного закладу _______________ ---------------
Перебування потерпілого в стані алкогольного чи ---------------наркотичного сп'яніння згідно з медичним | |висновком ________________________________________ --------------- (так, ні або не визначалося)
10. Особи, які допустили порушення вимог
законодавства про охорону праці, або орган,
який проводить розслідування _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
професія, посада, підприємство, порушення вимог
__________________________________________________________________
законодавства про охорону праці із зазначенням статей, розділів,
__________________________________________________
пунктів тощо, найменування відповідного органу, --------------- | |__________________________________________________ --------------- який проводить розслідування)
11. Свідки нещасного випадку _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
__________________________________________________________________
постійне місце проживання)
12. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку:
------------------------------------------------------------------|Порядковий|Найменування | Строк | Виконавець |Відмітка про|| номер | заходу | виконання | | виконання |------------------------------------------------------------------


Голова комісії
з розслідування
нещасного випадку ____________ __________ _____________________
(посада) (підпис) (ініціали
та прізвище)
Члени комісії ____________ __________ _____________________
(посада) (підпис) (ініціали
та прізвище)
____________ __________ _____________________
(посада) (підпис) (ініціали
та прізвище)

___ ___________ 20__ р.

_______________
Примітки: 1. Акт складається з текстової і кодової частин, які
заповнюються відповідно до міжгалузевих та галузевих
класифікаторів з використанням установлених термінів.

Коди зазначаються в клітинках обов'язково.

2. У пункті 1:

у першому рядку число та місяць кодуються відповідно до
їх порядкових номерів, а рік - двома останніми цифрами,
наприклад, дата "1 грудня 2010 р." кодується так:
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |;

у другому рядку зазначається і кодується час, коли
стався нещасний випадок, наприклад, час "22 год. 30 хв."
кодується так: | 2 | 2 | 3 | 0|.

3. У пункті 2 кодується:

найменування підприємства відповідно до ЄДРПОУ; адреса підприємства - відповідно до КОАТУУ
(класифікатора об'єктів адміністративно-територіального
устрою України);

найменування органу, до сфери управління якого належить
підприємство, - відповідно до КОДУ (класифікації органів
державного управління);

найменування цеху, дільниці - відповідно до галузевого
класифікатора, у разі його відсутності зазначається
найменування цеху, дільниці відповідно до затвердженого
переліку підрозділів підприємства.

4. У пункті 3:

стать кодується так:

1 - чоловіча, 2 - жіноча;

зазначається число, місяць і рік народження, а кодується
число повних років потерпілого на час настання нещасного
випадку, наприклад, 45 років кодуються так:

| 45 |;

професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються
відповідно до Державного класифікатора професій
(ДК-003:2010). Якщо назва професії потерпілого не
відповідає Державному класифікаторові професій, в
кодовій частині ставиться нуль. У разі коли потерпілий
має кілька професій, зазначається та професія, під час
виконання роботи за якою стався нещасний випадок;

зазначається і кодується число повних років стажу роботи
(загального, за основною професією (посадою), під час
виконання якої стався нещасний випадок, наприклад,
5 років кодується так: | 5 |.

Якщо стаж становить менш як рік, в текстовій частині
зазначається кількість місяців і днів, а в кодовій
частині ставиться нуль.

5. Пункт 4 заповнюється відповідно до вимог Типового
положення про навчання з питань охорони праці,
затвердженого Держгірпромнаглядом. Дата проведення
навчання та інструктажу з питань охорони праці кодується
згідно з пунктом 1.

6. Пункт 5 заповнюється відповідно до Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого МОЗ. Дата проведення медичного огляду
кодується згідно з пунктом 2.

7. У пункті 6:

дається стисла характеристика умов праці та дій
потерпілого, викладається послідовність подій, що
відбувалися перед настанням нещасного випадку,
описується процес праці, а також зазначається, хто
керував роботою або організував її;

відомості про вид події зазначаються і кодуються
відповідно до розділу 1 класифікатора, зазначеного у
цьому додатку;

відомості про шкідливий або небезпечний фактор та його
значення наводяться відповідно до ГОСТ 12.0.003
"Небезпечні та шкідливі виробничі фактори.
Класифікація";

шкідливий фактор кодується відповідно до класифікатора,
затвердженого МОЗ.

8. У пункті 7 зазначаються і кодуються основна та
супутні причини нещасного випадку відповідно до
розділу 2 класифікатора, зазначеного в цьому додатку.
Основна причина нещасного випадку зазначається і
кодується першою.

Якщо причин нещасного випадку більш як три, інші причини
зазначаються лише у текстовій частині.

9. У пункті 8 устаткування кодується відповідно до
розділу 3 класифікатора, зазначеного в цьому додатку,
наприклад, верстати металорізальні кодуються так:

| 381 |;

устаткування гірничошахтне -| 314 |.

10. У пункті 9 діагноз зазначається згідно з листком
непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного
закладу і кодується відповідно до Міжнародної
статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем
охорони здоров'я (МКХ-10).

У разі перебування потерпілого в стані алкогольного чи
наркотичного сп'яніння у кодовій частині відповідної
графи ставиться цифра 1.

Дані про ступінь сп'яніння визначаються на підставі
медичного висновку лікувально-профілактичного закладу, в
якому проводився огляд потерпілого.

11. У пункті 10 зазначаються відомості про порушення
потерпілим вимог законодавства про охорону праці, що
стали причиною настання нещасного випадку, відповідно до
пункту 7. Закони та інші нормативно-правові акти про
охорону праці кодуються відповідно до Державного реєстру
міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону
праці.

12. У пункті 12 зазначається кожний захід окремо. Не
потрібно зазначати заходи щодо накладення стягнень.

13. У тимчасовому акті пункти 7, 10 і 12 не
заповнюються, а у пунктах 6, 8 і 9 зазначається
інформація, яка встановлена на час складення тимчасового
акта.

КЛАСИФІКАТОР

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку01 - пригоди (події) на транспорті 01.1 - дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування у тому числі:
01.1.1 - наїзд транспортних засобів на потерпілого 01.2 - дорожньо-транспортна пригода на території підприємства у тому числі: 01.2.1 - наїзд транспортних засобів на потерпілого 01.3 - авіаційна подія 01.4 - морська та річкова подія 01.5 - транспортна подія на залізничному транспорті 02 - падіння потерпілого у тому числі: 02.1 - під час пересування 02.2 - з висоти 02.3 - в колодязь, ємність, яму тощо 03 - падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо у тому числі: 03.1 - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів 03.2 - обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо 03.3 - падіння, зсув, перекидання технологічних транспортних засобів 03.4 - падіння устаткування (обладнання) або їх конструктивних елементів 04 - дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються у тому числі: 04.1 - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів 04.2 - дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі 05 - ураження електричним струмом у тому числі: 05.1 - у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів 05.2 - у разі наближення на недопустиму відстань до струмоведучих частин, що перебувають під напругою 05.3 - у разі дії блискавки 06 - дія температур 06.1 - дія підвищених температур (крім пожежі) 06.2 - дія низьких температур (обмороження) 07 - дія шкідливих і токсичних речовин 08 - дія іонізуючого випромінювання 09 - показники важкості праці 10 - показники напруженості праці 11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори 12 - утоплення 13 - асфіксія 14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою 15 - техногенна аварія 16 - стихійне лихо 17 - пожежа 18 - вибух 19 - самогубство 20 - зникнення працівника 21 - газодинамічне явище 22 - погіршення стану здоров'я 23 - інші види 2. Причини настання нещасного випадкуТехнічні: 01 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва 02 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів 03 - неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо 04 - неякісне виконання будівельних робіт 05 - недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки 06 - незадовільний технічний стан у тому числі: 06.1- виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території 06.2 - засобів виробництва 06.3 - транспортних засобів 07 - незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів) 08 - інші Організаційні: 09 - незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці 10 - недоліки під час навчання безпечним прийомам праці у тому числі: 10.1 - відсутність або неякісне проведення інструктажу 10.2 - допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці 11 - неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність 12 - відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов'язків з питань охорони праці 13 - порушення режиму праці та відпочинку 14 - відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (професійного відбору) 15 - невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними 16 - виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо 17 - залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією) 18 - порушення технологічного процесу 19 - порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо 20 - порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів 21 - порушення правил безпеки руху (польотів) 22 - незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності) 23 - незастосування засобів колективного захисту (у разі їх наявності) 24 - порушення трудової і виробничої дисципліни у тому числі: 24.1 - невиконання посадових обов'язків 24.2 - невиконання вимог інструкцій з охорони праці 25 - інші Психофізіологічні: 26 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння 27 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп'яніння 28 - низька нервово-психічна стійкість 29 - незадовільні фізичні дані або стан здоров'я 30 - незадовільний психологічний клімат у колективі 31 - травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб 32 - особиста необережність потерпілого 33 - інші причини 3. Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку311 - устаткування енергетичне 313 - устаткування для чорної та кольорової металургії 314 - устаткування гірничошахтне 315 - устаткування підіймально-транспортне (крани) 316 - устаткування підіймально-транспортне (конвеєри) 317 - устаткування підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів) 318 - устаткування і рухомий склад залізниць 331 - машини електричні малої потужності 332 - електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше 334 - електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і електробури 336 - машини електричні постійного струму 337 - генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення 338 - машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і гідрогенератори 341 - трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації 342 - апарати електричні напругою до 1000 В 343 - комплектне обладнання напругою до 1000 В 344 - устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи низької напруги 345 - електротранспорт (крім засобів міського транспорту і мотор-вагонних поїздів), електроустаткування для електротранспорту і підіймально-транспортних машин 346 - устаткування світлотехнічне і вироби електроустановлювальні, лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і широкого вжитку 348 - джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні та термоелектричні 361 - устаткування хімічне і запасні частини до нього 362 - устаткування для переробки полімерних матеріалів і запасні частини до нього 363 - насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі) 364 - устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевого оброблення металів, насоси, агрегати вакуумні і високовакуумні, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати 365 - устаткування целюлозно-паперове 366 - устаткування нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне і запасні частини до нього 367 - устаткування технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування 368 - устаткування нафтогазопереробне 381 - верстати металорізальні 382 - машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами) 383 - устаткування деревообробне 384 - устаткування технологічне для ливарного виробництва 385 - устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування 386 - устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання 451 - автомобілі 452 - автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови і фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди 472 - трактори 473 - машини сільськогосподарські 474 - машини для тваринництва, птахівництва і кормо виробництва 481 - машини для землерийних і меліоративних робіт 482 - машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей 483 - устаткування і машини будівельні 484 - устаткування для промисловості будівельних матеріалів 485 - устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф'яної промисловості, машинобудування комунальне 486 - устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції 493 - устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання 511 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для легкої промисловості 512 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для вироблення хімічного волокна 513 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для харчової, м'ясної, молочної та рибної промисловості 514 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ 515 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку 516 - устаткування поліграфічне і запасні частини до нього 517 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і отрутохімікатів 525 - устаткування та оснащення спеціальне для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту 945 - устаткування медичне 947 - устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього 968 - устаткування, інвентар та приладдя для театрально-видовищних підприємств і закладів культури

 

Додаток 3 до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Зразок

Форма НТ ЗАТВЕРДЖУЮ ___________________________ (посада, ініціали та прізвище) ___________________________ (підпис) "___" _______________ 200_ р. М. П.

 

 Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 281. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия