Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Керівництво і лідерство як соціальні феномени
Вже в перших роботах по психології управління як один з її істотних напрямів була виділена психологія особи керівника. Емпіричне вивчення цієї проблеми почалося з 20-х років і нині ведеться досить інтенсивно. Проблема лідерства і керівництва є однією з кардинальних проблем психології управління.

Спочатку лідер трактувався як член групи, який висувається в результаті взаємодії членів групи при рішенні конкретної задачі. Він демонструє вищий, ніж інші члени групи, рівень активності, участі, впливу в рішенні цієї задачі. Іншими словами, лідер висувається в конкретній ситуації, переймаючи на себе певні функції.

Інші члени групи приймають лідерство, тобто будують по відношенню до лідера такі стосунки, які припускають, що він вестиме, а вони будуть веденими.

Процес лідерства може бути досить суперечливим: міра "домагань" лідера і міра готовності інших членів групи прийняти його провідну роль можуть не співпадати. З'ясувати дійсні можливості лідера - означає у тому числі з'ясувати, як сприймають лідера інші члени групи. Міра впливу лідера на групу також не є величиною постійною: при певних обставинах лідерські можливості можуть зростати, а при інших обставинах, навпаки, знижуватися.

Важливо відмітити, що при розгляді проблеми лідерства в зарубіжній психології ототожнюються поняття "лідер" і "керівник" (хоча в німецькій мові, на відміну від англійського, існують обидва поняття). Для вітчизняних дослідників характерно виділяти керівництво і лідерство як два різні явища, властивих організованим спільнотам.

Керівництво ж є окремий випадок управління. Його основні відмінності в тому, що керівництво

* * обмежується дією на людей і їх спільності;

* * передбачає взаємодію керівника з підлеглими;

* * покликане викликати чиюсь діяльність відповідно до намірів керівника.

 

Поняття "менеджер" і "лідер" не ідентичні. Головна якість лідера - чітке бачення мети, яка іншим представляється в дуже туманних контурах або не бачиться зовсім. Основна ж якість менеджера-управлінця - з найменшими втратами реалізувати визначену мету.

Точка зору Гарвардської школи бізнесу

 

Отже, керівництво - це довільна (цілеспрямована) дія на керованих людей і їх спільноти, яке призводить до їх усвідомленої і активної поведінки і діяльності, відповідно до намірів керівника. Тому керівництво можна назвати управлінням, але далеко не всяке управління є керівництво.

Основні відмінності між лідерством і керівництвом полягає в наступному:

* зміст понять : керівництво передбачає організацію усієї діяльності групи, а лідерство характеризує психологічні стосунки, що виникають в групі "по вертикалі", тобто з точки зору стосунків домінування і підпорядкування;

* виникнення: керівництво є закономірний і необхідний атрибут процесу виникнення офіційної організації, тоді як лідерство виникає спонтанно як наслідок взаємодії людей; відповідно до цього керівник зазвичай або призначається офіційно, або обирається, а лідер висувається стихійно;

* функціонування: керівництво виступає як процес правової організації і управління спільною діяльністю членів організації, а лідерство - процес внутрішньої соціально-психологічної організації і управління спілкуванням і діяльністю;

* соціальна роль керівника і лідера : керівник є посередник соціального контролю і влади, а лідер - суб'єкт групових норм і очікувань, які спонтанно формуються в міжособових стосунках;

* регламентація діяльності : діяльність керівника регламентується відповідним правовим забезпеченням, діяльність лідера забезпечується морально-психологічними нормами спільної діяльності;

* режим зовнішніх зв'язків : керівник представляє групу в зовнішній організації і вирішує питання, пов'язані з її офіційними стосунками зовні; лідер у своїй активності обмежений внутрішньогруповими стосунками;

* керівництво - явище стабільніше, менш схильне до перепадів в думках і настроях членів організації.

Викладені відмінності підводять нас до наступних визначень понять "керівництво" і "лідерство". Керівництво є процес правової дії, здійснюваний керівником на основі влади, даної йому державою або групою (у випадках, якщо керівник обирається).

Керівництво більшою мірою є соціальна характеристика стосунків в групі, передусім з точки зору розподілу ролей управління і підпорядкування. Керівництво засноване на принципах правових стосунків, соціального контролю і застосування дисциплінарної практики.

У свою чергу, лідерство є процес психологічного впливу однієї людини на інших при їх спільній життєдіяльності, який здійснюється на основі сприйняття, наслідування, навіювання, розуміння один одного. Лідерство чисте психологічна характеристика поведінки певних членів групи. Лідерство засноване на принципах вільного спілкування, взаєморозуміння і добровільності підпорядкування.

Таким чином, управлінську діяльність в широкому значенні слова може здійснювати не лише керівник, але і лідер. Соціально прийнятним і ефективним в сучасних умовах являється керівництво людьми, здійснюване у формі лідерства. У ідеалі ці дві ролі виконує одна й та ж людина, але так, на жаль, буває не завжди.

У традиціях американського менеджменту передбачається, що лідер і керівник - це, як правило, одна і та ж особа. При призначенні співробітника керівником на якому-небудь рівні управління бажано, щоб протягом певного терміну (як правило, декількох місяців) він став лідером. Якщо це не вдалося, то за неписаними правилами керівник повинен звільнити займане місце для того, хто може стати лідером.

Переваги лідера полягають в тому, що за ним організація визнає моральне право ухвалення рішення в значущих для неї ситуаціях. Це людина, яка займає вершину на ієрархічних сходах статусу і престижу членів організації.

Чим же відрізняється керівник-лідер від керівника-адміністратора? Найголовніше полягає в тому, що лідер не командує, не наказує і "не давить" на працівників заради досягнення яких-небудь, іноді далеких від їх розуміння, цілей, а веде людей за собою до вирішення загальних для цього колективу проблем.

Керівника-лідера характеризує:

здатність сприймати загальні потреби і проблеми керованого колективу і переймати на себе ту долю роботи по задоволенню цих потреб і рішенню проблем, яку інші члени колективу узяти на себе не можуть;

* здатність бути організатором спільної діяльності: він формулює завдання, які важливі для більшості членів колективу, переймає на себе відповідальність за створення нехай не усіх, але обов'язково основних, значущих умов вирішення цієї задачі;

* уміє планувати спільну роботу з урахуванням інтересів і можливостей кожного члена колективу; залучає людей до виконання необхідних колективу, але не дуже вигідних для окремих виконавців справ;

* використовує для ухвалення колективних рішень думки і пропозиції, протилежні до власної позиції; має здібності і уміння робити організовувані ним дії цікавими і привабливими для інших людей; уміє планувати спільну роботу з урахуванням інтересів і можливостей кожного члена колективу;

чуйність і прозорливість, довіра до людей: він знаходить час, щоб вислухати людей, і уміє слухати; з ним легко розмовляти на будь-яку інтимну тему, оскільки він уміє зберігати таємниці; лідер знає, в чому полягають інтереси людей, з якими він пов'язаний по роботі, і готів їх відстоювати; здатний зрозуміти труднощі (проблеми) окремої людини, відчуває, хто його потребує; готовий заступитися за підлеглого, якщо з ним обходяться несправедливо; здатний розуміти те, про що люди вважають за краще умовчувати; здатний до співпереживання;

схильність до представництва: він - виразник загальних для колективу позицій його членів; здатний уловлювати і висловлювати загальну думку членів колективу з будь-яких значущих для них питань; ставить питання пропотреби колективу перед керівництвом, не чекаючи наказу "згори"; готовий жертвувати особистими інтересами заради інтересів колективу; є представником колективу у взаєминах з вищестоящим керівництвом;

емоційно-психологічна дія: лідер здатний залучати людей до діяльності, не віддаючи прямих розпоряджень і команд; він у високій мірі наділений "почуттям ліктя", уміє переконувати, схильний заохочувати; він має неформальний авторитет (йому підкорялися б, за ним би йшли, навіть якщо б він не мав ніякого керівного поста);

оптимізм: лідер упевнений, що переважне число проблем, які встають перед людьми, вирішувані; своїм оптимізмом він викликає у людей віру у свої сили.

Як добитися об'єднання двох ролей в одній людині? Над цією проблемою вже не один рік працюють психологи і керівники. Багато що залежить від актуалізації тих або інших функцій в діяльності конкретного керівника.

 Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 126. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия