Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Введение. · Використовує алгоритми стиснення, засновані на зменшенні надмірності інформації
Стиснення без втрат

· Використовує алгоритми стиснення, засновані на зменшенні надмірності інформації.

· BMP або Windows Bitmap — зазвичай використовується без стиснення, хоча можливо використання алгоритму RLE.

· GIF (Graphics Interchange Format) — формат, який витісняється PNG та підтримує не більше 256 кольорів одночасно. Усе ще популярний через підтримку анімації, яка відсутня в чистому PNG, хоча програмне забезпечення дедалі більше підтримує формат APNG.

· PCX — застарілий формат, що дозволяв добре стискати прості зображення.

· PNG (Portable Network Graphics).

· TIFF підтримує великий діапазон зміни глибини кольору, різні колірні простору, різні настройки стиснення (як з втратами, так і без) і ін.

· RAW зберігає інформацію, безпосередньо одержувану з матриці цифрового фотоапарата або аналогічного пристрою без застосування до неї будь-яких перетворень, а також зберігає інформацію про налаштування фотокамери. Дозволяє уникнути втрати інформації при застосуванні до зображення різних перетворень

Стиснення з втратами

Засноване на відкиданні частини інформації, яка найменш сприймається оком.

· JPEG дуже широко використовуваний формат зображень. Стиснення засноване на усередненні кольору сусідніх пікселів і відкиданні високочастотних складових в просторовому спектрі фрагмента зображення. При детальному розгляді сильно стисненого зображення помітно розмиття меж і характерний муар поблизу них.

Переваги растрової графіки:

· Растрова графіка дозволяє створити практично будь-яке зображення, незалежно від складності, на відміну від векторної, де неможливо точно передати ефект переходу від одного кольору до іншого без втрат у розмірі файлу.

· Поширеність — растрова графіка використовується зараз практично скрізь: від маленьких значків до плакатів.

· Висока швидкість обробки складних зображень, якщо не потрібно масштабування.

· Растрове представлення зображення природне для більшості пристроїв введення-виведення графічної інформації (за винятком векторних пристроїв виводу), таких як монітори, матричні та струменеві принтери, цифрові фотоапарати, сканери, а також стільникові телефони.

· Простота автоматизованого вводу (оцифрування) зображень, фотографій, слайдів, рисунків за допомогою сканерів, відеокамер, цифрових фотоапаратів;

· Можна отримувати різні ефекти, такі як туман, розмитість, тонко регулювати кольори, створювати глибину предметів.

· Растрова графіка ефективно представляє реальні образи. На своєму вищому рівні якості - зображення виглядають цілком реально подібно до того, як виглядають фотографії в порівнянні з малюнками. Це вірно лише для дуже деталізованих зображень, звичайно одержуваних скануванням фотографій.

· Пристрої виводу, такі як лазерні принтери, для створення зображень використовують набори крапок. Растрові зображення можуть бути дуже легко роздруковані на таких принтерах, тому що комп'ютерів легко управляти пристроєм виведення для представлення окремих пікселів за допомогою точок.

Недоліки растрової графіки:

· Великий розмір файлів у простих зображень. Тому, що розмір файлу є пропорційним до площі зображення, роздільності і типу зображення, і, переважно, при хорошій якості є великим.

· Неможливість ідеального масштабування. Растрове зображення має визначену роздільність і глибину представлення кольорів. Ці параметри можна змінювати лише у визначених межах і, як правило, із втратою якості.

· Неможливість виведення на друк на векторний графічний пристрій.

· Складність управління окремими фрагментами зображення.

· Оскільки зображення складається з крапок, то збільшення зображення приводить дотого, що збільшується розмір крапок, стають помітні елементи растру, а це викликає спотворення ілюстрації. При повороті растрового зображення на невеликий кут також відбувається спотворення ліній. Це означає, що при будь-яких трансформаціях (поворотах, масштабуванні, нахилах) растрове зображення спотворюється. Цей ефект називається пикселизацией.

Через ці недоліки для зберігання простих малюнків рекомендують замість, навіть стиснутої, растрової графіки використовувати векторну графіку.

 

Отже, ра́строва гра́фіка є частиною комп'ютерної графіки, яка має справу зі створенням, обробкою та зберіганням растрових зображень. Растрове зображення є масивом кольорових точок (пікселів). Обробка растрової графіки здійснюється растровими графічними редакторами. Растрові зображення зберігаються у різних графічних форматах. Растрові зображення редагують за допомогою растрових графічних редакторів. Створюються растрові зображення фотоапаратами, сканерами, безпосередньо в растровому редакторі, також шляхом експорту (растеризацією) з векторного редактора або у вигляді знімків екрану.

 

 

Джерела інформації:

· http://computer-graphics.narod.ru/rastr.html

· http://uk.wikipedia.org/wiki

· Ширлі, Пітер і Маршнер, Стів: Основи комп'ютерної графіки. По-третє, доповнене видання. Тейлор і Френсіс Ltd., 2009

· Бургер , Вільям і Бердж, Марк J :. Цифрова обробка зображень: Алгоритмічна Введення Використання Java. Перше видання. Springer, 2008.

Введение

 

Я вам поправила отступ (1, 25 см) и интервал после абзаца (10 пт). Речь – это один из видов коммуникативной деятельности человека, использование средств языка для общения с другими членами языкового коллектива [Большой энциклопедический словарь, год, стр.?] Можно сократить как БЭС. И еще: точка ставится после скобки, где ссылка на источник, вот так: Речь – это один из видов коммуникативной деятельности человека, использование средств языка для общения с другими членами языкового коллектива [Большой энциклопедический словарь, год, стр]. У вас везде перед ссылкой. Исправьте. Трудно представить нашу жизнь без речи, так как она выполняет множество функций.

Говоря о роли речи в общественной и социально-психологической жизни человека, принято выделять две ее главные функции, тесно связанные между собой: коммуникативную и интеллектуальную.

В своей коммуникативной функции речь выступает как средство общения между людьми, выступая как сообщениеи побуждение к действию. При сообщении субъект может указывать на какой-либо предмет или явление - в этом случае мы говорим об указательной,или индикативной,функции речи - либо высказывать свое суждение по какому-то вопросу - предикативнаяфункция.

Помимо сообщения о каких-либо событиях речь может быть направлена на то, чтобы повлиять на собеседника: побудить его к какому-то действию, поступку, вызвать у него какие-либо чувства, мысли, переживания, желания. Кроме содержания, передаваемого посредством словесных значений, в речи выражается эмоциональное отношение к тому, о чем говорят. Через интонацию и тон, сопровождающие речь выразительные движения (поза, мимика, жесты), живость и образность выражений, структуру построения предложения и отбор слов выражаются настроение и чувства, происходит эмоциональный обмен между людьми, осуществляется эмоционально-выразительная функция речи.

Интеллектуальнаяфункция заключается в том, что речь выступает как средство выражения мыслей, их образования и развития. Речь как носитель системы значений различного типа определяет способ формирования, формулирования и понимания мыслей. Основной единицей как речи, так и мышления является слово,за каждым из которых закрепляется определенное значение. Значение слова - это всегда обобщение. Общение между людьми возможно, когда все субъекты коммуникации пользуются одними и теми же словесными знаками с одними и теми же значениями. Общественная одинаковость знаков делает возможным адекватное общение и понимание друг друга. Обозначение имени явлений, предметов, действий, введение его в иерархическую систему, в которую организованы все значения, - этот процесс определяется как сигнификативнаяфункция речи. [Макарова 2013]

Таким образом, речь является необходимым инструментом для человека и социума. Она используется в самых разных сферах жизни. В зависимости от сферы и функций, которые выполняет речь выделяют функциональные стили речи. Классификации функциональных стилей лингвистов часто расходятся. Рассмотрим классификацию Н. А. Лукьяновой, где выделяются следующие стили: научный, официально-деловой, рекламный, публицистический, язык художественной литературы. Особняком стоит разговорная речь. Стоит отметить, что определение характера отношения разговорной речи того или иного национального литературного языка к литера­тур­но­му языку в целом или его разновидностям решается по-разному. Так, русскую разговорную речь одни учёные (Е. А. Земская, Ю. М. Скребнев), исходя из её структурно-системных свойств, отделяют от кодифицированного литературного языка и рассматривают как противо­по­став­лен­ный ему само­стоя­тель­ный феномен, другие рассматривают её в составе литературного языка как его разновидность (О. А. Лаптева, Б. М. Гаспаров) или особый стиль (О. Б. Сиротинина, Г. Г. Инфантова). Изучение социаль­ной, локальной, возрастной, половой, профессиональной дифференциации разговорной речи, речевого поведе­ния, особенностей порождения и восприятия речи входит в задачи социолингвистики и психо­лингви­сти­ки. [Лингвистический энциклопедический словарь]

Почему в русистике нет единого мнения о статусе разговорной речи в общей системе современного русского языка? Какие особенности отличают разговорную речь от остальных разновидностей языка? Данные вопросы и будут освещены в моей работе. В научном стиле не должно быть риторических вопросов. Переделайте в косвенный вопрос. Во Введении должна быть заявлена цель – рассмотреть то-то и то-то. Так и прописываете: «Цель нашей работы…». И далее ставите более мелкие конкретные задачи: «данная цель предполагает решение следующих задач:

1)

2)

3)….
Вот сюда и нужно написать: рассмотреть точки зрения касательно статуса разговорной речи, особенности разговорной речи, отличительные признаки и т.п.

 

Света, сделайте выравнивание по ширине по всему тексту, кроме заголовков, титульного листа.


 

Введение и Заключение на новой стр., это делается с помощью вставить -> разрыв страницы. А вот разделы в составе Основной части не нужно начинать с новой страницы.

 

§1. Определение понятия «разговорная речь»

Термин «разговорная речь» используется в широком и узком смыслах: широкое понимание распространяется на все разговорные страты языка – литературно-разговорную речь, территориальный диалект, полудиалект, городское просторечие, жаргоны и арго; при узком подходе объект ограничивается только литературно-разговорной речью.

Русская литературно-разговорная речь как объект лингвистического исследования была выделена в конце 60-х гг. XX в. Теоретическая концепция разговорной речи и результаты изучения её особенностей были опубликованы коллективом лингвистов Института русского языка РАН под руководством Е. А. Земской в четырёх монографиях под общей рубрикой «Русская разговорная речь» [1973-1983]. В научных текстах используются аббревиатуры РРР (русская разговорная речь) и РР (русская речь).

В исследованиях литературно-разговорной речи употребляются как синонимы следующие термины: русская разговорная речь, разговорная речь, русская литературная разговорная речь (и язык), разговорно-литературная речь (и язык). Чаще других употребляется термин разговорная речь, поскольку описывается именно русская литературная разговорная речь и не имеет смысла каждый раз повторять полный термин. [Лукьянова 2004: 160]

Термин разговорная речь имеет давнюю традицию употребления. Авторы монографии “Русская разговорная речь” кавычки должны быть единообразны подчёркивают, что он условен, так как содержит слово речь, а они рассматривают разговорную речь как особую языковую систему, противопоставленную в пределах литературного языка кодифицированному языку. Специфика разговорной разновидности литературного языка выявляется из её противопоставления кодифицированному литературному языку [РРР 1973].

Определение разговорная речь при всей кажущейся очевидности и простоте его значения является полисмысловым, так как обобщает несколько взаимосвязанных признаков. По Н. А. Лукьяновой инициалы обязательны!!! Проверьте по всему тексту!, «термином разговорная речь именуется неофициальная и не имеющая установки на официальность, непринуждённая, заранее неподготовленная, спонтанная речь носителей литературного языка, используемая в ситуациях повседневно-бытового общения между близкими и знакомыми, а также и незнакомыми людьми».

Немного иное определение даёт лингвистический энциклопедический словарь: «разговорная речь - разновидность устной литературной речи, обслуживающая повседневное обиходно-бытовое общение и выполняющая функции общения и воздействия».

Существует множество других дефиниций понятия «разговорная речь», но всех их объединяет ключевая фраза: обиходно-бытовое общение, так как именно принадлежность разговорной речи бытовой сфере общения является основным признаком, отделяющим её от других функциональных разновидностей речи. Позже мы рассмотрим данную проблему более подробно.

 Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 407. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия