Студопедия — ПРИ РОБОТІ В ЛОР-КАБІНЕТІ ТА СТАЦІОНАРІ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРИ РОБОТІ В ЛОР-КАБІНЕТІ ТА СТАЦІОНАРІ


В обов'язки середнього медичного персоналу входить активна до­помога лікарю-отоларингологу при дослідженні й лікуванні хворих, а при відсутності лікаря - проведення лікувального процесу в межах своєї компетенції. При цьому медична сестра старанно виконує лікарські при­значення, слідкує за дотриманням хворим лікувального режиму, органі­зовує правильне та раціональне харчування, допомагає в оформленні медичної документації. Медсестра ЛОР-кабінету поліклініки готує робо­че місце оториноларинголога, стерилізує інструменти та перев'язочний матеріал, слідкує за наповненістю спиртівки та баночок з ліками на огля­довому столику, веде необхідну документацію тощо. Вона також органі­зовує діяльність молодшого медичного персоналу, слідкує за порядком та чистотою у приміщеннях.

В екстрених випадках медична сестра повинна сама надати першу допомогу хворому ще до прибуття лікаря (наприклад, при кровотечах, порушенні дихання тощо), запобігти тяжким ускладненням і навіть вря­тувати життя хворому.

Велика відповідальність лягає на медичних сестер, які працюють в операційних та перев'язочних оториноларингологічних відділень. Значний обсяг досліджень та операцій, що виконуються в ЛОР-відділі, робить діяльність середнього медперсоналу складною та багатогранною. В обов'язки операційної сестри входять організація роботи операційно-перев'язочного блоку та забезпечення підготовки до проведення діагнос­тичних обстежень і хірургічних втручань. Вона повинна готувати інстру­ментарій, перев'язувальний та шовний матеріал, необхідні прилади, апа­рати та медикаментозні засоби, які можуть знадобитись під час операцій та маніпуляцій. Усю апаратуру операційна сестра повинна зберігати в робочому стані та регулярно перевіряти її стан при тривалому невико­ристанні.

Медсестра забезпечує оптимальну роботу операційної, слідкує за суворим дотриманням правил асептики та антисептики всім медичним персоналом. Вона керує санітарками, яким дає доручення та контролює їх виконання. При складних операціях та маніпуляціях операційна сестра не тільки готує весь необхідний інструментарій, але й допомагає лікарю в здійсненні діагностично-лікувального процесу. Вона може бути помічни­ком хірурга при відсутності лікаря-асистента.

ЛОР-операційна (на відміну від звичайної хірургічної операційної) повинна бути затемненою для запобігання потраплянню прямого сонячно­го проміння в приміщення. Надмірне загальне освітлення порушує огляд операційного поля, яке переважно знаходиться всередині глибоких по­рожнин та каналів. При більшості операцій на ЛОР-органах операційне поле освітлює сам оториноларинголог за допомогою лобного рефлектора відбитим від електричної лампи світлом. Лампу зазвичай встановлюють позаду та справа від голови сидячого хворого (зліва від хірурга).

На відміну від загальних хірургів, оториноларинголога порівняно рідко використовують безтіньову лампу, однак при операціях з широким операційним полем (на шиї, обличчі тощо) така лампа необхідна, що вимагає від операційної сестри забезпечення безперебійності її роботи.

Велика кількість операцій в ЛОР-практиці виконується в сидячо­му положенні хворого - у спеціальному операційному кріслі з підголів­ником. Біля крісла встановлюють стілець, на який сідає оториноларинго­лог. Висоту стільця регулюють залежно від потреб оперуючого.

Втручання на вусі, гортані та навколоносових пазухах звичайно виконують у лежачому положенні хворого на операційному столі. Опе­раційна сестра повинна вміти змінювати форму та положення частин стола залежно від ситуації та слідкувати за тим, щоб операційний стіл був постійно справним.

Серед пристроїв, які найчастіше застосовують в ЛОР-перев'язочній чи операційній, слід назвати: електровідсмоктувач, діатермо- чи електро­коагулятор, операційний мікроскоп, ультразвуковий дезінтегратор, елект­рична бормашина тощо. Операційна медсестра повинна постійно слідкува­ти за справністю та станом всіх частин цих приладів: джерел струму або світла, світловодів, з'єднувальних дротів, трубок, шлангів тощо.

З розвитком медичної техніки значно розширюється матеріальна база медичних установ, вона поповнюється коштовним медичним облад­нанням. Забезпечення вмілого використання та безпечної експлуатації такої апаратури входить в обов'язки операційної чи перев'язочної ме­дичної сестри.

У зв'язку з широким застосуванням в операційній, перев'язочній та палатах різноманітних електричних приладів, кожний апарат обов'яз­ково повинен бути надійно заземлений, щоб запобігти ураженню елект­ричним струмом медичного персоналу та пацієнтів.

В операційній повинні бути постійно готовими набори інструментів, приладів та перев'язувального матеріалу для надання термінової допомо­ги при ядусі, кровотечах з ЛОР-органів та при клінічній смерті. Опера­ційна сестра зобов'язана постійно утримувати ці набори в стерильному стані та повній комплектації.

Напередодні операційного дня сестра повинна перевірити справність та готовність до роботи апаратури, яка знадобиться в операційній, відібрати всі потрібні для операції інструменти, перевірити наявність достатньої кількості стерильного перев'язувального та шовного матеріалу, стериль­них розчинів та медикаментозних засобів.

Операційна чи перев'язочна сестра повинна бути добре обізнана з назвою, функціональним призначенням та будовою інструментів і при­ладів, знати основні принципи їх роботи та при необхідності вміти усуну­ти дрібні несправності. Знання принципів та етапів операцій на ЛОР-органах, можливостей та призначення апаратури і інструментарію дозво­лить операційній сестрі забезпечити безперебійний та спокійний перебіг операцій та хороший результат лікування.

 Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 12039. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...

Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...

Виды и жанры театрализованных представлений   Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия