Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Галузі правової статистики та їх взаємозв’язок з іншими правовими науками
 

Правова статистика вивчає різні правові явища. Залежно від характеру, обсягу і органів, які одержують і подають статистичну інформацію, пра­вову статистику можна поділити на такі галузі: 1) статистика конститу­ційного судочинства; 2) кримінально-правова статистика; 3) цивільно-правова статистика; 4) адміністративно-правова статистика; 5) статис­тика дисциплінарних правопорушень; 6) статистика прокурорського нагляду; 7) господарсько-правова статистика; 8) митна статистика.

В деяких літературних джерелах можна зустріти й інший роз­поділ правової статистики на галузі. Вважаємо, що виділення на­ведених галузей є найбільш вдалим і відповідає дійсному рівню розвитку правової статистики на сучасному етапі, а також структурі правоохоронних і правозастосовних органів держави.

Статистика конституційного судочинства характеризує своїми показниками діяльність Конституційного Суду України: скільки було виявлено порушень конституційного законо­давства, скільки справ було розглянуто Конституційним Судом і які рщіення були прийняті.

Кримінально-правова статистика характеризує весь комплекс заходів по боротьбі зі злочинністю, дає кількісно-як­існу характеристику всіх вчинених злочинів, осіб, які вчинили зло­чини, а також покарань. Своїми показниками вона характеризує і відтворює усі стадії кримінального процесу, дає характеристику рівня, структури і динаміки злочинності. Кримінально-правова ста­тистика є основною інформаційною базою кримінології. Слід звер­нути увагу на те, що кримінально-правова статистика характеризує не всі вчинені злочини, а лише ті, які були виявлені, зареєстровані і по яких провадилися ті чи інші слідчі дії або застосовувалися заходи адміністративного чи громадського впливу.

Кримінально-правова статистика залежно від стадій кримінально­го процесу складається із таких розділів, органічно пов'язаних між собою: а) статистика органів дізнання та досудового слідства; б) ста­тистика кримінального судочинства; в) статистика виконання вироків.

Статистика органів дізнання та досудового слідства характери­зує різні сторони діяльності державних органів, які займаються розслідуванням злочинів і виявленням осіб, що їх вчинили. До них належать органи дізнання, які функціонують відповідно до ст. 101 Кримінально-процесуального кодексу України; органи досудово­го слідства, які функціонують відповідно до ст. 102 Кримінально-процесуального кодексу України. До цього розділу кримінально-правової статистики входять показники про кількість зареєст­рованих злочинів, кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, а також облік заходів по розслідуванню злочинів, про строки розс­лідування, кількість розкритих злочинів, характеристику застосу­вання запобіжних заходів тощо.

Статистика кримінального судочинства досліджує роботу органів суду по розгляду кримінальних справ. Завдяки цьому роз­ділу можна охарактеризувати кількість кримінальних справ, які надійшли до суду; кількість підсудних; кількість засуджених осіб; кількість виправданих осіб; кількість поданих апеляцій; кількість справ, які були розглянуті в касаційній інстанції, і наслідки цього розгляду; строки розгляду справ; процесуальні дії суду.

Статистика виконання вироків дає уявлення про діяльність органів, які виконують визначені судовими вироками покарання. Цей розділ характеризує облік усіх засуджених з розподілом за ви­дами покарань; облік діяльності органів суду і виправно-трудоаих установ по умовно-достроковому звільненню від покарань і заміні покарання більш м'яким, а також рішення про переведення з однієї виправно-трудової установи до іншої тощо.

Таким чином, показники кримінально-правової статистики, з одного боку, характеризують рівень, структуру і динаміку злочин­ності та судимості, а з іншого — діяльність органів дізнання, органів досудового слідства, органів суду, органів виконання вироків по здійсненню кримінальної правозастосовної практики.

Цивільно-правова статистика характеризує облік усіх цивільних справ, які знаходилися на розгляді в судових орга­нах, облік наслідків судової діяльності по розгляду цивільних справ, а також облік цивільних правовідносин, що посвідчуються в адмі­ністративному, нотаріальному або безспірному судовому провад­женні (наприклад, посвідчення нотаріусом заповіту, посвідчення судом стажу роботи і т. под.).

Відповідно до вимог цивільного процесу і характеру установ, які його здійснюють, цивільно-правова статистика поділяється на такі два підрозділи: а) статистика цивільного судочинства; б) статисти­ка виконання судових рішень.

Статистика цивільного судочинства відображає роботу органів суду по розгляду цивільних справ, які надійшли до них; облік основ­них процесуальних дій; строки розгляду цивільних справ; кількість винесених судових рішень; облік кількості справ, які були розглянуті апеляційними судами і судами касаційної інстанції і які рішення по них було прийнято; облік діяльності нотаріальних органів тощо.

Статистика виконання судових рішень відображає діяльність державних виконавців по виконанню рішень суду з цивільних справ.

Адміністративно-правова статистика харак­теризує кількість виявлених і зареєстрованих правопорушень; кількість осіб, які вчинили ці правопорушення; види адміністративних стягнень, які було накладено на осіб, а також показники діяльності різних держав­них органів, які мають право накладати адміністративні стягнення.

Статистика дисциплінарних правопору­шень від ображає трудову дисципліну на державних підприємствах. Ці дані повинні подаватися керівниками підприємств, вони обов'яз­ково вносяться до статистичної звітності різних міністерств і відомств.

Статистика прокурорського нагляду характе­ризує діяльність органів прокуратури по нагляду за додержанням законності в різних сферах життя держави.

Господарсько-правова статистика характери­зує діяльність господарських судів по розгляду господарських спорів між юридичними особами.

Митна статистика характеризує інформацію про пе­реміщення товарів через митний кордон України шляхом збиран­ня, формування, опрацювання, узагальнення, всебічного аналізу та зберігання статистичної інформації з питань митної справи та зов­нішньої торгівлі товарами. Вона складається з митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики. Митна стати­стика зовнішньої торгівлі являє собою узагальнену та відповідним чином систематизовану інформацію про переміщення товарів че­рез митний кордон. Спеціальна митна статистика складається з таких частин: статистика декларування; статистика справляння податків і зборів; статистика з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; статистика пасажиропотоків; стати­стика міжнародних перевезень та інші види, які містять відомості з кадрових питань, питань боротьби з правопорушеннями в митних органах, адміністративно-господарських питань та інші відомості.

Схематично всі зазначені галузі правової статистики з урахуван­ням їх значення можна подати у вигляді такої схеми (рис. 1).

 

Таким чином, правова статистика, поділяючись на наведені га­лузі, дає змогу вивчати правові явища з різних сторін, але завжди галузі правової статистики пов'язані між собою, а їх комплексне застосування дозволяє вивчати закономірності в розвитку право­вих явищ.

Наведені галузі правової статистики дають змогу дійти виснов­ку про те, що правова статистика тісно пов'язана з усіма науками кримінально-правового, цивільно-правового та адміністративно-правового циклів. Цей зв'язок проявляється у тому, що, з одного боку, конструювання системи показників правової статистики ба­зується на теоретичних узагальненнях і положеннях різноманітних правових наук, а з іншого — висновки, одержані внаслідок статис­тичного аналізу правових явищ, дають змогу оцінити ефективність дії правових норм, практики їх застосування і більш обгрунтовано здійснювати теоретичні узагальнення і подавати законодавчі про­позиції про необхідність їх зміни.

Отже, результати статистичних досліджень широко застосову­ються усіма юридичними науками при вирішенні своїх специфіч­них завдань.

 Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 202. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия