Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Структура статистичного апарату в органах суду, органах прокуратури та органах внутрішніх справ
 

Керівництво статистичною роботою судових органів (крім Консти­туційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спе­ціалізованих судів) відповідно до Закону України від 7 лютого 2002 р. «Про судоустрій України» з 1 січня 2003 р. покладено на Державну судову адміністрацію. Управління судової статистики та звітності Державної судової адміністрації організує роботу по веденню ста­тистики судів, діловодству та архіву, контролює стан діловодства в судах загальної юрисдикції, розробляє табель статистичної звітності, розробляє і друкує інструкції по їх заповненню, одержує і зводить статистичні дані про діяльність органів суду по розгляду кримінальних, цивільних та адміністративних справ.

З 2003 р. Міністерство юстиції одержує і зводить статистичні дані про діяльність органів нотаріату, адвокатів і експертних установ.

В територіальних управліннях державної судової адміністрації контролюють надходження первинних документів і звітності місце­вих судів; проводять інструктаж працівників місцевих судів віднос­но того, як треба вести первинний облік, заповнювати документи первинного обліку і бланки статистичної звітності.

За усі статистичні дані, які надсилаються до територіальних уп­равлінь Державної судової адміністрації, несе персональну відпо­відальність голова місцевого суду.

За усі статистичні дані, які надсилаються до обласного відділу ;' юстиції, несуть персональну відповідальність керівник нотаріальної І контори, голова адвокатської контори і голова експертної установи. І Персональну відповідальність несе і кожна окрема особа, яка заповнила і підписала той чи інший документ первинного обліку. Тому, наприклад, заповнювати статистичну картку на підсудного повинен лише суддя, який розглядав кримінальну справу по суті.

У Верховному Суді Україні функціонує управління узагальнен­ня судової практики та аналітичної роботи з питань застосування законодавства, на яке покладено завдання узагальнення статисти­ки судимості та призначення мір кримінального покарання з метою друкування цих даних на шпальтах преси, сторінках журналу «Вісник Верховного Суду Україні».

Керівництво статистичною роботою в органах прокуратури здійснюється відділом статистики, який підпорядковується одно­му із заступників Генерального прокурора України. Цей відділ роз­робляє показники статистичної звітності органів прокуратури, роз­робляє і друкує бланки статистичної звітності та інструкції по їх заповненню і поданню органами прокуратури. На основі узагаль­нення та аналізу статистичних даних цей відділ готовить і друкує аналітичні збірники, доповіді.

В прокуратурі області наказом прокурора області призначається спеціальний помічник прокурора області, який відповідає за всю статистичну роботу: перевіряє, як організовано первинний облік в прокуратурах районів області, проводить інструктаж щодо поряд­ку ведення обліку та заповнення документів первинного обліку для районних прокуратур області, аналізує всі звіти районних прокура­тур, а також складає статистичні звіти про роботу прокуратури об­ласті, які в суворо встановлені строки подаються у відділ статисти­ки Генеральної прокуратури України.

В районних та міських прокуратурах відповідальність за всю статистичну роботу несе прокурор відповідного рівня. Він повинен контролювати порядок ведення документів первинного обліку в межах конкретної прокуратури, а також складати усі бланки статистичної звітності, яка подається до прокуратури області. Перекла­дати цю роботу на інших осіб прокурор району (міста) області не має права, оскільки він завжди несе персональну відповідальність за якість поданих первинних і зведених статистичних даних.

Керівництво статистичною роботою в органах внутрішніх справ на підставі внутрішнього наказу покладено на Департамент інфор­маційних технологій Міністерства внутрішніх справ. Цей підрозділ розробляє бланки документів первинного обліку (документів, які характеризують роботу органів досудового слідства і органів дізнан­ня, з 1961 р. — разом з відділом статистики Генеральної прокурату­ри), друкує інструкції по їх заповненню (також разом з прокурату­рою), одержує і зводить показники статистичної звітності, які по­дані в масштабах окремих областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, здійснює їх аналіз, обчислює всі показ­ники (деякі лише цей Департамент обчислює, наприклад, ко­ефіцієнт злочинності в Україні в цілому і в межах окремих тери­торій; починаючи з 1999 р. він його обчислює щомісячно нароста­ючим підсумком), складає щорічні огляди про рівень злочинності, її структуру, динаміку, тенденції її зміни і наслідки боротьби із зло­чинністю в масштабах окремих територій і усієї країни в цілому, щорічно друкує експрес-інформацію про стан злочинності на те­риторії України.

В Управлінні Міністерства внутрішніх справ тієї чи іншої об­ласті всією статистичною роботою займається управління (відділи або відділення) інформаційних технологій, яке здійснює постійний контроль за поданням та якістю заповнення документів первинного обліку, які щодобово надходять із рай(міськ)відділів внутрішніх справ, а також зведенням усіх даних в масштабах області.

В районних, міських відділах внутрішніх справ статистичну ро­боту проводить співробітник по веденню обліково-реєстраційної та статистичної роботи (старший інспектор або інспектор по обліко­во-реєстраційній, статистичній та оперативній інформації). Він по­винен своєчасно збирати і реєструвати документи первинного об­ліку в журналі реєстрації і щодобово передавати їх до управління інформаційних технологій Управління Міністерства внутрішніх справ області.

Персональну відповідальність за своєчасне і якісне заповнен­ня та реєстрацію всіх первинних документів несе особа, яка розг­лядає кримінальну справу по суті (працівник органу дізнання, слідчий або інша особа).

Звіт про роботу районного, міського відділу органу внутрішніх справ складається його начальником, який несе персональну відпо­відальність за всі надані статистичні дані.

Починаючи з 1988 р. усі правоохоронні органи повинні подава­ти звітність в органи державної статистики. Так, усі 29 органів та установ, які мають право накладати адміністративні стягнення, обов'язково щорічно надсилають звіт по формі 1 -АП в обласне ста­тистичне управління, управління соціальної статистики (раніше надсилали двічі на рік, тобто за півріччя і рік в цілому).

Таким чином, організація статистичного апарату в органах суду, прокуратурі та органах внутрішніх справ забезпечує збирання, об­роблення та аналіз статистичних даних, які необхідні для: а) все­бічної характеристики їх діяльності; б) більш ефективного виконан­ня покладених на них завдань.

 Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 182. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия