Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 5. Податки. Податкова система
Мета вивчення теми:дослідити економічну сутність, функції та класифікацію податків, розглянути податкову політику, податкову систему в Україні, види податків в Україні та порядок їх нарахування

Рис. 5.1. Визначення та функції податків
ПОДАТКИ
це економічні відносини, що виникають між державою та юридичними і фізичними особами стосовно примусового відчуження державою частини новоствореної вартості у грошовій формі, її вилучення і перерозподілу для фінансування державних видатків
Джерело
нова вартість національного доходу
Функції податків
фіскальна
виявляється у надходженні коштів до бюджету для задоволення потреб держави
регулююча
спрямована на вирішення за допомогою податкових механізмів тих або інших завдань економічної політики держави
стимулююча
створює умови для розвитку чи скорочення того чи іншого виду діяльності
контрольна
дозволяє державі відслідковувати своєчасність і повноту надходжень до бюджету коштів і зіставляти їхню величину фінансових ресурсів
розподільна
полягає в перерозподілі суспільних доходів; на стадії формування бюджету виступає як фіскальна, регулююча, стимулююча функція, а на стадії витрат – як перерозподільна функція

 

 


ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ
зазначені у ст.7 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.
Платники податку
юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів до бюджету
Об’єкт оподаткування
явище, предмет або процес, унаслідок наявності яких сплачується податок, тобто те, що породжує податкові зобов’язання. Об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку  
База оподаткування
фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання
Ставка податку
розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування
Абсолютна (специфічна) ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування
Відносна (адвалорна) ставка податку, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування
   
 

 


 

 

Порядок обчислення податку
обчислення суми податку здійснюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів
Податкові пільги
передбачені податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав
Податковий період
період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів
Строк сплати податку
період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов’язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством
Порядок сплати податку
сплата податків здійснюється в грошовій формі у національній валюті України, крім випадків, передбачених податковим або митним законодавством. Сплата податків здійснюється в готівковій та безготівковій формі
Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
формами податкової звітності є податкові декларації та розрахунки податків. Податкова декларація подається за звітний період в установлені строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податку. Строк подання податкової декларації визначається стосовно базового (податкового) періоду
   
 

 

 


Рис. 5.2. Елементи податку та їх характеристика


ОСНОВНІ ВИДИ СТАВОК ПОДАТКІВ
ПРОГРЕСИВНІ зростають за мірою збільшення податкової бази (ЄП для платників І і ІІ груп, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності тощо)
ТВЕРДІ встановлюються в абсолютній сумі на одиницю (іноді на весь об’єкт) обкладання незалежно від розмірів податкової бази (ставки акцизного податку, екологічний податок, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, ринковий збір тощо)
ВІДНОСНІ (АДВАЛОРНІ) ставки податків, згідно з якими розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування
АБСОЛЮТНІ (СПЕЦИФІЧНІ) ставки податків, згідно з якими розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування
ПРОПОРЦІЙНІ діють за однаковим відсотком до податкової бази без обліку її величини (ПДВ, ПП, ПДФО, ЄП для платників ІІІ і VІ груп тощо)
ЧИННІ НА РІК у межах реалізації соціально-економічних програм щодо зниження податкового навантаження на національну економіку країни
БАЗОВІ (ОСНОВНІ) ставки, визначені такими для окремого податку відповідним розділом Кодексу
ГРАНИЧНІ максимальні або мінімальні розміри ставок за певним податком, встановлені Кодексом
ФІКСОВАНІ -(ЄП для платників І-ІІ груп тощо)
ВІДСОТКОВІ(ПДВ, ПП, ПДФО, ЄП для платників ІІІ і VІ груп тощо)
   
 

 

 


Рис. 5.3. Основні види ставок податків

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Загальнодержавні податки і збори
Місцеві податки
Місцеві збори
ст. 9, 10 Податкового кодексу України (редакція від 05.08.2012 р.)  
Податок на прибуток підприємств
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на додану вартість
Акцизний податок
Мито
Екологічний податок
Плата за землю
Плата за користування надрами
Сільськогосподарський податок
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів  
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу  
Збір за спеціальне використання води  
Збір за користування радіочастотним ресурсом України  
Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні  
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Єдиний податок
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності  
Збір за місця для паркування транспортних засобів    
Туристичний збір

 

Рис. 5.4. Податкова система України

це сукупність установлених у країні податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів; принципів, форм і методів їх установлення, зміни або скасування; дій, що забезпечують їх сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства
Державна податкова служба
Державна митна служба
Фонд соціального страхування
Міністерство доходів і зборів
Загальна система оподаткування
Спрощена система оподаткування
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Система оподаткування
Система податків та зборів
Механізми і способи розрахунку та сплати податків і зборів
Платники податків
Контролюючі органи
Юридичні особи
Фізичні особи

 


Рис. 5.5. Структура податкової системи України

 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
Єдність, або єдина законодавча та нормативно-правова база
Максимальна ефективність податкової системи
Стабільність податкового законодавства
Раціональність та оптимальність податкової системи
Єдиноначальність та централізація управління податковою системою
Організаційно-правова побудова та організація податкової системи
Цільове надходження податків у відповідні бюджети

 


 

Рис. 5.6. Основні принципи побудови податкової системи

 

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродукт оводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
Плата за користування надрами
Плата за землю
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ В УКРАЇНІ
Загальнодержавні податки
Загальнодержавні збори
Податок на прибуток підприємств
Податок на доходи фізичних осіб
Податок на додану вартість
Акцизний податок
Екологічний податок
Фіксований сільськогосподарський податок
Мито
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
Збір за користування радіочастотним ресурсом України
Збір за спеціальне використання води
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

 

 


Рис. 5.7. Перелік загальнодержавних податків і зборів в Україні


КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ
за ознакою органів державної влади
загальнодержавні податки і збори (ПДВ, акцизний податок, податок на прибуток тощо)
місцеві податки та збори (єдиний податок, туристичний збір тощо)
за джерелами сплати
податки, збори й обов'язкові платежі, що належать до валових витрат і собівартості (плата за землю; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності тощо)
податки, збори й обов'язкові платежі, які сплачуються з прибутку підприємства або капіталу (податок на прибуток підприємства; збір за забруднення навколишнього середовища; державне мито тощо)  
за економічною ознакою об'єкта оподаткування
податки на доходи та прибутки (заробітна плата, прибуток, валовий дохід)
податки на споживання
податки на майно (податок на нерухоме майно, податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів)
за засобом вилучення
прямі податки безпосередньо сплачуються платником до бюджету держави залежно від величини об'єкта оподаткування (податок на прибуток підприємств, плата за землю, податок на нерухоме майно та ін.)
непрямі податки не залежать безпосередньо від доходу платника та сплачуються ним опосередковано через цінові механізми (податок на додану вартість, акцизний податок, мито)
за суб'єктами оподаткування
податки з юридичних осіб (податок на прибуток)
податки з фізичних осіб (податок із доходів фізичних осіб)
змішані податки (плата за землю)  
податки та збори, що входять до складу ціни виробу (податок на додану вартість; акцизний податок)
за характером використання податкових платежів
спеціальні (цільові) (збори на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства)
загальні (ПДВ, акцизний податок, податок на прибуток, податок із доходів фізичних осіб та ін.)
   
 

 


Рис.5.8. Класифікація податків


Таблиця 5.1


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 670. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.051 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7