Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОДЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Завдання 1 (0.5 бал)

Матеріальною точкою називають тіло, ...

А. ... розміри якого набагато менші від розмірів інших тіл.

Б. ... розмірами якого в даній задачі можна знехтувати.

В. ... яке набагато легше від інших тіл.

Г. ... яке не має розмірів.

Завдання 2 (0.5 бал)

Під час руху по колу вектор швидкості тіла напрямлений ...

А. ... по дотичній до кола.

Б. ... під кутом 45° до дотичної.

В. ... від центра кола.

Г. ... до центра кола.

Завдання 3 (0.5 бал)

Яка формула є математичним записом другого закону Ньютона?

A. F=G Б. = В. F = mg. Г. F = mа.

Завдання 4(0.5 бал)

Яка формула є математичним записом закону Гука?

А. F=G Б. Fx= -kx

B. F=µN. Г. F=mg.

Завдання 5(0.5 бал)

Дві суцільні сталеві кулі різного радіуса можуть мати однакові імпу­льси, якщо ...

А. ... більша куля рухається швидше.

Б. ... більша куля рухається повільніше.

В. ... швидкості куль однакові і спрямовані в один бік.

Г. ... швидкості куль однакові і спрямовані протилежно.

 

Завдання 6 (0.5 бал) Кінетична енергія тіла ...

А. ... обернено пропорційна квадрату швидкості тіла.

Б. ... обернено пропорційна швидкості тіла.

В. ... прямо пропорційна швидкості тіла.

Г. ... прямо пропорційна квадрату швидкості тіла.

Завдання 7 (2 бали)

За 2 секунди рівноприскореного руху швидкість тіла збільшилася

з 8 до 12 м/с. З яким прискоренням рухалося тіло?

А. 2 м/с2. Б. 4 м/с2. В. 8 м/с2. Г. 12 м/с2.

Завдання 8 (2 бали) Яка сила надає тілу масою 1 т прискорення 5 м/с2?

А. 5 кН. Б. 200 Н. В. 6 Н. Г.5 H.

Завдання 9(2 бали)

Тіло масою 5 кг рухається прямолінійно під

дією прикладеної до нього сили. За графіком

залежності vх(t), наведеним на рис. 18, зна­йдіть

модуль сили.

А. 0,6 Н. Б. 1,67 Н.

В. 15 Н. Г. ЗО Н.

Завдання 10 (3 бали)

Яку силу потрібно прикласти до ящика масою 40 кг, щоб стягти його вниз по похилій площині, яка утворює кут 200 із горизонтом? Силу прикладають у напрямі руху, коефіцієнт тертя дорівнює 0,45.

Завдання 1(0.5 бал)

Основне завдання механіки полягає в тому, щоб визначити ...

А. ... середню швидкість руху тіла.

Б. ... швидкість тіла в будь-який момент часу.

В. ... положення тіла в будь-який момент часу.

Г. ... шлях, пройдений тілом.

Завдання 2 (0.5 бал) Під час вільного падіння ...

А. ... прискорення тіла тим більше, чим більша його маса.

Б, ... усі тіла рухаються з однаковим прискоренням.

В. ... прискорення тіла тим більше, чим менша його маса.

Г. ... усі тіла рухаються з однаковою сталою швидкістю.

Завдання 3(0.5 бал) Матеріальна точка, на яку діє тільки сила тяжіння Землі, може ...

А. ... рухатися прямолінійно рівномірно.

Б. ... перебувати в спокої.

В. ... рухатися прямолінійно рівноприскорено.

Г. ... рухатися без прискорення.

Завдання 4 ( 0.5 бал)

Коли тіло рівномірно рухається по колу, рівнодійна прикладених

до нього сил напрямлена ...

А. ... по дотичній до кола.

Б. ... по хорді кола.

В. ... до центра кола.

Г. ... від центра кола.

Завдання 5(0.5 бал)

За якою формулою можна обчислити зміну імпульсу тіла?

A. F=∆(mv)/ ∆t Б. ∆p=mv1-mv2

В. F = mа. Г. p=mv

Завдання 6(0.5 бал)

За якою формулою можна обчислити потенціальну енергію пружно

деформованого тіла?

А. Е = 1/2kx2 Б. Е = 1/2mv2.

В. Е = mgh Г. А = FScos

Завдання 7 (2бали )Автомобіль рухається зі швидкістю 54 км/год. За скільки секунд він проходить відстань 300 м?

А. За 6 с. Б. За 18 с. В. За 20 с. Г. За 60 с.

Завдання 8(2 бали)

Якого прискорення надає сила 6 кН тілу масою 3 т?

А. 0,5 м/с2. В. 2 м/с2.

В. 18 м/с2. Г. 18 000 м/с2.

Завдання 9(2 бали)

Швидкість автомобіля під час гальмування змінюється за законом vx = 20 - 1,2t. Знайдіть модуль рівнодійної всіх сил, прикладених до автомобіля, якщо маса автомобіля дорівнює 1,5 т.
А. 30 кН. Б. 15 кН.

В. 3,6 кН. Г. 1,8 кН.

Завдання 10 (3 бали)

Яку силу потрібно прикласти до ящика масою 25 кг, щоб затягти його нагору по похилій площині довжиною 5 м і висотою 1,5 м? Силу прикладають у напрямі руху, коефіцієнт тертя дорівнює 0,3.

 

 

Завдання 1 (0.5 бал) Траєкторією руху тіла називається ...

А. ... шлях, пройдений тілом.

Б. ... вектор, що з'єднує початкове і кінцеве положення тіла.

В. ... лінія, по якій рухається тіло.

Г. ... довжина відрізка, що з'єднує початкове і кінцеве положення

тіла.

Завдання 2 (0.5 бал)

Під час вільного падіння ...

А. ... швидкість тіла збільшується, а прискорення не змінюється.

Б. ... швидкість тіла і його прискорення не змінюються.

В. ... швидкість тіла і його прискорення збільшуються.

Г. ... швидкість тіла не змінюється, а прискорення збільшується

Завдання 3 (0.5 бал) Тіла взаємодіють одне з одним із силами...

А. ... рівними за модулем і протилежними за напрямом.
Б. ... рівними за модулем і однаковими за напрямом.
В. ... різними за модулем і однаковими за напрямом.
Г. ... різними за модулем і за напрямом.

Завдання 4(0.5 бал)

Вага тіла менша, ніж сила тяжіння, коли ...

А. ... прискорення тіла напрямлене вниз.

Б. ... тіло рівномірно рухається вниз.

В. ... тіло рівномірно рухається вгору.

Г. ... прискорення тіла напрямлене вгору.

Завдання 5 (0.5 бал) За якою формулою можна обчислити імпульс тіла?

A. ∆p=mv1-mv2 Б. F=∆(mv)/ ∆t

B. p=mv Г. F = mа.

Завдання 6 (0.5 бал)

За якою формулою можна обчислити потенціальну енергію тіла в полі тяжіння Землі?

А. Е = 1/2тv Б. А = Fsсоsа.

В. Е = mgh Т. Р= Fv.

Завдання 7 (2 бали)

З якою сталою швидкістю рухається тіло, якщо за 1 хвилину воно про­ходить шлях 300 м? Подайте відповідь у метрах за секунду.

А. 300 м/с. Б. 18 м/с. В. 5 м/с. Г. 0,2 м/с.

Завдання 8 (2 бали) Яка сила тяжіння діє біля поверхні Землі на тіло масою 500 г?

А. 4,9 Н. Б. 19,6 Н.

В. 490 Н. Г. 4,9 кН.

Завдання 9(2 бали)

Тіло рухається прямолінійно під дією сили ЗО Н. За графіком залежності проекції

швидкості від часу, найденим

на Рис. 16 знайдіть масу тіла.

А. 5 кг. Б. 10 кг.

В. 15 кг. Г. 60 кг.

Завдання 10 (3 бали)

Який час потрібен підйомнику з потужністю двигуна 2 кВт, щоб підняти вантаж масою 400 кг на висоту 16 м? ККД підйомника дорівнює 80 %.

Завдання 1 (0.5 бал)

Яка з названих нижче величин є скалярною?

А. Переміщення. Б. Швидкість.

В. Прискорення. Г. Шлях.

Завдання 2(0.5 бал)

Період рівномірного руху по колу — це ...

А. ... повний час руху.

Б. ... кількість повних обертів за одиницю часу.

В. ... повна кількість обертів.

Г. ... час одного повного оберту.

Завдання 3 (0.5 бал)

Тіло, яке кинули під кутом до горизонту, за відсутності опору пові­тря рухається по ...

А. ... колу.

Б. ... параболі.

В. ... прямій.

Г. ... гіперболі.

Завдання 4(0.5 бал)

Коли тіло зісковзує з похилої площини, сила тертя, що дісна нього,

напрямлена ...

А. ... вертикально вгору.

Б. ... перпендикулярно до похилої площини.

В. ... у напрямі руху.

Г. ... протилежно до швидкості руху.

Завдання 5(0.5 бал)

Замкнутою називається ...

А. ... будь-яка система двох тіл.

Б. ... система тіл, які взаємодіють тільки одне з одним.

В. ... система тіл, які не взаємодіють одне з одним.

Г. ... система тіл, які взаємодіють одне з одним і з довколишніми

тілами.

Завдання 6 (0.5 бал)

Закон збереження механічної енергії може не виконуватися, якщо в замкнутій системі є сили ...

А. ... тяжіння. Б. ... тертя.

В. ... пружності. Г. ... ваги.

Завдання 7(2 бали)

Автомобіль проїхав 12 км на схід, а потім 16 км на північ. Знай­діть модуль переміщення автомобіля.

А. 28 км. Б. 20 км. В. 14 км. Г. 4 км.

Завдання 8 (2 бали) Яка сила тяжіння діє біля поверхні Землі на тіло масою 500 г?

А. 4,9 Н. Б. 19,6 Н.

В. 490 Н. Г. 4,9 кН.

Завдання 9 (2 бали)

Швидкість автомобіля під час прямолінійного руху змінюється
за законом vx = 8 + 0,5t. Знайдіть модуль рівнодійної всіх сил,
прикладених до автомобіля, якщо його маса дорівнює 1,2 т.
А. 9,6 кН. Б. 6 кН.

В. 960 Н. Г. 600 Н.

Завдання 10 (3 бали)

Брусок штовхнули вгору по похилій площині під кутом 20° до горизонту, надавши йому початкову швидкість 12 м/с. Через який час він зупиниться, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,4?

Завдання 1 (0.5 бал)

Переміщення тіла — це ...

А. ... довжина траєкторії.

Б. ... вектор, що з'єднує початкове і кінцеве положення тіла.

В. ... шлях, пройдений тілом.

Г. ... лінія, по якій рухається тіло.

Завдання 2 (0.5 бал)

Під час рівномірного руху по колу вектор швидкості тіла ...

А. ... змінюється за модулем і напрямом.

Б. ... змінюється тільки за модулем.

В. ... змінюється тільки за напрямом.

Г. ... не змінюється ні за модулем, ні за напрямом.

Завдання 3 (0.5 бал)

Матеріальна точка, на яку не діють інші тіла, відносно інерціальної системи відліку ...

А. ... обов'язково перебуває в спокої.

Б. ... рухається по колу.

В. ... рухається рівноприскорено.

Г. ... перебуває в спокої або рухається прямолінійно рівномірно

Завдання 4(0.5 бал)

Вага тіла дорівнює силі тяжіння, якщо тіло рухається ...

А. ... прямолінійно рівномірно.

Б. ... із прискоренням, напрямленим горизонтально.

В. ... із прискоренням, напрямленим униз.

Г. ... із прискоренням, напрямленим угору.

Завдання 5 (0.5 бала) Яка з формул пов'язує зміну імпульсу тіла з імпульсом сили?

А. F = та. Б. р = тv.

В. F∆t= ∆(mv) Г. ∆р = mv2 – mv1

Завдання 6 (0.5 бал)

За якою формулою можна обчислити кінетичну енергію тіла?

A. E=1/2mv2 Б. n=Ak/Ab*100%

В. А = FScosα Г. Е = mgh

Завдання 7 (2 бали)

Який шлях проходить за 2 хв автомобіль, що рухається зі швид­кістю 36 км/год?

А. 72 км. Б. 18 км. В. 1,2 км. Г. 120 м.

Завдання 8 (2 бали)

Знайдіть масу тіла, якому сила 12 Н надає прискорення 3 м/с2.
А. 36 кг. Б. 15 кг.

В. 4 кг. Г. 0,25 кг.

Завдання 9 (2 бали)

Якою є маса санок, якщо для рівномірного руху по горизонтальній дорозі до них треба прикладати горизонтальну силу 500 Н? Коефі­цієнт тертя між санками і дорогою дорівнює 0,2.

А. 10,2 кг. Б. 980 кг.

В. 255 кг. Г. 24,5 т.

Завдання 10 (3 бали)

Щоб затягти ящик нагору по похилій площині з кутом нахилу 20°,
треба прикласти силу 80 Н, а щоб стягти вниз — 10 Н. В обох
випадках силу прикладають у напрямі руху. Знайдіть коефіцієнт
тертя між ящиком і площиною

Завдання 1 (0.5 бал)

Прямолінійним рівномірним називають такий рух, під час якого

тіло за будь-які рівні проміжки часу ...

А. ... здійснює однакові переміщення.

Б. ... проходить однаковий шлях.

В. ... змінює швидкість руху на ту саму величину.

Г. ... здійснює переміщення в тому самому напрямку.

Завдання 2(0.51бал)

Під час рівномірного руху по колу вектор прискорення тіла напрям­лений...

А. ... по дотичній до кола.

Б. ... від центра кола.

В. ... під кутом 45' до радіуса.

Г. ... до центра кола.

Завдання 3 (0.5 бал)

Яка формула є Математичним записом закону всесвітнього тяжіння?

A. F=G Б. = В. F = mg. Г. F = mа.

Завдання 4 (0.5 бал)

Яка формула дозволяє знайти силу тертя ковзання?

А. F=G Б. Fx= -kx

B. F=µN. Г. F=mg.

Завдання 5 (0.5 бал) Прикладом реактивного руху є ...

А. ... рівноприскорений рух автомобіля по шосе.

Б. ... старт космічної ракети.

В. ... рух м'яча під час гри у футбол.

Г. ... рух супутника Землі по коловій орбіті.

Завдання 6 (0.5 бал) Згідно з законом збереження механічної енергії ...

А. ... повна механічна енергія замкнутої системи тіл дорівнює

сумі їхніх потенціальних і кінетичних енергій.

Б. ... сума потенціальних енергій тіл замкнутої системи дорівнює

сумі їхніх кінетичних енергій.

В. ... повна механічна енергія замкнутої системи тіл зберігається,

якщо в системі діють тільки сили тяжіння і пружності.

Г. ... повна механічна енергія замкнутої системи тіл зберігається,

якщо в системі діють тільки сили тертя.

Завдання 7 (2 бали)

Швидкість руху пасажирського літака 720 км/год. За який час він пролітає відстань 4 км?

А. За 800 с. Б. За 200 с. В. За 180 с. Г. За 20 с.

Завдання 8(2 бали)

Якого прискорення надає сила 6 кН тілу масою 3 т?

А. 0,5 м/с2. В. 2 м/с2.

В. 18 м/с2. Г. 18 000 м/с2.

Завдання 9 (2 бали)

Санки масою 10 кг, що ковзали по гладенькій горизонтальній по­верхні льоду зі швидкістю 10 м/с, виїхали на ділянку, посилану піском. Тут на них діяла стала гальмівна сила 50 Н. Через який час санки зупинилися?

Завдання n (3 бали)

Яку силу потрібно прикласти до ящика масою 40 кг, щоб стягти його вниз по похилій площині, яка утворює кут 200 із горизонтом? Силу прикладають у напрямі руху, коефіцієнт тертя дорівнює 0,45.,

Завдання 1 (0.5 бал)

Шлях — це ...

А. ... довжина траєкторії.

Б. ... відстань від початкової точки до кінцевої.

В. ... модуль вектора переміщення.

Г. ... найбільша відстань між точками траєкторії.

Завдання 2(0.5 бал) Під час вільного падіння тіла без початкової швидкості ...

А. ... вектори швидкості та прискорення напрямлені вниз.

Б. ... вектори швидкості та прискорення напрямлені вгору.

В. ... вектор швидкості напрямлений униз, а вектор приско­рення вгору.

Г. ... вектор швидкості напрямлений угору, а вектор приско­рення вниз.

Завдання 3 (0.5 бал)

Яка з названих нижче величин є скалярною?
А. Сила. Б. Швидкість.

В. Маса. Г. Прискорення.

Завдання 4 (0.5 бал)

Вага тіла більша, ніж сила тяжіння, коли ...

А. ... тіло рівномірно рухається вгору.

Б. ... тіло рівномірно рухається вниз.

В. ... прискорення тіла напрямлене вниз.

Г. ... прискорення тіла напрямлене вгору.

Завдання 5 (0.5 бал)

Яка з формул є математичним записом другого закону Ньютона

в імпульсній формі?

А. F = mа. Б. р = mv.

В. F∆t= ∆(mv) Г. ∆р = mv2 – mv1

Завдання 6 (0.5 бал)

За якою формулою можна обчислити роботу, виконану силою F під час переміщення тіла на відстань S?

А. Р =A/t Б. Е =1/2mv2

В. Е =mgh Г. А = FS соs α

Завдання 7 (2 бали)

Повітряна куля опустилася на 500 м, а потім після скидання бала­сту піднялася на 700 м. Знайдіть пройдений шлях / і модуль пере­міщення з повітряної кулі.

А. L = 8 s= 200 м. Б. L = 8 s= 1200 м.

В. L= 1200 s = 200 м Г. L= 200 s = 1200 м

Завдання 8 (2 бали) Знайдіть масу тіла, на яке біля поверхні Землі діє сила тяжіння 1,96 Н.

А. 20 г. Б. 200 г. В. 50 г. Г. 500 г.

Завдання 9 (2 бали)

Куля пробила дерев'яну стіну завтовшки 30 см, при цьому швид­кість кулі зменшилася від 800 до 400 м/с. Визначте прискорення кулі під час руху в стіні.

Завдання 10 (З бали)

Брусок штовхнули вгору по похилій площині під кутом 450 до горизонту, надавши йому початкову швидкість 15 м/с. Через який час він повернеться в початкову точку, якщо тертя відсутнє?

Завдання 1 (0.5 бал)

Якщо прискорення тіла дорівнює 1 м/с2, то щосекунди ...

А. ... тіло проходить шлях 1 м.

Б. ... швидкість тіла змінюється на 1 м/с.

В. ... тіло здійснює переміщення 1 м.

Г. ... координата тіла змінюється на 1 м.

Завдання 2 (0.5 бал)

Частота обертання тіла під час рівномірного руху по колу — це ...

А. ... час одного повного оберту.

Б. ... кількість повних обертів за одиницю часу.

В. ... повна кількість обертів.

Г. ... повний час руху.

Завдання 3 (0.5 бал)

Тілу необхідно надати першу космічну швидкість, щоб воно ...

А. ... стало супутником Сонця.

Б ... рухалося навколо Землі по круговій орбіті.

В. ... залишило Сонячну систему.

Г. ... досягло інших планет Сонячної системи.

Завдання 4 (0.5 бал)

Коли тіло зісковзує з похилої площини, сила реакції опори, що діє на нього, напрямлена ...

А. ... вертикально вгору.

Б. ... перпендикулярно до похилої площини.

В. ... у напрямі руху.

Г. ... протилежно до швидкості руху.

Завдання 5 (0.5 бал) Згідно із законом збереження імпульсу...

А. ... імпульс сили дорівнює зміні імпульсу тіла.

Б. ... імпульс тіла дорівнює добутку його маси на швидкість.

В. ... повний імпульс замкнутої системи тіл не змінюється.

Г. ... повний імпульс замкнутої системи дорівнює векторній сумі імпульсів тіл, що складають цю систему.

Завдання 6 (0.5 бал)

Під час вільного падіння тіла ...

А. ... його потенціальна енергія збільшується.

Б. ... його потенціальна енергія зменшується.

В. ... його кінетична енергія зменшується.

Г. ... його кінетична енергія не змінюється.

Завдання 7 (2 бали)

Тіло рухається зі сталим прискоренням 2 м/с2. За який час його швидкість збільшиться до 8 м/с, якщо початкова швидкість дорів­нювала нулю?

А. За 0,25 с. Б. За 4 с. В. За 6 с. Г. За 16 с.

Завдання 8(2 бали)

Якого прискорення надає сила 6 кН тілу масою 12 т?

А. 0,5 м/с2. В. 2 м/с2.

В. 18 м/с2. Г. 18 000 м/с2.

Завдання 9 (2 бали)

Під дією сили 60 Н тіло рухається прямолінійно. Якою є маса тіла, якщо залежність його координати від часу має вигляд х = 15 + 6t + 1,5t2?

А. 40 кг. Б. 20 кг. В. 10 кг Г. 4 кг.

Завдання 10(3бали)

Яку силу потрібно прикласти до ящика масою 25 кг, щоб затягти його нагору по похилій площині довжиною 5 м і висотою 1,5 м? Силу прикладають у напрямі руху, коефіцієнт тертя дорівнює 0,3.

 

Завдання 1 (0.5 бал)

Переміщення тіла — це ...

А. ... довжина траєкторії.

Б. ... вектор, що з'єднує початкове і кінцеве положення тіла.

В. ... шлях, пройдений тілом.

Г. ... лінія, по якій рухається тіло.

Завдання 2 (0.5 бал)

Під час рівномірного руху по колу вектор швидкості тіла ...

А. ... змінюється за модулем і напрямом.

Б. ... змінюється тільки за модулем.

В. ... змінюється тільки за напрямом.

Г. ... не змінюється ні за модулем, ні за напрямом.

Завдання 3 (0.5 бал)

Матеріальна точка, на яку не діють інші тіла, відносно інерціальної системи відліку ...

А. ... обов'язково перебуває в спокої.

Б. ... рухається по колу.

В. ... рухається рівноприскорено.

Г. ... перебуває в спокої або рухається прямолінійно рівномірно

Завдання 4(0.5 бал)

Вага тіла дорівнює силі тяжіння, якщо тіло рухається ...

А. ... прямолінійно рівномірно.

Б. ... із прискоренням, напрямленим горизонтально.

В. ... із прискоренням, напрямленим униз.

Г. ... із прискоренням, напрямленим угору.

Завдання 5 (0.5 бала) Яка з формул пов'язує зміну імпульсу тіла з імпульсом сили?

А. F = та. Б. р = тv.

В. F∆t= ∆(mv) Г. ∆р = mv2 – mv1

Завдання 6 (0.5 бал)

За якою формулою можна обчислити кінетичну енергію тіла?

A. E=1/2mv2 Б. n=Ak/Ab*100%

В. А = FScosα Г. Е = mgh

Завдання 7 (2 бали)

Який шлях проходить за 2 хв автомобіль, що рухається зі швид­кістю 36 км/год?

А. 72 км. Б. 18 км. В. 1,2 км. Г. 120 м.

Завдання 8 (2 бали)

Знайдіть масу тіла, якому сила 12 Н надає прискорення 3 м/с2.
А. 36 кг. Б. 15 кг.

В. 4 кг. Г. 0,25 кг.

Завдання 9 (2 бали)

Якою є маса санок, якщо для рівномірного руху по горизонтальній дорозі до них треба прикладати горизонтальну силу 500 Н? Коефі­цієнт тертя між санками і дорогою дорівнює 0,2.

А. 10,2 кг. Б. 980 кг.

В. 255 кг. Г. 24,5 т.

Завдання 10 (3 бали)

Щоб затягти ящик нагору по похилій площині з кутом нахилу 20°,
треба прикласти силу 80 Н, а щоб стягти вниз — 10 Н. В обох
випадках силу прикладають у напрямі руху. Знайдіть коефіцієнт
тертя між ящиком і площиною

 

ОДЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 3891. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.041 сек.) русская версия | украинская версия