Студопедия — Етапи навчання учнів правознавства в сучасній школі
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Етапи навчання учнів правознавства в сучасній школі


 

Залучення учнів до правової культури держави збагачує іх духовне життя. Водночас знання ними своїх прав і обов’язків розширює можливості їх реалізації, зокрема у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадську активність та загострює почуття непримиренності до негативних явищ. Порівняно з іншими складниками виховання, правове виховання має власну специфіку, що визначається насамперед соціально-правовим статусом учнівської молоді в суспільстві.

Правова свідомість формується, якщо в свідомості особистості утворюються імперативно-атрибутивні почуття та емоції. Вони надають поведінці людини характер обов’язку. Якщо почуття обов’язку супроводжується уявленнями про правомоччя, то слід відзначити наявність правових емоцій. Правові емоції володіють властивістю атрибутивності, тобто правом однієї особи вимагати виконання відповідного обов’язку від іншої людини.

Процес засвоєння правових норм та формування правосвідомості представляє науковий інтерес як вивчення закономірностей взаємодії раціональних знань та почуттів людини. Якщо учні будуть приймати правові норми не тільки як знання, не тільки розумом, але й почуттями, то це може привести до формування альтруїстичності позиції особистості, яка відрізняється від егоцентричної та прагматичної.

В сучасній Україні фактично створена система правової освіти, починаючи з дошкільного віку.

Так, у дошкільних навчальних закладах дітям надаються початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вихователів, однолітків, людей похилого віку тощо. У дошкільних навчальних закладах правова освіта, як правило, має характер гри, вона здійснюється на основі програм і методичних рекомендацій, які затверджуються Міністерством освіти і науки України.

1. Правове навчання учнів у початковій школі. Передусім йдеться про морально-правове виховання учнів молодшої школи. Враховуючи фізіологічні особливості дітей, основну увагу слід приділяти ігровим формам правового навчання. Тому майбутньому вчителю правознавства варто звернути на це увагу і розпочати реалізовувати продуману програму правового навчання з першого класу. Причому на цьому етапі крім старшокласників до позакласних заходів слід залучати і дітей молодших (1-
4-х) класів. Основна тематика правового начання повинна зосередитися навколо формування прав та обов’язків учнів у школі, та поза її межами; правил поведінки на вулиці; вивчення та формування поваги до державної символіки. Підкреслимо, йдеться передусім про морально-правове виховання учнів молодшої школи. У початковій школі запроваджуються елементи правової освіти до інших предметів. Так, наприклад, пропонується учням читати та обговорювати тексти з вітчизняної історії права, Конституції України, про повагу до людини, її честі та гідності тощо.

2. Правове навчання у основній школі (5-8 класи). Як і в початковій школі основною формою навчання буде урок, а позакласні форми навчання, в той же час приділяється увага формуванню загальних понять про вищі органи влади в Україні, розкриваються загальні аспекти конституційного, трудового, сімейного, кримінального права; формуються знання про небезпеку в суспільстві правопорушень та закладаються навички активної протидії злочинам. Особливості навчання правознавства в основній школі на другому етапі, як і на першому, полягають на тому, що навчальний курс юридичного змісту відсутній і фактично більшість тем вивчається на уроках історії та народознавства. Тому основною формою навчання переважно буде не урок, а позакласні форми навчання.

На цьому етапі навчання учнів у основній школі (5 – 8-й класи) вчитель повинен приділити увагу формуванню загальних понять: історичного розвитку держави та права в Україні, її правових джерел, конституційного, трудового, сімейного, кримінального права. Крім того, важливо розкрити загальні поняття про вищі органи влади в Україні (законодавчі, судові та виконавчі).

3. Правове навчання у старшій школі. Доцільно виділити правове навчання у 9 класі. Тут, варто звернути увагу на зміни в законодавстві. Учні 9 класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс» авторів Пометун О. І., Ремех Т. О. На відміну від інших навчальних курсів, даний курс передбачає, що учні набувають ряд основних вмінь, зокрема:

ü орієнтуватися в системі законодавства, користуватися джерелами права;

ü володіти елементарною правовою термінологією;

ü зв’язно та логічно викладати матеріал з морально-правових проблем;

ü використовувати правову літературу;

ü брати участь в обговоренні, дискусії, аргументовано висловлювати і відстоювати свою думку, робити висновки;

ü застосовувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя і вибору варіанта правомірної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

«Правознавство» як навчальний предмет у старшій школі має на меті формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин, вміння використовувати їх у практичному житті.

Для 10 класів рівня стандарту/академічного вивчення правознавства чинною є програма авторів Котюка І. І. та Палійчук Н. Й.

Для класів правового профілю чинною є програма авторів Ремех Т. О., Ратушняка С. С. «Правознавство. 10–11 класи (профільний рівень)». Програма розрахована на 105 годин протягом навчального року (3 години на тиждень) та охоплює 10–11 класи. Метою курсу «Правознавство» в профільних класах є формування в учнів розуміння права як відкритої системи, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя. Право представлене в курсі елементом цілісного світу, що складається з понять, переживань і практичних дій. Курс спрямований на розвиток правової і громадянської компетентності, відповідних ціннісних орієнтирів, умінь, навичок школярів.

У багатьох школах України в 10 – 11 класах читається спеціальний курс «Права людини». Окремий навчальний курс пропонується для спеціалізованих шкіл, гімназій та ліцеїв з поглибленим вивченням права та соціально-гуманітарних дисциплін. Для цього курсу розроблені спеціальні навчальні програми відповідно до спеціалізації певного навчального закладу.

Таким чином, правове навчання – це процес цілеспрямованої передачі знань, значущих для правової сфери, формування правомірної поведінки на основі певних теоретичних уявлень про юридичні норми життя, законодавства і правових принципах.

Важливою особливістюпроцесу викладання правових знань в школі є домінуючий характер виховних цілей і завдань правового навчання.Йдеться про направлену виховну дію на учня – правовому вихованні.

У правовому навчанні школярів можна виділити три етапи: пропедевтичний, загальноправовий і профільний.

Пропедевтичний етап – це поки що новий напрям в правовій освіті школярів. Його мета – формування навиків нормативної культурияк основоположної умови формування правової культури особи. Основна ідея змісту навчання полягає в положенні про те,що людина повинна високо оцінювати життя за правилами. На цьому етапі учні засвоюють уявлення про соціальну норму,види норм, включають в число своїх ціннісних орієнтації «нормативне регулювання суспільного життя», у тому числі і правове регулювання. На цьому етапі учень пізнає межі своєї свободи.

Вчитель працює з двома віковими групами школярів: що вчаться початкової школи, так звані молодші школярі, і молодші підлітки (11/12 – 14/15 років).

В процесі правової освіти слід звернути увагу на наступні вікові особливості: молодші школярі, прагнучи навчитися орієнтуватися в різноманітті життєвих явищ, з граничною довірою відносяться до думки вчителя. Вони, як правило, не дозволяють оспорювати вимогу вчителя навіть батькам. Проте для цього віку характерний розрив між словом і справою. При роботі з ними вчителеві можна рекомендувати проведення бесід. Це можуть бути бесіди на етично-правові теми,бесіди-інструкції,сприяючі формуванню уявлень що вчаться про те, що можна робити і що заборонене, як діяти правильно; бесіди-ситуації, сюжети і теми яких виникають з життєвих потреб як що самих вчаться, так і суспільства; Серед бесід даного типу можна виділити випереджаючі (профілактичні) бесіди, наприклад, перед відвідинами музею, театру, і подальші,як наслідок порушення школярами певних правил.

Для ефективного навчання правознавства, профільної та допрофільної підготовки учнів з навчального предмета «Правознавство» важливим є підготовленість учителя – досконале знання ним змісту основного та елективних правознавчих курсів, володіння педагогічними технологіями, зацікавленість у самоосвіті. Отже, завданням правової освіти виступає формування самостійної форми свідомості – правосвідомостіяк сукупності уявлень і відчуттів, що виражають відношення людей до права, правових явищ в суспільному життіДата добавления: 2015-08-29; просмотров: 1736. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Метод Фольгарда (роданометрия или тиоцианатометрия) Метод Фольгарда основан на применении в качестве осадителя титрованного раствора, содержащего роданид-ионы SCN...

Потенциометрия. Потенциометрическое определение рН растворов Потенциометрия - это электрохимический метод иссле­дования и анализа веществ, основанный на зависимости равновесного электродного потенциала Е от активности (концентрации) определяемого вещества в исследуемом рас­творе...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия