Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розвиток суб’єкта у процесі професійної адаптації
1. Стратегіально-типологічні особливості розвитку особистості у процесі професійної адаптації

2. Етапи розвитку особистості працівника у процесі професійної адаптації

3. Соціально-нормативна регуляція трудової діяльності у початковий період професійної адаптації

4. Пошукова активність працівника у період адаптації до професійної діяльності

Лекція № 4.

Психологічна регуляція професійної діяльності

1. Проблема формування індивідуального стилю трудової діяльності.

2. Розвиток професійної самосвідомості.

3. Регулятивні процеси в структурі професійної діяльності.

4. Мотивація праці.

Питання для обговорення

− З якою метою вивчають структуру особистості суб’єкта праці?

− Які чинники впливають на тривалість періоду адаптації працівника? Охарактеризуйте їх.

− Які позитивні наслідки мають кризи професійного розвитку? Про що може свідчити «безкризовість» професійного становлення і до яких наслідків може призвести?

− Які умови повинні бути створені у виробничому середовищі для розвитку ефективного індивідуального стилю трудової діяльності?

− Знайдіть співвідношення між стратегіями вирішення виробничих завдань й окремими тактиками, які використовує той чи інший працівник.

− Яку роль відіграють особистісні цінності працівника у процесі регуляції професійної діяльності?

− З якими факторами пов’язують розвиток професійної самосвідомості і професійної ідентичності?

− Як може впливати полімотивованість трудової діяльності на продуктивність працівника та його психічне здоров’я?

Рекомендована література

1. Асеев В.Г. Психология труда: учеб. пособие / Владимир Григорьевич Асеев. – Ч.І. – 2-е изд. – Иркутск: Иркут. ун-т, 2005. – 342 с.

2. Баклицький І.О. Психологія праці : підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. Баклицький. – К.: Знання, 2008. – 655 с.

3. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития / Эвальд Фридрихович Зеер. – М.: Академия, 2009. – 240 с.

4. Зинченко В.П. Эргономические основы организации труда / Владимир Петрович Зинченко, Владимир Михайлович Мунипов, Георгий Львович Смолян. – М.: «Экономика», 1974. – 240 с.

5. Кириченко В. В. Психологічні основи професійної адаптації та вибору професії : Навчальний посібник / В.В. Кириченко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 110 с.

6. Кириченко В.В. Психологія праці : модульний курс / Кириченко В.В., Мазяр О.В. . – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 190 с.

7. Климов Е.А. Психология профессионала / Е.А. Климов. – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996 – 400 с.

8. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія / Олег Матвійович Кокун. – К.: «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. – 200 с.

9. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук. – 2-е вид., випр. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с.

10. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: навч. посібник / Крушельницька Ярослава Володимирівна. – К.: КНЕУ, 2000. – 232 с.

11. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций: учебное пособие / Александр Владимирович Либин. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2006. – 544 с. – (HOMO UNICUS).

12. Ложкин Г.В. Практическая психология в системах «человек-техника» / Георгий Владимирович Ложкин, Надежда Ивановна Повякель. – К.: МАУП, 2003. – 296 с.

13. Малхазов О.Р. Психологія праці: навч. посіб. / О.Р. Малхазов. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.

14. Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности / Валентин Алексеевич Моляко. – М.: Машиностроение, 1983. – 134 с.

15. Платонов К.К. Психология: учеб. пособие для повышения квалификации инж.-пед. работников / К.К. Платонов – М.: Высш. школа, 1977. – 247 с.

16. Професійно-орієнтовані завдання з психології: навчальний посібник / [За ред. О.Л. Музики] / Олександр Леонідович Музика, Вікторія Валеріївна Горбунова, Інна Станіславівна Загурська, Віталій Олександрович Климчук та ін. – 3-тє вид., перероб. i доп. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010 – 590 с.

17. Толочек В.А. Современная психология труда: учебное пособие / Владимир Алексеевич Толочек. – СПб.: Питер, 2005. – 479 с.

Практичні заняття

Практичне заняття № 3

Професійний розвиток особистості

Питання для обговорення

1. Значення фази адаптації у процесі професійного розвитку.

2. Адаптація й адаптивні властивості особистості.

3. Конструктивні і деструктивні межі професійного розвитку: всебічний розвиток особистості та «професійне вигорання особистості».

4. Здібності як ресурс професійної адаптації суб’єкта праці.

5. Поняття про професійно важливі якості.

6. Розвиток здібностей працівника і формування індивідуального стилю професійної діяльності.

7. Особливості розвитку особистості у процесі професійної переорієнтації

Опрацювати статті та матеріали першоджерел:

Музика О.Л. Дві лінії і дві регуляційні схеми розвитку особистості / О.Л. Музика // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць. – К.: Логос, 2011. – Т. 2. – С. 43-50.

Тичина І.М. Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи / І.М. Тичина // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості : збірник наукових праць / [за ред. В.О. Моляко]. – Т. 12. – Вип. 4. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 284-291.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 913. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7