Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розділ 21. Сучасні тенденції навчання іноземних мов в Україні
 

Слід відмітити, що вітчизняна методична наука, спираючись на існуючий у світі досвід викладання іноземних мов, на кожному етапі розвитку суспільства здійснювала вагомі кроки щодо побудови ефективної системи навчання, впровадження інноваційних підходів, забезпечення виконання замовлення суспільства.

Вважається, що першою реформою у вивченні іноземних мов був перехід до викладання живих мов [81]. В період з 1918 по 1961 роки було створено радянську систему навчання іноземних мов, яка передбачала вивчення чотирьох європейських мов – англійської, німецької, французької та іспанської. У методиці того часу панував системно-мовний підхід. Учнів навчали системи мови і лише двох видів мовленнєвої діяльності – читання і письма. Велика увага приділялась перекладу. Визначну роль у навчанні відігравала рідна мова, як засіб викладання (порівняльний метод). Одним з основних принципів даної системи навчання був принцип свідомого засвоєння навчального матеріалу. Програми, навчально-методичні матеріали були однаковими для всіх шкіл країни.

У 1961 році постановами уряду було покладено початок наступного етапу розвитку вітчизняної системи навчання іноземних мов, зорієнтованого на впровадження практично спрямованого підходу. Приділяючи значну увагу читанню і письму, суттєво змінювалося ставлення до навчання аудіювання та говоріння.

Протягом 60-80 років методистами (Н.Г.Гез, П.Б.Гурвич, А.Д.Климентенко, А.П.Старков, Г.М.Уайзер, С.Ф.Шатілов) були розроблені положення про навчання усного мовлення, показана суттєва різниця між формуванням навичок та вмінь монологічної та діалогічної форм говоріння, досліджені шляхи та форми використання ТЗН (М.В.Ляховицький, К.В.Лур’є, К.В.Карпов та ін.); почалось оволодіння граматикою на основі моделей або типових фраз (І.Л.Бім, С.Ф.Шатілов, В.С.Цетлін, А.П.Старков); склалася сучасна система навчання читання іншомовних текстів (С.К.Фоломкіна).

В цей період були підготовлені перші навчально-методичні комплекси, які базувалися на концепції так званого усного підходу (структурно-функціональний метод). Вони складалися з різноманітних аудіо-візуальних навчальних матеріалів, книг для читання, книг для вчителів та інших посібників: Близнюк О.І., Верба Г.В. Граматичні та лексичні таблиці для середньої школи (1968, 1971, 1984, 1986); Близнюк О.І. Лабораторні роботи з розмовної практики англійської мови (1968); діафільми "Speak English". (1982, 1986); Близнюк О.І., Панова Л.С. Альбоми карток з англійської мови; Звуковий додаток до альбому карток з англійської мови (1980) та інші.

На початку 70-х років були зроблені перші кроки щодо розробки принципів комунікативного методу (Ю.Пассов). Отримали подальшого розвитку школи з поглибленим вивченням іноземних мов, до програм яких було включено новий навчальний предмет "Література країни, мова якої вивчається", було дозволено створення госпрозрахункових груп у дитячих садочках і початкових класах масових загальноосвітніх шкіл, розпочато розробку державних програм, навчально-методичних матеріалів.

На початку 80-х років відбуваються соціально-політичні трансформації в суспільстві, спрямовані на відкритість, свободу, потребу у спілкуванні, бажання розуміти представників інших країн. Процес навчання іноземних мов набуває значної актуальності і потребує нового осмислення. Вітчизняними методистами здійснюється розробка таких методичних систем: свідомо-практичний підхід (В.Плахотник); комунікативно-функціональний (Т.Сірик); інтенсивний метод (Н.Скляренко); комунікативно-діяльнісний (О.Вишневський); комунікативно-особистісний метод (Л.Биркун); системно-комунікативний підхід (Р.Мартинова).

Значної уваги приділено розробці змісту навчання іноземних мов у загальноосвітній школі, підготовці вчителів до здійснення комунікативного підходу до навчання, розпочато дослідження шляхів індивідуалізації навчання іноземних мов (С.Ніколаєва).

Упродовж 80-90 років в Україні активну роботу щодо впровадження інноваційних технологій навчання проводять фахівці з іноземних мов зарубіжних організацій та видавництв: Британська Рада, Гете-Інститут, Французький Культурний Центр у Києві, Корпус Миру (США), Оксфорд Юніверсіті Прес, Пірсон Ед’юкейшн (Лонгман), Mакміллан, Хайнеман (Велика Британія) та інші.

Зарубіжні методисти-тренери проводять для викладачів іноземних мов тренінгові семінари з метою розкриття сутності комунікативного підходу до навчання іноземних мов учнів початкової школи (1-4 кл.), основної школи (5-11 кл.), студентів вищих навчальних закладів. Відбувається адаптація зарубіжних навчально-методичних комплексів до умов вітчизняної школи. Розпочато розробку державних стандартів підготовки вчителя іноземної мови. Викладачі вищих навчальних закладів, вчителі шкіл, освітянські адміністратори, дослідники беруть активну участь у програмах обміну та відвідують зарубіжні країни, обговорюють на конференціях, семінарах проблеми професійного становлення та професійної діяльності. Створюються ресурсні центри і стає можливим опрацьовувати теоретичні роботи зарубіжних дослідників, вивчати методичні підходи, опановувати методи та прийоми навчання іноземних мов на різних етапах та в навчальних закладах різного типу. Цей період можна назвати етапом переосмислення здобутків вітчизняної науки та практики, співставлення власного досвіду з роботою зарубіжних фахівців.

Сучасний етап розвитку вітчизняної теорії та практики навчання іноземних мов характеризується активною діяльністю фахівців щодо розвитку комунікативного підходу до навчання та реалізується за такими напрямками: підготовка та перепідготовка вчителів іноземної мови; теоретична розробка актуальних проблем методики; впровадження загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; створення навчально-методичних комплексів з іноземних мов для різних вікових груп учнів, професійних потреб студентів; розробка та впровадження в практику інформаційних технологій навчання іноземних мов.

Реалізація названих напрямків діяльності здійснюється за участю науково-дослідних установ, інститутів та факультетів післядипломної освіти, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, професійних об’єднань вчителів, представників зарубіжних організацій та видавництв навчально-методичної літератури.

На кафедрі методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету розробляється концепція підготовки вчителя іноземної мови та готуються навчально-методичні матеріали щодо формування та вимірювання методичної компетенції вчителя [101; 147; 117; 82; 92].

На факультеті іноземних мов Ніжинського державного університету розроблено Галузевий стандарт підготовки вчителів іноземних мов [35] та підготовлено навчально-методичні матеріали з практичної граматики англійської мови [55; 26], країнознавства Великої Британії, США, Канади, Німеччини [53; 54;17;18;], розробляються проблеми впровадження інформаційних технологій навчання іноземних мов [190; 107; 126]. З цією метою створено навчально-методичний комплекс, у складі якого:

– навчально-методичний кабінет, де зібрано фахову, довідкову літературу, словники, періодичні видання вітчизняних та зарубіжних видавництв, обладнано робочі місця для самостійної роботи студентів та викладачів;

– лінгафонний кабінет;

– 2 комп’ютерних класи на 30 місць, приєднані до мережі Інтернет;

– відеоклас, оснащений плазмовим телевізором, який приєднано до супутникової антени, 10-ма відеомагнітофонами (для індивідуального перегляду відеоматеріалів), що дає можливість переглядати телевізійні передачі іноземними мовами;

– студія тиражування, яка виготовляє аудіозаписи лабораторних робіт з практичних дисциплін;

– лабораторія інформаційних технологій, яка надає допомогу у створенні мультимедійних програм, комп’ютерної підтримки лекційних та практичних занять;

– редакційно-видавничий центр, який готує методичні матеріали, посібники для друку, надає допомогу викладачам у підготовці комп’ютерного набору навчально-методичних матеріалів.

При кафедрі методики викладання іноземних мов Житомирського державного університету ім. І.Франка створено методичний комплекс, що складається з таких підрозділів:

– зразковий кабінет англійської мови, який існує в школах Великої Британії;

– кабінет методики викладання німецької та англійської мов;

– дитячий іншомовний центр;

– кабінет методики викладання зарубіжної літератури;

– кабінет полілогу культур.

На кафедрі накопичено досвід проведення літніх лінгво-методичних семінарів-тренінгів, створено методичний театр, що має на меті підготовку студентів до адаптації теоретичних положень навчання до практичної діяльності шкіл та вищих навчальних закладів, запроваджено студентську олімпіаду з методики викладання іноземних мов [69; 70].

У Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов активно досліджуються проблеми навчання іноземної мови у початковій школі. Результатом науково-дослідної роботи викладачів цього інститутут стали навчально-методичні комплекти з англійської мови "Wonderland" для учнів початкової школи, підручник з методики викладання англійської мови в початковій школі С.В.Роман та публікації дослідників щодо формування соціокультурної, мовної та мовленнєвої компетенцій молодших школярів. (Коломінова, Роман. Пар…)

Міністерство освіти і науки України через співпрацю з зарубіжними видавництвами докладає певних зусиль щодо забезпечення навчального процесу сучасними навчальними комплексами .

Методисти видавництв готують методичні рекомендації щодо адаптації зарубіжних комплексів до умов шкіл України, проводять семінари з вчителями, розробляють календарно-тематичне планування процесу навчання іноземних мов [196; 33; 195].

Значної уваги розробці навчально-методичних матеріалів для школи приділяють і вітчизняні розробники. Традиційними стали Всеукраїнські конкурси підручників. Перевага надається такій навчальній літературі де чітко прослідковується принцип комунікативної спрямованості навчання іноземних мов, соціокультурні та загально навчальні компетенції. Враховуються інтереси життєвого та лінгвістичного досвіду учнів.

Методисти видавництв готують методичні рекомендації щодо адаптації зарубіжних комплексів до умов шкіл України, проводять семінари з вчителями, розробляють календарно-тематичне планування процесу навчання іноземних мов [11, 12, 13].

Значної уваги розробці навчально-методичних матеріалів для школи Результати впровадження комунікативного підходу до навчання іноземних мов, передовий педагогічний досвід , навчально-методичне забезпечення процесу обговорюється на сторінках професійних журналів та газет.

З 90-х років Київським національним лінгвістичним університетом і видавництвом “Ленвіт” видається науково-методичний журнал “Іноземні мови”. Київська обласна організація товариства “Знання” за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження” розпочали випуск газети “English Learner’s Digest” з оригінальними текстами з популярних періодичних видань Англії, США, Австралії, які дають змогу ґрунтовно ознайомитися із сучасним життям в англомовних країнах. Видавництво "Шкільний світ" за сприяння Міністерства освіти і науки України, за підтримки Програми Розвитку ООН Ukraine з 2000 року випускає тижневики для вчителів та всіх, хто вивчає англійську, німецьку, французьку мови. Міністерство освіти і науки України, видавництво “ Педагогічна преса” з 2002 року друкують науково-методичний журнал “Іноземні мови в навчальних закладах”, газету “Англійська мова та література”.

Значна робота проводиться щодо підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови. Завдяки діяльності Британської Ради, Гете-Інституту та Французького Культурного Центру в м. Києві об’єднуються зусилля освітян для вирішення певних педагогічних проблем. Прикладом такого підходу є Українсько-британський проект у галузі післядипломної освіти (1997-2001), який мав на меті розробку програми удосконалення вчителів англійської мови на курсах підвищення кваліфікації [Король].

Новаторським в даному досвіді є поетапність розробки проекту програми підвищення кваліфікації вчителів, об’єднання зусиль науковців університетів, методистів інститутів післядипломної освіти, фахівців Міністерства світи і науки України, методистів Британської Ради. Результатом роботи колективу став проект національної програми підвищення кваліфікації вчителів для установ післядипломної освіти та підготовка фахівців, готових до впровадження комунікативної методики. Робота над проектом дозволила вивчити зарубіжний досвід, співпрацювати з колегами з Великої Британії, обговорити результати досліджень та шляхи підвищення кваліфікації серед українських вчителів, апробувати методи та форми роботи, працюючи з вчителями в регіонах. Такий підхід до створення новації є виправданим, оскільки відповідає таким принципам як демократичність, колегіальність, колективна співпраця, наступність, врахування наявного досвіду, інтеграція нових підходів до традиційних, що дозволяє не відмовлятися від напрацювань попередників, а оптимально реформувати їх.

Великого значення для оволодіння вміннями іншомовної комунікації має спілкування з носіями мови, створення іншомовного середовища та ситуацій реального зв’язку з друзями, колегами, однодумцями. Засобами такого середовища є періодичні видання, радіо та телебачення, Інтернет. На створення іншомовного середовища та ситуацій цілеспрямованої діяльності засобами іноземної мови спрямована і робота волонтерів Корпусу Миру (США), який протягом чотирьох десятиліть надає допомогу щодо втілення в життя програм у сфері освіти, розвитку бізнесу, захисту навколишнього середовища, сільського господарства, охорони здоров’я. Волонтери Корпусу Миру беруть участь в організації літніх таборів відпочинку для молоді, навчання англійської мови на курсах для дорослих, організації курсів підвищення кваліфікації для вчителів, реалізації програм лідерства та громадянських прав і обов’язків, організація бібліотек і ресурсних центрів [85].

У даному напрямі заслуговує також на увагу і робота Гете-Інституту, основне завдання якого полягає у сприянні викладанню німецької мови в Україні. Серед форм підтримки вчителів німецької мови: проведення різнопланових навчальних семінарів, ознайомлення з новітніми методиками викладання іноземних мов, розробка навчальних матеріалів, забезпечення шкіл та вищих навчальних закладів України фаховою літературою, надання стипендій на навчання в Німеччині, моральна та інтелектуальна підтримка кращих учителів, методистів, студентів.

Таким чином, сучасний етап розвитку методики навчання іноземних мов характеризується створенням умов для впровадження комунікативного підходу до навчання, реформуванням змісту, форм та методів навчання та вимірювання рівня навчальних досягнень учнів згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, створенням навчально-методичних комплексів, які б дозволяли забезпечити ефективність навчання всіх видів мовленнєвої діяльності, об’єднанням зусиль науковців, вчителів, організаторів освіти, зарубіжних фахівців щодо забезпечення потреб громадян в отриманні якісної підготовки з іноземних мов.

 

Питання для самоконтролю

1. Які основні положення перекладних методів?

2. Які позитивні риси і недоліки прямого методу?

3. Який внесок у розвиток методики зробив Г.Пальмер? Які основні положення його методу?

4. На яких принципових положеннях базується метод М.Уеста?

5. Як можна пояснити терміни "аудіо-візуальний", "аудіо-лінгвальний" метод?

6. Які основні тенденції сучасної методики навчання ІМ в Україні та за кордоном?

7. Як ви розумієте поняття “комунікативна діяльність”?

8. Що дає вчителю знання теоретичних положень традиційних та інноваційних методів навчання іноземних мов?

9. Що є ознаками впровадження комунікативного підходу в процес навчання іноземних мов в школах України?

10. Яким чином реалізується право учнів та вчителів на вибір в процесі освіти?

11. Що є напрямками діяльності зарубіжних організацій та видавництв навчальної літератури в Україні?

12. Що є засобами створення іншомовного середовища?

13. Чому кожний етап розвитку суспільства характеризується реформуванням освіти?Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 1493. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия