Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Перелік орієнтовних питань до екзамену
АКТИВ (МАЙНО) тис. грн. ПАСИВ (КАПІТАЛ) тис. грн.
І. Необоротні активи 2144,3   І. Власний капітал 1925,2  
Нематеріальні активи 76,9   Статутний капітал (номінал – 25 грн.) 1600,0  
Основні засоби 1996,1   Додатковий капітал 109,6  
Довгострокові фінансові інвестиції 71,3   Резервний капітал 233,1  
ІІ. Оборотні активи 1512,4   Нерозподілений прибуток 32,5  
у т.ч.     Неоплачений капітал (—)  
Запаси   Вилучений капітал[1] (50,0)  
Векселі одержані 305,4   ІІ. Забезпечення 63,3  
Дебіторська заборгованість 245,3   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 783,8  
Розрахунки у учасниками 0,0   у т.ч. по облігаціям 450,0  
Поточні фінансові інвестиції 38,2   ІV. Поточні зобов’язання 891,7  
Грошові кошти та їх еквіваленти 38,5   у т.ч. по векселям виданим 48,0  
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 19,8   V. Доходи майбутніх періодів 12,5  
БАЛАНС 3676,5   БАЛАНС 3676,5  

 

 

1.Станом на 1.10 поточного року АТ з метою накопичення ресурсів для погашення облігацій провело наступні операції з реструктуризації активів:

o продало виробниче приміщення балансовою вартістю 435,5 тис. грн. за 381,8 тис. грн. (без ПДВ);

o списано з балансу не придатне для подальшого використання устаткування балансовою вартістю 67,8 тис грн.;

o отримано від акціонерів зворотної фінансової допомоги на суму 67,5 тис. грн. строком на 5 місяців;

o продало частину короткострокових фін. інвестицій балансовою вартістю 33 500 грн. за 25 400 грн., оплачено послуги брокера в сумі 3 600 грн.;

o проведено форфейтинг експортної вимоги у сумі €27,5 тис. строком оплати 15.11 під 30% річних, комісія банка — 1,5%, курс евро на балансову дату — 6,2 грн., долара — 5,4 грн.

2.У звітному періоді настає строк погашення купонних облігацій. В обігу перебуває 12,5 тис. облігацій номіналом 30,0 грн. Величина останнього місячного купону складає 20%.

3.Підприємство реалізує програму зменшення статутного капіталу. Основний варіант надає право акціонеру обміняти акції у співвідношенні 4:3 із отриманням компенсацій у розмірі 10% номінальної вартості акцій, що обмінюються. Альтернативний варіант передбачає обмін акцій у співвідношенні 1:1 за умови доплати 25% номінальну акцій, що обмінюються. Викуплені раніше акцій в обміні участі не приймають і просто анулюються. Власники 60% акцій обрали основний варіант.

4.Отриманий емісійний дохід спрямовано на покриття збитків товариства.

5.Залишок емісійного доходу та надлишок РК використано на збільшення СК шляхом збільшення номіналу акцій.

6.АТ провело деномінацію акцій у співвідношенні 4:1. Витрати по операції склали 4 000 грн. і оплачені грошима.

7.Отримало дивіденди у сумі 125 тис. грн.., у т.ч.: 45 тис. від резидента, 60 тис. від СД, 20 тис. від нерезидента.

8.За ухваленим раніше рішенням зборів акціонерів АТ здійснило викуп у акціонерів кожної двадцятої акцій по курсу 95 грн. за акцію. Викуплені акцію були розподілені у якості заохочення наступним чином: 50% вищому менеджменту АТ, 50% — працівникам.

9.АТ провело додаткову емісію у співвідношенні 10:1. Проводилось відкрите публічне розміщення акцій по курсу емісії 130 грн. через андеррайтера вартість послуг якого склала 2,5% емісійної вартості акцій. Оплата послуг андеррайтера здійснювалася грошовими коштами. Андеррайтер розмістив 80% нових акцій, які були оплачені повністю по курсу емісії. Решта акцій було розповсюджено серед працівників, які на дату балансу внесли 50% номінальної вартості акцій.

10.Складіть кінцевий баланс.

 

Визначаємо фін результат від проведення операції

381,8-435,5=-53,7 тис. грн.

Списання зменшує балансову вартість та ін. НП

збільш поточні зобов’язання та грошові кошти

Визначаємо фін результат від проведення операції

25,4-33,5 = -8,1 тис. грн. збиток

послуги брокера зменшують прибуток та ГК

Визначаємо вартість боргових зобов’язань у гривні під час проведення операції

27,5*6,2=170,5 тис. грн.

визначаємо суму % 170,5*0,30*45/365=6,3

визначаємо комісію банку 170,5*0,015=2,6

відповідно фактично підприємство отримує 170,5-6,3-2,6=161,6 тис. грн.

розглянута операція веде до: збільшення ГК­161,6, зменшення номінальної вартості дебіторської заборгованості по номінальній вартості ДЗ¯170,5 тис. грн. та зменшенню прибутку на суму % та комісії банку НП¯6,3+2,6=8,9 тис. грн.

2.

Визначаємо номінальну вартість облігацій 12,5 тис. шт. * 30 грн. = 375 тис. грн..

2а Сплата номінальної вартості облігацій – ця операція веде до зменшення довгострокових зобов’язань то грошових коштів ДЗ¯ 375 тис. грн. та ГК¯375 тис. грн.

2б Сплата річного купону – ця операція викликає зменшення грошових коштів та нерозподіленого прибутку, оскільки це витрати на залучення фінансових ресурсів, визначаємо суму річного купону 375*0,2/12=6,3 тис. грн.. НП¯ 6,3 тис. грн. та ГК¯6,3 тис. грн.

1 крок Анульовано раніше викуплені акції вил та СК зменшуються на 50 тис. грн.

Визначаємо номінальну вартість СК, тих акціонерів, які погодились на основний варіант

550 * 0,6 = 330 тис. Грн..

відповідно нова номінальна вартість цього СК буде дорівнювати

330 * 3/5= 198 тис. Грн..

Частка власників які погодились на альтернативний варіант а старому СК

550 * 0,4 = 220 тис. Грн.., нова номінальна вартість СК буде дорівнювати

198+220=418

відповідно СК необхідно зменшити На 550-418=132 т. грн.

Визначаємо суми доплат яку здійснює АТ, для тих акціонер., які погодились на основний варіанти

330* 0,1 = 33 тис. грн. – грошовий відтік

Визначаємо суми доплат яку здійснюють акціонери (для тих акціонер., які погодились на альтернативний варіант)

220*0,25 = 55тис. грн. – грошовий приток

Визначаємо зміну грошових коштів у зв’язку з виплатою та надходженням доплат

–33+55=22 тис. грн., відповідно ГК збільшаться на 22 тис. грн.

Визначаємо емісійний доход 550+55-418-33=154 тис. грн., відповідно ДК­ 154 тис. грн.

4.

На момент проведення операції сума НП становить

(115,9), тому відповідно умов ДК зменшуємо на цю суму а, НП збільшуємо

5.

Залишок емісійного доходу 154-115,9=38,1 направляємо на збільшення СК

Визначаємо яку частину РК можемо направити на збільшення СК, відповідно до діючого з-ва, розмір РК повинен бути не менше 25% СК.

На момент проведення операції СК=418 т. Грн. , відповідно мін. сума РК повинна дорівнювати

418*0,25 = 104,5, фактично РК дорівнює 233,1 тис., грн.

Відповідно на збільшення може відправити 233,1-104,5=128,6 тис. Грн. РК¯128,6

Тобто загальна сума збільш СК буде дорівнювати 128,6+38,1=166,7 відповідно на цю суму збільшуємо СК

Для визначення нової номінал вартості акції визначаємо кількість акцій яка знаходиться в обороті на момент проведення операції

418/25=16,72 тис. шт.

Вартість СК після збільшення становить 584,7

Тобто нова номінал вартість акції буде дорівнювати

584,7 / 16,72 = 34,97 грн.

6.

При деномінації шляхом консолідації розмір статутного капіталу не змінюється. Зменшується кількість акцій, та збільшується їх номінальна вартість.

  Статутний капітал, тис. грн.. Кількість, тис. шт. Номінал, грн.
До деномінації 584,7 584,7/34,97=16,72 т. шт. 34,97
Після деномінації 589,7/139,88=4,23 т. шт. 34,97*4=139,88

Витрати пов’язані з операцією та оплачені грошовими коштами зменшують грошові кошт та нерозподілений прибуток - ГК¯ 4 тис. грн. НП¯ 4 тис. грн.

7.

Отримання дивідендів веде до збільшення грошових коштів та нерозподіленого прибутку ГК­125 тис. грн. НП­ 125 тис. грн. При цьому робимо припущення, що все прибутки вже були оподатковані у джерела сплати, тобто з них вже були стягнуті всі податки

8а. Викуп акцій. Визначаємо кількість викуплених акцій 4230/20= 212 шт.,

визначаємо ринковий курс акцій 95 грн*212 = 20,14 тис. грн.. – відповідно зменшуються грошові кошти ГК¯ 20,14 тис. грн.

Визначаємо номінальну вартість викуплених акцій 212 шт. * 139,88. = 29,65. – вилучений капітал збільшується ВК­ 29,65 тис. грн.

Визначаємо перевищення номінальної вартості над ринковою 29,65-20,14=9,51 тис. грн. – ця сума іде на збільшення додаткового капіталу ДК­ 9,51 тис. грн.

8б Передача акцій, як матеріального заохочення. Розмір статутного капіталу не змінюється. Зменшується на номінальну вартість акцій вилучений капітал - ВК¯ 29,65 тис. грн. і оскільки матеріальне заохочення це витрати підприємства на оплату праці, то відповідно зменшується нерозподілений прибуток НП¯29,65 тис. грн.

9.

Дана операція неможлива, оскільки курс емісії, не може бути нижче номінального курсу акцій

 

 


[1] по номінальній вартості

Перелік орієнтовних питань до екзамену

з курсу “Сучасна українська мова”

Українська мова — національна мова українського народу. Питання періодизації.

Хронологія історії української мови(Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї), що її викладено нижче, поєднує два підходи: історичний (розвиток української мови у рамках тих держав, де нею послуговувалися) та «джерельний» (кожному періоду притаманні певні джерела, з яких можна зробити висновок про різні зміни насамперед у фонетиці мови, за Ю. Шевельовим).

З точки зору функціонування української мови в державах, які існували на українських землях, можна виділити такі періоди:

· Період від ІІІ тис. до н. е. до сер. XIV ст.: виділення української мови з праслов'янської, мови Русі

· Період від сер. XIV ст. до Люблінської унії 1569 р.: Велике князівство Литовське, Молдавське князівство, Польське королівство

· Період від Люблінської унії 1569 р. до Андрусівського перемир'я 1667 р.: Річ Посполита

· Період від Андрусівського перемир'я 1667 р. до кін. XVIII ст.: Велике князівство Московське (Царство Російське) та Російська імперія

· Формування літературної мови на народній основі — від кін. XVIII до поч. XX ст.: Російська імперія, Австрійська імперія / Австро-Угорщина

· Українська мова у XX ст.: Російська імперія та Австро-Угорщина, Українська Народня Республіка, Самостійна Кубанська Народна Республіка, Українська Держава, Західноукраїнська Народна Республіка, Карпатська Україна, УНР (радянська) / УСРР / УРСР

· Українська мова в незалежній Україні

«Джерельний» підхід Ю. Шевельова виділяє такі періоди:

· протоукраїнський період VII-ХІ ст. — немає джерел, написаних носіями мови на території України, використовуються інструменти зіставної лінгвістики

· давньоукраїнський період ХІ-XIV ст. — представлений досить значною кількістю писемних пам'яток, які написані не українською, а церковнослов'янською мовою, досліджуються окремі елементи української фонології в іншомовних текстах

· ранньосередньоукраїнський період XV—XVI ст. — основною проблемою є відмежування пам'яток і рис української мови від білоруських

· середньоукраїнський період середина XVI — перші роки XVIII ст. — писемна мова виступає з одного боку як особливий різновид церковнослов'янської мови, з іншого боку як особливий, дуже перероблений різновид розмовної мови

· пізньосередньоукраїнський період XVIII ст. — писемні джерела часто фіксують мішанину української та російської мов у різних пропорціях

· сучасний період від останніх років XVIII ст. до сьогодні — використання української мови в художній літературі та всіх інших жанрах[3].

 Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 1705. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия