Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Задіяно основні методи контролю та самоконтролю по ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Поточний контроль:

- усний контроль та самоконтроль у вигляді короткого установчого опитування перед виконанням практичних завдань;

- опитування в ході проведення лекційних аудиторних занять перед викладом нового матеріалу з врахуванням конкретної ситуації та складу студентів;

- оцінювання якості виконання практичних завдань як поточний письмовий контроль;

Модульний контроль:

- метою модульного контролю є визначення рівня засвоєння студентом матеріалу модуля. Він проводиться у вигляді письмової контрольної роботи.

Підсумковий контроль:

- усний семестровий залік та захист письмового реферату як завершення вивчення всього навчального модуля дисципліни.

Примітка: Варіанти модульного контролю додаються після робочої програми.

Питання до заліку додаються після робочої програми.

11.1. Підсумкова рейтингова оцінка академічної успішності студента по дисципліні.

Порядок по9.5. Підсумкова рейтингова оцінка академічної успішності студента по дисципліні

Підсумкова рейтингова оцеіка R академічної успішністи студента по дисципліні визначається по формулі:

, де

Мi – рейтингова оцінка студента по i-му модулю; Э – рейтингова оцінка студента по результатам екзамену.

Максимальна сумарна оцінка модульного контролю складається зі 100 балів. Залік виставляється під час останнього практичного заняття за умови наявності сумарної оцінки не менше 60 балів.

 

 

11.2. Шкала оцінювання академічної успішності студента по ECTS

По 100-бальній шкалі По шкалі ECTS По національній шкалі
90 – 100 A відмінно (5) Зараховано
80 – 89 B Дуже добре (4)
70 – 79 C Хорошо (4)
60 – 69 D Задовільно (3)
51 – 59 E Достатньо (3)
35 – 50 FX Незадовільно з можливістю повторної перездачі викладачеві (2) Не зараховано
1 – 34 F Незадовільно з можливістю повторної здачі комісії(2)

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

12.1. . Рейтингова оцінка академічної успішності студента за семестр

 

Вид навчальної роботи по модулю Максимальна кількість балів Критерії оцінювання
Змістовий модуль №1
Поточний контроль   За теми: 4+3+4+6+3+4+10=34 34343+3+4+4=     дддддд    
Написання реферату  
Оформлення конспекту лекцій, практичних занять, семінару лабораторної роботи   4+4+4+6+8=26
Модульний контроль  
Підсумковий контроль  
Максимальна загальна сума баллов  

 

12. 2. Порядок оцінювання модульної контрольної роботи.

Модульна контрольна робота оцінюється викладачем згідно загальних вимог до письмової контрольної роботи: відповідність змісту варіанту завдання, повнота розкриття теми, послідовність викладу матеріалу. Максимальна оцінка наведена вище в таблиці рейтингової оцінки академічної успішності.

 Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 192. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия