Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Кафедра образотворчого мистецтва
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

______________(.)

«___»________2012 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

……. «Історія мистецтвознавства України»

 

напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

спеціальність 8.02020801«Образотворче мистецтво»

факультет мистецтв

 

Кривий Ріг 2012

 

Робоча программа дисципліни «Історія мистецтвознавства України» для магістрів напряму 0101 Педагогічна освіта спеціальності «Образотворче мистецтво».

 

 

Робоча програма розроблена Удріс Іриною Миколаївною, к.м., доцентом та викладачем Дорошкевич Анастасією Олександрівною, викладачем кафедри образотворчого мистецтва

 

Робоча навчальна програма заверджена на кафедрі образотворчого мистецтва

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Завідувач кафедри _________________________________ (П.І.Б)

 

Узгоджена з навчально-методичною комісією факультету мистецтв

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Голова НМК факультету _____________________________________________ (П.І.Б)

 

Розглянута і схвалена на засіданні вченої ради факультету

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

Вчений секретар ради _______________________________ (П.І.Б.)

 

 

Робоча навчальна програма перезатвердждена на засіданні кафедри ______________________

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Завідувач кафедри _________________________________ (П.І.Б.)

 

Узгоджена навчально-методичною комісією ___________________________ факультету

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Голова НМК факультету ______________________________________________ (П.І.Б.)

 

Розглянута і схвалена на засіданні вченої ради факультету

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Вчений секретар ради _______________________________ (П.І.Б..)

 

Рабоча навчальна програма перезатвердждена на засідані кафедри ______________________

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Завідувач кафедри _________________________________ (П.І.Б.)

 

Узгоджена навчально-методичною комісією ___________________________ факультету

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Голова НМК факультету ______________________________________________ (П.І.Б.)

 

Розглянута і схвалена на засіданні вченої ради факультету

Протокол № _______ від ________ ____________ 20____г.

 

Вчений секретар ради _______________________________ (П.І.Б..)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників Галузь знань, Напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчанняя
Кількість кредитів ‑ __1,5___ Галузь знань ____0101 педагогічна освіта___ (шифр и наименование) вибіркова
Напрям підготовки 0101 педагогічна освіта (шифр и наименование)
Модулів ‑ __1___ Спеціальність (професійний напрям) 8.020208.01 Образотворче мистецтво (шифр и найменуання) Рік підготовки :
Змістових модулів‑ __1___ _1__ ‑ й _-__ ‑ й
Індивідуальне науково-дослідницьке завдання _наукова стаття з питань магістерського дослідження (назва) Семестр
__2__ ‑ й __-__ ‑ й
Лекції
Загальна кількість годин __54___ __14__ год. __-__ год.
Семінарські заняття
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних ‑ __2___ самостійної роботи студента ‑ _2__ Освітньо-кваліфікаційний рівень   магістр (найменування)   ___4_ год. __-__ год.
Практичні занятия
__10__ год. __-__ год.
Лабораторні заняття
__-_ год __-_ год.
Самостійна работа
__26__ год. _-___ год.
Індивідуальні завдання: ____ год.
Вид контролю: залік  
         

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи складає:

для денної форми навчання ‑ _1 / 1_____

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета. Дисципліна “Історія мистецтвознавства України” є важливою складовою фахової підготовки митців - фахівців магістерського рівня у різних галузях образотворчості – живопису і графіки, художнього художньої вишивки і ткацтва та моделювання костюма, інших напрямків художньо-педагогічного спрямування. Знання особливостей еволюції та здобутків української науки про мистецтво, обізнаність в галузі наукового висвітлення теоретичних проблем та етапів розвитку і практичних мистецьких досягнень вітчизняної образотворчості відповідає кваліфікаційній характеристиці випускника магістратури як фахівця, здатного однаково успішно займатись науково-педагогічною і творчо-практичною діяльністю.

Завдання. Основними завданнями дисципліни є підготовка до виконання комплексної пошуково-дослідницької роботи студентами в обраній царині образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва засобами відбору, систематизації та обробки необхідних інформаційних матеріалів, наукової літератури. Ознайомлення з інструментарієм та методами науково-мистецтвознавчої роботи, якими користувались науковці в різні часи поєднується з виконанням практичних аналітичних завдань з опорою на між предметні зв’язки – знання історії української культури, історії мистецтва, естетики тощо.

Використання різних видів опису, критичного огляду, рецензування мистецтвознавчих публікацій дають студентам змогу на практиці виявити і оцінити особливості і характерні якості науково-дослідницької діяльності, інформаційну значимість та стилістику приць українських фахівців у контексті домінуючих в той чи інший період зацікавлень, провідних проблем, характерної методології. Студенти повинні і уміти вивчити, описати, ті чи інші види публікацій, дати їм об’єктивну оцінку. Сприйняття і оцінка провідних досягнень світового і національного мистецтвознавства, засвоєння майбутніми фахівцями основних наукових здобутків вітчизняних мистецтвознавцівв з питань вітчизняного мистецтва від часів аматорського мистецтвознавства і до сучасності трактується як підгрунтя, на якому базується професійна майстерність, практична діяльність фахівця кожної конкретної галузі, його науково-пошукова діяльність.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- тлумачення провідних термінів стосовно тематики обраного дослідження

- формування провідних напрямків науки: теорії, історії та художньої критики

- галузі гуманітарного наукового знання

- етапи розвитку і провідні методології світової науки про мистецтво нового часу

- наукові підходи і дослідницькі м етоди європейського мистецтвознавства к.ХІХ – ХХ століть

- чинники становлення вітчизняного мистецтвознавства

- дослідницькі праці представників університетської науки початку ХХ століття

- стан міжвоєнної науки про мистецтво

- напрямки діяльності українських фахівців повоєнного періоду

- прізвища та провідні праці мистецтвознавців 1970-х-1980-х років

- напрямки розвитку, методологічні засади сучасного мистецтвознавства

ум іти:

- працювати з фаховими виданнями

- грамотно підбирати літературні джерела та пам’ятки мистецтва для порівняльного аналізу відповідно до поставленої мети

- проводити порівняння наукових позицій авторів і вірно оцінювати результати.

- аналізувати наукові публікації в контексті власних наукових пошуків з метою виявлення ступеня висвітлення проблеми

- розумітись на видах наукових публікацій і створювати на них рецензії

 

 Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 256. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия