Студопедия — ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


1.Сукупність норм, що регулюють суспільні відносини з приводу використання найманої праці – це?

A. трудове право як галузь права

B. трудове право як наука

C. трудове право як навчальна дисципліна

 

2.Предмет трудового права?

A. трудові і тісно пов’язані з ним відносини

B. відносини між працівниками

C. трудові та матеріальні відносини

 

3.Які відносини не регулює трудове право?

A. трудові відносини

B. тісно пов’язані з трудовими відносинами;

C. службові відносини

 

4. Метод трудове право?

A. полягає у імперативному та диспозитивному правовому регулюванні трудових та тісно пов’язаних відносин

B. полягає у імперативному регулюванні трудових відносин

C. диспозитивне регулювання тісно пов’язаних з трудове право відносин

 

5.Що породжує виникнення трудових відносин?

A. колективний договір

B. колективна угода

C. трудовий договір

 

6.Закони як джерела трудового права поділяються на:

A. локальні

B. кодифіковані та не кодифіковані

C. галузеві

 

7.Особливе місце серед відомчих актів належить:

A. інструкціям та роз’ясненням Міністерства праці та соціальної політики України

B. постановам Кабінету Міністрів України

C. указам Президента України

 

8.Єдність правового регулювання досягається шляхом:

A. шляхом прийняття рішень Кабінетом Міністрів України

B. шляхом зберігання свого юридичного значення деякими підзаконними актами

C. шляхом прийняття нормативних актів підзаконного характеру, що заповнюють прогалини законодавчого рівня регулювання

 

9.Що є новими видами джерел трудового права:

A. нормативно-правовий договір

B. судовий прецедент

C. Конституція України

 

10.Джерела трудового права – це такі зовнішні форми вияву правових норм, за допомогою яких забезпечується:

A. соціальний мир в суспільстві

B. правове регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин

C. обидві відповіді вірні

 

11.Добровільне об’єднання членів профспілки, які працюють на одному підприємстві або у фізичної особи, яка використовує найману працю або забезпечує себе роботою самостійно:

A. профспілка

B. первинна організація профспілки

C. організація профспілки

 

12.Які статуси можуть мати організації профспілки:

A. первинні, місцеві, обласні

B. регіональні, республіканські, всеукраїнські

C. всі невірні

 

13.Хто бере участь у трудових правовідносинах профспілки:

A. виборні органи первинних профспілкових організацій

B. профспілкові працівники

C. трудові профспілкові організації

14.Особа, що входить до складу профспілки, визначає її статут та сплачує членські внески:

A. профспілковий представник

B. працівник

C. член профспілки

 

15.Протягом якого строку керівник стосовно, якого прийнято рішення про звільнення профспілковим органом може оскаржити це рішення в суді:

A. у двотижневий строк

B. у семиденний строк

C. протягом місяця

16. До осіб, що самостійно забезпечують себе роботою належать:

A. підприємці

B. члени кооперативів

C. фермери та члени їх сімей, що беруть участь у виробництві

 

17. Не можуть бути визнані безробітними громадяни:

A. які вперше шукають роботу

B. які мають право на пенсію за віком

C. які відмовились від двох пропозицій підходящої роботи з моменту реєстрації їх у службі зайнятості

18. Які документи необхідні для реєстрації особи, у державній службі зайнятості, як безробітної?

A. заява особи, паспорт, трудова книжка

B. паспорт і трудова книжка

C. лише паспорт

 

19. Для яких окремих категорій населення існують додаткові гарантії працевлаштування?

A. жінкам, які мають дітей віком до шести років

B. молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах

C. особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування

20. Підходящою не може вважатися робота, якщо:

A. вона пов'язана із зміною місця проживання особи без його згоди

B. умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим законодавством про працю та про охорону праці

C. умови праці на запропонованому місці роботи не відповідають стану здоров'я громадянина, що підтверджено медичною довідкою

21.Ким підписується акт протоколу про адміністративне правопорушення у разі виявлення фактів невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів(Відповідно до Постанови КМУ):

A. уповноваженою посадовою особою відділення Фонду та роботодавцем в останній день перевірки

B. тільки роботодавцем

C. тільки уповноваженою особою

 

22.Протягом якого часу роботодавець може усунути порушення щодо виявлення фактів невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів(Відповідно до Постанови КМУ):

A. під час проведення перевірки

B. протягом 10 робочих днів після підписання акта

C. під час проведення перевірки або протягом 10 робочих днів після підписання акта

23.Рішення КСУ щодо звернення Президента України про визнання деяких положення ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» неконституційними:

A. не підлягають опублікуванню

B. підлягають опублікування в офіційних виданнях

C. підлягають опублікуванню в будь-яких виданнях

 

24.Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування:

A. пені

B. неустойки

C. відсотків

 

25.Розрахунок спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів відбувається за рішенням:

A. Фондом соціального захисту інвалідів

B. місцевої ради

C. ЖЕКу

26.Трудові правовідносини можуть виникати:

A. тільки на державних підприємствах

B. тільки на основі членства в окремих установах

C. на будь-яких підприємствах, організаціях, установах

 

27.Колективні правовідносини як елемент предмета трудового права включає:

A. правління працею

B. регулювання порядку накладення штрафу

C. організацію праці

 

28.Інші правовідносини, що входять до предмету трудового права – це правовідносини:

A. тільки з несудового порядку розгляду спорів

B. тільки з оплати праці та гарантійних виплат

C. з працевлаштування і розгляду спорів

 

29.Суб’єктами колективних правовідносин виступають:

A. тільки громадяни як роботодавці

B. профспілкові органи

C. тільки група громадян, які спільно виконують роботу

 

30.Метод трудового права включає:

A. несудовий порядок застосування санкцій і охорони праці

B. нормативне і договірне регулювання умов праці

C. договірний порядок виникнення трудових відносин

31.Застосовується для забезпечення виконання суб’єктами правовідносин своїх прав та обов’язків?

А. санкції т.п.

В. трудовий договір

С. локальні норми права

 

32. Система трудового права?

A. загальна, особлива

B. функції, джерела

C. принципи, джерела

 

33. Функції трудового права?

A. соціальні і спеціально-юридичні

B. контрольна, систематична

C. інформаційна, наглядова, описова

 

34. Чи пов’язані відносини соціального партнерства з трудовими?

A. так

B. ні

 

35. Ким встановлюється режим робочого часу?

A. профкомом

B. роботодавцем

C. за погодженням між роботодавцем і профкомом

 

36.Що є найбільш поширеним локальним нормативно-правовим актом?

A. трудовий договір

B. колективний договір

C. внутрішній розпорядок на підприємстві

 

37.До джерел трудового права зі судової практики відносяться:

A. постанови Пленуму Верховного Суду

B. Постанови Конституційного Суду

C. рішення Верховного Суду з окремих справ, які мають принциповий характер та опубліковані

 

38.Єдність норм трудового законодавства проявляється:

A. у спеціальних нормах, що поширюються на окремі категорії працівників та роботодавців

B. в загальних нормах, що поширюються на всіх працівників та роботодавців

C. у спеціальних нормах, що поширюються на всій території держави

 

39.Диференціація визначається:

A. шляхом встановлення пільг, переваг або певних обмежень для працівників

B. шляхом правового регулювання праці працівників однорідних професій і спеціальностей

C. шляхом уніфікації законодавства

 

40.До локальних нормативних актів трудового права не відносяться:

A. колективні договори

B. положення про преміювання

C. правила внутрішнього розпорядку

D. вірної відповіді немає

 

41.Організаційні ланки профспілки, визначені її статутом, що діють в межах повноважень наданих статутом і ЗУ "Про профспілки…":

A. організація профспілки

B. профспілковий орган

C. первинна профспілка

 

42.Припинення діяльності профспілок, їх об’єднань здійснюється шляхом:

A. реорганізація та легалізація

B. ліквідації та легалізації

C. реорганізації та ліквідації

 

43.Добровільна не прибуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами:

A. професійна спілка

B. первинна організація профспілки

C. організація профспілки

 

44.Статут профспілки повинен містити:

A. статут та повна назва профспілки

B. мету та завдання профспілки

C. права та обов’язки членів профспілки

 

45.Право власності профспілок, їх об’єднань виникає на підставі:

A. придбання майна за рахунок членських внесків

B. передання їм у власність коштів

C. пожертвування громадян

 

46. Коли колективний договір набирає чинності?

A. на 10 день після підписання

B. на 5день після підписання

C. з дня його підписання

 

47. У який строк укладається колективний договір на новоствореному підприємстві?

A. 1 місяць

B. 2 тижня

C. 3 місяці

 

48. Яка мета соціального партнерства?

A. зниження гостроти соціальних конфліктів

B. встановлення умов праці

C. підвищення пільг і гарантій

 

49. В який строк підписується проект колективного договору?

A. не пізніш як через 7 днів

B. не пізніш як через 5 днів

C. через 10 днів

 

50. Хто здійснює контроль за виконанням колективного договору?

A. сторони

B. держава

C. суд

51.Хто повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові:

A. довірена особа

B. секретар

C. власник або уповноважена ним особа

 

52.Хто обговорює і контролює, схвалює виконання комплексних планів поліпшення умов охорони праці та санітарно – оздоровчих заходів:

A. КТС

B. трудові колективи

C. власник або уповноважений ним орган

 

53.Значний комплекс правових норм – це:

A. охорона праці

B. охорона праці як інститут

C. охорона праці як правовий інститут

 

54.Ким затверджений перелік робіт, де є потреба в професійному доборі:

A. Міністерством охорони здоров’я

B. президентом

C. Держнаглядохоронпраці

 

55.Чий дозвіл потрібно для введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого та соціально – культурного призначення:

A. власника

B. власника або уповноваженою ним особою

C. органа державного нагляду за охороною праці

 

56.У принципах розкривається:

A. зміст права і його сутність

B. сутність колективного договору, угоди

C. тенденції права і потреби суспільного життя

 

57.Відмінність норм права від принципів в тому, що останні:

A. не враховують поєднання інтересів працівників і суспільства

B. містять лише загальні правила чи і дата

C. не визначають свободу вибору трудової функції

 

58.Значення основних принципів трудового права полягає:

A. у визначенні системи трудового права

B. у подальшому розвитку трудового права

C. в об’єднанні трудового законодавства із пенсійним законодавством

 

59.Зміст права на працю включає єдність таких можливостей суб’єктів трудового права:

A. обов’язковість членства у профспілковому органі

B. вільний вибір роботи, професії, спеціальності

C. вимога поновлення порушеного права на працю в КТС

 

60.Характерні ознаки трудових відносин:

A. додержання трудового режиму;

B. розгляд спірних питань лише в КТС;

C. визначення прав і обов’язків працівників.

61.Становить систему об’єктивних знань про питання, розвиток, закономірності, принципи трудового права?

A. т.п. як галузь

B. т.п. як наука

C. т.п. як навчальна дисципліна

 

62. Чи регулює трудове право службові відносини?

A. так

B. ні

C. в деяких випадках

 

63. Чи пов’язані трудові відносини з підготовкою кадрів та підвищенням кваліфікації?

A. так

B. ні

C. в деяких випадках

 

64. На чому базується трудовий договір?

A. на свободі вибору

B. на імперативних приписах

C. умови вказує суб’єкт, що шукає роботу

 

65. Ким схвалюється колективний договір?

A. трудовим колективом

B. роботодавцем

C. профкомом

 

66.Термін «принципи» походить від латинського principium, що в перекладі означає:

A. положення

B. основа

C. закономірність

 

67.Значення основних принципів трудового права полягає:

A. у визначення положення суб’єктів трудового права, їх прав і обов’язків

B. у подальшому розвитку трудового законодавства

C. в об’єднанні окремих норм трудового законодавства в систему даної галузі

 

68.Принципи правового регулювання праці можуть бути закріплені в законі:

A. «Про зайнятість населення»

B. «Про охорону праці»

C. можуть і не закріплюватись у законі

 

69.Основні принципи трудового права:

A. загальність праці і рівність трудових прав

B. вільний вибір місця роботи та охорони праці

C. розподіл за працею та матеріальне забезпечення

 

70.Відмінність норм права від принципів полягає в тому, що останні не мають складових елементів правової норми:

A. гіпотези

B. диспозиції

C. санкції

71.Що повинні зробити профспілки, які бажають створити об’єднання профспілок:

A. укласти відповідний договір про об’єднання

B. укласти відповідну угоду та затвердити статут об’єднання

C. скласти та затвердити статут об’єднання

 

72.Які повноваження має виборний орган профспілкової організації на підприємстві:

A. укладання та контролювання виконання колективного договору

B. представляти інтереси працівників за їх дорученням

C. брати участь у розслідуванні нещасних випадків

 

73.Хто зобов’язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємствах:

A. працівники

B. члени профспілки

C. роботодавці

 

74.Які права мають профспілки, їх об’єднання у забезпеченні зайнятості населення:

A. брати участь у розробленні державної політики

B. брати участь у державних та територіальних програмах

C. проводити спільні консультації з роботодавцям

 

75.З якою метою створюються профспілки для їх членів:

A. для представництва та захисту інтересів

B. для вільного здійснення профспілкової діяльності

C. для участі у внутрішньому житті організації

 

76.Хто є сторонами генеральної угоди?

A. роботодавці

B. професійні спілки

C. колектив

 

77. Угоди нижчого рівня можуть встановлювати вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії?

A. ні

B. так

C. інколи

 

78. Який закон України розкриває зміст форм соціального партнерства?

A. “Про колективні договори і угоди”

B. “Про охорону праці”

C. “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”

 

79. Який вид характеризується тим, що роль держави в регулюванні трудових відносин невелика?

A. апатризм

B. трипартизм

C. біпартизм

 

80. Зміст колективного договору визначається?

A. сторонами

B. власником

C. профспілкою

81. Хто здійснює контроль за використанням коштів, призначених на охорону праці:

A. профспілковий орган

B. власник

C. трудові колективи

 

82.Полегшення і оздоровлення умов праці власником є:

A. правом

B. обов’язком

C. правом і обов’язком

 

83.Розмір одноразової допомоги, що виплачується працівникові при стійкій втраті професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві може:

A. збільшуватись

B. зменшуватись

C. лишатись незмінним

 

84.Для безпосереднього управління охороною праці на підприємстві створюються:

A. трудові колективи

B. орган державного нагляду за охороною праці

C. служба охорони праці

 

85.Чи допускаються на службу охорону праці спеціалісти з середньою спеціальною освітою:

A. так

B. ні

C. як виняток

86.Інші правовідносини, що входять до предмету трудового права – це правовідносини:

A. тільки з не судового порядку розгляду спорів

B. тільки з оплати праці та гарантійних виплат

C. з працевлаштування і розгляду спорів

 

87.Суб’єктами колективних правовідносин виступають:

A. тільки громадяни як роботодавці

B. профспілкові органи

C. тільки група громадян, які спільно виконують роботу

 

88.Метод трудового права включає:

A. не судовий порядок застосування санкцій і охорони праці

B. нормативне і договірне регулювання умов праці

C. договірний порядок виникнення трудових відносин

 

89.У системі правових норм розрізняють:

A. тільки принципи окремих інститутів галузі права

B. галузеві принципи і принципи окремих інститутів

C. тільки загальні і спеціальні принципи

 

90.Основні принципи трудового права:

A. розподіл за працею й оплатою за угодою

B. все загальність праці та рівність трудових прав

C. додержання трудової дисципліни

91. В трудовому праві юридичними фактами, котрі породжують, змінюють або припиняють правовідносини є?

A. вольові дії суб’єктів за взаємної згодою

B. дії роботодавців

C. дії трудового колективу

 

92. Який правовий стан суб’єктів правовідносин на стадії виникнення трудових правовідносин?

A. є рівноправними

B. підпорядкованість роботодавцю

C. підпорядкованість суб’єкту, що шукає роботу

 

93. Які норми приймаються безпосередньо на підприємстві

A. такі не встановлюються

B. тільки ті, що встановлюються роботодавцем

C. локальні

 

94. Яка функція трудового права забезпечує взаємодію права та інших соціальних явищ як єдності форми і змісту?

A. спеціально-юридична

B. контрольна

C. соціальна

 

95. Ким встановлюються мінімум тривалості відпусток?

A. державою

B. роботодавцем

C. трудовим колективом

 

96.Зміст принципів права на працю забезпечується нормами інституту:

A. охорони праці

B. трудового договору

C. трудових спорів

 

97.У принципах трудового права розкриваються:

A. закономірність суспільного розвитку

B. тенденції і потреби суспільного життя

C. зміст права і його сутність

 

98.Основний принцип трудового права ширший від:

A. права на освіту, зарплату, зайнятість

B. юридичних гарантій права на працю

C. повноти основного принципу трудового права в поєднанні з правовими гарантіями

 

99.У системі правових норм розрізняють:

A. галузеві принципи і принципи окремих інститутів

B. загальні й міжгалузеві принципи

C. тільки загальні і спеціальні принципи

 

100.Зміст права на працю включає єдність таких можливостей суб’єктів трудового права:

A. отримання роботи і можливість бути працівником виробництва будь-якої форми власності

B. вільний вибір роботи, професії, спеціальності

C. вимога поновлення порушеного права на працю

 

101.Керівник профспілки, її організації, об’єднання профспілок або інша особа, уповноважена на представництво статутом:

A. член профспілки

B. профспілковий представник

C. роботодавець

 

102.За який час до звільнення працівника роботодавець повинен повідомити про це первинну профспілкову організацію:

A. за 5 місяців

B. за 7 місяців

C. за 3 місяці

 

103.Хто може бути членом профспілки:

A. особи, які працюють на підприємстві

B. фізичні особи, які використовують найману працю

C. особи, які навчаються у навчальних закладах

 

104.Хто може створювати профспілки:

A. громадяни України

B. іноземці

C. особи без громадянства

 

105.Коли на підприємстві діє кілька первинних профспілкових організацій колективні інтереси працівників здійснюються:

A. однією з первинних профспілкових організацій

B. об’єднаним представництвом

C. представництво здійснюється окремо

106. Колективна угода - це?

A. акт соціального партнерства, зміст якого охоплює норми права, прийняті за домовленістю сторін

B. нормативно – правовий договір, що укладається на галузевому рівні

C. договір, що укладається на регіональному рівні між роботодавцем і найманими працівниками

 

107. Який строк колективного договору?

A. більше 2 років

B. не менше 1 року

C. не менше 6 місяців

 

108. До змісту генеральної угоди входить?

A. встановлення гарантії праці

B. забезпечення колективності зайнятості

C. встановлення соціального забезпечення окремих працівників

 

109. Хто є сторонами колективного договору?

A. фізичні особи

B. власник і профспілкові організації

C. держава

 

110.Що є метою соціального партнерства?

A. забезпечення умов праці і умов працівників

B. підвищення пільг і гарантій

C. одержання інформації про вакантні місця

 

111.Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на:

A. власника або уповноважений ним орган

B. власника

C. довірену особу

 

112.У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов праці власник зобов’язаний повідомити про це:

A. Міністерство Охорони здоров’я

B. нікого не повідомити

C. орган державного нагляду за охороною праці

 

113.Система правових, соціально – економічних, організаційно – технічних, санітарно гігієнічних і лікувально–профілактичних заходів – це:

A. охорона праці як соціально-економічне поняття

B. охорона праці як соціально-економічне і юридичне поняття

C. як юридичне поняття

 

114.Де зазначено, що в разі виникнення конфлікту, питання вирішуються відповідним органом державного нагляду за охороною праці за участі працівника профспілки:

A. в КЗпПУ

B. в Повітряному Кодексі

C. в ЗУ «Про охорону праці»

 

115.За яких умов жодне підприємство, цех, дільниця, виробництво не можуть бути прийняті і введені в експлуатацію, якщо на них не створено:

A. нової техніки

B. безпечних умов праці

C. безпечних і нешкідливих умов праці

 

116.Заробітна плата повинна виплачуватись:

A. один раз на місяць

B. не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів

C. не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 14 днів

 

117.У випадку коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем, то:

A. заробітна плата виплачується напередодні

B. виплата переноситься на наступний робочий день

C. виплачується в вихідний день

 

118.Заробітна плата за час щорічної відпустки повинна виплачуватись:

A. В перший робочий день після відпустки

B. не пізніше, ніж через 3 дні після початку відпустки

C. не пізніше, ніж за 3 дні до відпустки

 

119. Власник або уповноважена ним особа у разі несвоєчасної виплати заробітної плати несуть:

A. кримінальну відповідальність

B. адміністративну

C. майнову

D. дисциплінарну відповідальність

 

120.Правовий статус профспілок як суб’єктів трудового права визначається:

A. тільки Конституцією України

B. спеціальними статусами

C. локальними нормами права

 

121. Ким встановлюються гарантії мінімальної заробітної плати?

A. державою

B. роботодавцем

C. трудовим колективом

 

122. Де виявляється система трудового законодавства?

A. Конституцією України

B. КЗпПУ

C. глава КЗпПУ „Загальні положення”

 

123. Які відносини тісно пов’язані з трудовими?

A. з приводу працевлаштування

B. особисті

C. соціальні

 

124. Одна з ознак методу т.п.?

A. системність

B. суб’єктивне відношення власника

C. правовий стан учасників правовідносин

 

125. Ким встановлюється максимальна тривалість робочого часу?

A. а) державою

B. б) роботодавцем

C. в) трудовим колективом

 

126.Правові принципи мають:

A. похідний від права характер

B. похідний від норми характер

C. похідний від функції характер

 

127.Специфіка якого принципу забезпечується завдяки поєднанню централізованого і локального правовстановлення:

A. принцип оптимального поєднання централізованого і локального регулювання

B. принцип соціального партнерства

C. принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових відносин

 

128.Що передбачає принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових відносин:

A. встановлення єдиних, однакових умов праці для всіх працівників

B. встановлення різних умов праці

C. встановлення єдиних умов для окремих працівників

 

129.до сфери правового регулювання трудових відносин залучають:

A. державні структури

B. недержавні структури

C. іноземні структури

 

130.Який принцип є важливою гарантією трудових прав найманих працівників та утвердження приватного підприємства в Україні:

A. визнання незаконними умов договорів про працю

B. єдності і диференціації правового регулювання трудових відносин

C. соціального партнерства

131.Для легалізації необхідно:

A. заява, статут, протокол загальних зборів

B. протокол загальних зборів, заява, юридична адреса профспілки

C. статут, заява, юридична адреса профспілки

 

132.Яку відповідальність несуть посадові особи, що перешкоджають здійсненню права громадян на об’єднання в профспілки:

A. дисциплінарну

B. адміністративну

C. кримінальну

 

133.В який термін роботодавці, їх об’єднання зобов’язані надати інформацію на запит профспілки:

A. тижневий

B. двотижневий

C. протягом місяця

 

134.Який контроль здійснюють профспілки за своєю діяльністю:

A. економічний

B. фінансовий

C. соціальний

 

135.В який строк профспілки, їх об’єднання мають право одержати інформацію від роботодавців:

A. не пізніше 30-денного терміну

B. не пізніше 10-денного терміну

C. не пізніше 15-денного терміну

 

136.Які два основні види соціального партнерства виділяють?

A. біпартизм і трипартизм

B. апатрид і біпатрид

C. трипатрид і біпатрид

 

137. Соціальне партнерство - це?

A. система відносин між роботодавцями та найманими працівниками

B. сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з приводу використання найманої праці

C. система відносин між роботодавцями, їх організаціями і об’єднаннями та найманими працівниками, профспілковими організаціями і їх об’єднаннями й органами виконавчої влади, що складаються у процесі співробітництва з питань соціально – трудових відносин

 

138.Який вид соціального партнерства здобув поширення в Україні?

A. біпартизм

B. біпартуїм

C. трипартизм

 

139. Відповідно до законодавства, умови колективного договору, угоди є обов’язковими?

A. не постійно

B. ні

C. так, для підприємств і сторін, які їх уклали

 

140. Які існують колективні угоди?

A. генеральна, регіональна угоди

B. генеральна, регіональна, галузева угоди

C. локальна, регіональна, галузева угоди

 

141. В якому разі відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років не надається:

A. якщо дитина перебуває на державному утриманні

B. якщо за дитиною доглядають рідні

C. якщо над дитиною встановлена опіка

 

142. Скільки днів становить щорічна додаткова оплачувана відпустка:

A. 5 днів

B. 1 місяць

C. 7 днів

 

143. Чи зберігається середня місячна заробітна плата на період працевлаштування вагітних жінок та жінок, які мають дітей:

A. так

B. ні

C. так, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору

 

144. Чи користуються неповнолітні пільгами:

A. так

B. ні

C. так, користуються, встановленими законодавством

 

145. Ким затверджується перелік важких робіт або робіт із шкідливими умовами праці, а також граничні норми підіймання й переміщення вантажних речей особами молодше 18 років:

A. Президентом

B. власником підприємства, установи, організації

C. Міністерством охорони здоров’я України за погодженням із Державним комітетом України по нагляду за охороною праці

 

146.Трудовий договір укладається між:

A. трудовим колективом працівників та власником підприємства

B. працівником та підприємством

C. працівником та власником підприємства або уповноваженим ним органом

 

147.Контракт це:

A. особлива форма трудового договору

B. окремий вид договору

C. цивільно-правовий договір

 

148. Строк дії трудового контракту встановлено:

A. терміном 1 рік

B. терміном 3 роки

C. за погодженням сторін

 

149.Зміст трудового договору це:

A. визначення трудової функції працівника

B. взаємні права та обов’язки сторін трудового договору

C. визначення робочого місця працівника та встановлення заробітної плати

 

150. До обов’язкових умов трудового договору відносяться наступні умови:

A. встановлення випробувального строку при прийомі на роботу

B. спеціальність найманого працівника

C. термін дії трудового договоруДата добавления: 2015-09-18; просмотров: 7713. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.   Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...

Дренирование желчных протоков Показаниями к дренированию желчных протоков являются декомпрессия на фоне внутрипротоковой гипертензии, интраоперационная холангиография, контроль за динамикой восстановления пассажа желчи в 12-перстную кишку...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия