Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Інструменти нейтралізації проектних ризиків
Проектні ризики знижуються за допомогою різних засобів і способів. Засобами вирішення проектних ризиків є їх уникнення, утримання, передача, зниження ступеня.

Під уникненням ризику розуміється просте ухиляння від заходу, пов'язаного з ризиком. Однак уникнення ризику для підприємця часто означає відмову від отримання прибутку. Утримання ризику має на увазі залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальності. Так, інвестор, вкладаючи венчурний капітал, заздалегідь упевнений, що може за рахунок власних коштів покрити можливу втрату венчурного капіталу. Передача ризику означає, що інвестор передає відповідальність за ризик комусь іншому, наприклад страховій компанії. У цьому випадку передача ризику відбувається шляхом страхування фінансового ризику. Зниження ступеня ризику - скорочення ймовірності і об'єму втрат.

При виборі конкретної міри допустимого проектного ризику інвестор повинен виходити з наступних принципів:

- не можна ризикувати більше, ніж це може дозволити власний капітал;

- треба думати про наслідки ризику;

- не можна ризикувати багато чим ради малого.

Реалізація першого принципу означає, що, перш ніж вкладати капітал інвестор повинен:

- визначити максимально можливий об'єм збитку по даному ризику;

- зіставити його з об'ємом капіталу, що вкладається;

- зіставити його з всіма власними фінансовими ресурсами і визначити, чи не приведе це до банкрутства інвестора.

Об'єм збитку від вкладення капіталу може бути рівний об'єму даного капіталу, бути меншим або більше його.

Співвідношення максимально можливого об'єму збитку і об'єму власних фінансових ресурсів інвестора являє собою ступінь ризику, ведучого до банкрутства. Вона вимірюється за допомогою коефіцієнта ризику:

Реалізація другого принципу вимагає, щоб інвестор, знаючи максимально можливу величину збитку, визначив би, до чого вона може привести, яка ймовірність ризику, і прийняв би рішення про відмову від ризику (тобто від заходу), про прийняття ризику на свою відповідальність або про передачу ризику на відповідальність іншій особі.

Дія третього принципу особливо яскраво виявляється при передачі проектного ризику. У цьому випадку він означає, що інвестор повинен визначити прийнятне для нього співвідношення між страховою премією і страховою сумою. Страхова премія, або страховий внесок, - це плата за страховий ризик страхувальника страхувальнику. Страхова сума - це грошова сума, на яку застраховані матеріальні цінності (або цивільна відповідальність, життя і здоров'я страхувальника). Ризик не повинен бути втриманий, тобто інвестор не повинен приймати на себе ризик, якщо розмір збитку відносно великий в порівнянні з економією на страховій премії.

Висока міра проектного ризику проекту приводить до необхідності пошуку шляхів її штучного зниження.

Зниження міри ризику - це скорочення ймовірності і об'єму втрат.

Для зниження міри ризику застосовуються різні прийоми. Найбільш поширеними є:

· диверсифікація;

· придбання додаткової інформації про вибір і результати;

· лімітування;

· самострахування;

· страхування;

· страхування від валютних ризиків;

· хеджування;

· придбання контролю над діяльністю в пов'язаних областях;

· облік і оцінка частки використання специфічних фондів компанії в її загальних фондах і ін.

Диверсифікаціяявляє собою процес розподілу капіталу між різними об'єктами вкладення, які безпосередньо не пов'язані між собою.

Диверсифікація дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різноманітними видами діяльності. Наприклад, придбання інвестором акцій п'яти різних акціонерних товариств замість акцій одного товариства збільшує ймовірність отримання ним середнього прибутку в п'ять разів і відповідно в п'ять разів знижує міру ризику.

Диверсифікація є найбільш обґрунтованим і відносно менше за витратомістким способом зниження міри фінансового ризику.

Диверсифікація - це розсіювання інвестиційного ризику. Однак вона не може звести інвестиційний ризик до нуля. Це пов'язано з тим, що на підприємництво і інвестиційну діяльність господарюючого суб'єкта впливають зовнішні чинники, які не пов'язані з вибором конкретних об'єктів вкладення капіталу, і, отже, на них не впливає диверсифікація.

Зовнішні чинники торкаються весь фінансовий ринок, тобто вони впливають на фінансову діяльність всіх інвестиційних інститутів, банків, фінансових компаній, а не на окремі господарюючі суб'єкти.

До зовнішніх чинників відносяться процеси, що відбуваються в економіці країни загалом, військові дії, цивільні хвилювання, інфляція і дефляція, зміна облікової ставки Банку Росії, зміна процентних ставок по депозитах, кредитах в комерційних банках, і т.д. Ризик, зумовлений цими процесами, не можна зменшити за допомогою диверсифікації.

Лімітування - це встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат, продажу, кредиту і т.п. Лімітування є важливим прийомом зниження міри ризику і застосовується банками при видачі позик, при укладенні договору на овердрафт і т.п. Господарюючими суб'єктами він застосовується при продажу товарів в кредит, наданні позик, визначенні сум вкладення капіталу і т.п.

Самострахуванняозначає, що підприємець вважає за краще підстрахувати сам, ніж купувати страховку в страховій компанії. Тим самим він економить на витратах капіталу по страхуванню. Самострахування являє собою децентралізовану форму створення натуральних і страхових (резервних) фондів безпосередньо в господарюючому суб'єктові, особливо в тих, чия діяльність схильна до ризику.

Господарюючі суб'єкти і громадяни для страхового захисту своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування.

Найбільш важливим і самим поширеним прийомом зниження міри ризику є страхування ризику.

Суть страхування виражається в тому, що інвестор готовий відмовитися від частини своїх прибутків, щоб уникнути ризику, тобто він хотів заплатити за зниження міри ризику до нуля.

Для управління ціновими ризиками використовується методика хеджування (від англ hedge – захищатися від можливих втрат, ухилятися, обмежувати), під якою розуміють діяльність, спрямовану на створення захисту від можливих втрат у майбутньому. Більшість зарубіжних учених (Дж. Сінкі, Пітер Роуз) до хеджування відносять будь-які дії, спрямовані на обмеження чи мінімізацію цінових ризиків.

Хеджування (англ. heaging - захищати) використовується в банківській, біржовій і комерційній практиці для позначення різних методів страхування валютних ризиків.

Контракт, який служить для страховки від ризиків зміни курсів (цін), носить назва «хедж» (англ. hedge - огорожа, огорожа). Господарюючий суб'єкт, що здійснює хеджування, називається «хеджер». Існують дві операції хеджування: хеджування на підвищення; хеджування на пониження.

Таким чином, хеджування включає способи впливу на структуру балансу з метою обмеження цінових змін і створення систем захистсу від ризиків шляхом укладання додаткових фінансових угод, які дозволяють компенсувати можливі втрати. Дотримуючись такого ж погляду, конкретизуємо прийоми хеджування, згрупувавши їх за перними ознаками.

Якщо підбір активів і зобов’язань за сумами та строками здійснюється в рамках балансових позицій, то такий підхід до управління ціновими ризиками називають природним, або звичайним хеджуванням. Використання позабалансових видів діяльності з метою мінімізації цінових ризиків розглядається як штучне, чи синтетичне хеджування.

Якщо з якоїсь причини не вдається мінімізувати ризик, тоді керівництво може прийняти рішення про його обмеження, яке здійснюється шляхом зниження обсягів фінансових та господарських операцій, у зв’язку з якими виникає ризик, та (або) скорочення ризикового періоду з метою зменшення ймовірності настання негативної події. Суб’єкти господарювання можуть використовувати в своїй діяльності тактику уникнення ризику шляхом відмови від проведення певних фінансових операцій, освоєння нових ринків, впровадження нових послуг і продуктів, інших дій, які супроводжуються підвищеним ризиком. Але в деяких видах бізнесу, такий підхід не завжди прийнятний.

Успішність діяльності суб’єктів господарювання значною мірою залежить від прийнятої концепції управління ризиками. Але визначення мети процесу управління ризиками не таке вже й однозначне, як може здатися на перший погляд. Бажання уникнути або мінімізувати ризики є природним, але вирішення проблеми ускладнюється існуванням прямої залежності між ризиком та прибутком.

Перша модель управління максимізує прибуток (П) при обмеженні рівня ризику (Р) шляхом встановлення максимально допустимого його значення (Р’). Означений підхід до управління називають стратегією нехеджування ризиків, що реалізується через застосування незбалансованих прийомів управління активами і зобов’язаннями. Така позиція учасника ринку означає свідоме прийнятя певного ризику з метою отримання підвищеного прибутку за рахунок сприятливої ринкової кон’юнктури і характеризується спекулятивними тенденціями. Основне завдання процесу управління за даного підходу – недопущення ситуації переростання допустимого ризику в катастрофічний, який загрожує самому існуванню суб’єкта господарювання і призводить до банкрутства.

У другій моделі управління цільовою функцією є мінімізація ризику, а обмежунням - вимога утримання показників прибутковості на певному рівні, не нижчому за заданий (П’). Така модель використовується, якщо розмір чистого прибутку, який отримує підприємство, влаштовує керівництво, і основною метою є стабілізація результатів. Даний підхід прийнято називати стратегією хеджування ризиків.

Отже, учасники ринку самі мають визначити той рівень ризику, на який вони згодні піти з метою отримання прибутків, враховуючи, що успїх в досягненні поставленої мети значною мірою залежить від застосовуваних методів управління. Для вітчизняних систем управління ризиками ще потребує вирішення. При цьому важливо врахувати міжнародний досвід та пам’ятати, що процес становлення практики управління ризиками ще не завершений, а завдання створення універсальної методики не може бути вирішене в принципі, оскільки кожна компанія по-своєму унікальні, орієнтовані на власну ринкову нішу, можливості своїх співробітників, установлені зв’язки. Механічне копіювання вдалої моделі управління ризиком, створеної конкретним учасником ринку, скоріше призведе до негативних наслідків. Але вже настав час усвідомити, що життєздатність кожного суб’єкта господарської діяльності значнорю мірою визначається досконалістю систем управління ризиками.

До основних інструментів нейтралізації ризиків слід віднести такі:

· формування резервів;

· диверсифікація ризиків;

· хеджування;

· страхування ризиків за допомогою страхових компаній.

Найпоширенішим інструментом нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного капіталу.

Перелік питань для дискусії

1. Що таке показник допустимого ризику та який його ана­лі­ти­ч­ний запис?

2. Що означає показник критичного ризику та який його ана­лі­тич­ний запис?

3. Поясніть, що означає показник катастрофічного ризику та який його аналітичний запис?

4. Граничні значення показників допустимого, критичного та катастрофічного ризиків.

5. Сутність статистичного методу аналізу ризиків.

6. В чому полягає метод доцільності витрат при виконанні ана­лі­зу ризику проекту?

7. Сутність методу експертних оцінок ризику проекту.

8. Сутність аналітичного методу оцінки ризику проекту.

9. Сутність методу аналогів при оцінці ризику проекту.

15. Які методи використовуються при оцінюванні ризиків ін­вес­тиційних проектів?

16. Мета формування інвестиційного портфеля?

17. Які задачі вирішує управління проектними ризиками?

18. Алгоритм управління проектними ризиками.

19. Методи управління проектними ризиками.

20. Сутність та особливість методу скасування управлінні про­ек­тними ризиками.

21. В чому полягає суть методу поглинання в управлінні про­ек­т­ними ризиками?

Література: [8,9,17,18].

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 1257. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7