Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Акушерство және гинекология_ Клиническая фармакология_каз 8 страница
Бақылау//

Гестагендермен емдеу //

Эстрогендермен емдеу//

+Операция – жатырдыњ қосалқыларымен эктирпациясы//

Гормонотерапия

***

Эндометриоздыњ қатерлі ісіктерден айырмашылыѓы неде: //

Метастаз береді//

Деструкциялаушы µсу т‰рі//

+Жетілген жасушалардан т±рады//

Жетілмеген жасушалардан т±рады//

Зақымдаѓан м‰шеніњ қызметін б±зады

***

Науқас М. 55 жаста. Шаѓымдары жоқ. Профилактикалық қарау барысында оњ жақ аналық бездіњ ±лѓайѓаны анықталды. УДЗ-де оњ жақ аналық безі 7 см, қ±рсақ қуысында бос с±йықтық бар. Науқасқа ФГДС таѓайындалды. Берілген жаѓдайда ФГДС қандай мақсатпен жоспарлануда: //

Қосалқылардыњ қабынуын жоққа шыѓару ‰шін//

+Крукенберг метастазын жоққа шыѓару ‰шін//

Аналық бездіњ фибромасын жоққа шыѓару ‰шін//

Аналық бездіњ цистаденомаларын жоққа шыѓару ‰шін//

Аналық бездіњ қатерлі ісігін жоққа шыѓару ‰шін

***

Науқас Я. 35 жаста, жыныс жолдарынан жанаспалы қан және сулы ақ етеккір болуына шаѓымданады. Мекен-жайы бойынша гинекологқа қаралды. Гинекологиялық қарау: сыртқы жыныс м‰шелердіњ дамуы д±рыс, әйелдерге тән т‰тіктену. Айнамен: жатыр мойыны ±сақ б±дырлы µсінділермен, т‰сті қырық орама тғрізді, қоњыр қабыршақтармен жабылѓан. Жатыр денесі қалыпты мµлшері. Қосалқылар қолѓа білінбейді. Параметрийлер бос. Қынап к‰мбездері терењ. Берілген науқаста жыныс жолдардан бµліністердіњ себебі: //

Гипоталамус-гипофиз-яичник ж‰йесініњ б±зылуы//

+Жатыр мойыны стромасыныњ лимфа- және қан тамырларыныњ зақымдалуы//

Дисфункционалды жатырдан қан кету//

Жатыр қосалқыларыныњ қабыну аурулары (оофорит, сальпингит)//

Эндометрийдіњ қабыну аурулары

***

30 жастаѓы науқас 19 апталық ж‰кті. Гинекологиялық қарау барысында жатыр мойыныныњ шектеулі аймаѓында қалыњ лейкоплакия анықталды. Цитологиялық – айқын білінген дисплазия, «жалањаш ядралар», ядрасыз клеткалардыњ комплексі, қабыршақтар. Тактика://

+Босанѓанѓа дейін бақылау, содан кейін тексерістен µту//

Ж‰ктілікті ‰зу және жатыр мойыныныњ биопсиясы //

Ж‰ктілікті ‰зу және жатыр мойыныныњ электроконизациясы//

Сәулелік терапия//

Жатырдыњ қосалқыларымен эктирпациясы

***

26 жастаѓы науқаста IIb сатылы жатыр мойыны қатерлі ісігі анықталды. Емдеу тактикасы://

Операция алдында сәулелендіру мен Вертгейм операциясы//

Вертгейм операциясы мен операциядан кейін сәулелендіру //

+Қоспа сәулелік терапия//

Жатырдыњ қосалқыларысыз эктирпациясы//

Жатырдыњ қосалқыларымен эктирпациясы

***

Науқас Я., 39 жаста, іштіњ тµменгі жаѓында ауырсынуларѓа, іш кµлемініњ ‰лкеюіне, шаршаѓыштыққа, дене салмаѓыныњ тµмендеуіне шаѓымданады. СА-125= 842МЕ/мл. Жамбас қуысыныњ УДЗ-де қандай µзгерістер болуы м‰мкін: //

Жатырдыњ т‰йінді т‰зілістері//

М-эхо 2 см//

Жатыр мойыныныњ жылауықтары//

+Сол жақ аналық бездіњ солидтіњ т‰зілісі//

Оњ жақ аналық бездіњ фолликулярлық кистасы

***

Тµменде келтірілген симптомдарыњ қайсысы IIс даму сатысындаѓыаналық безі обырымен ауыратын науқасқа тән://

Анемия//

Бастыњ ауырсынуы//

Іштіњ ауырсынуы//

Әлсіздік//

+Іш шемені

***

51 жастаѓы науқаста жатыр денесініњ I сатылы қатерлі ісігі анықталды. Ісік 2 см дейін жатырдыњ т‰бінде орналасқан, инвазиясы 3 мм. Ісік жоѓары жетілген, рецепторлары оњ. Емдеу тактикасы://

Операция + сәулелендіру//

Операция + сәулелендіру + гормонотерапия//

+Операция + гормонотерапия //

Операция + химиотерапия //

Бақылау

***

Егер интубациялық т‰тік 28 см терењдікте енгізілсе, т‰тіктіњ соњы қайда орналасады://

дауыс байламдарыныњ дењгейінде//

трахеяда//

бифуркацияда//

+оњ жақ негізгі бронхта//

сол жақ негізгі бронхта

***

Ж‰ктіліктіњ 33-34 аптасындаѓы «толық асқазанмен» Мендельсон синдромы пайда болуымен қ±сық пайда болды. Клиникалық кµріністері осы паталогиялық жаѓдайына қатысты://

«Кµгеруі» шекаралық зонасыныњ//

«Медузаныњ басы» алдыњѓы ішкі қабырѓасында//

Куссмаул демі//

+ Сілемейлердіњ ісінуімен ларинго және бронхоспазм//

Везикулярлы тыныс алуы

***

¤ЖЖмен наркоз кезінде газонаркотикалық газдыњ µтуінен тыныс шыѓарудыњ қиындауы байқалды. Алыстан бронхиалды шулар естіледі. Гипоксия мен гиперкапния µрши бастады. Реанимациялық шаралармен қоса келесі препарат енгізіледі://

Тубарин//

Прозерин//

+Эуфилин//

Морфин//

Атропин

***

Интубация кезінде кµмей, кењірдектіњ рефлексогенді аймақтарыныњ қозуынан рефлекторлы ж‰рек тоқтауы болды. Реанимациялық процессте келесі препаратты енгізеді://

Эуфиллин//

Промедол//

+ атропин//

Пипольфен//

лидокаин

***

Кесірлік тілік операциясына 38 апталық ж‰кті әйел алынды. Жалпы анестезия кезінде АҚ 90/60 тµмендеуі байқалды. Гипотензия себебін атањыз://

Катехоламиндерді босатуда//

+Тµменгі жақ веналарыныњ қысымы//

Окситоцинді қолдануда//

Атропина сульфатын қолдануда//

Сол жаққа жатырдыњ ауытқуы

***

¤зі босанѓан әйелде баладан кейін жедел жатыр айналуы болды. Қандай патологиялық кµрініспен берілген жаѓдай µтуі м‰мкін://

Цианозбен//

Гипертензиямен//

Брадикардиямен//

Гипофибриногенемиямен//

+Қан кетумен

***

Науқасқа азот тотыѓымен ингаляциялық наркоз ж‰ргізілді. Азот тотыѓын беруді тоқтатқанда 100% оксигенация қандай қауіптіњ алдын-алу ‰шін ж‰ргізіледі://

+Гипоксия//

Бронхоспазм//

Ларингоспазм//

Атониялық қан кету//

Бас миыныњ ісінуі

***

Гинекология бµлімшесінде жас қызѓа клизма жасау барысында әлсізденуі, адинамия, қ±су пайда болды. Содан кейін ес т‰сініњ жоѓалуы, тырысқақ синдромы пайда болды. Сіздіњ диагнозыњыз://

жедел энтерит//

жедел гастрит//

+бас ми ісінуімен сулы интоксикация//

ми қанайналымдарыныњ жедел б±зылысы//

ішектіњ перфорациясы, перитонитжғне септикалық шок

***

ИТРБ-қа 10-12 апталық ж‰кті әйел т‰сті диагнозы: ДТП.ЗЧМТ бас ми жарақаты. Диагностика мақсатында ж±лын-ми пункциясы жасалѓан. Нәтижесінде: ликвор қанмен, 3тік сынама барлық пробиркада қанмен. Сіздіњ болжам диагнозыњыз://

пункция кезінде ж±мсақ тінніњ тамырыныњ зақымдануы//

ж±лын-ми ісігі//

бас-ми ісігі//

+субараноидальді қан кету//

қањқа ішілік гематома

***

Науқас 45 жаста, жатырдыњ миомасымен ш±ѓыл т‰рде операция жасалды. Анамнезінен белгілі болѓаны, ±зақ уақыт бойы қант диабетімен ауырады және эндокринологтыњ есепке алуында т±р. Қант диабетімен науқаста операциядан кейінгі кезењде инсулинрезистенттік жаѓдай немен байқалады://

метаболикалық алкалоз//

ш±ѓылоперацияда//

операциялараумаѓында//

+ гиперреакциясимпатик-адреналинді ж‰йелерде//

науқастыњ жасына

***

Науқасқа азот тотыѓымен ингаляциялық наркоз ж‰ргізілді. Азот тотыѓын беруді тоқтатқанда 100% оксигенация қандай қауіптіњ алдын-алу ‰шін ж‰ргізіледі://

+гипоксия//

Бронхоспазм//

ларингоспазм//

атониялық қан кету//

бас миыныњ ісінуі

***

¤зі босанѓан әйелде баладан кейін жедел жатыр айналуы болды. Қандай патологиялық кµрініспен берілген жаѓдай µтуі м‰мкін://

Цианозбен//

Гипертензиямен//

Брадикардиямен//

Гипофибриногенемиямен//

+қан кетумен

***

Анестезия кезі дәрігер тримекаин ерітіндісін бел сегменттеріне енгізді. 3 минуттан кейін тµменгі жақтарымен тµменгі дене т±сы терењ жансыздандыру байқалды. Аяқ бармақтарыныњ қозѓалыстары м‰лдем жоқ. Қандай анестезия қолданды://

Эпидуралды//

+арқалық//

Паравертебралды//

Каудальды//

сакральды

***

Гинекологиялық бµлімшедегі жалпы анестезияда оперативті араласу кезінде дәрігер анестезиолог науқасқа атропин сульфаты ерітіндісін қ±йды. Атропин сульфатын қай мақсатта қолданды://

+рефлекторлық реакциялардыњ болдырмауын жою//

антигистаминдік әрекетте//

анестетиктер әрекетін потенциялау//

дем алу аумаѓыныњ азаюы//

дем алу жиілігініњ азаюы мен минуттық вентиляциясы

***

26 жастаѓы науқаста жµтел ±стамасынан кейін кеуде т±сыныњ к‰рт ауыруы, ентікпе, тыныс алуы қиындауы пайда болды. Оњ жаѓынан тыныс алу аускультациясы тыњдалынбайды. Перкуроторлы – жоѓарѓы тимпанит. Сіздіњ жобалы диагнозыњыз: //

оњ жақ µкпе ателектазы, сілемей аспирациясынан керек бронхоскопия//

жоѓарѓы тыныс жолдаындаѓы бµтен дене, трахеостомия//

+µздігінен пневмоторакс, плевра қуысын дренаждау//

µкпе ісінуі, СДППД режиміндегі Қ¤ЖВ (ВИВЛ) //

инфаркт миокарды,100%О2оксигенотерапия

***

38 жасар 34 апталық ж‰кті әйелде µлген ±рық анықталды. Кµрсеткіштер бойынша ж‰ктілікті ‰зу керек. Қандай анестезия керек://

гексанолмен анестезия//

+галотонмен//

ж±лын-ми //

кеталармен//

анестезия ж‰ргізілмейді

***

Анестезия кезі дәрігер тримекаин ерітіндісін бел сегменттеріне енгізді. 3 минуттан кейін тµменгі жақтарымен тµменгі дене т±сы терењ жансыздандыру байқалды. Аяқ бармақтарыныњ қозѓалыстары м‰лдем жоқ. Қандай анестезия қолданды://

Эпидуралды//

+Арқалық//

Паравертебралды//

Каудальды//

Сакральды

***

Гинекологиялық бµлімшедегі жалпы анестезияда оперативті араласу кезінде дәрігер анестезиолог науқасқа атропин сульфаты ерітіндісін қ±йды. Атропин сульфатын қай мақсатта қолданды://

+Рефлекторлық реакциялардыњ болдырмауын жою//

Антигистаминдік әрекетте//

Анестетиктер ғрекетін потенциялау//

Дем алу аумаѓыныњ азаюы//

Дем алу жиілігініњ азаюы мен минуттық вентиляциясы

***

Науқас Н. 18 жаста, ж‰ктіліктіњ 2-3 аптасы. Клиникалық тексеру барысында митралды ж‰рек ақауына к‰мандыѓы болды. Қай тексеру әдістерін байқауѓа болады://

¤њешке контраст жасаудаѓы рентгеноскопия//

Рентгенография//

Компьютерлік томография//

Магнитті-резонансты томография//

+Ультрадыбыстық зерттеулер

***

Науқас µте лабилды психикасымен операция алдында эмоционалды қорқыныш сезімде болды. Премедикация препараттарынан тањдалады://

Промедол//

Морфин//

Дроперидол//

+элениум//

Димедрол

***

Науқас 20 жаста, Ж‰ктілік 20 апта, артериалды гипертензия дәреже 3, қауіп 4. Амбулаторлық т‰рде пропранолол таѓайындалѓан. Б±л клиникалық жаѓдайда науқасты ±рық ‰шін қандай м‰мкін салдары туралы ақпараттандыру керек://

Қатты тањдайдыњ ақаулары//

Маймақтық//

Денди—Уокера синдромы//

+ ¦рық µсуініњ тежелуі//

Гидроцефалия

***

Науқас 28 жаста, ж‰ктілік 10 апта, ж‰ктілін білмей, аптаѓа жуық ацетилсалицилды қышқылын қабылдаѓан. Осы клиникалық жаѓдайда қандай ақаудыњ дамуына әкеп соѓады://

+Ж‰рек-қантамыр ж‰йесініњ даму ақаулары//

Б‰йрек‰сті бездерініњ қыртыстық қабатыныњ атрофиясы//

Дәнекер тінніњ даму ақаулары//

Жайылмалы тремор//

Кµру м‰шесініњ даму ақаулары

***

Б±л топ препарттарын қолданѓан кезде ±рық ‰шін қаупі жоқ. ¦рық ‰шін қауіп дәрежесі бойынша дәрілік заттардыњ қандай категориясы б±л сипаттамаѓа сәйкес келеді://

X//

C//

+A//

B//

D

***

Реанимация және қарқынды терапия бµлімшесіне ‰йде ж‰ргізілген µздігінен босанудан кейінгі 4 тәулігінде 29 жастаѓы науқас әйел т‰скен. Босанудан кейінгі эндометрит диагнозы қойылѓан. Б±л клиникалық жаѓдайда эмпирикалық терапия ж‰ргізу ‰шін қандай антибактериалдық препаратты таѓайындаѓан ±тымды://

Гентамицин//

Метронидазол//

Тетрациклин//

Метициллин//

+ Амоксициллин / клавулан қышқылы

***

Науқас R, 24 жаста, Ж‰ктілік 22 апта. Созылмалы пиелонефрит, латентті аѓым, µршу сатысы, белсенділік 2, СБЖ0. Б±л клиникалық жаѓдайда эмпирикалық фармакотерапиясы ‰шін қандай антибактериалдық препаратты таѓайындаѓан ±тымды://

Левофлоксацин//

Гентамицин//

+Амоксициллинаклавуланат//

Хлорамфеникол//

Тетрациклин

***

Препараттан к‰тілетін терапиялық әсер ±рық ‰шін потенциалдық қаупіне қарамастан, оныњ таѓайындалуын ақтауы м‰мкін. Дәрілік заттардыњ қандай категориясы ±рық ‰шін қауіп дәрежесі бойынша б±л сипаттамаѓа сәйкес келеді://

X//

+C//

A//

B//

D

***

Жануарларѓа тәжірибе жасауда ±рық ‰шін қауіп анықталѓан, бірақ адамдар арасында адекватты зерттеулерді ж‰ргізу кезінде анықталмаѓан немесе клиникалық тәжірибеде жеткіліксіз зерттелген әсер кезінде қаупі жоқ. Дәрілік заттардыњ қандай категориясы ±рық ‰шін қауіп дәрежесі бойынша б±л сипаттамаѓа сәйкес келеді://

X//

C//

A//

+B//

D

***

Науқас G, 23 жаста. Ж‰ктілік 20 апта, басыныњ ауырсынуына, басыныњ айналуына, лоқсуѓа, «кµз алдында шіркейлердіњ жылтылдауына» шаѓымдарымен қаралѓан, қараѓан кезде АҚ=180/120мм с.б.б. Б±л клиникалық жаѓдайда гипертониялық кризді басу ‰шін дәлелді медицина қаѓидаларына сәйкес қандай препаратты таѓайындау керек://

+Лабеталол//

Эналаприл//

Магний сульфаты//

Клофелин//

Гидрохлоротиазид

***

Токсикология бµліміне 25 жастаѓы науқас: Жедел комбинирленген стероидты емес қабынуѓа қарсы дәрілік заттар (аспирин, парацетамол) тобымен дәрі-дәрмектік улану, орташа ауырлық дәрежесі. Токсикалық гастрит. ¤зіне µзі қол ж±мсаудыњ әрекеті. Ж‰ктілік 24 апта диагнозымен т‰сті. Б±л клиникалық жаѓдайда науқасты ±рық ‰шін қандай м‰мкін салдары туралы ақпараттандыру керек://

Қатты тањдайдыњ ақаулары//

Маймақтық//

+ Неонаталдық қан кету//

¦рық µсуініњ тежелуі//

Гидроцефалия

***

Науқас K, 38 жаста, Ж‰ктілік 8-9 апта. Қант диабеті, 2 типі, орташа ауырлық дәрежесі, толық емес компенсация сатысы. Б±л клиникалық жаѓдайда қандай гипогликемиялық препаратты таѓайындаѓан жµн://

Толбутамид//

+ Инсулин//

Глибенкламид//

Метформин//

Буформин

***

Науқас Z, 23 жаста. Ж‰ктілік 18 апта, басыныњ ауырсынуына, басыныњ айналуына, артериалдық қысымныњ жоѓарлауына шаѓымдарымен қаралѓан. Қаралѓан кезде АҚ=170/120мм с.б.б. Науқас тез арада ауруханаѓа жатқызылды. Б±л клиникалық жаѓдайда гипертониялық криздіњ фармакотерапиясы кезінде қандай қаѓиданы сақтау керек://

АҚ-ныњ тµмендеуі бастапқы дењгейінен 40%-дан артық емес//

Қалыпты кµрсеткіштерге дейін АҚ-ныњ µте тез тµмендеуі//

+ АҚ-ныњ тµмендеуі бастапқы дењгейінен 20%-дан артық емес//

АҚ-ныњ дәрі-дәрмектік емес әдістермен тµмендеуі//

АҚ-ныњ тµмендеуі бастапқы дењгейінен 5%-дан артық емес

***

Реанимация және қарқынды терапия бµліміне 29 жастаѓы науқас Ж‰ктілік 18 апта. Ауруханадан тыс пневмания, оњ жақ µкпеніњ тµменгі бµлімінде орналасуымен орташа ауырлық дәрежелі. Б±л клиникалық жаѓдайда пневмонияныњ атиптік сипатын ескере отырып, фармакотерапиясына қандай антибактериалдық препаратты таѓайындаѓан ±тымды://

Гентамицин//

Метронидазол//

Тетрациклин//

Метициллин//

+ Спирамицин

***

20 жастағы әйел әйелдер консультациясына есепке тұруға келді. Өзін жүктімін деп санайды (менструациясы 10 күнге кідірген). Обьективті қарағанда: жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Іші пальпация жасағанда жұмсақ, ауырсыну жоқ. АҚ 120/80 мм с.б., пульсі 72 рет/мин. Гинекологиялық зертеуде: жатыр қалыпты мөлшерде, оң жақ қосалқылары ұлғайған, қынаптың кілегей қабатында цианоз байқалады. Қандай диагнозмүмкін?//

Үдемелі жатырлық жүктілік//

+Үдемелі түтіктік жүктілік//

Үдемелі аналық бездік жүктілік//

Үдемелі жатыр мойындық жүктілік//

Үдемелі құрсақ ішілік жүктілік

***

Жүкті әйелмен дәрігер алғаш рет жүктіліктің қай мерзімінде босанудың жүргізу жоспары туралы ақпараттандырыпсөйлеседі?//

12апталық мерзімге дейін есепке алғанда;//
20 апталық мерзімде;//

+ 30 апталық мерзімде дәрігерге қаралғанда;//

36 апталық мерзімде дәрігерге қаралғанда;//

39-40 апталық мерзімде дәрігерге соңғы рет барғанда.

***

Ретті толғақтың болуы 8 сағаттан асқан, жатыр мойнының ашылуы 4 см. Диагнозы?//

Жалған босану//

+Созылмалылатенттік фаза//

Созылмалыбелсенді фаза//

Босану әрекетінің әлсіздігі//

Босану әрекетінің дискоординациясы.

***

Егер ұрықтың басы кіші жамбастың кіре берісіне тақалып тұрса, партограммада бас орналасуын қалай белгілеуге болады://

5/5//

+4/5 //

3/5//

2/5 //

1/5

***

Босанудыңекінші кезеңінде қынап арқылы зерттегенде қасағаның ішкі бетінің төменгі жартысы, сегізкөз ойығының төменгі үштен екі бөлігі бос, шонданай сүйектерініңөсімділерін анықталады. Ұрықтың басы қандай денгейде орналасқан?//

жамбас қуысының кіре берісіне тақалған//

+кіші жамбас қуысына үлкен сегментімен енген//

кіші жамбас қуысына кіші сегментімен енген//

кіші жамбас қуысында//

кіші жамбас түбінде.

***

Босанушының күшену кезеңінде. Қандай белгілер екінші кезеңде қанағаттанарлықтай ағымды көрсетеді?//

ұрықтың қалыпты жүрек соғысы//

бастың қанды ісігінің болмауы//

+ босану жолы бойынша ұрықтың тұрақты түсуі//

әйелде күшену басталуының білінуі//

толғақ кезіндегі босанушының қанағаттанарлықтай жағдайы.

***

Қайталап босанушы, 27 жаста, перзентхананың қабылдау бөлімшесіне түсті. Толғақтың басталғанына 4 сағат болған. 2 сағат бұрын қағанақ суы кеткен. Бұл екінші жүктілігі. Бірінші жүктілікте салмағы 3800 г ұрық босанған, босанудан 2 сағаттан кейін нәресте босану кезінде алған жарақатынан шетінеген. Пациент орта бойлы, дене бітімі қалыпты. Жамбас өлшемдері 24-27-30-19см., іштің көлемі – 105см, жатыр биіктігі – 39см. 10 минутта 2-3 толғақ, ұзақтығы 40 секундтан. Ұрықтың жүрек соғысы 130 рет/мин.Вастен белгісі «бір денгейде». Қынаптық зерттеу: жатыр мойыны жазылған, шеттері жіңішке, ашылуы 8см. Ұрықтың басы 4\5. Сагиттальдік жігі көденең орналасқан, ұрық. Сегізкөз мүйісіне саусақ жетеді, д.коньюгата 12см. Зерттеу нетижесінде қойылған диагноз: «Жетілген жүктілік. Босанудың бірінші кезеңі. Жалпы тең жарылған жамбас, тарылудың 1 дәрежесі.Ірі ұрық.» босану кезінде қандай қиындықтар туындайды?//

жатырдың жарылу қаупі, ұрықтың дистрессі//

толғақ қызметінің әлсіздігі, ұрықтың дистрессі//

босанудың екінші кезеңінің әлсіздігі, ұрықтың дистрессі//

+әйелдің жамбасы мен ұрық басының өлшемдерінің сәйкессіздігі//

босану әрекетінің дискоординациясы, ұрықтың дистрессі.

***

Босанудық бірінші кезеңінде ұрықтың қағанақ көпіршігі жарылуы кезінде қою мекониалдық суы ағып кетті. Сіздің тактикаңыз?//

босандыруды әдетінше жүргізу//

жылдам табиғи жолмен босандыру, толғақты күшейту//

жедел кесар тілігі операциясын жасау//

ұрық дистрессінің алдын алуын жасау, инфузиондық терапия, оттегін тағайындау//

+ұрық жағдайын мұқиятбақылау, ұрық жағдайына қауіп туса ота арқылы босандыру.

***

Босанудың бірінші кезеңі11 сағат болып соңында қағанақ суы кетті, күшену басталды. Босанушының және ұрықтың жағдайы қалыпты. PV: жатыр мойыны толық ашылған, ұрықтың қағанақ көпіршігі жоқ, ұрық басы жамбас қуысына ене бастаған. Сагиттальдік жігі жамбастың сол жақ қиғаш өлшеміне сәйкес, үлкен енбегі алда оң жақта, кіші енбегі сол жақта артта. Сегізкөз ойығының үстіңгі жартысы және қасағаның ішкі бетінің жартысыұрықтың басымен толған. Осы босану биомеханизмі кезінде ұрық басы қандай өлшемімен кіші жамбастан өтіп туады? //

кішіқиғаш өлшеммен//

үлкен қиғаш өлшеммен //

+орта қиғаш өлшеммен //

көлденең өлшеммен //

тікөлшеммен.

***

Ұрық басының және жамбас сүйегінің сәйкессіздік диагнозы көбінесе келесі негізде анықталады://

жамбастық сыртқы көлемін өлшегенде//

қынап арқылы зерттегенде//

ультрадыбыстық зерттеу жасаған кезде//
анамнез мәліметтерін дұрыс жинаған кезде//

+ босану кезіндеклиникалық бағалау арқылы

***

Әйелде 37 апталық жүктілік, ауыр емес преэклампсия себебінен, жатыр мойны жетілген (Бишоп кестесі бойынша 6 ұпайдан жоғары) болғандықтан индукция басталған, амниотомия жасалғаннан кейін өздігінен толғағы басталған. Босанудың бірінші кезеңі асқынусыз өткен. Босанушы әйел күшену кезеңінде, босану әрекеті тұрақты. Әйелдің жағдайы қалыпты, шағымдары жоқ. АҚ 130/80 мм.с.б., пульсі 88 рет/мин. Зерттеу кезінде ұрықтың соғуы 90 рет/мин. РV: жатыр мойнының ашылуы толық, ұрықтың қағанақ көпіршігі жоқ, ұрықтың басы кіші жамбас түбінде, басының сагиттальдік жігі жамбас шыға берісінің тік өлшеміне сәйкес. Не істеу керек?//

+ вакуум- экстракция арқылы босандыру//

шұғыл кесар тілігі операциясын жасау//

11 кезеңде толғақ қызметін окситоцинмен күшейту//

босанушы әйелді сол жағына жатқызып, оттегін беру керек//

босанушы әйелді сол жақ қырымен жатқызыпэпизиотомия жасау

***

Босанушы К. 30 жаста босануы толғақ қызметінің әлсіздігі себебінен 19 сағатқа жалғасты. Салмағы 3200,0 нәресте туылды, бала жолдасы бөлініп шықаннан 10 минуттан кейін қан кету басталды? Плацента мен қабықтары түгел, кеткен қанның мөлшері 350 мл және қан кету жалғасуда, көк тамырғаокситоцин 10 бірлік 500 мл физ.ертіндіде енгізілуде, жатыр жұмсақ, массаждан кейін жиырылады, содан кейін қайтадан босайды, екінші перифериялық тамырға 1 литр физ. ертінді құйюды бастады. Қан жоғалту 500 мл және жалғасуда. Сіздің бұдан кейінгі әрекетіңіз: //

алдыңғы қабырға арқылы жатыр денесіне энзопрост енгізу//

тағы 5 бірлік окситоцинді тамыр ішіне енгізу//

+жатырдыңбимануальдік компрессиясын жасапмизопристол енгізу//

лапаротомия, хирургиялық гемостаз//

лапаротомия, жатырдыңэкстирпациясы.

***

Қайталап босанушы әйелде босанудың екінші кезеңінде 1сағат 30 минут бойы ұрық басы жылжымайды. Ана мен ұрықтың жағдайлары қанағаттанарлық. Күшену 10 мин ішінде 4-5 рет, ұзақтығы 60 секундтан, күші жақсы. Р.V: жатыр мойны толық ашылған, қағанақ суының көпіршігі жоқ. Ұрық басы жамбас кіре берісіне тақалып тұр, сагиттальдік жігі көлденең қасағаға жақын орналасқан. Қандай диагноз?//

Босанудың 2 кезеңі. Жатыр жыртылуына қауіп//

Босанудың 2 кезеңі. Клиникалық тар жамбас//

+Босанудың 2 кезеңі. Артқы төбе сүйегінің қондырылуы//

Босанудың 2 кезеңі. Алдынғы төбе сүйегінің қондырылуы//

Босанудың 2 кезеңі. Толғақ қызметінің әлсіздігі

***

Қайталып босанушы З. 30 лет, жүктілігі қалыпты өтті. Перзентханаға түскен кезде жалпы жағдайы қалыпты. Пульсі 86 рет/мин. АҚ 115/60 мм с. б. Жамбас өлшемдері қалыпты. Тірі, салмағы 3950г. нәресте туылды. Бірден нәресте туулғаннан кейін аздаған қан кету басталды, бұлшық етке 10 бірлік окситоцин енгізілді. III кезең белсенді жүргізілді, бала жолдасы тұтас, жатыр жақсы жиырылған. Қан кету жалғасуда, шыққан қан ұйып қалды. Аралық зақымдалмаған. Айнамен босану жолдарын қарағанда, оң жағынан жатыр мойнының қынап күмбезіне дейін жыртылғаны анықталды. Акушериялық тактика және себебі?//Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 1298. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.034 сек.) русская версия | украинская версия