Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Мета та завдання навчальної дисципліни
ВСТУП

Рівень інтелекту нації, її наукових знань, оволодіння якими потребує університетської підготовки, все більше визначає міжнародний престиж і реальну могутність будь-якої держави сучасності. У світі, який глобалізується, роль і статус університету суттєво збільшується. На університетському житті позначаються також трансформаційні процеси та інтеграція в сфері вищої освіти, яка є відносно новим явищем і характеризує розвиток західних країн з кінця ХХ ст. Інтеграційні процеси і поглиблення міжнародного поділу праці безпосередньо впливають на структуру виробництва та зайнятість, і, відповідно, на ринок праці та сферу освіти. Стан останньої й освітньо-кваліфікаційний рівень працівника – ключові критерії економічного і соціального прогресу сучасних держав. Тому стає нагальним проведенням цими країнами спільної освітньої політики, пристосування національних систем підготовки кадрів до кардинально змінених умов світового ринку, до існуючої в його найбільш динамічних сегментах професійно-кваліфікаційної структури робочої сили.

Величина потенціалу вищої школи визначається рівнем кваліфікації та чисельністю науково-педагогічних, інженерно-технічних та допоміжних кадрів ВНЗ, величиною та структурою контингенту студентів, рівнем розвитку матеріально-технічної бази, масштабами залучення ресурсів сторонніх організацій, ефективністю використання наявних ресурсів, розвитком міжнародних зв’язків тощо. У всьому світі ХХ ст. характеризувалося таким загальним напрямком реформування – як створенням безперервної освіти, посиленням державного впливу на освіту, покращенням ресурсного забезпечення, розробкою систем професійної орієнтації та відбором кадрів, організацією освіти дорослого населення. «Освіта», якщо розглядати її абстрактну річ, що має велику соціальну значущість, є прийнятий у суспільстві спосіб залучити майбутнє покоління до культури, дати молодим людям знання, уміння, навички, які необхідні для соціуму в цілому, так і ним самим, оскільки вони є членами суспільства. І оскільки за своєю природою людина – істота діяльнісна, кінцевою метою освіти є підготовка до якогось виду діяльності.

Навчальна дисципліна “Університетська освіта” є вибірковою навчальною дисципліною для підготовки бакалаврів напрямів «Міжнародна економіка», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Правознавство».

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна „Університетська освіта” – вибіркова дисципліна циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, тісно пов’язана з дисципліною „Психологія та педагогіка”, з якою вивчається одночасно, а також є базою для вивчення дисципліни „Основи наукових досліджень”.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.

Тема 1. «Університетська освіта» як навчальна дисципліна. Становлення системи університетської освіти в світі.

Тема 2. Зародження й розвиток системи вищої освіти в Україні.

Змістовий модуль 2.

Тема 3. Сучасна система вищої освіти в Україні.

Тема 4. Університетська освіта: зміст, методи, засоби та форми організації навчання.

Тема 5. Університетська освіта України в контексті Болонського процесу.

Змістовий модуль 3.

Тема 6. Особливості систем вищої освіти європейських країн та США

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Університетська освіта»є підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації.

1.2. Основними завдання вивчення дисципліни «Університетська освіта» є наступні:

ü сформувати у студентів систему знань щодо змісту й соціального значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку;

ü ознайомлення студентів з системою університетської освіти в світі та в Україні;

ü вивчення історії виникнення перших університетів у середні віки;

ü вивчення історії формування та розвитку найкращих університетів світу;

ü вивчення історії розвитку університетів України;

ü ознайомлення з національною концепцією розвитку вищої (зокрема економічної / юридичної) освіти;

ü ознайомлення з національними програмами реформування вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу;

ü ознайомлення студентів із завданнями, навчальними технологіями, організацією університетської освіти, з проблемами економічної / юридичної освіти в умовах глобалізації;

ü прищепити навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

ü становлення системи університетської освіти в світі та Україні;

ü сучасні проблеми та тенденції розвитку вищої освіти;

ü сучасну структуру системи вищої освіти України;

ü особливості систем вищої освіти провідних європейських країн та США;

ü особливості університетської освіти в умовах Болонського процесу;

ü сутність і структуру процесу навчання в університетах України;

ü правила користування бібліотекою університету;

ü права і обов’язки студента.

Студенти повинні вміти:правильно застосовувати наукову термінологію;

ü аналізувати проблеми університетської освіти, функціонування й розвитку освітніх послуг в умовах ринкової економіки;

ü орієнтуватися в питаннях організації навчального процесу в системі вищої освіти України;

ü мати навички самостійної роботи, підготовки до семінарських занять, участі у науково-дослідній роботі;

ü користуватися фондами бібліотеки.

На вивчення навчальної дисципліни «Університетська освіта» студентами економічних напрямів відводиться 36 годин / 1 кредит ECTS; для студентів напряму «Правознавство» - 54 години / 1,5 кредити ECTS.Дата добавления: 2015-06-29; просмотров: 285. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия