Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Закон України «Про інформацію»: за станом на 9 травня 2011 р
 

1. Закон України «Про інформацію»: за станом на 9 травня 2011 р. / Верховна Рада України. – К. : Парлам. вид-во. – 10 с.

2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»: За станом на 01.01.2013. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14

3. Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”: Закон України від 13 грудня 2001 р. // Відомості ВР України. – 2002. – № 11. – С. 81.

4. Основні правила роботи державних архівів України / Держкомархів України. – К.: Держкомархів, 2004. – 360 с.

5. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій / ДКАУ. – К., 2011. – 112 с.

6. Про затвердження Правил роботи архівних установ України / Наказ Міністра Юстиції від 08.04.2013. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0584-13/print1362137045765761

7. Типове положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державної адміністрації // Вісник Держкомархіву. - 2002. - Вип. 4 (12). - С.21-25.

8. Типове положення про експертну комісію архівного відділу районної державної адміністрації, міської ради / Затв. наказом Держкомархіву 17.12.2007 р. – К.: Держкомархів, 2008. – 18 с.

9. Типовий регламент місцевої державної адміністрації / Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 р. N 2263, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.11.2007 р. N 1270, з внесеними змінами станом на 01.01.2013 р. – К.: Каб. Мін. України, 2013. – 22 с.

10. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98. – К.: Держстандарт України, 1999. – 50 с.

11. Державний стандарт України. Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів: ДСТУ 4163-2003. – К.: Держстандарт України, 2003.- 21 с.

12. Перелік документів, що створюються в діяльності Державного комітету архівів України, державних та інших архівних установ України, із зазначенням строків зберігання / Затв. наказом Держкомархіву 25.06.2010. – К.: Держкомархів, 2010. – 38 с.

13. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів / Затверджено Наказом Держкомархіву та Постановою Кабінету Міністрів Укранїни 24.02.2011р. / [електронний ресурс]. – Реж. доступу: www.ukrarchives.com.ua

14. Алексеева Е. В. Архивоведение (теория и методика). Учебник для вузов / . Л. П. Афанасьева, Е.М. Бурова, Е.В. Алексеева. – М.: МЭИ, 2012. – 484 с.

15. Архівні установи України: довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г.В. Боряк, І.Б. Матяш, Г.В. Папакін. – 2-е вид., доп. – К.: ДЦЗД НАФ, 2005. – Т. 1. Державні архіви. – 692 с.

16. Архівознавство : Підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. – 2-ге вид., виправл. і доп. – К. : КМ Академія, 2002. – 356 с.

17. Бойко Г. Теоретико-методичні засади організації та ведення обліку документів в архіві // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД ; [редкол.: І. Б. Матяш (голов. ред.) та ін.]. – К., 2009. – Т. 17.. – С. 58-63.

18. Галузеви програми [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.archives.gov.ua//BranchProgs, свободный. – Загл. с экрана.

19. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: навч. посібник / А. Н. Діденко. – К. : Либідь, 2006. – 384 с.

20. Загорецька О. Виконання запитів у архівних установах // Секретар-референт. – 2011. – № 3. – С. 6-10.

21. Загорецька О. Документування управлінської інформації. Загальні вимоги до створення службових документів / О. Загорецька //Секретарь-референт. – 2010. – № 2 – с. 20 – 32.

22. Загорецька О. Підготовка й передання справ у архів підприємства // Секретар-референт. – 2011. - № 6. – С. 8-12.

23. Загорецька О. Планування і звітність роботи архіву // Секретар-референт. – 2011. - № 11. – С. 10-12.

24. Загорецька О. Система архівних установ України // Секретар-референт. – 2011. - № 1. – С. 6-9.

25. Загорецька О. Складання і оформлення описів справ у архіві підприємства // Секретар-референт. – 2011. - № 7. – С. 10-13.

26. Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: навч.посіб. / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – К. : Центр учбової літ-ри, 2007. – 339 с.

27. Інструкція з обліку документів в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад / Держархів Закарпат. обл. ; уклад.: О.Й. Куташі, М.В. Мигович. – Ужгород, 2008. – 37 с.

28. Крюкова Н. П. Документирование управленческой деятельности : учеб. пособие / Н. П. Крюкова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 272 с.

29. Кушнаренко Н.Н. Докуметоведение : Учебник / Н.Н. Кушнаренко. – К .: Знання, 2006.

30. Макарчук О. Документообіг як основа діяльності органу влади [Електронний ресурс]: навч. посіб. / О. Макарчук. - М. : [б. в.], 2001.- 30 с. - Режим доступу : http//www.atlas.ua/ukr/hum-rm.html. - Назва з екрану.

31. Методичні рекомендації щодо порядку та технології укладання списків №№ 1-3 юридичних та фізичних осіб – джерел формування НАФ, а також тих, в діяльності яких, не утворюються документи НАФ (з додатками до них) / Держархів Вінниц. обл. – Вінниця, 2008. – 16 с.

32. Методичний лист про укладання текстового звіту про роботу архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад та додаток до нього / Держархів Вінниц. обл. – Вінниця, 2009. – 10 с.

33. Организация работы с документами: Учебник / Под ред. проф. В.А.Кудряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 592 с.

34. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління: Підручник / Ю. Палеха. – К.: МАУП, 1997. – 343 с.

35. Палеха Ю.І. Класифікація управлінських документів в організації / Ю. Палеха // Міжвідомч. зб. наук. праць Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомч. зб. наук. праць. – 2007. – вип. 9. – С.100-110.

36. Палеха Ю.І. Управлінське документування : нав. посібник для вузів / Ю.І. Палеха. – К. : Європейський ун-т, 2003. – 283 с.

37. Пам’ятка про виконання тематичних запитів / Держархів Харків. обл.; уклад.: Т.В. Чернявська. – Харків, 2007. – 5 с.

38. Планово-звітна документація державних архівних установ України: збірник форм зі змінами і доповненнями) / Держкомархів України, УНДІАСД. - К., 2001. - 150 с.

39. Порядок віднесення юридичних осіб до джерел формування НАФ та укладання списків: метод. рекомендації / Держархів Чернівец. обл. ; уклад.: А.М. Житарюк. – Чернівці, 2009. – 14 с.

40. Порядок виконання запитів щодо майнових прав громадян і оформлення архівних довідок : пам’ятка / Держархів Харків. обл.; уклад.: Н.М. Харченко. – Харків, 2008. – 7 с.

41. Порядок складання річного статистичного звіту про стан та обсяг документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій та приватних архівних зібраннях : робоча інструкція / Держархів Херсон. обл. ; уклад.: Г.М. Гордійчук. – Херсон, 2007. – 15 c.

42. Пшенко А. Системы документации в организации / А.В. Пшенко // Секретарское дело. - 2004.- № 4. - C. 9-12.

43. Робоча інструкція зі складання номенклатури справ установ, організацій, та підприємств незалежно від форм власності / Держархів Харків. обл., Відділ формування НАФ та діловодства ; уклад.: Л.О. Михасенко. – Харків, 2008. – 11 с.

44. Робоча інструкція про порядок роботи з обліковими документами при обліку нових надходжень документів та внутрішньому руху справ у фондах районних (міських) архівних відділів Харківської області / Держархів Харків. обл. ; уклад.: Л.Є. Пантелєєва. – Харків, 2009. – 13 с.

45. Селіверстова К. Експертиза цінності документів: уточнення поняття та його змісту // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – Т. 17. – С. 73-82.

46. Селіверстова К. Т., Сельченкова С. В. Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика. Науково-методичний посібник / К.Т. Селевестрова, С.В. Сельченкова. – К. ; Рівне: Укрдержархів, 2011. – 170 с.

47. Сельченкова С. Методика визначення джерел комплектування державних архівів / С. Сельченкова // АУ. - 1993. - № 4-6. - С.64-66.

48. Складання планово-звітної документації архівними відділами райдержадміністрацій, міських рад : метод. рекомендації / Держархів Чернігів. обл. ; уклад.: Н.М. Лобанова – Чернігів, 2009. – 70 с.

49. Тельчаров, А. Д. Архивоведение : конспект лекций / А. Д. Тельчаров. – М.: АСТ, 2004. – 88 с.

50. Форми звітності архівних відділів райдержадміністрації та міськрад / Держархів Запоріз. обл. ; уклад.: С.Т. Білець. – Запоріжжя, 2009. – 44 с.

51. Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підруч. / О. Н. Ярмиш, В. О. Серьогін. – Х. : Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002. – 531 с.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 597. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.029 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7