Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести до теми. 1. Що являє собою різницю між загальною сумою доходів і вит­рат на виробництво й реалізацію продукції (виконання робіт
1. Що являє собою різницю між загальною сумою доходів і вит­рат на виробництво й реалізацію продукції (виконання робіт, надання послуг)?

а) прибуток; г) продуктивність праці;

б) собівартість продукції; д) фондовіддача;

в) рентабельність; е) платоспроможність.

2. Що не входить до складу балансового прибутку під­при­єм­ства (прибутку до оподаткування)?

а) прибуток від реалізації продукції;

б) сума отриманих штрафів від інших суб’єктів господар­ської діяльності;

в) дивіденди від акцій, придбаних підприємством;

г) нараховані відсотки по депозитному рахунку в банку;

д) надходження списаних раніше безнадійних боргів;

е) кредиторська заборгованість щодо якої минув термін по­зов­ної давності.

3. Знайдіть правильне визначення економічної сутності при­бут­ку:

а) це частина реалізованого додаткового продукту;

б) це частина реалізованого необхідного продукту;

в) це частина реалізованого додаткового й необхідного про­дукту;

г) це фінансовий результат основної діяльності підприємства;

д) це кошти, отримані від здійснення фінансових інвестицій;

е) це фінансовий результат основної та інших видів діяль­но­сті підприємства.

4. Що являє собою грошовий вираз всіх затрат, пов’язаних із використанням у процесі виробництва й реалізації продукції, матеріальних, трудових, природних та інших ресурсів?

а) прибуток; г) продуктивність праці;

б) собівартість продукції; д) фондовіддача;

в) рентабельність; е) платоспроможність.

5. Які фактори не впливають на розмір прибутку від реалізації продукції (валового прибутку)?

а) зниження собівартості продукції;

б) зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань;

в) підвищення ставок акцизного мита;

г) скорочення залишків нереалізованої продукції;

д) збільшення обсягу виробництва продукції;

е) зростання позареалізаційних доходів.

6. Які витрати підприємства не можна відносити на собі­вар­тість виготовленої продукції?

а) відсотки, сплачені за банківськими кредитами;

б) амортизаційні відрахування, пов’язані з прискореною амор­тизацією основних засобів;

в) витрати на ремонт основних засобів і модернізацію облад­нання;

г) витрати на заробітну плату та премії;

д) відрахування до фондів соціального страхування;

е) вартість орендних платежів.

7. Який вид прибутку являє собою різницю між виручкою від реалізації та змінними витратами?

а) балансовий (прибуток до оподаткування);

б) валовий (прибуток від реалізації);

в) чистий;

г) маржинальний;

д) нерозподілений;

е) санаційний.

8. Яке з наведених визначень правильно відображає економічну сутність поняття «рентабельність»?

а) абсолютна сума отриманого балансового прибутку (при­бут­ку до оподаткування);

б) абсолютна сума отриманого валового прибутку (прибутку від реалізації);

в) рівень доходності підприємства;

г) рівень прибутковості продукції;

д) перевищення виручки від реалізації продукції (товарів, ро­біт, послуг) над її собівартістю;

е) обсяг фінансових ресурсів підприємства, що забезпечує його господарсько-фінансову діяльність.

9. Визначте показники, що необхідно використати для обчис­лен­ня рентабельності господарської діяльності підприєм­ства:

а) прибуток від реалізації (валовий прибуток);

б) балансовий прибуток (прибуток до оподаткування);

в) прибуток від позареалізаційних операцій;

г) чистий прибуток;

д) собівартість реалізованої продукції;

е) вартість основних засобів та оборотних коштів.

10. Які з показників необхідно використати для розрахунку при­бутку, що залишається в розпорядженні підприємства?

а) балансовий прибуток (прибуток до оподаткування);

б) прибуток від реалізації (валовий прибуток);

в) чистий прибуток;

г) сплачений податок на прибуток;

д) відрахування до фондів соціального страхування;

е) собівартість реалізованої продукції.

11. Дайте правильне визначення поняттю «чистий прибуток підприємства»:

а) прибуток від реалізації продукції;

б) балансовий прибуток після сплати податку на прибуток;

в) прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства після погашення банківського кредиту;

г) прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства піс­ля сплати штрафів за рахунок прибутку;

д) прибуток, що отриманий у формі дивідендів;

е) прибуток, що залишився після вирахування собівартості реалізованої продукції.

12. Які показники необхідно використати для визначення роз­мі­ру чистого прибутку підприємства?

а) балансовий прибуток;

б) прибуток від реалізації;

в) податок на прибуток;

г) позареалізаційні доходи;

д) позареалізаційні витрати;

е) отримані дивіденди.

13. За якими напрямами можна використати чистий прибуток підприємства?

а) сплата відсотків за користування банківськими кредитами;

б) погашення банківських кредитів;

в) сплата загальнодержавних та місцевих податків і зборів;

г) сплата податку на прибуток;

д) виплата дивідендів на акції;

е) надання благодійної допомоги та спонсорські внески.

14. Внутрішні джерела формування власних ресурсів підпри­єм­ства:

а) прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства, амортизаційні відрахування;

б) залучення додаткового пайового або акціонерного капі­талу;

в) отримання підприємством безоплатної фінансової допо­мо­ги;

г) акціонерний (пайовий) капітал.

15. Що являє собою комплекс заходів, спрямованих на змен­шен­ня об’єкта оподаткування та формування грошового по­то­ку податкових платежів, найбільш сприятливого для під­при­­єм­ства?

а) емісійну політику підприємства;

б) податкову політику підприємства;

в) амортизаційну політику підприємства;

г) інвестиційну політику підприємства;

д) дивідендну політику підприємства;

е) цінову політику підприємства.

16. Який ефект обумовлений різним ступенем впливу динаміки постійних і перемінних витрат на формування фінансових результатів під час зміни обсягів виробництва?

а) фінансового важелю (левериджу);

б) операційного важелю (левериджу);

в) мультиплікатора;

г) кругообороту капіталу;

д) еластичності;

е) техніко-технологічний.

17. Який показник характеризує обсяг реалізації продукції, при якому сума чистого доходу підприємства дорівнює загальній сумі постійних витрат?

а) собівартість реалізованої продукції;

б) чистий прибуток;

в) точка беззбитковості;

г) власний капітал;

д) податок на прибуток;

е) валова маржа.

18. До якого фонду розподілу чистого прибутку підприємства належить обсяг коштів, що будуть спрямовані до ре­зерв­но­го фонду?

а) фонду споживання;

б) фонду накопичення;

в) фонду соціального розвитку;

г) фонду виробничого розвитку;

д) амортизаційного фонду;

е) фонду соціального страхування.

19. Теорії формування дивідендної політики не включають:

а) теорію незалежності дивідендів;

б) теорію переваги дивідендів;

в) теорію мінімізації дивідендів;

г) сигнальну теорію дивідендів;

д) теорію клієнтури;

е) теорію М-М.

20. Консервативний підхід формування дивідендної політики пе­редбачає застосування:

а) залишкової політики дивідендних виплат;

б) політики стабільного розміру дивідендних виплат;

в) політики стабільного рівня дивідендів;

г) політики мінімальних виплат.

21. Агресивний підхід формування дивідендної політики перед­ба­чає застосування:

а) політики стабільного рівня дивідендів;

б) залишкової політики дивідендних виплат;

в) політики постійного зростання розміру дивідендів;

г) політики мінімальних виплат.

22. Коефіцієнт дивідендних виплат можна визначити за фор­мулою:

а) Кдв = ФДВ/ЧП ;

б) Кдв = Да/Чпа ;

в) Кол = Впост./Во .

23. Основні етапи формування дивідендної політики акціо­нер­но­го товариства:

а) основні фактори, що визначають переваги формування ди­відендної політики;

б) вибір типу дивідендної політики відповідно до фінансової стратегії акціонерного товариства;

в) розробка механізму розподілення прибутку відповідно до вибраного типу дивідендної політики;

г) визначення рівня дивідендних виплат на одну акцію;

д) політика стабільного розміру дивідендних виплат;

е) визначення форм виплати дивідендів;

є) оцінка ефективності дивідендної політики.

24. Фактори, що пов’язані з об’єктивними обмеженнями залу­чен­ня фінансових ресурсів, не включають:

а) рівень оподаткування дивідендів;

б) рівень оподаткування майна підприємства;

в) рівень дивідендних виплат компаніями-конкурентами;

г) досягнутий ефект фінансового левериджу;

д) фактичний розмір прибутку, що отримує підприємство.

25. Фактори, що характеризують інвестиційні можливості під­приємства, характеризують:

а) стадію життєвого циклу компанії;

б) необхідність розширення акціонерною компанією своїх інвестиційних програм;

в) доступність кредитів на фінансовому ринку;

г) високий рівень фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності, рентабельності.

26. Які існують показники рентабельності господарської ді­яль­ності?

а) рентабельність активів (економічна рентабельність);

б) рентабельність сукупних витрат (фінансова рентабель­ність);

в) рентабельність реалізації продукції (комерційна рента­бель­ність);

г) рентабельність власного (авансованого) капіталу;

д) рентабельність основних засобів (фондорентабельність);

е) рентабельність позичкового капіталу;

є) рентабельність інвестицій.

27. Яким чином визначається рентабельність основних засобів (фондорентабельність) підприємства?

а) відношенням чистого прибутку до загального обсягу ак­тивів;

б) відношенням чистого прибутку до загального розміру со­бівартості продукції;

в) відношенням чистого прибутку до вартості основних за­собів на кінець року;

г) відношенням чистого прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

д) відношенням балансового прибутку до загальної суми влас­ного капіталу;

е) відношенням прибутку від реалізації до загального роз­мі­ру інвестицій.

Питання для самостійного опрацювання теми

Сутність валового, балансового й чистого прибутку під­при­ємства.

Дивідендна політика підприємства та критерії оцінки її ефек­тивності.

Цінова політика підприємства та її вплив на результативність господарсько-фінансової діяльності.

Вплив податкової системи на цільову суму прибутку.

Виконайте реферати з теми.

Виконайте завдання для самостійної роботи з теми.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами, періодичними видан­ня­ми та ресурсами Інтернету.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1644. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия