Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Термінологічний словник. Дивідендна політика – складова частина загальної політики управління прибутком, зміст якої полягає в оптимізації про­пор­цій між частинами прибутку
Дивідендна політика – складова частина загальної політики управління прибутком, зміст якої полягає в оптимізації про­пор­цій між частинами прибутку, що споживаються та капіталі­зу­ються.

Ефект операційного важелю (левериджу) – обумовлений різним ступенем впливу динаміки постійних і перемінних вит­рат на формування фінансових результатів під час зміни обсягів виробництва.

Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства.

Маржинальний дохід – це різниця між виручкою та умовно-перемінними витратами.

Маржинальний прибуток – різниця між виручкою від реа­лізації та змінними витратами. Це та сума прибутку, що спря­мовується на покриття постійних затрат і формування прибутку.

Нерозподілений прибуток– сума прибутку, що реінвес­то­ва­на в підприємство, або сума непокритого збитку.

Основна мета політики розподілу прибутку – оптимізація пропорцій між його частинами, що капіталізуються та спожи­ваються.

Основна мета управління формуванням прибутку – ви­яв­лення основних чинників, що визначають його кінцеві розміри та пошук резервів подальшого зростання.

Податкова політика підприємства – це комплекс заходів, спрямованих на зменшення об’єкта оподаткування та формуван­ня грошового потоку податкових платежів, найбільш сприятли­вого для підприємства.

Прибуток – кінцевий фінансовий результат діяльності під­приємства, що являє собою різницю між загальною сумою до­ходів і витрат на виробництво й реалізацію продукції (вико­нан­ня робіт, надання послуг).

Прибуток – основний узагальнюючий показник фінансових результатів роботи комерційного підприємства, це одне з основ­них завдань його діяльності.

Прибуток– це втілений у грошовій формі чистий дохід під­приємця на вкладений капітал, що характеризує його вина­го­роду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами у про­цесі здійснення цієї діяльності.

Прибуток – це найважливіша фінансова категорія, що ві­дображає позитивний фінансовий результат господарської ді­яльності підприємства, характеризує ефективність виробництва й у кінцевому підсумку свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості.

Прибуток – це частина отриманого на вкладений капітал чистого доходу підприємства, що характеризує його винагороду за ризик підприємницької діяльності.

Рентабельність – показник, що характеризує рівень при­бут­ковості підприємства або продукції та вимірюється у відсотках.

Розподіл прибутку– спрямування прибутку на формування доходів бюджетів і на задоволення власних потреб суб’єктів гос­подарської діяльності.

Санаційний прибуток – прибуток, що виникає внаслідок викупу підприємством власних корпоративних прав (акцій, час­ток) за курсом, нижчим за номінальну вартість цих прав, або в результаті їх безкоштовної передачі до анулювання, а також під час одержання підприємством безповоротної фінансової допо­моги, у тому числі в результаті списання кредиторської забор­гованості.

Собівартість продукції – грошовий вираз всіх затрат, пов’я­заних із використанням у процесі виробництва й реалізації про­дукції, матеріальних, трудових, природних та інших ресурсів, крім того, включає податки і обов’язкові збори згідно з діючим законодавством.

Точка беззбитковості (поріг рентабельності) – показник, що характеризує обсяг реалізації продукції, при якому сума чистого доходу підприємства дорівнює загальній сумі постійних витрат.

Управління прибутком у вузькому розумінні – збільшення доходів підприємства, зменшення витрат, формування та реалі­зація ефективної податкової політики, оптимальний розподіл прибутку.

Управління прибутком у широкому розумінні – система заходів щодо впливу суб’єкта управління (фінансових менед­жерів) на об’єкти управління (фінансові ресурси) з метою за­безпечення добробуту власників капіталу, максимізації ринкової вартості підприємства й забезпечення його розширеного від­тво­рення.

Фінансовий стан підприємства – комплексне поняття, що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових від­носин підприємства; визначається сукупністю виробничо-гос­подарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення та використання фі­нан­сових ресурсів.

Чистий прибуток – частина прибутку підприємства, що за­лишається в його розпорядженні після сплати всіх видів по­датків і вирахування собівартості продукції (товарів, робіт, по­слуг).Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 461. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия