Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Система основних завдань, спрямованих на реалізацію головної мети управління прибутком
Головна мета управління прибутком Основні завдання управління прибутком
Забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному й перспективному періоді Забезпечення максимізації розміру формованого при­бутку, що відповідає ресурсному потенціалу підприємства й ринковій кон’юнктурі Забезпечення оптимальної пропорційності між рів­нем формованого прибутку та імовірним рівнем ри­зику Забезпечення високої якості формованого прибутку Забезпечення виплати необхідного рівня доходу на інвестований капітал власникам підприємства Забезпечення формування достатнього обсягу фі­нан­сових ресурсів за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства в майбутньому періоді Забезпечення постійного зростання ринкової вар­то­сті підприємства Забезпечення ефективності програм участі персо­на­лу у прибутку

Виконання фінансовим менеджером підприємства основних завдань управління формуванням прибутку підприємства спря­моване на врахування таких особливостей:

потенційна різноманітність структури прибутку підпри­єм­ства (за видами діяльності);

специфічність формування та обліку прибутку підприєм­ства в часі;

вплив на прибуток звітного періоду збиткових результатів окремих видів діяльності поточного й попереднього періодів господарювання.

Прогнозування прибутку підприємства проводиться лише в рамках його звичайної діяльності в розрізі визначення сум при­бутку від операційної діяльності, фінансових операцій та іншої звичайної діяльності.

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»:

1) збитки – це перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати;

2) прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;

3) чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності;

4) різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим при­бут­ком (збитком).

Головною метою управління прибутком є забезпечення збіль­шення добробуту власників підприємств на цей момент і в перспективі. Ця мета повинна забезпечувати одночасно гармо­нізацію інтересів власників з інтересами держави й персоналу підприємства. Виходячи з головної мети, система управління прибутком дає змогу вирішувати такі завдання:

1) забезпечення максимізації розміру прибутку, що фор­му­ється відповідно до ресурсного потенціалу підприємства;

2) забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем при­бутку та допустимим рівнем ризику;

3) забезпечення високої якості прибутку, що формується;

4) забезпечення виплат необхідного рівня доходу на інвес­то­ваний капітал власникам підприємства;

5) забезпечення формування відповідного обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства на майбутній період;

6) забезпечення постійного зростання ринкової вартості під­при­ємства;

7) забезпечення ефективності програм участі персоналу щодо прибутку.

Собівартість продукції (товарів, робіт і послуг) – це поточні витрати підприємства на її виробництво та реалізацію (у гро­шовій формі). Склад витрат, які можна відносити на собі­вар­тість, регламентований державою, а саме «Методичними реко­мендаціями з формування собівартості продукції (робіт, по­слуг)» від 2 лютого 2001 р.

Фінансовий результат від операційної діяльності визна­ча­ється як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатку­вання визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінан­со­вих та інших витрат.

Різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподат­кування та сумою податку на прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат від звичайної діяльності.

Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності відображаються відповідно: невідшкодовані збитки; прибутки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо).

Остаточний фінансовий результат діяльності підприємства – чистий прибуток (збиток), що визначається як різниця між різними видами доходів і витрат підприємства за звітний період.

Особливе значення фінансові менеджери підприємства на­да­ють плануванню прибутку від основної діяльності, що є най­вагомішим показником ефективності ведення обраного власни­ками підприємства бізнесу. У сучасних умовах господарювання широке застосування одержав розрахунок кінцевих результатів діяльності підприємства за допомогою методу «Витрати – Об­сяг – Прибуток», що відповідає на найважливіші запитання, які стоять перед фінансистами підприємства на всіх основних ета­пах його грошового обігу:

I етап:

1. Скільки готівки необхідно підприємству?

2. Як мобілізувати ці кошти?

3. До якого ступеня можна збільшувати фінансовий ризик, використовуючи ефект фінансового важеля?

II етап:

1. Що важливіше для підприємства: висока рентабельність чи висока ліквідність?

2. Що дешевше: придбання чи оренда нерухомості?

3. Чи слід продавати продукцію нижче її собівартості?

4. Якої продукції виробляти більше: А чи В?

5. Як вплине на продукцію ефект зміни обсягу виробництва чи збуту?

III етап:

1. Яким повинен бути в наявності оптимальний рівень то­вару, щоб задовольнити клієнтів, але не залучати на це багато оборотних засобів?

2. Яка оптимальна величина короткострокового кредиту, одер­жаного підприємством, що дозволяє забезпечити та сти­му­лювати продаж товару в розстрочку під час одночасного зни­ження імовірності виникнення безнадійних боргів і мінімізації коштів, які відволікаються дебіторською заборгованістю?

IV етап:

1. Яку частину прибутку розподіляти в якості дивідендів?

2. Як знизити суми податків?

Фінансовому менеджеру обов’язково треба пам’ятати про ха­рактер руху витрат (сумарних і на одиницю продукції) (табл. 20), щоб забезпечити беззбиткову роботу суб’єкта гос­по­дарювання.

Таблиця 20Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 544. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия