Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Поняття та методи банківського фінансування і кредитування капітальних вкладень
Комерційні банки проводять операції з фінансування і кредитування капітальних вкладень. Капітальні вкладення - це використання суспільством валового національного продукту для створення нових, а також технічне переозброєння, реконст­рукцію та розширення діючих основних фондів виробництва і не­виробничого призначення. Як важливий фактор розширеного суспільного відтворення капітальні вкладення спрямовані на створення матеріально-технічної бази суспільства, впровадження в народне господарство досягнень науково-технічного прогресу, формування матеріальних умов для зростання й удосконалення суспільного виробництва і підвищення матеріального добробуту народу. Сучасна інвестиційна політика вимагає забезпечити соціальну спрямованість і високу народногосподарську ефек­тивність капітальних вкладень, а також їх використання пере­важно на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств. Капітальні вкладення забезпечуються грошовими коштами з різних джерел, основним з яких є національний дохід, що створюється у сфері матеріального виробництва.

У практиці забезпечення капітальних вкладень грошовими коштами існують різні за характером джерела. До них належать:

• власні кошти інвесторів (прибуток, амортизаційні відрахування);

• позичкові кошти (облігаційні позички, банківські кредити);

• залучені кошти (кошти під продажу цінних паперів, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);

• бюджетні інвестиційні асигнування і кошти позабюджетних фондів.

Структура коштів, які направляються на капітальні вкла­дення, залежить від того, хто є інвестором і яку форму власності він уособлює. Так, інвесторами державних капітальних вкладень є органи влади й управління країни, областей та інших адмі­ністративно-територіальних утворень, а також державні підпри­ємства й організації. У першому випадку капітальні вкладення


Ходакінська В. 11-, Бсляєв В.В^

здійснюються за рахунок коштів відповідних бюджетів^, позабю­джетних фондів і позичкових коштів.

Частка довгострокового кредиту в джерелах фінансуван­ня державних капітальних вкладень порівняно ще мала. Розви­ток ринкових відносин у народному Господарстві створює умо­ви, необхідні для розширення кредитних відносин у сфері

капітального будівництва.

Розрізняють два основні ме.тоди забезпечення капітальних

вкладень грошовими коштами -безповоротний, або фінансування, та поворотний, або кредитування.

Безповоротне надання 'коштів не передбачає їх повернення у наперед встановлені строки. У такому порядку використову­ються бюджетні асигнування, власні та залучені кошти інвесторів і, як правило, кошти спеціальних позабюджетних фондів.

Поворотне надання коштів, або кредитування, провадить­ся на умовах поворотності наданих коштів у конкретні строки та

у визначених розмірах.

Банки надають довгостроковий кредит на капітальні вкладен­ня переважно на тих же принципах, на яких провадиться фінансуван­ня. Крім того, кредитування с поворотним, платним, строковим.

Довгострокове кредитування повніше, ніж безповоротне фінансування, відповідає умовам переходу до ринку. Не­обхідність погашення кредиту й оплати процентів за користуван­ня ним більшою мірою спонукає позичальників до раціонального техніко-економічного обґрунтування напряму і розміру кредиту, сприяє посиленню режиму економії в процесі його використання, а також є засобом контролю за окупністю капітальних вкладень.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 270. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия