Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Економічні основи та специфіка фінансової діяльності кредитних спілок
Економічні засади діяльності кредитної спілки. Майно кре­дитної спілки формується за рахунок:

• вступних та пайових внесків членів кредитної спілки;

• плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а та­кож доходів від впровадження інших видів статутної діяльності;

• доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів;

• грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізичних осіб, у тому числі іноземних;

• інших надходжень, не заборонених законодавством.

Майно кредитної спілки є її власністю. Для забезпечення своєї діяльності кредитна спілка створює резервний фонд та інші фон­ди. Резервний фонд призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, забезпечення платоспроможності кре­дитної спілки та захисту заощаджень її членів. Резервний фонд кредитної спілки формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки. Статутом кредитної спілки можуть бути передбачені й інші джерела форму­вання резервного фонду. У разі ліквідації кредитної спілки неви­користані кошти резервного фонду розподіляються між членами кредитної спілки пропорційно розміру їх пайових внесків. Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

• приймає вступні та пайові внески від членів спілки;

• надає кредити своїм членам па умовах їх платності, строко-вості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі.


Ходаківська В.П., Беляєв В. В

Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не мо­же перевищувати 10 відсотків вартості активів кредитної спілки;

• залучає на договірних умовах кошти своїх членів на депозит­них рахунках як у готівковій, так і безготівковій формі, у тому числі заробітну плату та інші доходи членів безпосередньо з місць їх нарахування. Розмір вкладів одного члена кредитної спілки не може перевищувати 20 відсотків від загальних пасивів кредитної спілки;

• виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами у межах вкладів даного члена кредитної спілки;

• розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах комерційних банків, які мають ліцензію на право ро­боти з вкладами громадян, та в Національній асоціації кредит­них спілок України, а також стає власником державних цінних паперів, перелік яких встановлюється уповноваженим органом;

• залучає на договірних умовах кошти Національної асоціації кредитних спілок України, кредити банків у сумі, що не переви­щує 50 відсотків вартості активів кредитної спілки на момент за­лучення, виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням уповноваженого органу;

• оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг, у тому числі житлово-комунальних, у межах вкладів чле­на кредитної спілки або наданого йому кредиту;

• здійснює благодійництво за рахунок коштів спеціально ство­рених для цього фондів.

Провадження кредитною спілкою іншої діяльності не допус­кається. . Кредитна спілка має право самостійно встановлювати:

• розмір плати (відсотків), яка нараховується кредитною спілкою на депозитні вклади її членів;

• розмір плати (відсотків) за користування кредитами, надани­ми кредитною спілкою;

• ціни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спілкою;

• види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови на­дання та строки повернення кредитів;

• способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів.

Нерозподілений дохід, що залишається у розпорядженні кредит­ної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішен-


ринок фінансових послуг: теорія і практика

ням загальних зборів, у тому числі між членами кредитної спілки nponopційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків.

Збитки кредитної спілки покриваються у порядку, що виз­начається загальними зборами членів кредитної спілки.

Кредитна спілка та її посадові особи зобов'язані зберіга­ти таємницю щодо вкладів, внесків та фінансових операцій членів кредитної спілки. Довідки щодо вкладів, внесків та фінансо­вих операцій видаються особисто членам кредитної спілки (їх пред­ставникам) лише щодо належних їм вкладів, внесків та їх фінансо­вих операцій за відповідною заявою, а також судам, органам проку­ратури, служби безпеки, внутрішніх справ, податкової міліції у справах, що знаходяться в їх провадженні.

Фінансові результати діяльності кредитної спілки визнача­ються на підставі річного бухгалтерського балансу. Річний бухгал­терський баланс підлягає затвердженню вищим органом уп­равління кредитної спілки. Кошти, внесені членами кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (відсотки) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності. Кошти, що належать членам кредит­ної спілки на праві приватної власності, обліковуються окремо.

Питання про оподаткування кредитних спілок врегульова­но діючим законодавством26. У відповідності із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" кредитні спілки на­лежать до неприбуткових установ і звільняються від оподаткуван­ня доходи отримані у вигляді внесків які надходять в кредитні спілки, а також пасивні доходи, отримані із джерел, визначених за­конодавством про кредитні спілки. Тобто, якщо статутні докумен­ти кредитної спілки відповідають нормам діючого законодавства України, то такі кредитні спілки вносяться у Реєстр неприбуткових організацій і установ і користуються пільгами, передбаченими За­коном україни "Про оподаткування прибутку підприємства".

Кошти, що належать членам кредитної спілки на праві приватної власності, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а тимчасово вільні кошти членів кре­дитної спілки можуть розміщуватися спілкою на депозитних ра­хунках в установах комерційних банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, у Національній асоціації кре­дитних спілок України, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється уповноваженим органом.

^"Бизнес-Бухгалтерня", N 43, 23 октября 2000 r.


Ходаківська В. 11., Беляєн В. В

Кожний член кредитної спілки має право одержати у будь-який час належні йому на праві приватної власності кошти у порядку і строки, визначені статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.

Об'єднання кредитних спілок. З метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інте­ресів кредитні спілки мають право на добровільних засадах за­сновувати між собою об'єднання кредитних спілок (вступати в об'єднання кредитних спілок):

• місцеві — у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, якщо членами такого об'єднання є не менше десяти кре­дитних спілок, які становлять більш як третю частину від кількості кредитних спілок, ідо діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

• всеукраїнські -- об'єднання кредитних спілок, що мають спільну ознаку членства, за умови, що членами таких об'єднань є не менше десяти кредитних спілок, які становлять більш як третю частину від кількості таких кредитних спілок в Україні.

Інтереси руху кредитних спілок України та їх об'єднань пред­ставляє Національна асоціація кредитних спілок України. Члена­ми Національної асоціації кредитних спілок України можуть бу-ти виключно кредитні спілки та їх об'єднання. Національна асоціація кредитних спілок України є неприбутковою ор­ганізацією, метою діяльності якої є забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок. Нерозподілений дохід, одержа­ний Національною асоціацією кредитних спілок України, спря­мовується на поповнення стабілізаційного фонду асоціації.

Особливості функціонування кредитних спілок в Україні:

прикладний аспект. Кредитці спілки мають право кредитувати тільки фізичних осіб. Більшість кредитних спілок спеціалізується на мілкому "споживчому" кредитуванні "під" придбання побуто­вої техніки, товарів, будівництво, ремонт квартири, ремонт ма­шини, навчання, проведення сімейних свят і т.ін. В якості фізич­них осіб кредити в кредитних спілках можуть брати фермери (на придбання обладнання, купівлю зерна і насіння, техніки) або просто фізособи-підприємці. Сама популярна сьогодні послуга кредитних спілок - кредитування купівлі на виплат при купівлі товарів народного споживання (телевізорів, холодильників, по­бутової апаратури, пральних машин, меблів, комп'ютерів і т. ін.). Як правило кредитні спілки укладають із торгівсльною


ринок фінансових послуг: теорія і практика

організацією угоду "про співробітництво" і оплачує товар або послугу в розмірі до 100°о її вартості. Покупець вносить частину вартості товару в касу кредитної спілки, а в розмірі суми, якої не дістає до вартості товару, отримує кредит, і кредитна спілка са­мостійно оплачує торговій організації 100°о вартості товару. Після цього покупець стає боржником кредитної спілки. За та­кою ж схемою можна отримати кредит на оплату навчання або медичних послуг.

Згідно Тимчасового положення про кредитні спілки, мак­симальний розмір кредиту одному позичальнику не може переви­щувати 10% суми активів кредитної спілки. Найбільші українські кредитні спілки мають активи біля 1 млн. грн., відповідно, макси­мальний кредит, який можна отримати в кредитній спілці - не більше 100 тис. грн.

В залежності від виду кредиту і його суми гроші позичаль­ник може отримати безпосередньо в касі кредитної спілки готівкою або гроші перераховуються на рахунок магазину (на­вчального закладу, поліклініки і т.ін.). За бажання позичальника гроші можуть перерахувати на його рахунок в банку, але в тако­му випадку фізичній особі доведеться платити банку комісійні за зняття готівки з рахунку (як правило, 0,5-1% від суми, в залеж­ності від банка, в якому знаходиться рахунок).

Терміни кредитування в сільськогосподарських кредит­них спілках обумовлені сезоном 6-7 місяців. Споживчі кредити оформляються терміном від 1 місяця до 1 року. Найбільш типо­вий термін кредитної угоди - 6 місяців. В межах 100-200 грн. мож­на отримати кредит терміном на 3-5 днів. Працівники кредитних спілок називають такі кредити "хвилівками".

Надавати кредити терміном більше одного року кредитні спілки не мають можливості. У випадку, якщо позичальник не мо­же розплатитись вчасно, термін дії угоди йому продовжують, при цьому підвищують процентну ставку за користування кредитом.

Більшість кредитних спілок сьогодні встановлює про­центні ставки по кредитах в розмірі від 3 до 8% в місяць, в залеж­ності від суми, виду, терміну умов кредитування.

Отримати кредит в кредитній спілці може тільки член кре­дитної спілки. Це головна вимога до позичальника (вона, в прин­ципі, формальна). Кредитні спілки, які надають споживчі креди­ти вимагають, щоб позичальник мав постійне місце роботи і зар­плату не нижче мінімальної (118 грн.). В фермерських кредитних


Ходаківська В.П., Беляєв В. В

спілках таких вимог нема. Щоб стати повноправним членом кре­дитної спілки, потрібно сплатити вступний внесок (від 10 грн. до 20 грн.) і пайовий внесок (від 20 грн.). Такий незначний розмір внеску для учасника кредитної спілки робить значною мірою формальним принцип кредитування виключно членів кредитної спілки (особливо у "споживчих" кредитних спілках). У великих кредитних спілках, які спеціалізуються на кредитуванні купівлі на виплат споживчих товарів, пайовий внесок складає всього 50 коп. в рік.

В деяких, особливо "фермерських", члени спілки отриму­ють право користуватися кредитом тільки після внесення пайо­вого внеску в розмірі 200 грн. (одноразово або по частинах). На пайові внески членів кредитних спілок нараховуються проценти. Одноразовий пайовий внесок обмежується сумою, яка дорівнює 20 мінімальним зарплатам. Деякі кредитні спілки вимагають, щоб член кредитної спілки, у якого пайовий внесок складає суму більше 20 мінімальних зарплат, пред'являв кредитній спілці дек­ларацію про доходи.

Застава для кредитної спілки - гарантія погашення креди­ту. Так, наприклад, в фермерських кредитних спілках заставою виступає майно фермера: с/г техніка, зерно, урожай. В кредитних спілках "побутової" направленості, які працюють з кредитуван­ням купівлі на виплат, заставою є товари, придбані в кредит. А якщо, наприклад, сума кредиту складає 5 тис. грн. і більше, деякі кредитні спілки вимагають в заставу майно. Його вартість по­винна в два рази перевищувати суму кредиту.

Заставою може виступати не тільки майно позичальника, але також і грошове та майнове поручительство інших осіб або гарантійні листи організацій, в яких члени кредитної спілки пра­цюють. Якщо справа доходить до реалізації застави, то все здійснюється суворо у відповідності із Законом "Про заставу". Кредитна спілка звертається до суду, і якщо він приймає рішен­ня про реалізацію заставленої о майна, це здійснюють судові ви­конавці. Порядок реалізації майна судовими виконавцями вста­новлено відповідними законодавчими актами.


Ринок фінансових послуг: теорія і практикаДата добавления: 2015-09-04; просмотров: 169. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия