Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Взаємозв’язок балансового звіту та звіту про фінансові результати
                                   
   
31.12.2003р.
 
Рік 2004
 
31.12.2004
 
Рік 2004
 
Рік 2004
 
   
     
  Балансовий звіт
   
 
 

 

 


Картина руху

 
 


Фіксована картина

Звіт показує результативність основної діяльності підприємства та дає інформацію про фактори, які вплинули. Звіт дає можливість пов’язати доходи та витрати за звітній період та врахувати величину чистого прибутку як різницю між цими показниками.

Міжнародні стандарти складання звіту про прибутки та збитки передбачають:

· що у звіті показують економічні категорії витрат, а не їх податковий статус

· чистий прибуток – це прибуток після вирахування всіх витрат

· з чистого прибутку підприємство виплачує дивіденди акціонерам, а залишки прибутку реінвестуються (він же зветься перерозподіленим прибутком).

 

Структура звіту про прибутки та збитки

Дії Назва статей Зміст статей
  Доход Сума, отримана від продажу товарів та послуг за звітній період
- Собівартість реалізованої продукції Витрати, прямо пов’язані з виробництвом продукції, проданої за звітній період. Прямі витрати на матеріали, оплату праці виробничих робітників, виробничі (цехові) накладні витрати тощо
= Валовий прибуток  
- Операційні витрати або витрати, пов’язані з основною діяльністю Затрати на маркетинг, реалізацію продукції, загально – адміністративні (оплата менеджерів, офіс та його амортизація)
= Операційний прибуток або прибуток від основної діяльності  
+/- Доходи (витрати), не пов’язані з основною діяльністю Отримані (сплачені) проценти за облігації, продаж активів, випадкові прибутки і збитки від неосновної діяльності
= Прибуток до врахування процентів і податків  
- Витрати на виплату процентів Сума процентних платежів кредиторам
= Прибуток до сплати податків  
- Податки і платежі Сума податків і платежів фінорганам
= Чистий прибуток Перевищення всіх доходів над усіма витратами. Чистий прибуток, виплачений у вигляді дивідендів або реінвестований

 

Звіт про прибутки та збитки може становити інтерес для інвесторів, тому що відображає результати операційної діяльності підприємства за певний період часу.

Це звіт, невеликий за розміром, показує суму накопиченого прибутку на початок звітного року за звітний рік, суму дивідендів на звичайні та привілейовані акції і суму накопиченого прибутку.

Наступним фінансовим звітом є звіт про рух грошових коштів, який показує джерела і напрямки використання грошей підприємства за певний період часу, а також зміни у структурі грошових коштів підприємства, тобто відображає надходження та використання грошових коштів підприємства в результаті його діяльності за певний період часу (звітній період).

 

Під терміном “грошові кошти” розуміють готівку та грошові еквіваленти (цінні папери).

 

Важливе правило:

1. Прибуток не дорівнює грошовому потоку.

2. Прибуток – це сума в гривнях, яку розраховує бухгалтер на кінець звітного періоду.

  1. Грошовий потік – це рух коштів у реальному режимі часу.

 

Питання до обговорення:

1. Чи існує оптимальна система організації фінансового управління на підприємстві?

2. Яку схему організації фінансового управління Ви запропонували б підприємству на якому Ви працюєте?

3. Чи існує дійсно єдиний міжнародний зразок фінансової звітності для усіх країн?

 

Для нотаток:

 

ТЕМА 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

 

 

План

3.1 Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі.

3.2 Майбутня вартість грошей та її зміст.

3.3 Теперішня вартість грошей та її зміст.

Література: [3, 7, 9, 15]

 

 

3.1 Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі.

 

Долар сьогодні коштує дорожче, ніж завтра

 

 


або

Сьогоднішня гривня дорожча за завтрашню

 

       
 
У практичних фінансових операціях суми грошей незалежно від призначення необхідно пов’язувати з конкретними моментами та періодами часу, тобто враховувати фактор часу
 
   

 

 


                   
   
   
 
 
   
   
 

 

 


 

Відображення фактора часу на практиці здійснюється шляхом нарахування процентів.

Існує два підходи (моделі) до нарахування процентів, які дозволяють визначити майбутню та теперішню вартість грошей.

 

3.2 Майбутня вартість грошей та її зміст.

Визначення зміни вартості грошей у часі може відбуватися як зрощення капіталу, що відображає, що майбутня сума грошей більша за теперішню.

 

 

 

Компаундирування (нарощування) – процесс переходу від теперішньої вартості (PV) до майбутньої (FV) – може відбуватися при перерахуванні простих або складних процентів.

 

Якщо використовують прості проценти (початкова сума не змінюється протягом усього періоду), то:

 

FV (MB) – майбутня вартість грошей (їх номінальний обсяг, який буде отриманий у майбутньому);

PV (ТВ) – теперішня вартість грошей;

R – процентна ставка, за якою нараховують проценти за рік;

n – кількість періодів.

 
 
У фінансовому менеджменті процентна ставка використовується як вимірювач ступені доходності комерційної операції

 


Якщо процентні гроші не оплачуються, а приєднуються до початкової суми (капіталізуються), то використовують модель складних процентів за формулою:

 

 

(1+R) ⁿ – коефіцієнт або множник нарощування капіталу (FVIF, Future Value Interest Factors), значення якого для R від 1% до 99% та n від 1 року до 50 містяться у спеціальних таблицях.

 

Якщо проценти нараховуються частіше, наприклад щоквартально, щомісячно, то визначають інтервал нарахування і визначають FV так:

 

,

 

де m – кількість інтервалів нарахування процентів за один рік.

 

В умовах інфляції для визначення майбутньої вартості (FV) необхідно розраховувати реальну процентну ставкуза допомогою моделіФішера:

 

,

 

де - реальна процентна ставка, виражена десятковим дробом;

R - номінальна процентна ставка, виражена десятковим дробом;

TI – прогнозований темп інфляції, виражений десятковим дробом.

 

 

Оцінка майбутньої вартості грошей з урахуванням фактора інфляції здійснюється за формулою:

 

 

 

3.3 Теперішня вартість грошей та її зміст.

Визначення зміни вартості грошей у часі може відбуватися як пошук теперішньої суми грошей, яка рівноцінна майбутній вартості.

 

 

Дисконтування (приведення) – процес переходу від майбутньої вартості (FV) до теперішньої вартості (PV) також може використовувати як модель простих процентів, так і модель складних процентів.

 

Для простих процентів:

 

Для складних процентів:

 

Дисконтування для m-кількості нарахування складного процента протягом одного року:

,

де - коефіцієнти дисконтування ((РVIF, Present Value Interest Factors)

 

Оцінювання теперішньої вартості грошей з урахуванням фактора інфляції:

 

 

 

Питання до обговорення:

1. Чи діє принцип нерівноцінності грошей у трансформаційній економіці?

  1. Наведіть приклади практичного застосування компаундинування та дисконтування.
  2. Яку з моделей нарахування процентів варто використовувати для урахування факторів інфляції?

 

 

Для нотаток:

 

ТЕМА 4. Аналіз фінансових звітів

 

План

4.1 Аналітичні фінансові документи та їх використання в діагностиці та управлінні фінансами.

4.2 Фінансові показники. Аналіз та використання в управлінні фінансами.

4.3 Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.

Література: [3, 8, 9, 15, 16]

4.1 Аналітичні фінансові документи та їх використання в діагностиці та управлінні фінансами.

 

 

 

 

 
 

 

 


Процедура оцінювання ознак фірми на підставі балансу має назву читання балансу.

 

       
   
Важлива професійна характеристика фінансового менеджера, яка надає можливість управляти фінансовими параметрами фірми
 
 

 

 


 

 

Для аналізу фінансових звітів використовують різні методи та прийоми.

 

         
   
Методи фінансового аналізу
 
 
 
 
 
 


Аналіз

Аналіз платоспроможності
фінансових

показників

       
 
 
 
 
 
 
 


4.2 Фінансові показники. Аналіз та використання в управлінні фінансами.

 

Найбільш поширеним методом, який використовується для аналізу фінансової звітності, є аналіз коефіцієнтів (відносних показників).

 

 
 

 


 

 

 

 

Кількість коефіцієнтів, які можливо вирахувати на підставі фінансової звітності компанії, дуже велика. Одні коефіцієнти мають загальне застосування, інші використовуються у специфічних ситуаціях або галузях.

 

 

 

1. Коефіцієнти ліквідності: чи має підприємство достатньо коштів для оплати своїх поточних зобов’язань?  

 

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 415. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия