Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

жылдыѕ 30 ќаѕтарынан.
Ќазаќстандыќ студенттер шетелдердіѕ оќу орындарында білімін жетілдіруге мїмкіндік алєан баєдарлама - «Болашаќ».

Шанхай ынтымаќтастыќ ўйымы басшылары 1998 жылы бас ќосќан ќала –Алматы.

Алєашында «Шанхай бестігі» (кейіннен Шанхай ынтымаќтастыќ ўйымы аталды) басшыларыныѕ алєашќы кездесуі ґтті – 1998 жылы 6 сјуірде.

1991 жылдыѕ аяєына дейінгі екі аптаныѕ ішінде Ќазаќстанныѕ тјуелсіздігін таныєан мемлекеттер саны – 18.

Ќазаќстанда жекешелендірудіѕ ІІ кезеѕі басталды – 1994 жылдыѕ кґктемінде.

«Тарихи аќтаѕдаќтарды» јйгілеп, бўќаралыќ сананы кґтеру маќсатында Республика Президентініѕ жарлыєымен 1998 жыл:«Халыќтар тўтастыєы мен ўлттыќ тарих жылы» деп аталды.

«Тарихи аќтаѕдаќтарды» јйгілеп, бўќаралыќ сананы кґтеру маќсатында Республика Президентініѕ жарлыєымен 1999 жыл жарияланды - «Ўрпаќтар бірлігі мен сабаќтастыєы жылы».

1998 жылдан бастап Шоќан Ујлиханов атындаєы тарих жјне этнология институты шыєара бастаєан жаѕа журнал: «Ќазаќстан», «Ќазаќ елі».

ХХ єасырдыѕ соѕында ЮНЕСКО-ныѕ шешімімен 150 жылдыќ мерейтойы тойланєан ќазаќтыѕ ўлы аќыны – Абай Ќўнанбаев.

1997 жылы ЮНЕСКО деѕгейінде 100 жылдыќ мерейтойы ґткізілген жазушы –М.Јуезов.

1999 жылы ЮНЕСКО-ныѕ шешімімен 100 жылдыќ мерейтойы тойланєан єўлама єалым – Ќ.Сјтбаев.

Адам бойындаєы ізгі ќасиеттердіѕ кґмескіленуі мјселесін кґтерген М.Шахановтыѕ кітабы - «Ґркениеттіѕ адасуы».

Халыќ жазушысы О.Сїлейменовтыѕ дїние жїзі тілдерініѕ даму заѕдылыќтарын саралаєан еѕбегі - «Жазу тілі».

Ќаракерей Ќабанбай туралы жазылєан Ќ.Жўмаділовтіѕ диалогиясы - «Дарабоз».

ХХ єасырдыѕ басындаєы Республикадаєы мектептердіѕ саны – 8 мыѕнан астам.

Дїние жїзі ќазаќтарыныѕ тўѕєыш ќўрылтайы ґтті –1992 жылдыѕ ќыркїйек, ќазан айларында.

Дїние жїзі ќазаќтарыныѕ тўѕєыш ќўрылтайында сґз сґйлеген Тїркиядан келген ќадірменді ќария, «Алаш» сыйлыєыныѕ иегері – Халифа Алтай.

Президент Н.Назарбаевтыѕ болашаќ ўрпаќ алдындаєы жауапкершілік сезіміміздіѕ кґрінісі деп баєалаєан стратегиясы - «Ќазаќстан-2030».

«Ќазаќстан-2030» даму стратегиясыныѕ ќоєамныѕ ўзаќ мерзімді жеті басым маќсаттарыныѕ біріншісі – ўлттыќ ќауіпсіздік.

Астана Аќмолаєа кґшірілді – 1997 жылы.

Астананыѕ салтанатты жаєдайда тўсаукесері ґтті – 1998 жылєы маусымда.

1998 жылєы Парламент шешімімен Конституцияєа енгізілген ґзгеріс бойынша Президенттіѕ ґкілдік мерзімі – 5 жылдан 7 жылєа ўзартылды.

1989 жылєы халыќ санаєы бойынша Ќазаќстанда тўратын республика тўрєындарыныѕ саны – 16 млн 199,2 мыѕ адам.

1999 жылєы халыќ санаєы бойынша Ќазаќстанда тўратын республика тўрєындарыныѕ саны – 14 млн 952,7 мыѕ адам.

«ХХ єасырдыѕ Гомері» атанєан аќын – Жамбыл Жабаев.

1999 жылы жарыќ кґрген Н.Назарбаевтыѕ еѕбегі - «Тарих толќынында».

2005 жылы 5 томы жарыќ кґрген Ўлттыќ энциклопедия - «Ќазаќстан».

1992 жылы шет елдерде тўрып жатќан ќазаќ диаспорасыныѕ саны – 3 млн 200 мыѕ.

Астана ќаласыныѕ 1998 жылєа дейінгі атауы – Аќмола.

1999 жылєы халыќ санаєы бойынша республика тўрєындарыныѕ арасындаєы ќазаќ халќыныѕ їлесі – 53,4%.

2004 жылы ќыркїйекте Парламент Мјжілісініѕ кезекті сайлауы алдында саяси партиялар туралы жаѕа заѕ бойынша ресми тіркелген партиялар саны 12.

Ел астанасы Аќмолаєа кґшетіндігі туралы Республика Президентініѕ жарлыєы жарыќ кґрді – 1995 жылы.

2001 жылы їкімет ќўрамы мен басќа да билік ќўрылымындаєы жас олигархтар ўйымдастырєан ќоєамдыќ ќозєалыс -«Ќазаќстанныѕ демократиялыќ таѕдауы».

1992 жылы 30 ќыркїйекте дїние жїзі ќазаќтарыныѕ ќўрылтайыныѕ ресми ашылуында Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Н.Назарбаевтыѕ жасаєан баяндамасы - «Ќўшаєымыз бауырларєа ашыќ».

Дїниежїзі ќазаќтар ќауымдастыєыныѕ тґраєасы – Н.Назарбаев.

«Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015 жылєа дейінгі білім беруді дамыту тўжырымдамасы» ќабылданды – 2004 жылы.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 438. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7