Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Навчально-методичний посібник

для студентів І курсу факультету іноземної філології

(спеціальність „англійська мова та література”)

 

 

Затверджено

вченою радою ЗНУ

(протокол № від )

 

 

Запоріжжя


УДК

ББК

 

 

Ніколова О.О., Кравченко Я.П. Вступ до літературознавства. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету іноземної філології (спеціальність „англійська мова та література”). – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – 140 с.

 

Навчально-методичний посібник призначений на допомогу студентам у процесі підготовки до семінарських, практичних занять та іспиту: містить теоретичний матеріал, орієнтований на формування уявлення про поняття та категорії літературознавства, а також інформацію обов’язкового і рекомендованого характеру для виконання різних видів аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи.

Видання розраховане на студентів І курсу факультету іноземної філології денного та заочного відділень (спеціальність „англійська мова та література”).

 

Рецензент

 

Відповідальний за випуск

 
 


ЗМІСТ

Вступ..........................................................................................................................4

1. Плани семінарських та практичних занять з методичними вказівками.............................................................................................................6

2. Допоміжний теоретичний матеріал для підготовки до семінарських занять....................................................................................................................14

3. Довідковий матеріал.............................................................................................55

4. Завдання для модульного контролю...................................................................61

5. Питання для підсумкового контролю................................................................63

6. Самостійна та індивідуальна робота..................................................................64

7. Тести для самоконтролю....................................................................................115

8. Розподіл балів за видами роботи та формами контролю................................122

9. Бібліографічний опис (використана та рекомендована література)..............123

10. Додаток А (хрестоматійний матеріал)............................................................125

11. Додаток Б (національна специфіка розвитку англійської літератури)........138

 


ВСТУП

Курс „Вступ до літературознавства” має велике значення для підготовки майбутніх філологів (викладачів іноземної мови та літератури), оскільки формує теоретичну базу та навички аналізу художніх творів, необхідні для подальшого вивчення зарубіжної літератури, знайомить з найновішими дослідженнями відповідного проблемного поля. Він тісно пов’язаний із дисципліною „Історія зарубіжної літератури” („Антична література”, „Історія зарубіжної літератури Середньовіччя та Відродження”, „Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.”, „Історія зарубіжної літератури XIX ст.”, „Історія зарубіжної літератури XX ст.”): у курсі розглядається своєрідність літератури як предмета наукового дослідження, основні поняття та категорії, необхідні для усвідомлення специфіки ліричних, епічних та драматичних творів зарубіжної літератури, опису взаємозв’язків відповідних текстів.

Викладання курсу „Вступ до літературознавства” на факультетах іноземної філології у вищих навчальних закладах пов’язане із необхідністю вирішення низки проблем: урахування жанрової специфіки та особливостей розвитку літературного процесу у країнах західної Європи, пошуку диференційованого підходу до проведення семінарських та практичних занять зі студентами різних спеціальностей („англійська мова та література”, „німецька мова та література”, „французька мова та література, „іспанська мова та література”), фахового спрямуваня (доцільності органічного поєднання вивчення теоретико-літературного матеріалу із формуванням мовних та мовленнєвих навичок володіння іноземною мовою), створення уявлення про мистецтво перекладу, зокрема, знайомства з найкращими зразками україномовних перекладів творів зарубіжних письменників тощо. Більшість виданих в Україні підручників та посібників з назвами „Теорія літератури” чи „Вступ до літературознавства” рекомендовані їх авторами для студентів філологічних факультетів (спеціальностей „українська мова та література” чи „російська мова та література”). Але ґрунтовне вивчення основних понять та категорій літературознавства, необхідних для переходу на історико-літературний рівень, передбачає для майбутніх спеціалістів з іноземної мови та літератури не лише ознайомлення з основами теорії літератури взагалі, за виданнями, призначеними для студентів інших спеціальностей. Викладання цього курсу має відбуватися відповідно до основної освітньо-професійної концепції, з орієнтацією на потреби у майбутньому.

Це видання розраховане саме на студентів факультету іноземної філології (спеціальності „англійська мова та література”). Матеріал, викладений у посібнику, призначений на допомогу першокурсникам у підготовці до практичних та семінарських занять, виконанні самостійних та індивідуальних завдань і ні в якому разі не може вважатися вичерпним: видання призначене не замінити інші підручники чи посібники з цього курсу, а, навпаки, доповнити їх, спрямувати студентів у пошуку необхідної інформації.

Навчально-методичний посібник містить не лише теоретичний, але й ілюстративний матеріал: показові приклади з творів західноєвропейських, переважно англійських, письменників, подані як мовою оригіналу, так і в українських перекладах.

Мета курсу–познайомити студентів з проблемним полем та дослідницьким апаратом літературознавства з урахуванням історії і сучасного стану дисципліни у вітчизняній і зарубіжній науці, сформувати системні теоретико-літературні знання та навички їх застосування на практиці.

Завдання курсу:

· ознайомити студентів із сутністю мистецтва як особливої форми суспільної свідомості;

· розглянути специфічні риси літератури як виду мистецтва;

· розглянути основні літературознавчі поняття і категорії в синхронічному та діахронічному аспектах;

· сформувати навички аналізу художнього твору;

· “висвітлити” закономірності розвитку літературного процесу.

За підсумками курсу студент повинен знати:

· суттєві риси мистецтва як особливої форми суспільної свідомості та літератури як виду мистецтва;

· визначення, сутність основних літературознавчих понять та категорій;

· риси художніх систем, літературних епох;

· напрямки, школи, методи літературознавства.

Вміти:

· застосовувати теоретичні знання на практиці, володіти навичками літературознавчого аналізу;

· добирати ілюстративний матеріал до кожного терміна;

· орієнтуватися в основних питаннях сучасного літературознавства;

· користуватися термінологічним апаратом сучасного літературознавства.

Матеріал навчально-методичного посібника може також бути використаний як допоміжний у процесі керівництва та написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬДата добавления: 2015-09-07; просмотров: 381. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.026 сек.) русская версия | украинская версия