Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

І наукова проблема
Нинішній стан економіки України, а також намічені напрями її реформування не залишають сумніву, що в умовах ринку втриматися на робочому місці зможе тільки висококваліфікований працівник, який досконало володіє своєю професією, озброєний спеціальними знаннями, які дозволяють швидко змінювати спеціалізацію в межах цієї професії чи ж саму професію в межах однієї групи професій. Сьогодні можна констатувати, що суспільство впритул підійшло до тієї оцінки в соціально-політичному й економічному реформуванні, за якої виникає конкуренція кваліфікованої робочої сили.

У сформованій ситуації, коли інститути соціального захисту людини не встигають за темпом соціально-економічних перетворень, і багато членів суспільства стають беззахисними перед ринком праці, найбільшим гарантом для працездатної частини населення повинна стати професійна освіта. У цьому реалізується її (як і освіти в цілому) найголовніша для людини захисна функція.

Система освіти, зокрема і професійно-технічної, покликана забезпечити кожного члена суспільства як обов’язковою загальною, так і наступною професійною освітою. При такому підході не посередник, а висока кваліфікація і сучасна професія для випускників ПТНЗ, технікумів, ВНЗ можуть стати певним гарантом зайнятості і захисту від безробіття. Зараз, коли все суспіль­ство і відповідні соціальні інститути перебувають у стадії докорінної реоргані­зації, система освіти не може залишатися статичною. Доречно згадати, що будучи підсистемою суспільно-економічної формації, система освіти визначає­ться рівнем розвитку продуктивних сил. У той же час, будучи елементом надбудови, вона визначається базисом, тобто виробничими відносинами. Таким чином, діють два загальні закони розвитку освіти:

1) відповідності системи освіти рівню розвитку продуктивних сил;

2) відповідності системи освіти виробничим відносинам.

При цьому доречно зробити наголос на тому, що відповідність повинна бути випереджальною. Подібної точки зору дотримується професор А.Новиков, так формулюючи принцип випереджальної освіти: „... рівень загальної і профе­сійної освіти учасників виробництва, тобто рівень загального і професійного розвитку їхньої особистості, повинен випереджати рівень розвитку самого виробництва” [29, 12].

Яка ж роль системи профтехосвіти в підготовці таких робітників і фахівців, якщо традиційні ПТНЗ не можуть забезпечити потрібний рівень їхньої освіти?

Проблема якості трудових ресурсів України трансформується в проблему якості підготовки випускників системи профтехосвіти. Слід зазначити, що мова йде не тільки про формування певних теоретичних знань, практичних умінь і професійних навичок, а й про розвиток тих професійно важливих і загальнолюдських якостей і властивостей особистості, що у процесі трудової діяльності будуть сприяти швидкій адаптації на виробництві, освоєнню нової техніки і технології, дозволяти динамічно змінювати спеціальність, а при необхідності – і професію. Адже в розвинутих країнах уважається цілком нормальним 3–4 рази (а за останніми даними для високорозвинених країн – 5–6 разів) протягом життя змінити спеціальність чи професію. Крім цього, вищезгадані якості і властивості особистості покликані сприяти соціалізації випускників ПТНЗ, встановленню комфортних взаємин із членами трудових колективів, у яких вони будуть працювати.

Нині існують дві головні проблеми стосовно якості підготовки випуск­ників системи профтехосвіти:

Перша – проблема підвищення рівня знань, умінь і навичок майбутніх фахівців. Тут варто нагадати про те, що сучасна педагогічна наука кінцевою метою навчання у будь-якому навчальному закладі визнає формування нових способів діяльності, які синтезуються на основі отриманих знань, умінь, навичок. У навчальному закладі профтехосвіти метою навчання є формування нових способів професійної діяльності.

Друга – проблема розвитку професійно важливих і соціально значимих якостей і властивостей особистості випускників ПТНЗ.

При цьому ці проблеми існують на фоні основної суперечності професійної освіти – суперечності між потребою особистості в оволодінні тією чи іншою професією, з одного боку і потребою народного господарства країни у певних фахівцях – з іншого.

Одним з визначальних завдань є гуманізація освіти й у першу чергу –професійної. Це є першим кроком у формуванні основ, так званого гуманного професіоналізму.

Складнішим завданням є виховання морального професіонала. Моральність фахівця повинна стати невід’ємною складовою професіоналізму. Допомогти у розв’язанні цієї проблеми повинні професійні навчально-виховні заклади нового типу: вищі професійні училища, технічні ліцеї і коледжі. Таким чином, першочерговим завданням сучасної професійної педагогіки стає розробка змісту освіти для цих освітніх установ. Цього ж вимагає Державна національна програма „Освіта” (Україна XXI ст.).

Якісне розв’язання цієї проблеми вимагає розробки філософських і теоретико-методологічних основ формування змісту освіти для нинішніх і перспективних закладів професійно-технічної освіти, що є важливою науково-педагогічною проблемою.

 Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 313. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия