Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Передмова. Розвиток освіти в Україні та процес її інтеграції у європейську спільноту, сучасний рівень розвитку науки і техніки
Розвиток освіти в Україні та процес її інтеграції у європейську спільноту, сучасний рівень розвитку науки і техніки, ускладнення освітніх завдань зумовлюють підвищення вимог до професійної підготовки вчителя. У зв’язку з цим відбувається суттєве оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Важливість та складність завдань виховання та навчання, провідна роль вчителя у навчально-виховному процесі вимагають від нього міцних та глибоких знань педагогічної теорії та умінь ефективно використовувати їх у практиці виховання та навчання. Одне з провідних місць у цьому процесі належить циклу педагогічних дисциплін, зокрема курсу “Педагогіка”.

На нашу думку, в умовах очного навчання в вузі ефективним є викладання дисципліни “Педагогіка” дистанційно, з метою освоєння студентами нових інформаційних технологій. Освітній простір ХХІ століття – це синкретичне соціокультурне й інформаційне середовище (школа, вуз, відеотелекомунікації, комп’ютери, електронна пошта, Інтернет), яке дозволяє особистості нескінченно розвивати власні освітні інтереси й активізувати когнітивну діяльність на основі нових комунікативних стратегій. Інтернет-творчість майбутнього за Вами, шановні студенти!

Ми виділяємо наступні ідеї, які зумовили вибір дистанційної стратегії навчання в курсі педагогіки:

- необхідність модернізації освіти;

- потреба особистості в безперервному навчанні та вихованні;

- ефективність співтворчості викладача і студентів.

Мета дистанційного курсу “Педагогіка”:

1. Озброєння студентів знаннями теоретичних основ сучасної педагогічної науки.

2. Озброєння студентів практичними та творчими уміннями, що необхідні для ефективної організації педагогічного процесу в умовах сучасного інформаційного середовища.

3. Розвиток навичок глобального, критичного і творчого мислення, уміння швидко адаптуватися до змін у світі інформаційних і комунікаційних технологій.

Завдання дистанційного курсу:

1. Оволодіння студентів системним змістом педагогічних і суміжних з ними наук; суспільними законами людинознавства.

2. Оволодіння цілями, змістом, засобами, формами, методами та прийомами педагогічного процесу.

3. Формування у студентів уміння творчо використовувати навчальний матеріал у конкретних умовах педагогічної ситуації, спираючись на засвоєні теоретичні положення.

Інформація про авторів курсу:

Швирка Вікторія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.

 

Кондратенко Ганна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки. Працює в ЛНПУ імені Тараса Шевченка на кафедрі педагогіки з листопада 2003 р. В 2005 році в Інституті проблем виховання (м.Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування у підлітків естетичного світосприйняття навколишнього середовища у процесі вивчення природничих дисциплін”.

Продовжує наукову роботу над проблемою гуманітаризації та естетизації навчально-виховного процесу ВНЗ, має 16 наукових публікацій. Бере участь в організації науково-дослідницької та виховної роботи студентів, є керівником студентських наукових робіт.

 

 

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом

Привітання авторів

Добрий день, шановні студенти 2 курсу спеціальності “Дизайн”!

Дозвольте привітати Вас в дистанційному курсі “Педагогіка”!

Ми, автори-укладачі даного курсу, – Швирка Вікторія МиколаївнатаКондратенко Ганна Павлівна, будемодопомагати Вам під час навчання, консультувати, відповідати на Ваші листи.

Особливою метою авторів курсу є:

- підтримка спілкування, взаємодія, координація процесу навчання;

- розвиток ефективної комунікації при усному і письмовому спілкуванні, а також інтелектуальних і творчих навичок при постановці проблемних питань, здійснення пошуку і систематизації отриманих результатів;

- дистанційна співтворчість як засіб розвитку особистісної творчості; набуття особистісного дистанційного досвіду.

Ми працюємо під девізом “Від дистанційної співтворчості до індивідуальної творчості”.

Наша адреса для листування: labdistob@lgpu.lg.ua (В темі листа вказати: Швирка або Кондратенко, та через кому стисле саму тему листа).


Бажаємо Вам творчих успіхів!

 

 

Мотивація навчальної діяльності

Шановні студенти! Ви приступаєте до вивчення незвичайної науки – науки про виховання людини. Усе наше життя тісно пов’язано з процесом виховання. Ми виховуємо себе, своїх друзів, а часом і своїх батьків, роблячи це іноді невміло. Мало сказати, що кожна людина має свою думку про виховання, може спростувати будь-яке твердження, привівши протилежні приклади, і буде по-своєму права. Серед великих мислителів минулого і сучасності немає єдності в оцінках цієї сторони людського і громадського життя. Багато педагогічних книг уже написано, а необхідність вивчати проблеми виховання залишилася. Нарешті, педагогіка дуже цікава наука. Цікава вона не тільки предметом вивчення, але й історією розвитку, з її прозріннями і відкриттями, незліченними помилками і тупиками.

На наш погляд, сучасна педагогіка повертається до свого первісного призначення – слугувати людині, гармонізувати її відносини з навколишнім світом. З огляду на це, ми вважаємо, що вивчення найбільш важливих питань загальних основ педагогіки, дидактики та теорії виховання дозволить Вам у майбутньому стати досвідченими вихователями і батьками. Передбачається, що у цьому процесі формується продуктивне мислення, виробляються необхідні навички для розвитку і самореалізації особистості. Знання нових педагогічних технологій краще пристосовує сучасну людину до труднощів буття у складному, нестабільному світі. Як зазначає О.А.Казанський, “педагогіка – це саме та наука, яка досліджує, аналізує, ставить питання про те, як допомогти людині “підняти” душу, щоб людина “розпрямилася”... Саме педагогіка визначає засоби, методи, ті ж самі механізми, які дозволяють зробити людину щасливою, допомогти їй знайти себе, стати творчою особистістю”. Таким чином, курс “Педагогіка” покликаний закласти основи власної педагогічної майстерності та дати поштовх до педагогічної творчості особистості.

У добрий шлях, допитливі учні!

Як працювати з курсом?

Якщо Ви будете виконувати всі наші рекомендації, ми гарантуємо Вам успіх. Важливе, щоб Ви вели конспект, в якому виконували всі необхідні записи.

Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:

- якщо в тексті вказівка “Прочитайте та складіть опорну схему, студент повинен самостійно переробити текст у вигляді схеми.Опорна схема це система опорних сигналів, які мають загальний структурний зв’язок. Опорним сигналом може бути асоціативний символ, який графічно відповідає певному поняттю теми, що вивчається. Він дає можливість відразу відтворити в пам’яті всю колись засвоєну інформацію. Студент може вибирати свій шлях складання опорних схем, працюючи з навчальною літературою та першоджерелами, самостійно встановлювати зв’язки між окремими поняттями, питаннями та системами (блоками) знань, обираючи при цьому свої позначення.

- в тексті є вказівка “Прочитайте та складіть таблицю. Таблиця – це умовне зображення педагогічного явища (процесу, проблеми, поняття), яке відображає взаємозалежності, зв’язки окремих частин цілого, допомагає сприйманню, осмисленню цих явищ, полегшує запам’ятовування, розширює обсяг пам’яті шляхом утворення певних асоціацій.

Складання плану, опорної схеми, таблиці є лише попередньою формою запису прочитаного. Більш складними та змістовними формами нотування є складання тезтаконспектів.

- в тексті є вказівка “Прочитайте та складіть тези.Тезаминазивають стисло сформульовані головні положення тексту, що вбирають сутність висловленого. Якщо план допомагає уявити структуру тексту та назвати його головні теми, то тези розкривають сутність усієї текстової інформації. Оскільки тези тією чи іншою мірою несуть на собі відбиток читацького сприйняття, то повної відповідності тез з оригіналом домогтися неможливо. Це стосується насамперед їх мовного оформлення: переформулювання, перекодування інформації спрямоване на ущільнення, конденсацію змісту прочитаного тексту шляхом лексичного, граматичного, смислового перефразування речень.

- якщо в тексті вказівка “Прочитайте та законспектуйте”, студент має скласти конспекткороткий письмовий виклад змісту пункту лекції. Конспект складається з стисло викладених головних положень, фактів, прикладів, тобто конспект включає тезисний виклад пункту лекції. Особливістю цієї форми переробки та запису текстової інформації є те, що у конспекті Ви маєте можливість не лише занотувати прочитане, але й виразити особисте ставлення до нього, записати власні думки. Своєрідною формою запису єопорний конспекткодування навчального матеріалу за допомогою умовних знаків, символів, схем, графіків, таблиць.

Шановні студенти, виконання цих правил допоможе Вам успішно впоратися з навчальним матеріалом. Наш досвід свідчить, що така форма роботи допоможе ефективно організувати Вам самостійне навчання без викладача. Матеріалу курсу в цілому достатньо для виконання усіх завдань навчання, але рекомендуємо використовувати додаткову літературу (см. Список літератури).

Курс побудований за модульним принципом та складається з двох модулів. У кожному модулі є практичні роботи та тест, які Ви повинні виконати у терміни, визначені графіком навчального процесу.

Модуль 1 “Загальні основи педагогіки та теорія виховання” розкриває головні структурні компоненти, зокрема мету, предмет, об’єкт педагогіки як науки, методи науково-педагогічних досліджень; головні педагогічні категорії: виховання, освіту, навчання, розвиток, формування; сутність, закони й пов’язані з ними закономірності та ін. Осмислення сутності кожної групи педагогічних категорій сприяє усвідомленню глибинних зв’язків, що існують між педагогічними явищами та процесами. Перший модуль містить також основні положення сутності процесу виховання, принципи виховання згідно з концепцією національного виховання, головні методи виховання та розкриває зміст процесу виховання в сучасній школі.

У другому модулі “Теорія навчання” розглядаються сутність процесу навчання, зміст освіти в сучасній школі; методи та засоби навчання; форми організації навчання; урок як основна форма співпраці вчителя й учнів у процесі навчання; сучасні педагогічні технології.

При вивченні дистанційного курсу ви повинні ознайомитись з теоретичним матеріалом двох модулів. По завершенню кожного модуля вам потрібно виконати контрольні тестові завдання. Для того, щоб скласти іспит ви повинні виконати всі практичні завдання курсу і контрольні тестові завдання. По закінченні курсу передбачено екзамен у формі комп’ютерного тесту.

У процесі навчання вам будуть надаватися консультації у режимі online, а також за допомогою листування електронною поштою. Під час навчання Ви маєте змогу отримати консультації у викладача.

Ключові слова курсу: педагогіка, вчитель, методи науково-педагогічних досліджень, особистість, індивідуальність, розвиток, середовище, спадковість, виховання, навчання, освіта, зміст освіти, форми виховання і навчання, методи навчання і виховання, принципи і закономірності виховання, самовиховання, самоосвіта, педагогічна технологія, педагогічна діяльність та ін.

Робоча навчальна програма з потижневим плануванням

Розподіл навчального часу та стислий зміст модулів дисципліни

Термін та обсяг курсу

Термін навчання 10 тижнів
Кількість модулів
Теоретичний блок 20 годин
Практичні роботи 8 годин
Консультації 12 години
Екзамен 2 години
Загальний обсяг курсу 54 години

Стислий зміст модулів дисципліни

Дистанційний курс “Педагогіка”

Модуль 1. Тема: „Загальні основи педагогіки та теорія виховання”

Розділ 1.1. Педагогіка – наука про виховання людини.

Розділ 1.2. Розвиток, виховання і формування особистості.

Розділ 1.3. Сутність процесу виховання як соціокультурного явища.

Розділ 1.4. Формування духовної культури учнів в сучасних умовах.

Розділ 1.5. Загальні методи виховання.

Практичне заняття 1. Виховання особистості у колективі.

Практичне заняття 2. Методи виховання як соціокультурний феномен.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 323. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия