Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Майнові права інтелектуальної власності на компонування ІМС
1. Ці права належать володільцю відповідного свідоцтва, якщо інше не встановлене законом чи договором. Права, шо випливають із реєстрації топографії ІМС, діють від дати внесення відомостей про топографію ІМС до Реєстру.

Реєстрація топографії ІМС надає власнику зареєстрованої топографії ІМС виключне право використовувати топографію ІМС на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників зареєстрованих топографій ІМС.

2. Реєстрація надає власнику зареєстрованої топографії ІМС право:

1) забороняти іншим особам використовувати топографію ІМСбез його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання невизнається згідно з законом порушенням прав власника зареєстрованої топографії ІМС;

2) передавати на підставі договору право власності на топографію ІМС будь-якій особі, яка стає правонаступником власниказареєстрованої топографії ІМС;

3) видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використаннязареєстрованої топографії ІМС на підставі ліцензійного договору.

ПІД використанням топографії ІМС слід розуміти:

1) копіювання топографії ІМС;

2) виготовлення ІМС із застосуванням даної топографії;

 

 

3) виготовлення будь-яких виробів, що містять такі ІМС;

4) ввезення таких ІМС та виробів, що їх містять, на митну територію України;

5) пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, зберігання в зазначених цілях та інше введення в обіг ІМС,виготовленої із застосуванням даної топографії, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС.

ІМС визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають оригінальність топографії ІМС.

Взаємовідносини під час використання зареєстрованої топографії ІМС, свідоцтво на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник прав на зареєстровану топографію ІМС може використовувати її на свій розсуд, але жоден із них не має права давати дозвіл (ліцензію) на використання зареєстрованої топографії ІМС та передавати право власності на зареєстровану топографію ІМС будь-якій іншій особі без згоди решти власників.

Зміст договору про передачу права власності на топографію ІМС

1.Договір про передачу права власності на топографію ІМС іліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені уписьмовій формі І підписані сторонами.

Передача права власності на топографію ІМС та надання ліцензії на використання топографії ІМС вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори.

Права, що випливають Із реєстрації топографії ІМС, не зачіпають будь-які інші особисті немайнові чи майнові права автора топографії ІМС.

Власник прав на зареєстровану топографію ІМС або його правонаступник мають право сповіщати про реєстрацію топографії ІМС шляхом позначення топографії або виробів, що містять таку топографію, виділеною літерою "Т" із зазначенням дати початку строку дії виключного права на використання топографії ІМС та інформації, яка надає можливість ідентифікувати власника прав.

2. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацієютопографії ІМС, використання зареєстрованої топографії ІМС:

1) у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобуІноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться уводах, повітряному просторі чи на території України, за умови, щозареєстрована топографія ІМС використовується лише для потребзазначеного засобу;

2) без комерційної мети;

3) з науковою метою або в порядку експерименту;

4) за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо).

..:. • . ' ' -345

3. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС, ввезення на митну територію України, пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях або інше введення в обіг ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованої топографії, і будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони придбані законним шляхом.

ІМС Із зареєстрованою топографією та вироби, що містять такі ІМС, вважаються придбаними будь-якою особою законним шляхом, якщо вони після виготовлення були введені в обіг власником прав на дану зареєстровану топографію ІМС чи з Його дозволу.

4. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією топографи ІМС, використання ІМС будь-якою особою, що придбала ІМС і при цьому не знала і не могла знати, що ця ГМС або виріб, що її містить, були виготовлені І введені в обіг з порушенням прав, що надаються реєстрацією топографії ІМС. Проте після одержання відповідного повідомлення від власника прав зазначена особа повинна припинити використання ІМС або виплатити йому компенсацію, розмір якої встановлюється за згодою сторін. Спори щодо компенсації та порядку її виплати вирішуються у судовому порядку.

Виключне право на використання топографії ІМС засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії ІМС. Свідоцтво діє 10 років від дати подання заявки до Установи або від дати першого використання топографи ІМС за умови, що від цієї дати до дати подачі заявки до Установи пройшло не більше ніж 2 роки. Власник прав на зареєстровану топографію ІМС повинен добросовісно користуватися виключним правом, що надається реєстрацією.

5. Якщо зареєстрована топографія ІМС не використовується в Україні протягом З років від дати публікації офіційних відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання топографії ІМС було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати топографію ІМС, у разі відмови власника прав на зареєстровану топографію ІМС від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання зареєстрованої топографії ІМС. Якщо власник прав на зареєстровану топографію ІМС не доведе, що факт невикористання зареєстрованої топографії ІМС зумовлений поважними причинами, суд може винести рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання зареєстрованої топографії ІМС з визначенням обсягу її використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику прав. Виходячи із суспільних інтересів та Інтересів національної безпеки Кабінет Міністрів України може дозволити використання зареєстрованої топографії ІМС без згоди її власника, але з виплатою йому відповідної компенсації.

6. Спори щодо умов надання дозволу і виплати компенсації та її розміру вирішуються у судовому порядку.

За заявою особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на компонування ІМС, їх чинність може бути припинена достроково. Датою припинення чинності є дата опублікування інформації про це в Реєстрі.

Реєстрація топографії ІМС може бути визнана у судовому порядку недійсною, майнові права інтелектуальної власності, відповідно, припинені достроково, у разі:

1) невідповідності зареєстрованої топографії ІМС умовам охо-

роноздатності;

2) порушення вимог щодо обов'язку заявника подати заявку доУстанови або повідомити її про наміри здійснити охорону прав натопографію ІМС в органах іноземної держави.

З метою визнання реєстрації топографії ІМС недійсною будь-яка особа може подати клопотання про проведення експертизи зареєстрованої топографії ІМС на відповідність умовам охороноздат-ності. За подання клопотання сплачується збір.

При визнанні реєстрації топографії ІМС недійсною Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Реєстрація топографії ІМС, визнана недійсною, вважається такою, шо не набрала чинності, від дати реєстрації топографії ІМС.

Якщо на момент подачі заяви про відновлення достроково припинених виключних прав інтелектуальної власності на компонування ІМС до Установи правом на їх використання не скористались треті особи (в законному порядку), особа, яка достроково припинила свої права, має право на 'їх поновлення. У разі відновлення достроково припинених виключних прав інтелектуальної власності на топографію ІМС, до неї повертаються всі права та обов'язки, які належали їй раніше.

6. Право попереднього користування топографією ІМС

1. Будь-яка особа, яка добросовісно використовувала топографію ІМС до дати подання заявником до Установи заявки на реєстрацію топографії ІМС чи здійснила значну І серйозну підготовку до такого використання, зберігає право попереднього користування цією топографією ІМС. Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлену топографію ІМС чи здійснено значну і серйозну підготовку до такого використання. Причому цей факт використання повинен бути доведений документально або визначений у договорі. У разі виникнення непорозумінь спори вирішуються в судовому порядку. Будь-яка особа, яка в період між втратою виключних прав інтелектуальної власності на компонування ІМС та їх відновленням добросовісно почала використовувати компонування ІМС або здійснила до цього ефективну і серйозну підготовку, має право безоплатно продовжувати таке використання чи використовувати компонування ІМС, як це передбачалось підготовкою, І після відновлення прав законного володільця.

ЛІІіі

Глава 41

Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

1. Поняття раціоналізаторської пропозиції

1. Раціоналізаторською пропозицією визнається пропозиція, щоє новою і корисною для підприємства, організації, установи,міністерства, відомства, до якого вона подана, і котра передбачаєзміну або удосконалення: конструкції виробу, технології виробництва, складу матеріалу.

До раціоналізаторської пропозиції законодавство встановило три необхідні вимоги:

1) пропозиція має стосуватися профілю підприємства, якомувона подана;

2) вона має бути новою;

3) раціоналізаторська пропозиція повинна бути корисною підприємству, якому вона подана.

Пропозиція подається тому підприємству, діяльності якого вона стосується. При цьому не має значення, де працює раціоналізатор і взагалі чи працює. Відповідність діяльності підприємства визначається тим, що вона може бути використана в технологічному процесі цього підприємства, в продукції, що ним виробляється, у застосовуваній техніці або матеріалах.

Новизна — це критерій охороноздатності, який визначається за сукупністю знань, так званим "рівнем техніки". Пропозиція визнається новою для підприємства, якщо її суть до заявления пропозиції не була відома, тобто відсутні будь-які відомості з усіх відомих джерел інформації, які містять дані про раціоналізаторські пропозиції.

Пропозиція визнається корисною для підприємства, якщо її використання дає змогу збільшити економічну ефективність підприємства, отримати більший прибуток тощо.

Не можна вважати раціоналізаторською пропозицію, яка ставить мету, але не визначає шляхів її досягнення.

2. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути як матеріальна річ, так і певний процес — і технологічний, і технічний, але не слід до рацпропозицій відносити організаційні чи управлінські процеси.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 226. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия