Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Публічний виступ

Спілкуючись усно чи письмово, ми виступаємо творцями різних форм тексту. Але не будь-яке висловлення є текстом, а тільки те, що відповідає його загальновизнаним ознакам.

Термін текст (textim) – з лат. «тканина, сплетіння, з’єднання». У мовознавстві немає одностайної думки про текст: одні вважають текстом навіть одне речення, наприклад: прислів’я, приказку, афоризм, вислів (Як дбаєш, так і маєш; Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування (А. де Сент-Екзюпері). Інші – об’єднання речень між собою за змістом і граматично (На краю яруги стоїть стара черешня. Черешня має тверду, червону деревину, що, зокрема, використовується для виготовлення паркету, у художньому промислі. Сучки на ній обламано, кора облізла…). Здається, речення пов’язані за змістом, але це теж не текст, оскільки всі ці речення не становлять тематичної єдності. Дуже важливо, щоб відчувалася послідовність розташування тематично пов’язаних речень (Випав сніг; Тільки одна стежка протоптана; Білим килимом вкрилася земля; Сюди пройшло більше сотні дітей; Веде ця стежка до школи; Засипало, замело всі дороги й стежки). Написане сприймається як окремі, розрізнені речення, але досить поміняти їх місцями, щоб кожне наступне продовжувало й доповнювало попереднє, – окремі речення зіллються в єдине ціле – текст: Випав сніг. Білим килимом вкрилася земля. Засипало, замело всі дороги і стежки. Тільки одна стежка протоптана. Веде ця стежка до школи. Сюди пройшло більше сотні дітей. Без двох останніх речень цей текст не був би закінченим. Отже, текст має бути завершеним. Текст має подавати обсяг фактичних даних, інформацію, виконувати комунікативну мету. Домінує в тексті його стиль. Наприклад, «Собор» О.Гончара – художній, особистий лист – розмовний, заява – офіційно-діловий. Крім того, важливим є вияв авторської установки.Уся сукупність лінійно та горизонтально розташованих одиниць становить контекст.

Текст – мовний витвір, що відзначається завершеністю, смисловою та змістовою цілісністю, зв’язністю, який має структурну організацію (складається із заголовка та речень, абзаців) складових частин, об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, і має певну цілеспрямованість.

Текст утворюється із одного слова або з певної кількості зв’язаних між собою речень. Кожний текст складається з трьох частин: вступної, яка готує до сприйняття наступної розповіді; основної, або викладу (основна розробка теми); і закінчення, що завершує текст і, до речі, містить основну його думку.

Ознаки тексту:

ü повідомлення на певну тему в усній чи письмовій формі;

ü змістова (початок, виклад основної думки, закінчення) і структурна завершеність;

ü авторський задум (ідея, основна думка);

реалізується у розповіді, описі, міркуванні або є поєднанням різних форм з перевагою однієї з них.

Публічний виступ – вид усного публічного мовлення, який переслідує певну мету (інформаційну, переконання тощо). Форми виступу:ділова, звітна, політична та ін. доповідь, лекція, ювілейна промова тощо (Н.В.Ботвина).

Під час навчання ми робимо, як правило, повідомлення, готуємо наукові доповіді, а після завершення навчання – ділові доповіді, лекції, промови.

Форми публічного виступу:

1) повідомлення – невеликий виступ або доповідь на певну тему; виголошується під час проведення практичних чи семінарських занять. Підготовка: за одним джерелом;

2) наукова доповідь – виступ, в кому узагальнюють наукові дані, інформують про досягнення, відкриття чи результати наукових досліджень; виголошують під час проведення семінарів, конференцій тощо. Підготовка: готується реферат, що становить критичний огляд і вивчення ряду публікацій учених методами наукового опрацювання літератури;

3) ділова доповідь – документ, який містить виклад певних питань життя й діяльності певного колективу обов’язково з висновками та пропозиціями; виголошується перед обізнаними слухачами. Підготовка: опрацювання фактичного матеріалу, аналіз стану справ у фірмі, банку тощо; обов’язково слід наводити приклади, таблиці, критичні зауваження (але так, щоб не принижувати людину); використовуються словосполучення типу: «слід наголосити, треба підкреслити, мусимо пам’ятати» тощо; завершуючи промову, слід показати шляхи і способи розв’язання проблеми, поставити завдання на майбутнє. Можна заздалегідь роздрукувати й роздати учасниками зборів;

4) виступ за доповіддю – коротке, фрагментарне, як правило, виголошення інформації; не має самостійного значення, зрозуміти можна лише у зв’язку з обговорюваною проблемою; виголошується після доповіді на зборах. Підготовка: торкатися кількох питань, висвітлених у доповіді, виступ має бути у формі реплік. Полемічність, критичне спрямування, лаконізм – характерні риси такого виступу.

Отже, будь-який виступ потребує підготовки, а саме: а) побудуйте тему, обдумайте її; б) перегляньте матеріали до цієї теми; в) складіть план виступу (якщо розгорнутий, то можна не писати сам текст виступу, але для цього слід володіти усним публічним мовленням); г) підготуйте текст викладу (повний або тезовий); ґ) аргументуйте формулювання, докази, посилаючись на певні авторитетні думки, статистичні дані (викладайте інформацію від загального до часткового, ознайомлення слухачів із головною думкою, а потім розвиток, уточнення її); д) завершуючи промову, слід створити гармонію виступу. Кінець має бути енергійним, небагатослівним, стриманим, наприклад: «Такий висновок можна зробити з усього, про що йшлося. Дякую за увагу».

Публічна промова – це одна з форм ділової взаємодії монологу доповідача перед аудиторією. Вона має бути не тільки переконливою, а й красномовною, доказовою, логічною, продуманою (Загнітко А.П.).

Вправа 75. Із поданих уривків оберіть той, який є текстом, поясніть свій вибір.

Ø Іспит – це, насамперед, перевірка знань студента, але, разом з тим, це й їхнє зміцнення. Студент у процесі підготовки до іспиту знову осмислює та виділяє основне у вивченому теоретичному матеріалі, встановлює істотні зв'язки між окремими його елементами, більш чітко, у цілому, уявляє собі весь предмет. Зібраність і зосередженість при певній напруженості волі та свідомості студента, що готується до іспиту, допомагають йому краще зрозуміти й запам'ятати матеріал, привести в більш суворий порядок свої знання. І дуже важко прийдеться в лічені дні підготовки до іспиту (порядку 3-х днів) тим студентам, хто недбало ставився до занять протягом навчального семестру; якщо навіть вони й зуміють скласти абияк іспит, напівзнання, придбані в неймовірному поспіху, хитливі, вони швидко зникнуть, як і прийшли (Серенко О.М. Зварювання. Вступ до спеціальності: [підручник] / О.М. Серенко , В.О. Роянов. – Маріуполь : ПДТУ, 2008. – С. 236).

Ø В який би трудовий колектив після закінчення ВНЗу не потрапив молодий фахівець – чи на виробництво, у проектно-конструкторську організацію чи науково-дослідний інститут – йому, насамперед, прийдеться ввійти в цей колектив, завоювати його повагу й довіру. Про могутність цих якостей фахівця проф. А.Архангельський розповідає таке: "...Кілька років завод не міг впоратися з планом. Догани сипалися, немов з рогу достатку. Як же стати інженером, для якого творча робота в колективі та з колективом стала б органічною потребою? Чи можна, будучи студентом, придбати деякі організаторські навички, досвід роботи з людьми, настільки важливі для плідної діяльності в будь-якому колективі? (Серенко О.М. Зварювання. Вступ до спеціальності: [підручник] / О.М. Серенко , В.О. Роянов. – Маріуполь : ПДТУ, 2008. – С. 238).

Вправа 76. Дайте відповідь на питання: чи може існувати окремо виступ за доповіддю й чому? Як називається такий вид публічного виступу?

Сервісний напрямок має такі складові: здійснення повернення багатозворотної тари (піддони, контейнери) з організацією її доставки; вибір логістичних посередників з позиції оптимізації заданих замовником критеріїв (витрати, надійність і час доставки, схоронність вантажів); відстеження вантажів (експорт-імпорт) при проходженні кордонів суміжних держав; надання інформації про транспортну компанію з обслуговування учасників логістичного ланцюга; одержання документів для експортно-імпортних вантажів; виконання митних формальностей і контроль оплати митних податків, зборів й інших витрат, пов'язаних із транспортуванням; збереження, складання, сортування, комплектація вантажів; інформаційні послуги, страхування й охорона вантажів.

Тест № 35. Оберіть основні складові тексту.

1) вступна частина;

2) основна частина;

3) висновки;

4) авторський задум;

5) опис;

6) повідомлення теми.

Вправа 77. З’ясуйте недолік у побудові тексту: а) невідповідність темі; б) відсутність змістового зв’язку між частинами тексту; в)наявність мовленнєвих помилок; г) відсутність належної аргументації; ґ) порушена послідовність викладення теми.

Про вибір професії я почала замислюватися три роки тому. А сталося це випадково. Одного разу мені забажалося когось постригти. Смішно, звичайно, але це було так. Я підстригла свою молодшу сестричку. На щастя, стрижка вийшла гарною. З того часу почала думати про свою майбутню професію. Улітку я поїхала в лагер праці і відпочинку. За місяць наші хлопці позаростали волоссям і стали схожими на дівчат. І тоді я вирішила ризикнути. Через пару днів хлопці ходили, як «новенькі». Всім сподобалася моя «майстерність». Я вирішила стати перукарем, творцем краси, що приносить людям радість (З учнівського твору).Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 735. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия