Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Загальні засади створення банків 2-го рівня
 

Умови та порядок створення і державної реєстрації банків, вимоги щодо статуту та формування статутного капіталу банків встановлюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» (надалі - закон про банки і банківську діяльність) та «Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженим Постановою Правління НБУ від 08.09.2011 N 306 (надалі – Постанова № 306).

Учасниками банку можуть бути юридичні особи та громадяни, резиденти і нерезиденти, а також держава в особі КМУ або уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, інститути спільного інвестування, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

Юридична особа набуває статусу банку і право на здійснення банківської діяльності виключно після отримання банківської ліцензії та внесення відомостей про неї до Державного реєстру банків.

Формування та капіталізація банку здійснюються шляхом грошових внесків. Грошові внески резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.

Статутний капітал не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Юридичні та фізичні особи не мають права бути учасниками банку, якщо неможливо встановити їх власників (для юридичних осіб) та/або джерела коштів, за рахунок яких ці особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції (паї) банку.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталукошти:

- бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення,

- кошти, одержані в кредит та під заставу.

Мінімальний розмір статутного капіталу банку має бути не меншим 120 млн. гривень.

Для створення банку у формі публічного акціонерного товариства (ПАТ) засновники повинні провести закрите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори, здійснити державну реєстрацію випуску акцій в Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) і державну реєстрацію акціонерного товариства в органах державної реєстрації та отримати банківську ліцензію.

Приватне (закрите) розміщення акцій ПАТ – це розміщення акцій шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам такого товариства та заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100. Публічне розміщення акцій товариства може здійснюватися лише після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій від НКЦПФР. Банкам забороняється випуск акцій на пред'явника. Банк має право випускати прості та привілейовані акції. Частка привілейованих акцій у статутному капіталі банку не може перевищувати 25 %. Акції існують у бездокументарній формі.

Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна товариства у разі його ліквідації а також інші права. Прибуток від них повністю зумовлюється чистим доходом банку та його дивідендною політикою.

Привілейовані акції не дають право на участь в управлінні та голосування на загальних зборах акціонерів, але власники таких акцій мають право на одержання дивідендів у фіксованих розмірах незалежно від отриманого банком прибутку, а також привілеї у разі ліквідації банку та розподілу його майна.

Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, дві чи більше осіб. Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства.

Установчі збори акціонерного товариствамають бути проведені протягом 60 днів із дня завершення закритого розміщення акцій.

На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання про:

- заснування товариства;

- затвердження статуту товариства;

- утворення органів товариства;

- уповноваження представника (представників) на здійснення подальшої діяльності щодо утворення товариства;

- обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);

- затвердження результатів розміщення акцій;

- інше.

Рішення, які приймаються установчими зборами, оформлюються протоколом.

Установчим документом акціонерного товариства є його статут. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:

- найменування банку (повне та скорочене);

- його місцезнаходження;

- організаційно-правову форму;

- види діяльності, які має намір здійснювати банк;

- розмір та порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальну вартість, форми випуску акцій (документарна або бездокументарна), кількість акцій, що купуються акціонерами;

- структуру управління банком, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття рішень;

- порядок реорганізації та ліквідації банку;

- порядок внесення змін та доповнень до статуту банку;

- розмір та порядок утворення резервів та інших загальних фондів банку;

- порядок розподілу прибутків та покриття збитків;

- положення про аудиторську перевірку банку;

- положення про органи внутрішнього аудиту банку.

Процедура погодження НБУ статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, проводиться перед проведенням її реєстрації в органах державної реєстрації. Рішення про погодження статуту або про відмову в погодженні статуту приймається Правлінням НБУ не пізніше тримісячного строку з дня подання пакета документів в НБУ.

Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій установчими зборами акціонерного товариства. Для акумулювання коштів засновників використовується поточний рахунок для формування статутного капіталу новостворюваного банку. Цей рахунок відкривається у будь-якому банку України на підставі відповідного рішення зборів засновників (учасників). Поточний рахунок для формування статутного капіталу новостворюваногобанку закривається після перерахування коштів на накопичувальний рахунок в НБУ або повернення коштів засновникам. Кошти засновників банку мають бути перераховані на накопичувальний рахунок у заявленому розмірі (не нижче 120 млн. грн.) не пізніше не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення тримісячного строку з дня подання повного пакета документів для погодження статуту.

 

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 532. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия