Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Змістовий модуль 1
Тема 1. Суть, принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві торгівлі.

При розгляді теми “Система управління охороною праці в галузі” (СУОПГ) необхідно добре зрозуміти, що є складовою системи управління охороною праці в державі та системи управління функціонуванням галузі в цілому; детально ознайомитись з основною функцією – досягнення на галузевих об’єктах безпечних та здорових умов праці. Для розробки системи управління безпекою праці в галузі необхідно вивчити і проаналізувати галузеві чинники, що впливають на умови діяльності працівників залежно від специфіки тих чи інших видів робіт. Головним у системі управління охороною праці є те, що вона дає можливість в кожному структурному підрозділі галузі виявити технічні, економічні, соціальні й організаційні можливості для вдосконалення. Функціонування СУОП дозволяє вирішити такі завдання на підприємстві: планування роботи та прогнозування виробничого ризику (ступеня небезпеки); кадрове та професійне забезпечення; проектно-конструкторське, технічне, енергетичне, матеріально-технічне, технологічне, метрологічне, правове, інформаційне, нормативно-методичне та довідкове забезпечення; економіко-цільове регулювання та мотивація безпечної роботи; контроль за станом охорони праці; облік, аналіз й оцінка показників стану охорони праці.

 

Теми для самостійної роботи:

· підсистеми СУОПГ;

· структурна схема побудови СУОПГ;

· показники ефективності функціонування СУОПГ;

· динаміка ефективності функціонування СУОПГ, можливі показники ефективності;

· обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування СУОПП;

· роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника в СУОП підприємства, галузі;

· участь трудового колективу в системі управління охороною праці;

· СУОП підприємства, місце в ній комісії з охорони праці підприємства;

· роль громадських об’єднань в СУОПГ;

· ефективність функціонування та удосконалення СУОПГ;

 

Список рекомендованої літератури

1. Україна. Закон. «Про охорону праці» від 21.11.2002 р. № 229-IV.

2. Україна. Закон. “Про охорону праці.” Законодавство України про охорону праці : Збірник нормативних документів : у 3 т. – К. : 2007. – Т 1. – 320 с; Т 2. – 340 с; Т 3. – 344 с.

3. Одарченко М. С. Охорона праці на підприємствах харчування : підручник / М. С. Одарченко. – X. : ХДАТОХ, 2001. – 444 с.

4. Ярошевська В. М. Охорона праці в галузі : навч. посіб. / В.М. Ярошевська, В. Й.Чабан. – К. : Професіонал, 2004. – 288 с.

5. Гогіташвілі Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. Г. Г. Гогіташвілі, Є. – Т. Карчевські, В. М. Лапін – К.: Знання, 2007. – С.367.

6. Осокин В. В. Охрана труда в торговле. / В. В. Осокин, И. В. Сорока, В. В. Жидков. – Донецк, 1997. – 203 с.

7. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві : НПАОП 0.00-6.03-93.

8. НПАОП 0.00-4.35-04 : Типове положення про службу охорони праці. Затв. Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 р. № 255 / Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів (трьохтомник). – К. : Основа, 2006 р. Наказ Держнаглядохоронпраці України № 255 від 15.11.2004.

9. Яцишин Б. П. Основи охорони праці та охорона праці : Методичні вказівки до проведення практичних занять і для самостійної роботи студентів по темах: “Травматизм і професійні захворювання на виробництві” й “Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та аварій” / Б. П. Яцишин, І. Г. Породко – Львів : ЛКА, 2007. – 26 с.

Тема 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих приміщень та робочих місць торгівельних підприємств.

Людина значну частину свого життя витрачає на працю, яка є основним видом діяльності.Від умов праці значною мірою залежить здоров’я і працездатність людини, її ставлення до роботи. При вивченні цього розділу детально розглядаємо основні виробничі чинники, які формують умови праці й небезпечні та шкідливі виробничі фактори,необхідно зазначити, що наслідком їх діїможуть бути: професійні захворювання; посилення захворювання, яке вже має працівник, та зниження опірності його організму відносно до зовнішніх чинників, що зумовлюють підвищення загальної захворюваності; зниження працездатності та продуктивності праці.

Аналіз умов праці має на меті виявлення причин та травмуючих чинників, що є характерними для певного технологічного процесу, конкретного робочого місця, та визначення їх впливу на рівень травматизму, стан здоров’я та працездатність робітників, підвищення рівня безпеки галузевих виробництв. Потрібно ознайомитись з реальними виробничими умовами на галузевих об’єктах, які характеризуються наявністю небезпек, що обумовлені соціально-економічними, організаційно-технічними і природними чинниками.

Необхідно розглянути основні напрямки зниження важкості та напруженості трудового процесу в умовах галузі – впровадження автоматизації та механізації виробничих процесів, заміну шкідливих речовин менш шкідливими, заміну твердого чи рідкого палива газоподібним, герметизацію та максимальне ущільнення з’єднань у технологічному обладнанні, теплову ізоляцію нагрітих поверхонь обладнання, повітропроводів, рекуперацію шкідливих речовин та очистку від них технологічних викидів, застосування місцевих витяжок, світильників, шумопоглиначів, вентиляцію, амортизацію вібраційного устаткування, раціональну організацію робочих місць та захист їх від впливу електромагнітних іонізуючих випромінювань, використання технологічних процесів, при яких максимально скорочується кількість ручних операцій, кількість шкідливих викидів і стічних вод.

Теми для самостійної роботи:

· класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу в галузі;

· класи робіт, що можливі за факторами умов праці, нормативні параметри яких не мають оптимальних значень (шум, іонізуючі випромінювання тощо);

· гігієнічні класи робіт за характерними професіями та робочими місцями в галузі;

 

 

Список рекомендованої літератури

1. Одарченко М. С. Охорона праці на підприємствах харчування : підручник / М. С. Одарченко. – X. : ХДАТОХ, 2001. – 444 с.

2. Ярошевська В. М. Охорона праці в галузі : навч. посіб. / В.М. Ярошевська, В. Й.Чабан. – К. : Професіонал, 2004. – 288 с.

3. Гогіташвілі Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. Г. Г. Гогіташвілі, Є. – Т. Карчевські, В. М. Лапін – К.: Знання, 2007. – С.367.

4. Осокин В. В. Охрана труда в торговле. / В. В. Осокин, И. В. Сорока, В. В. Жидков. – Донецк, 1997. – 203 с.

5. Про порядок проведення атестації робочих місць та умов праці : НПАОП 0.00-6.23-92.

6. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості праці : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 р. № 528.

7. Яцишин Б. П. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Охорона праці”. Розділ “Гігієна праці та виробнича санітарія” / Б. П. Яцишин – Львів : ЛКА, 2000. – 46 с.

Тема 3. Техніка безпеки на підприємствах торгівлі, базах і складах Аналіз травматизму в галузі, порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій.

Аналізуючи умови праці на галузевих об’єктах, можна зробити висновок, що небезпечні обставини викликані незадовільною підготовкою з питань безпеки праці, відсутністю чіткої системи контролю за станом охорони праці, недостатнім рівнем організації праці, низькою надійністю машин та обладнання, їх окремих деталей або робочих органів. Основним заходом запобігання нещасним випадкам, підвищення безпеки праці та профілактики виробничого травматизму в галузі є усунення небезпечних умов.

Профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності: технічна – удосконалення технологічного устаткування, сертифікація та стандартизація обладнання і технологічних процесів, огородження небезпечних зон, теплоізоляція, контрольно-вимірювальні пристрої та пристрої безпеки, розташування виробничого обладнання; засоби індивідуального захисту; організаційні – навчання працівників з питань охорони праці, державний нагляд і громадський контроль за дотриманням вимог з охорони праці, стимулювання охорони праці, забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту.

Основними вимогами безпеки, що ставляться до конструкцій, машин та механізмів, є безпека для здоров’я та життя людей, надійність та зручність експлуатації. Безпека виробничого обладнання гарантується : вибором безпечних принципів дії, конструктивних схем, елементів конструкції; використанням засобів механізації, автоматизації та дистанційного керування; застосуванням в конструкції засобів захисту; дотриманням ергономічних вимог; включення вимог безпеки в технічну документацію з монтажу, експлуатації, ремонту та транспортування і зберігання обладнання; застосування в конструкції відповідних матеріалів.

Вимоги безпеки до виробничого обладнання конкретних груп, видів, моделей розробляються відповідно до вимог ГОСТ 12.2.003-91 з урахуванням призначення, виконання та умов його експлуатації.

Безпека виробничого обладнання гарантується :

♦ вибором принципів дії, джерел енергії, параметрів робочих процесів;

♦ мінімізацією енергії, що споживається чи накопичується;

♦ застосуванням вмонтованих у конструкцію засобів захисту та інформації про можливі небезпечні ситуації;

♦ застосуванням засобів автоматизації, дистанційного керування та контролю;

♦ дотриманням ергономічних вимог, обмеженням фізичних та нервово-психологічних навантажень працівників.

Виробниче обладнання при роботі як самостійно, так і в складі технологічних комплексів, повинно відповідати вимогам безпеки протягом всього періоду його експлуатації.

Матеріали конструкції виробничого обладнання не повинні бути фактором можливої небезпечної та шкідливої дії на організм працюючих, який виникає в процесі роботи обладнання, навантаження в окремих його елементах не повинні досягати небезпечних значень. При неможливості реалізації цієї вимоги в конструкції обладнання необхідно передбачати засоби захисту, огородження і т. ін.

Засоби захисту, що входять до конструкцій виробничого обладнан­ня, повинні: забезпечувати можливість контролю їx функціонування; виконувати своє призначення безперервно в процесі роботи облад­нання; діяти до нової нормалізації відповідного небезпечного чи шкідливого фактора, що спричинив спрацювання захисту; зберігати функціонування при виході з ладу інших засобів захисту. За необхідності включення засобів захисту до початку роботи виробничого обладнання схемою управління повинні передбачатися відповідні блокування тощо. Виробниче обладнання під час монтажу, ремонту, транспортування та зберігання , для якого застосовуються вантажопідіймальні засоби, повинно мати відповідні конструктивні елементи або позначені місця для приєднання вантажно-захоплювальних пристроїв із зазначенням маси обладнання.

Основними вимогами безпеки до технологічних процесів є: усунення безпосереднього контакту працюючих з вихідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, що є вірогідними чинниками небезпек; заміна технологічних процесів та операцій, що пов’язані з виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, процесами й операціями, за яких зазначені фактори відсутні або характеризуються меншою інтенсивністю; комплексна механізація та автоматизація виробництва, застосування дистанційного керування технологічними процесами й операціями за наявності небезпечних та шкідливих виробничих факторів; герметизація обладнання; застосування засобів колективного захисту працюючих; раціональна організація праці та відпочинку з метою профілактики монотонності й гіподинамії, а також обмеження важкості праці; своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях (системи отримання інформації про виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів необхідно виконувати за принципом пристроїв автоматичної дії з виводом на системи попереджувальної сигналізації); впровадження систем контролю та керування технологічним процесом, що забезпечують захист працюючих та аварійне відключення виробничого обладнання; своєчасне видалення і знешкодження відходів виробництва, що є джерелами небезпечних та шкідливих виробничих факторів, гарантування пожежної й вибухової безпеки.

 

Теми для самостійної роботи:

· групи знаків безпеки, приклади їхнього використання у цій галузі;

· ергономічні вимоги до обладнання та робочих місць;

· аналіз електротравматизму в галузі;

· заходи безпеки при експлуатації ліфтів і підйомників.

· травмонебезпечні робочі місця і професії в галузі;

· розподіл причин виробничих травм у галузі за питомою вагою;

· наслідки виробничого травматизму в галузі;

· методи аналізу виробничого травматизму;

· розподіл виробничого травматизму в галузі за причинами (технічні, організаційні, незнання вимог безпеки, невиконання вимог безпеки тощо);

· основні напрямки попередження виробничого травматизму в межах галузі;

· коефіцієнт частоти травматизму в галузі (загальний та з окремих професій, видів робіт);

· розрахунок економії від зменшення рівня захворюваності чи травматизму.

· заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища за фактором мікроклімату в умовах галузі;

· заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища за фактором складу повітря робочої зони;

· складові втрати тиску в повітропроводах вентиляційних систем;

· види систем кондиціонування повітря;

· класифікація методів і засобів захисту від шуму;

· розрахункова формула величини звукоізоляції одно- та багатошарової перешкоди;

· заходи і засоби захисту працюючих від шуму в умовах галузі;

· шляхи зниження напруженості трудового процесу для умов галузі;

· шляхи зниження тяжкості трудового процесу для умов галузі.

 

Список рекомендованої літератури

1. Осокин В. В. Охрана труда в торговле. / В. В. Осокин, И. В. Сорока, В. В. Жидков. – Донецк, 1997. – 203 с.

2. Про порядок проведення атестації робочих місць та умов праці : НПАОП 0.00-6.23-92.

3. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості праці : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 р. № 528.

4. Бужанська М. В. “Охорона праці в галузі” : Методичні вказівки до виконання практичної роботи “Розрахунок систем механічної вентиляції різного призначення” / М. В. Бужанська – Львів : вид-во ЛКА, 2012. – 26.

5. Природне і штучне освітлення : ДБНВ.2.5-28-2006.

6. Правила охорони праці для підприємств громадського харчування : НПАОП 55.01-02-96.

7. Правила безпечної експлуатації електроустановок : НПАОП 40.1-1.01-97.

8. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів : НПАОП 40.1-1.21-98.

9. Правила улаштування електроустановок. – X. : Індустрія, 2008 – 424 с.

10. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском : ДНАОП 0.00-1.07-94.

11. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водонагрівних котлів : ДНАОП 0.00-1.08-94. затв. Держнаглядохоронпраці України 26 травня 1994 р.

12. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів : ДНАОП 0.00-1.03-93.

13. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів : ДНАОП 0.00-1.02-94.

14. Яцишин Б. П. Основи охорони праці та охорона праці. Розділ “Гігієна праці та виробнича санітарія”: Методичні вказівки до проведення практичних занять / Б. П. Яцишин, А. М. Коструба – Львів : ЛКА, 2006. – 54 с.

15. Породко І. Г. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Охорона праці”. Розділ “Електробезпека” / І. Г. Породко, Б. П. Яцишин – Л. : ЛКА, 2004. – 20 c.

Тема 4. Управління станом пожежної безпеки на підприємствах торгівлі.

Причиною підвищеного рівня пожежної небезпеки галузевих об’єктів є зростання енергонасиченості виробництв, збільшення щільності транспортних комунікацій, підвищення рівня температур та тиску в технологічному устаткуванні, використання нових видів полімерних матеріалів з підвищеними рівнями пожежної небезпеки, що збільшує тяжкість наслідків і обсяги пожеж.

Основними напрямками гарантування пожежної безпеки є усунення умов виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. Об’єкти повинні мати системи пожежної безпеки, спрямовані на запобігання пожежі, дії на людей та матеріальні цінності небезпечних факторів пожежі, в тому числі їх вторинних проявів (полум'я та іскри, підвищена температура навколишнього середовища, токсичні продукти горіння й термічного розкладу матеріалів і речовин, дим, знижена концентрація кисню).

Системи пожежної безпеки – це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збитків від неї. Відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 пожежна безпека об’єкта повинна забезпечуватися системою запобігання пожежі, системою протипожежного захисту і системою організаційно-технічних заходів.

Основними вихідними даними при розробці комплексу технічних і організаційних рішень щодо гарантування потрібного рівня пожежної безпеки в кожному конкретному випадку є чинна законодавча і нормативно-технічна база з питань пожежної безпеки, вибухопожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин, що застосовуються у виробничому циклі, кількість вибухопожежонебезпечних матеріалів і речовин й особливості виробництва. На основі цих вихідних даних визначаються такі критерії вибухопожежонебезпечності об’єкта, як категорії приміщень і будівель за вибуховою і пожежною небезпекою, а також класи вибухонебезпечних зон. Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, Закон України “Про пожежну безпеку” та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; рішення органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції.

 

Теми для самостійної роботи:

· розрахунок часу евакуації людей з будинків;

· причини пожеж на галузевих об’єктах – реальні та ймовірні;

· категорії та класи вибухонебезпечності галузевих об’єктів (їх приміщень);

· пожежний зв’язок і сигналізація. Технічні засоби пожежної сигналізації;

· засоби гасіння та виявлення пожеж;

· складові системи організаційних протипожежних заходів у галузі.

 

Список рекомендованої літератури

1. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. Т. 1 - 4. – К., 2000.

2. Документація з охорони праці та пожежної безпеки / За ред. Д. В. Зеркалова. – К. : Основа, 2008.

3. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів : ДБН В 1.1-7-2002.

4. Правила пожежної безпеки в Україні : НАПБ А.01.001–2013.

5. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою : НАПБ Б.03.002-2007.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 1212. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.051 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7