Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 

Тема 1. Суть, принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві торгівлі.

Суть, принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві торгівлі. Концепція управління охороною праці на підприємстві. Економічна зацікавленість власника (керівника) в одержанні максимального прибутку, мінімізації витрат на штрафні санкції, відшкодування шкоди потерпілим, ремонт пошкодженого устаткування, будівель, споруд.

Система управління охороною праці в сучасних умовах господарювання – складова системи якості, метою якої є підвищення ефективності використання людських, матеріальних, фінансових ресурсів, забезпечення технологічної переваги підприємства перед конкурентами.

Процес управління охороною праці як алгоритм дій, що виконуються за замк­нутим циклом від діагностики стану умов праці та її аналізу, оцінки, через планування запобіжних заходів, прийняття управлінських рішень, видачі управлінського впливу до зміни умов праці, подальшим порівняльним аналізом з врахуванням регламентуючих критеріїв.

Завдання управління охороною праці підприємств. Чинні законодавчі та нормативно-правові акти, що містять вимоги до організації системи управління охороною праці для підприємств торгівлі. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів за видами робіт, об'єктами. Впровадження досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

Функції служби охорони праці щодо забезпечення безпеки будівель, споруд, обладнання, виробничих процесів, проведення навчання та пропаганди знань з питань охорони праці, професійного добору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, оптимальних режимів праці та відпочинку.

Розробка технологічної схеми управління охороною праці з метою систематизації робіт за цим напрямком на підприємстві. Планування робіт. Контроль за станом охорони праці. Застосування методів мотивації для вирішення проблем безпеки праці.

Організаційна структура управління охороною праці на підприємстві, права, обов'язки роботодавця, керівників всіх рівнів, працівників в системі функціонування підприємства в умовах безпеки праці.

Завдання, функції служби, комісії з питань охорони праці.

Форми та принципи контролю за станом охорони праці на підприємстві. Зміст функції контролю, який полягає у перевірці стану умов праці, виявленні відхилень від вимог законодавства про працю, від стандартів безпеки праці, правил і норм охорони праці, рішень директивних органів, а також у перевірці виконання службами й підрозділами своїх обов'язків у сфері охорони праці. Технічний контроль об’єктів: контроль предметів праці (продукція, технічна документація), засобів праці (обладнання, інструмент), трудових процесів. Соціальний контроль об'єктом -контроль діяльності людини. Основоположні принципи контролю.

Базові показники ефективного функціонування СУОП підприємства. Усунення; порушень, пов’язаних з явною чи потенційною небезпекою для здоров'я і життя людей. Планування і прогнозування стану охорони праці на перспективу у вигляді цільових завдань. Колективний договір (угода) в системі нормативного регулювання питань охорони праці на підприємстві.

Перспективне і поточне планування організаційно-технічних заходів щодо охорони праці.

Тема 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих приміщень та робочих місць торгівельних підприємств.

Аналіз умов праці, що спричиняють професійні захворювання та загальну захворюваність працівників торгівлі, їх соціально-економічні наслідки. Аналіз професійної та виробничо-обумовленої захворюваності працівників сфери торгівлі.

Нормування шкідливих чинників виробничого процесу. Санітарно-гігієнічні вимоги до будови, розміщення та утримання торговельних підприємств і об'єктів.

Загальна характеристика умов праці в галузі. Контроль умов праці та шкідливих чинників.

Принципи гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, фізичного навантаження та напруженості трудового процесу.

Атестація робочих місць за умовами праці. Призначення, порядок і періодичність проведення атестації робочих місць за умовами праці. Карти умов праці. Методичний підхід до визначення гігієнічного класу умов праці для характерних у сфері торгівлі професій і робіт відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, фізичного навантаження та напруженості трудового процесу.

Нормалізація виробничого середовища та трудового процесу на підприємствах (в установах, організаціях) галузі

Використання результатів атестації робочих місць для першочергового вирішення питань поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу в торговельній галузі.

Раціональна організація робочих місць, режиму праці та відпочинку торговельних працівників. Естетизація виробничого середовища, влаштування на підприємствах кабінетів психофізіологічного розвантаження (емоційно-вольового тренування), приміщень для виконання фізичних вправ, санітарно-побутових приміщень.

Механізація та автоматизація робіт, удосконалювання обладнання та технологічних процесів для зменшення фізичного навантаження та напруженості праці.

Загальні відомості про методи та засоби колективного та індивідуального захисту працівників від дії характерних для торговельної галузі шкідливих виробничих факторів.

Вентиляція, опалення та кондиціонування повітря на підприємствах (об’єктах) торгівлі. Способи повітрообміну, характер і місце дії вентиляції залежно від спеціалізації та торговельної площі магазинів, об’єму, влаштування та призначення приміщень, виду товарів (речовин і матеріалів), що у них зберігаються (обертаються).

Захист торговельних працівників від електромагнітних випромінювань і побічних шкідливих ефектів під час передпродажної перевірки та під час роботи на персональних ЕОМ.

Захист працівників галузі від шуму та вібрації з використанням раціональних архітектурно-планувальних рішень і технічних засобів.

Забезпечення на підприємствах (об’єктах) торгівлі необхідного рівня освітленості робочих місць і приміщень природним і штучним світлом. Норми освітленості. Особливі вимоги до штучного робочого освітлення торговельних приміщень, а також ділянок відкритих просторів, призначених для роботи, проходу людей і руху транспорту.

Підбір кольорової гами під час оформлення інтер’єра для регулювання освітленості приміщень і сприятливого психофізіологічного впливу на людей.

Тема 3. Техніка безпеки на підприємствах торгівлі, базах і складах Аналіз травматизму в галузі, порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків і аварій.

Статистична звітність про травматизм у галузі, про динаміку його зміни з часом. Аналіз виробничого травматизму в галузі за небезпечними факторами та причинами. Характерні обставини травмування працівників галузі з урахуванням видів небезпечних факторів і причин, що викликали нещасні випадки. Соціально-економічні наслідки виробничого травматизму в торговельній галузі. Основні напрями попередження виробничого травматизму в сфері торгівлі.

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві. Документальне оформлення результатів розслідування нещасного випадку. Звітність про нещасні випадки виробничого і невиробничого характеру.

Перелік і загальна характеристика аварійно небезпечних об’єктів у торговельній галузі.

Плани попередження та ліквідації аварій. Дії працівників торговельних підприємств у випадку виникнення аварії, інших надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Забезпечення безпеки територій, будівель, споруд.

Порядок одержання в органах державного нагляду дозволу на початок роботи торговельного підприємства.

Перелік нормативних документів, що визначають вимоги до будівель, споруд і територій торговельних підприємств.

Вимоги до розміщення торговельних підприємств (у будівлях, що стоять окремо, у складі громадських і торговельних центрів, у ринкових комплексах, а також у приміщеннях, вмонтованих і прибудованих до житлових і громадських будівель).

Планування, забудова, благоустрій території торговельного підприємства. Вимоги до розміщення на території підприємства місць для вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання горючих матеріалів і тари, а також майданчиків зі сміттєзбиральниками.

Вимоги до входів, виходів і сходів на підприємстві торгівлі.

Висота поверхів у будівлях магазинів, висота підвальних і цокольних поверхів. Висота торговельних залів.

Норми площі приміщень на одного працівника.

Планувальні рішення щодо забезпечення необхідних проходів між торгово-технологічним обладнанням і відстаней між робочими місцями.

Ширина коридорів у групі приміщень для зберігання та підготовки до продажу товарів залежно від площі торговельної зали та можливості використання транспортних засобів.

Вимоги до конструкції та ширини дверей комор і приміщень для приймання товарів, а також дверей з розвантажувальних платформ.

Вимоги до підлоги та стін у торговельних, виробничих і складських приміщень, для виконання операцій розкриття тари, розфасування продукції, приготування.

Безпека технологічних процесів. Нормативні документи, що визначають вимоги до технологічних процесів у торговельній галузі.

Безпека технологічних процесів з використанням немеханічного устаткування, інвентарю та інструментів. Вимоги до устаткування, стелажів і підтоварників, розміщення робочого запасу товару та порожньої тари. Заходи безпеки при експлуатації контейнерів, тари, піддонів. Вимоги безпеки до ручної обробки товарів (відкривання ящиків і бочок, розпорювання мішків, переміщення вантажів та ін.).

Безпека розфасовки пожежонебезпечних товарів (крохмалю, борошна, цукрового піску, крупи, рідин).

Забезпечення безпеки експертизи товарів. Будова приміщень (лабораторій), організація, оснащення робочих місць для експертизи небезпечних виробів, речовин і матеріалів. Спецодяг, засоби індивідуального захисту. Проведення експертних робіт підвищеної небезпеки.

Безпека вантажно-розвантажувальних, транспортних робіт на підприємствах торгівлі, базах і складах. Організація робіт щодо переміщення вантажів. Вимоги до влаштування та використання платформ, рамп, естакад, майданчиків, сходень, містків, трапів.

Вимоги по організації і проведенню навантажувально-розвантажувальних робіт. Вимоги до складування і транспортування вантажів (висота штабелів, відстані, способи укладання, стропування тощо).

Забезпечення безпеки виробничого обладнання, машин і апаратів. Нормативні документи щодо безпеки виробничого обладнання, машин і апаратів.

Технічні засоби захисту людей від небезпечних виробничих факторів (огорожі, екрани, запобіжні захисні засоби, плавкі вставки, блокуючи пристрої, сигналізація, дистанційне управління та ін.). Знаки безпеки в торговельній галузі.

Ергономічні вимоги до обладнання та робочих місць.

Організація безпечної експлуатації обладнання (контроль і облік стану, технічне обслуговування, проведення планово-запобіжних ремонтів, закріплення за окремими працівниками та ін.).

Безпечна експлуатація електромеханічного устаткування для обробки продуктів.

Загальні вимоги безпеки до обладнання для обслуговування торговельних процесів (електронні реєструючи апарати, персональні ЕОМ ваговимірювальна техніка – ваги настільні циферблатні, оптичні, електронні, напільні, платформенні ричажні загального призначення, автомобільні, вагонні та ін.).

Вимоги безпеки при проведенні робіт з експлуатації обладнання та об’єктів підвищеної небезпеки. Ліфти вантажні, дозволи, опосвідчення; приймання, ввід в експлуатацію; вимоги до ліфтерів, операторів, механіків, правила роботи. Заходи безпеки при експлуатації ліфтів і підйомників. Забезпечення безпеки при роботі кранів-штабелерів опорного типу, електроталей і лебідок.

Загальні вимоги безпеки до підйомно-транспортного обладнання та електрифікованого підлогового транспорту.

Заходи безпеки при експлуатації електрокар (автокар), штабелерів, навантажувачів, автомобілів з вантажопідйомним бортом, візків з підйомними вилками або підйомною платформою. Забезпечення безпеки роботи конвеєрів і конвеєрних ліній, рольгангів.

Вимоги безпеки при використанні сходів, підмостків і інших аналогічних пристосувань.

Заходи безпеки при експлуатації торговельного холодильного обладнання: аміачного, фреонового. Проектування, монтаж, експлуатація і ремонт холодильних установок. Обладнання холодильних камер з температурою 0 °С і нижче, сигналізацією «Людина в камері». Улаштування екстреного відключення електроживлення, включення аварійної витяжної вентиляції, сирени і аварійного освітлення.

Безпека роботи посудин, що знаходяться під надлишковим тиском. Дозвіл на ввід в експлуатацію, технічний огляду (зовнішній, внутрішній огляд і гідравлічні випробування).

Безпека обслуговування колодязів, ємностей. Спецодяг, взуття, запобіжний пояс, протигази, маски, рятувальне спорядження.

Вимоги техніки безпеки до поточно-механізованих ліній обробки товарів і торговельних автоматів.

Аналіз електротравматизму в галузі. Методи і засоби захисту людей від ураження електричним струмом під час роботи обладнання, машин і апаратів (недоступність струмопровідних частин, ізоляція, застосування малої напруги, захисного заземлення, занулення та відключення, а також електрозахисних засобів). Захист від статичної електрики (при змотуванні тканин, поліетиленової плівки, паперу). Контроль опору ізоляції електричної мережі, інструментальна перевірка стану захисного заземлення (занулення) електрообладнання.

Освітлювальні прилади і арматура. Електроінструмент, ручний інструмент, переносні електричні світильники. Вимоги безпеки, захисні засоби. Основні ізолюючі засоби для обслуговування електроустановок напругою до 1000 В (ізолюючі штанги, ізолюючі і вимірювальні кліщі, покажчики напруги, діелектричні рукавички, слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими ручками, засоби для ремонтних робіт під напругою (ізолюючі сходи, майданчики і ін.)). Додаткові ізолюючі засоби: діелектричні калоші, килимки, підставки. Облік, випробування.

Тема 4. Управління станом пожежної безпеки на підприємствах торгівлі.

Організація служби пожежної безпеки. Навчання працівників з питань пожежної безпеки. Пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні дружини. Державний нагляд і відомчий контроль з питань пожежної безпеки.

Перелік осіб, відповідальних за забезпечення пожежної безпеки підприємств, баз, складів, відділів, секцій, цехів, майстерень, комор та інших приміщень. Функції фахівця з пожежної безпеки підприємства.

Порядок встановлення протипожежного режиму на підприємстві та контроль за його дотриманням. Умови створення на підприємстві добровільної пожежної дружини (ДПД) чи команди та їх бойових розрахунків. Дії членів ДПД при загоряннях на підприємстві.

Умови створення на підприємстві пожежно-технічної комісії (ПТК), завдання, функції.

Порядок і періодичність навчання працівників об'єктів підвищеної пожежної небезпеки (склади побутової хімії, легкозаймистих рідин, тканин, паперу, меблів та ін.) з програми пожежно-технічного мінімуму. Порядок навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки посадових осіб.

Види інструкцій з пожежної безпеки, порядок їх розробки, затвердження та вивчення. Зміст інструкцій: загально-об’єктових, для окремих приміщень щодо виконання пожежонебезпечних видів робіт. Інструкції, що визначають дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей з об’єктів підприємств, які мають два і більше поверхів, аналогічних за призначенням об'єктів масового перебуванням людей (50 чоловік і більше), дії працівників. Типова інструкція про порядок повідомлень і донесень щодо пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Порядок службового розслідування пожеж.

Перелік і коротка характеристика нормативних документів з пожежної безпеки, що діють для об’єктів масового перебуванням людей.

Заходи та засоби системи попередження пожежі.

Специфічна небезпека пожеж на підприємствах, базах і складах.

Класифікація речовин і матеріалів за потенційною небезпекою щодо виникнення пожежі. Небезпечні фактори впливу пожежі, на навколишнє середовище, на людину через шкіру, слизові оболонки, органи дихання.

Розподіл приміщень і будівель (частин будівель) виробничого та складського призначення на категорії (А, Б, В, Г, Д) щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки залежно від кількості та пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів, що знаходяться (обертаються) у них, з урахуванням особливостей технологічних процесів розміщених у них виробництв.

Зберігання матеріальних цінностей та пожежовибухонебезпечних матеріалів і речовин.

Вимоги до роботи і зберігання матеріалів і речовин, що схильні до самозаймання при контакті з повітрям (спирти, олії та жири, вологе зерно, сажа, білий фосфор, металеві порошки та ін.), з водою (натрій, калій, карбіди і гідриди лужних металів та ін.), з окиснювачами (хлор, бром, фтор, азотна та сірчана кислоти, селітра, рідкий і стиснений кисень). Заходи щодо запобігання самозайманню матеріалів і речовин під дією мікробіологічних і хімічних процесів, теплоти, що підводиться ззовні. Умови безпечного зберігання в тарі ЛЗР і ГР.

Загальні вимоги до приміщень для зберігання горючих або негорючих товарів у горючій упаковці. Порядок зберігання та утилізації горючих тари і упаковки.

Вимоги до розміщення будівель, підприємств зі зберігання, використання, продажу ЛЗР, ГР, горючих газів (фарб, розчинників, інших пожежонебезпечних товарів побутової хімії, балонів з газами), боєприпасів і піротехнічних виробів.

Вимоги до розміщення в об'єктах масового перебуванням людей (50 чоловік і більше), відділів, секцій, прилавків для продажу товарів з підвищеною пожежною небезпекою (сірників, парфумерії, одеколонів, аерозольних пакувань тощо).

Вимоги до розміщення в будинках складів і комор побутової хімії, ЛЗР і ГР, вогненебезпечних матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху тощо), балонів з газами.

Особливі вимоги пожежної безпеки до транспортування, зберігання товарів побутової хімії, лаків, фарб, розчинників, аерозольних упаковок, гасу, інших горючих рідин, боєприпасів і піротехнічних виробів.

Забезпечення пожежної безпеки на матеріальних складах і базах загального призначення. Облаштування складських приміщень (відсіків) і робочих місць в них, розміщення товарів з урахуванням проходів і проїздів.

Протипожежний режим у складах і коморах для зберігання пожежовибухонебезпечних товарів, речовин і матеріалів (лаків, фарб, розчинників, сірників тощо), балонів з газами та продукції в аерозольній упаковці.

Захист будинків, споруд і зовнішніх установок з пожежонебезпечними і вибухонебезпечними зонами від розрядів атмосферної та статичної електрики. Вимоги до розміщення, експлуатації, ремонту електричних машин (апаратів, приладів), освітлювальних мереж і світильників, що розміщені біля горючих матеріалів (речовин).

Загальні вимоги безпеки до інженерного обладнання. Захист електричних мереж від струмів короткого замикання та значних перевантажень.

Вимоги до конструкції та розміщення світильників, що призначені для установки в об’єктах масового перебуванням людей, торговельних і складських приміщеннях з наявністю горючих матеріалів, товарів у горючій упаковці.

Обмеження щодо застосування електрообігрівальних пристроїв.

Загальні вимоги пожежовибухобезпечності до систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

Вимоги пожежної безпеки при експлуатації теплових мереж і систем каналізації.

Забезпечення пожежобезпечності вогневих робіт.

Планувальні та організаційно-технічні рішення щодо забезпечення пожежної безпеки.

Протипожежні розриви між будинками та спорудами. Вимоги до розміщення малих архітектурних форм відносно будинків і споруд. Правила групування цих будівель.

Застосування протипожежних стін, перегородок, перекриттів для локалізації пожеж.

Вимоги до шляхів евакуації людей на випадок пожежі або інших надзвичайних подій. Методика розрахунку довжини шляхів евакуації, кількості евакуаційних виходів (дверей). Обмеження, щодо встановлення в громадських будинках малих архітектурних форм (кіосків), торговельних та гральних автоматів.

Розрахунок часу евакуації людей з будинків. Допустимий час евакуації людей з підприємств, що розташовані в будівлях різного ступеня вогнестійкості.

Протипожежне водопостачання підприємств. Вимоги до розміщення пожежних кранів і гідрантів. Порядок технічного обслуговування та перевірки внутрішнього протипожежного водопроводу і пожежних кранів.

Застосування автоматичних установок пожежогасіння (спринклерні, дренчерні, газові, порошкові) у громадських будовах.

Оснащення приміщень підприємств, баз і складів ручними вогнегасниками залежно від площі, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, класу пожежі. Вимоги до розміщення вогнегасників у приміщеннях. Групування первинних засобів пожежогасіння на спеціальних щитах. Вимоги до розміщення протипожежних щитів на території підприємства.

Пожежний зв’язок і сигналізація. Пожежно-технічні системи мовного оповіщення та керування евакуацією людей із приміщень. Перелік об'єктів у галузі, що підлягають обладнанню автоматичними установками пожежної сигналізації.

Дії працівників об’єктів господарювання на випадок виникнення пожежі. Схеми евакуації.

2. Завдання для самостійної роботи студентів

Програмою нормативної навчальної дисципліни “Охорона праці (за видами економічної діяльності)” для студентів спеціальності 8.14010101 та 8.03051001 передбачено самостійну роботу, обсяг якої складає 36 год. Самостійна робота є доволі важливим способом засвоєння навчального матеріалу, закріплення та поглиблення набутих на аудиторних заняттях теоретичних знань, активізації творчих здібностей, надбання навичок роботи з нормативно-правовими актами і технічною літературою та аналітичного аналізу теоретичних питань.

Самостійна робота студентів з дисципліни „Охорона праці (за видами економічної діяльності)” передбачає ознайомлення з рекомендованою літературою, засвоєння головних положень тем та короткий запис, який необхідно зробити як доповнення до практичних занять або в окремому зошиті, написання рефератів, контрольних робіт. Охорона праці в галузі має першочергове значення у формуванні світогляду випускників вищих закладів освіти, оскільки визначає не лише їх особисту безпеку на підприємстві, але й пристосованість до швидкозмінних виробничих умов та змін у нормативно-технічній документації. Ці методичні рекомендації призначені для глибшого засвоєння знань теоретичного курсу розділів: „Система управління охороною праці в галузі, її складові та функціонування”, „Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в галузі”, „Проблеми профілактики виробничого травматизму в галузі”, „Пожежна безпека в галузі”. Вміння студента самостійно знайти відповіді на поставлені в цьому розділі питання визначає його здатність до самостійної праці на виробництві.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 1064. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.043 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7