Студопедия — ТЕСТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕСТИ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 

1. Яке джерело (форма) трудового права встановлює види заохочень для працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів з підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці?

1) інструкція з охорони праці

2) правила трудового розпорядку

3) посадова інструкція

4) колективний договір

2. Охорона праці, як система заходів та засобів, спрямована на збереження:

1) засобів індивідуального захисту, що надаються працівникові у користування

2) життя та здоров’я людини у процесі трудової діяльності

3) майна роботодавця

4) майна людини у процесі трудової діяльності

3. Які обов’язки покладені на працівника з додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці?

1) дбати про майно роботодавця

2) дбати про особисте майно чи майно інших працівників

4) дбати про власне інформування з питань охорони праці

5) дбати про особисту безпеку і здоров’я

4. Згідно з Законом України «Про охорону праці» працівник зобов’язаний:

1) володіти інформацією з питань охорони праці

2) проходити психофізіологічну експертизу при прийнятті на роботу

3) знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці

4) надавати інформацію з питань охорони праці профспілковій організації, членом якої є працівник

5. За участю яких суб’єктів опрацьовуються нормативно-правові акти з охорони праці, що приймаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці?

1) Кабінету Міністрів України

2) професійних спілок

3) місцевих державних адміністрацій

4) органів місцевого самоврядування

 

6. Якими джерелами (формами) трудового права можуть встановлюватися пільги і компенсації працівникам, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці?

1) Законом України «Про пільги і компенсації працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці»

2) Законом України «Про охорону праці»

3) Цивільним кодексом України

4) колективними договорами

 

7. Завершіть законодавче формулювання: «Роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за _____ працівникові пільги і компенсації, не передбачені законодавством».

1) колективним договором

2) правилами внутрішнього трудового розпорядку

3) посадовою інструкцією

4) трудовим договором

 

8. Які нормативно-правові акти з охорони праці затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників організації?

1) Положення про службу охорони праці

2) Посадова інструкція керівника служби охорони праці

3) Положення про комісію з питань охорони праці

4) Положення про уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці

 

9. На досягнення яких цілей спрямовані нормативно-правові акти з охорони праці, що затверджуються роботодавцем?

1) встановлення трудової функції працівника

2) забезпечення на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці

3) встановлення шкідливих і небезпечних умов праці

4) побудову чіткої системи управління охороною праці

 

10. Які питання є предметом правового регулювання нормативно-правовими актами з охорони праці, що затверджуються роботодавець?

1) правила виконання робіт працівниками

2) правила поведінки працівників на робочих місцях

3) процедуру притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці

4) процедуру розгляду індивідуальних трудових спорів з питань охорони праці

 

11. В яких випадках нормативно-правові акти з охорони праці, що затверджуються роботодавцем, підлягаю достроковому скасуванню?

1) якщо таку вимогу висуває більша частина працівників

2) якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено невідповідність актів вимогам законодавства з охорони праці

3) якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено невідповідність актів вимогам типових документів з охорони праці

4) якщо змінилася більша частина працівників від їх первісного складу

12. Вкажіть випадки, за наявності яких допускається скасування державних нормативно-правових актів з охорони праці.

1) на вимогу всеукраїнських об’єднань роботодавців

2) на вимогу конституційної більшості народних депутатів

3) у разі розробки і затвердження замість них інших нормативно-правових актів

4) на вимогу всеукраїнських об’єднань професійних спілок

13. Як називається нормативно-правовий акт, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт за певною професією або у межах обов’язків на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки?

1) посадова інструкція

2) інструкція з охорони праці

3) колективний договір

4) трудовий договір

14. Хто з перелічених суб’єктів встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охорони праці?

1) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці

2) органи державного управління

3) Кабінет Міністрів України

4) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

15. Обов’язками працівника з додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці є:

1) дбати про особисту безпеку в процесі виконання робіт

2) сплачувати внески на обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань

3) створювати комісії з питань охорони праці

4) користуватися засобами індивідуального захисту

 

16. Згідно з Законом України «Про охорону праці» нормативно-правові акти з охорони праці опрацьовує та приймає:

1) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

2) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці

3) всеукраїнські об’єднання роботодавців

4) Верховна Рада України

17. На яких принципах згідно з Законом України «Про охорону праці» базується державна політика в галузі охорони праці?

1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов’язкового державного страхування

2) цільового та ефективного використання коштів фонду охорони праці

3) пріоритету життя і здоров’я працівників

4) поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судові гілки

18. Згідно з Законом України «Про охорону праці» державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

1) комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з охорони праці

2) забезпечення гарантій прав працівників

3) встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності

4) поєднання використання праці людини та охорони її працездатності під час трудової діяльності як основного засобу виробництва

19. Принципами державної політики в галузі охорони праці згідно з Законом України «Про охорону праці» є:

1) використання економічних методів управління охороною праці

2) обов’язковості фінансування усіх витрат з охорони праці за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

3) участі держави у фінансуванні заходів з охорони праці

4) повноти аналізу та обґрунтованості висновків державної експертизи

20. Принципами державної політики в галузі охорони праці згідно з Законом України «Про охорону праці» є:

1) забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці

2) відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість висновків державної експертизи

3) фінансування видатків з охорони праці за рахунок страхових внесків

4) використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва

21. Вкажіть обов’язки працівника з додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

1) проходити у встановленому порядку попередні медичні огляди

2) брати участь у розробленні положень, інструкцій, інших актів з охорони праці, що діють на підприємстві

3) знати і виконувати правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням

4) здійснювати моніторинг за безпечністю виробничого обладнання

22. Які питання з охорони праці регулюються колективним договором, угодою?

1) забезпечення працівників житлом

2) види дисциплінарних стягнень за порушення законодавства про охорону праці

3) порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у разі порушення прав на безпечні та здорові умови праці

4) обсяги та джерела фінансування заходів з охорони праці

23. Який нормативно-правовий акт визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні?

1) Трудовий кодекс України

2) Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

3) Закон України «Про охорону праці»

4) Конституція України

24. Система яких заходів та засобів утворює поняття охорони праці, встановлене Законом України «Про охорону праці»?

1) гуманітарних

2) соціально-економічних

3) технологічних

4) санітарно-медичних

 

25. Хто залучається до опрацювання проекту нормативно-правового акта з охорони праці, що затверджується роботодавцем?

1) фахівці підрозділів підприємства, до компетенції яких відноситься питання охорони праці

2) представники органів місцевого самоврядування

3) посадові особи державних органів з нагляду за охороною праці

4) усі працівники підприємства

26. З ким узгоджується проект нормативно-правового акта з охорони праці, що затверджується роботодавцем?

1) службою охорони праці

2) юрисконсультом

3) посадовою особою Держгірпромнагляду

4) профспілковою організацією

27. В яких засобах масової інформації публікується Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці?

1) газеті «Урядовий кур’єр»

2) Відомостях Верховної Ради України

3) Офіційному віснику України

4) журналі «Охорона праці»

28. В яких випадках допускається тимчасове припинення чинності державного нормативно-правового акту з охорони праці?

1) за відсутності у даний момент науково-технічних рішень, що забезпечують наявність приладів та устаткування, які задовольняють вимоги нормативно-правового акта з охорони праці

2) виявлення органом державного нагляду за охороною праці невідповідності нормативно-правових актів з охорони праці вимогам чинного законодавства

3) порушення роботодавцем вимог нормативно-правових актів з охорони праці

4) якщо вимоги нового нормативно-правового акта з охорони праці почали діяти, а приведення виробництва, об’єкта або робочого місця до нових вимог ще не закінчено

29. Тимчасове припинення чинності державного нормативно-правового акту з охорони праці:

1) застосовується до усіх роботодавців

2) допускається за рішенням органу державного нагляду за охороною праці, який прийняв нормативно-правовий акт з охорони праці

3) допускається лише за попередньою згодою працівників

4) застосовується до конкретного роботодавця

30. Для яких категорій працівників приймаються інструкції з охорони праці, що є державними міжгалузевими нормативно-правовими актами з охорони праці?

1) персоналу, який провадить вибухові роботи

2) працівників, передбачених Законом України «Про охорону праці»

3) персоналу, який обслуговує вантажопідіймальні машини та ліфти

4) працівників, передбачених у спеціальному переліку

31. В яких випадках достроково переглядаються інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві?

1) за вказівкою виборного органу професійної спілки, що діє на підприємстві

2) на вимогу більшості працівників, що працюють у роботодавця

3) у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці

4) у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативно-правовими актами з охорони праці

32. Який нормативно-правовий акт визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності або загибелі застрахованих на виробництві?

1) Трудовий кодекс України

2) Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування охорони праці на підприємстві, в установі, організації»

3) Закон України «Про охорону праці»

4) Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

33. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, то:

1) застосовуються норми, передбачені законодавством України

2) спірні положення не застосовуються

3) застосовуються норми міжнародного договору, після розгляду спірного питання Конституційним Судом України

4) застосовуються норми міжнародного договору

34. Хто затверджує санітарні правила та норми?

1) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

2) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров’я

3) всеукраїнські профспілкові організації

6) Верховна Рада України

35. Хто згідно з Законом України «Про охорону праці» погоджує нормативно-правові акти з охорони праці, опрацьовані спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці?

1) організації роботодавців

2) всеукраїнські профспілкові організації

3) органи державного нагляду з охорони праці

4) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

36. До яких джерел (форм) трудового права належать правила, положення, інструкції з охорони праці?

1) нормативно-правових договорів

2) актів соціального партнерства

3) нормативно-правових актів

4) колективних угод

 

37. До учнів і студентів, які проходять трудове і професійне навчання (виробничу практику) на підприємствах під керівництвом їх персоналу:

1) законодавство про охорону праці не застосовується

2) законодавство про охорону праці застосовується у такому ж порядку, що й до працівників підприємства

3) законодавство про охорону праці застосовується у визначених випадках

4) законодавство про охорону праці застосовується, якщо сторони обумовили це у трудовому договорі

38. Гарантії з охорони праці надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю:

1) орендарям

2) іноземцям

3) працівникам підприємств з іноземними інвестиціями

4) студентам

39. Для реалізації яких конституційних прав прийнято Закон України «Про охорону праці»?

1) права на працю

2) права на заборону примусової праці

3) права на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом

4) права на безпечні і здорові умови праці

40. В яких нормативно-правових договорах сторони визначають зобов’язання з охорони праці?

1) договорі про відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

2) галузевій угоді

3) угоді сторін

4) колективному договорі

41. Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.) встановлено право на справедливі та сприятливі умови праці, що передбачає:

1) право на страйк

2) заборону примусової праці

3) право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки і гігієни

4) право на однакову для всіх можливість просування по роботі

42. Вкажіть конвенції Міжнародної організації праці, що прийняті з питань безпеки та гігієни праці.

1) Конвенція № 174 про запобігання великим промисловим аваріям

2) Конвенція № 179 про найм та працевлаштування моряків

3) Конвенція № 180 про робочий час моряків і склад суднового екіпажу

4) Конвенція № 176 про безпеку та гігієну праці на шахтах

43. Які конвенції Міжнародної організації праці встановлюють міжнародні стандарти охорони праці жінок?

1) Конвенція про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду

2) Міжнародний пакт про економічні, соціальні т культурні права

3) Європейська соціальна хартія (переглянута)

4) Конвенція про нічну працю жінок у промисловості (переглянута)

 

44. Які конвенції Міжнародної організації праці встановлюють міжнародні стандарти охорони праці неповнолітніх працівників?

1) Конвенція про права дитини

2) Конвенція про медичний огляд дітей і підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці у промисловості

3) Європейський пакт прав дитини

4) Конвенція про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці

45. За період простою, що виник у наслідок відмови працівника від дорученої роботи, оскільки створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя, за працівником зберігається:

1) мінімальна заробітна плата

2) заробітна плата, яка не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого розряду

3) середній заробіток

4) доплата до попереднього заробітку

46. Назвіть умови, за яких працівник може бути звільнений у зв’язку з виявленою невідповідністю виконуваній роботі.

1) якщо працівник тимчасово непрацездатний

2) якщо працівник тривалий час (більше 4 місяців) хворіє

3) якщо особа є інвалідом

4) якщо стан здоров’я працівника перешкоджає продовженню даної роботи

47. В якому розмірі виплачується вихідна допомога у разі звільнення працівника за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці?

1) не менше двомісячного заробітку

2) місячного заробітку

3) двомісячного заробітку

4) не менше тримісячного заробітку

48. Умови виплати працівникові грошової компенсації на придбання лікувально-профілактичного харчування, якщо його робота має роз’їзний характер, передбачаються:

1) інструкцією з охорони праці

2) правилами трудового розпорядку

3) колективним договором

4) посадовою інструкцією

49. В яких випадках для працевлаштування законодавець вимагає наявність висновку психофізіологічної експертизи?

1) для працевлаштування неповнолітніх осіб

2) для виконання робіт підвищеної небезпеки

3) для виконання робіт, що потребують професійного добору

4) для виконання робіт з шкідливими умовами праці

50. Під час укладання трудового договору роботодавець інформує працівника про:

1) підстави звільнення працівника

2) суб’єктів, що розглядають індивідуальні трудові спори

3) умови соціального забезпечення працівника

4) наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто

51. За яких умов працівник має право відмовитися від дорученої роботи?

1) якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для довкілля та працівника

2) якщо працівник негайно повідомив про небезпечну виробничу ситуацію органи прокуратури

3) якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для державного устрою

4) якщо працівник негайно повідомив про небезпечну виробничу ситуацію посадових осіб державної інспекції праці

52. Хто згідно з Законом України «Про охорону праці» бере участь у підтвердженні факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров’я працівника?

1) трудовий колектив

2) представник профспілки, членом якої є працівник

3) уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася

4) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці

53. У разі зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігається:

1) доплата за простій, що виник не з вини працівника

2) заробітна плата у розмірі не нижче від двох третин тарифної ставки (посадового окладу) працівника

3) місце роботи

6) середній заробіток

54. Переведення працівника на легшу роботу є правомірним, якщо:

1) легша робота надається відповідно до медичного висновку

2) переведення здійснюється лише за згодою працівника

3) легша робота надана за результатами розслідування нещасного випадку

4) легша робота надана на вимогу працівника

55. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець:

1) не виконує договору підряду

2) не додержується умов регіональної угоди з питань охорони праці

3) не виконує законодавства про охорону праці

4) не додержується умов колективного договору з питань охорони праці

56. Які пільги та компенсації надаються працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці?

1) переважне право прийняття на роботу

2) скорочення тривалості робочого часу

3) переважне право переведення на іншу роботу

4) дострокове припинення трудового договору

57. У разі роз’їзного характеру роботи допускається виплата грошової компенсації працівникам, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, для придбання:

1) лікувально-профілактичного харчування

2) газованої солоної води

3) санаторно-курортної путівки

4) засобів колективного захисту

58. Які працівники забезпечуються спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами?

1) зайняті на роботах, що потребують спеціального добору

2) зайняті на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами

3) зайняті на роботах з навчання охороні праці

4) зайняті на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці

59. На яких роботах забороняється застосування праці жінок?

1) на роботах із шкідливими умовами праці

2) на роботах, пов’язаних із забрудненням

3) на роботах, що виконуються у надурочний час

4) на роботах із небезпечними умовами праці

60. До яких робіт забороняється залучати вагітних жінок?

1) робіт, що виконуються на умовах строкового трудового договору

2) робіт, що виконуються на умовах скороченого робочого часу

3) робіт з договірними умовами праці

4) робіт у нічний час

 

61. До яких робіт забороняється залучати жінок, що мають дітей віком від трьох років до чотирнадцяти років, без їх згоди?

1) робіт, що виконуються позмінно

2) робіт у позаурочний час

3) надурочних робіт

4) робіт, що виконуються у відрядженні

62. Які перерви, що надаються протягом робочого дня (зміни), включаються у робочий час і підлягають оплаті?

1) перерва для відпочинку і харчування

2) перерва для обігрівання

3) обідня перерва

4) перерва для годування дитини

63. Вкажіть вік, з якого допускається прийняття на роботу неповнолітніх осіб.

1) з п’ятнадцяти років за згодою одного із батьків

2) малолітніх осіб з чотирнадцяти років за згодою державної інспекції праці

3) з двадцять одного року

4) з вісімнадцяти років

64. Вкажіть роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років?

1) на роботах із важкими умовами праці

2) на роботах, пов’язаних із забрудненням

3) на роботах, що потребують одночасного виконання

4) на роботах із небезпечними умовами праці

62. За яких умов допускається залучення інвалідів до надурочних робіт?

1) за їх згодою

2) за умови, що це не суперечить рекомендаціям комісії з питань охорони праці

3) за умови, що це не суперечить рекомендаціям медичного огляду

4) за згодою профспілкової організації, членом якої є працівник

63. У разі переведення працівника за станом здоров’я на легшу нижче оплачувану роботу за ним зберігається попередній середній заробіток працівника:

1) на весь час, передбачений медичним висновком

2) протягом двох тижнів з дня переведення

3) протягом двох місяців з дня переведення

4) протягом двох років з дня переведення

64. Основною метою проведення атестації робочих місць за умовами праці є сприяння реалізації права на:

1) ведення колективних переговорів

2) працю

3) заробітну плату

4) пільги та компенсації

65. Працівники за роботу у важких і шкідливих умовах праці мають право на:

1) безплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням

2) оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення

3) працю

4) одержання житла

45. Які працівники забезпечуються засобами індивідуального захисту?

1) особи віком до 21 року

2) працівники, що працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням

3) працівники, що працюють на роботах, де є потреба у професійному доборі

4) працівники, що працюють на роботах з несприятливими метеорологічними умовами
Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 3229. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия