Студопедия — Гиповитаминоздар, авитаминоздар, полиавитаминоздар туралы түсінік. Гипервитаминоздар. Витамерлер. Провитаминдер. Антивитаминдер
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Гиповитаминоздар, авитаминоздар, полиавитаминоздар туралы түсінік. Гипервитаминоздар. Витамерлер. Провитаминдер. Антивитаминдер


Адамда витаминнің жетіспеуі гиповитаминоз деп аталады. Авитаминоз дегеніміз – тағ амда витаминнің мү лде жетіспеуіне байланысты патологиялық кү й. Бір мезгілде адам организміне бірнеше витамин тү спесе, полиавитаминоз деа аталады. Гипервитаминоз – витаминдердің организмге артық мө лшерде тү суіне байланысты патологиялық жағ дай. Витамерлер дегеніміз – витаминдік активтілікке ие, химиялық қ ұ рылысы жағ ынан витаминге ұ қ сас қ осылыстар. Антивитаминдер деп витаминдерді жою, активтілігін тө мендету немесе сің ірілуін бұ зу арқ ылы оларды зат алмасу ү рдістерінен шығ аратын заттарды атайды.

 

6. В1 витамині, химиялық табиғ аты, биологиялық маң ызы, авитаминоздары, табиғ атта таралуы, тә уліктік қ ажеттілігі.

Химиялық табиғ аты. Тиаминнің қ ұ рамына метил тобымен байланысқ ан пиримидин жә не тиазол сақ иналары кіреді. Тиамин фосфорланып, тиаминдифосфат немесе кокарбоксилаза тү згеннен кейін активті формасына айналады.

В1 витаминінің биологиялық ролі тиаминдифосфат тү рінде ү ш ферменттің қ ұ рамына кіруімен анық талады. Тиаминдифосфат пируват- жә не a-кетоглутаратдегидрогеназды комплекстердің қ ұ рамына кіріп, пируваттың жә не a-кетоглутараттың тотығ удан декарбоксилденуіне, ал транскетолазаның қ ұ рамында кө мірсулардың пентозофосфатты жолмен тотығ уына қ атысады.

Авитаминозы. В1 витаминінің жеткіліксіздігінің негізгі белгісі – полиневрит, яғ ни шеткі жү йке жү йесінде дегенеративті ө згерістердің байқ алуы. Алдымен жү йке бағ анында ауырсыну, содан кейін терінің сезімталдығ ы жойылып, паралич (бери-бери) пайда болады. Аурудың екінші белгісі – жү рек ырғ ағ ының бұ зылуы жә не жү рек аймағ ында ауырсынумен байқ алатын жү рек қ ызметінің бұ зылуы. Сонымен қ атар В1 витаминінің жеткіліксіздігі кезінде ас қ орыту жү йесінің секреторлық жә не моторлық бұ зылыстары, асқ азан сө лі қ ышқ ылдылығ ының тө мендеуі, тә беттің жойылуы, ішек атониясы байқ алады.

Табиғ атта таралуы. В1 витамині ірі тартылғ ан ұ нда, астық тұ қ ымдастардың (бидай, кү ріш, қ арабидай) дә ндерінің қ ауызында, сояда, ү рмебұ ршақ та, асбұ ршақ та кө п мө лшерде кездеседі. Жануар тектес тағ амдардан бауырда, майсыз шошқ а етінде, бү йректе, мида, жұ мыртқ аның сарысында кездеседі.

7. В2 витамині, химиялық табиғ аты, биологиялық маң ызы, авитаминоздары, табиғ атта таралуы, тә уліктік қ ажеттілігі.

Химиялық табиғ аты. Рибофлавин молекуласы рибитол спиртімен байланысқ ан изоаллоксазин сақ инасынан тұ рады. Рибофлавин – суда нашар еритін сары тү сті кристалл.

Биологиялық функциясы. Ішектің кілегей қ абатына сің ірілгеннен кейін флавинмононуклеотид (ФМН) жә не флавинадениндинуклеотид (ФАД) коферменттерінің тү зілуіне қ атысады:

 

Рибофлавинкиназа ФМН-аденилтрансфераза Рибофлавин ФМН ФАД   АТФ АДФ АТФ Н4Р2О7  

ФМН жә не ФАД коферменттері тотығ у-тотық сыздану реакцияларына қ атысатын флавин ферменттерінің қ ұ рамына кіреді.

Авитаминозы. В2 витаминінің жеткіліксіздігінің клиникалық кө ріністері: жас организмнің ө суінің тежелуі, ауыз қ уысының кілегей қ абатының қ абынуы, еріннің айналасында ұ зақ уақ ыт жазылмайтын сызаттардың пайда болуы. В2 витаминінің авитаминозы кезінде кө здің шырышты қ абығ ының қ абынуы: конъюктивиттер (қ арық), кө здің қ асаң қ абығ ының тамырлануы (васкуляризациясы), катаракта, сонымен қ атар бұ лшық ет пен жү рек бұ лшық етінің ә лсіздігі байқ алады.

Табиғ атта таралуы. Рибофлавиннің негізгі кө зі: бауыр, бү йрек, тауық жұ мыртқ асының сарысы, ірімшік. Ашығ ан сү тте жаң а сауылғ ан сү тпен салыстырғ анда витамин кө бірек болады. Мейізден басқ а ө сімдік тағ амдарында В2 витамині азкездеседі, аталғ ан витамин тапшылығ ы ішек микрофлорасы арқ ылы толық тырылады.

 

8. РР/В3 витамині (никотин қ ышқ ылы, никотинамид), химиялық табиғ аты, биологиялық маң ызы, авитаминоздары, табиғ атта таралуы, тә уліктік қ ажеттілігі.

Химиялық табиғ аты. Никотин қ ышқ ылы пиридин-3-карбон қ ышқ ылы, никотинамид – оның амиді болып табылады. Организмде екі қ осылыс та бір-біріне оң ай айналатындық тан, бірдей витаминдік активтілік кө рсетеді. РР витамині суда нашар ериді, ал сілтілердің судағ ы ерітіндісінде жақ сы ериді.

Биологиялық ролі. Организмде никотинамид пиридин ферментттерінің (дегидрогеназалардың) коферменттері – никотинамидадениндинуклеотидтің (НАД) жә не никотинамидадениндинуклеотидфосфаттың (НАДФ) қ ұ рамына кіреді. НАД глюкозаның, май қ ышқ ылдарының, глицериннің, амин қ ышқ ылдарының жә не сукцинатдегидрогеназадан басқ а дегидрогеназалардың коферменті. Аталғ ан реакцияларда кофермент электрондар мен протондардың аралық акцепторы қ ызметін атқ арады. НАДФ холестерин, стероидты гормондар жә не басқ а заттардың алмасуында протондар мен электрондарды тасымалдау ролін атқ арады. НАФН2 – антибиотиктерді жә не басқ а да бө где заттарды детоксикациялау қ ызметін атқ аратын микросомалды тотығ удың монооксигеназды тізбегінің комплексінің қ ұ рамына кіреді. НАД, НАДФ – энергия алмасуы, соның ішінде Кребс циклі, сонымен қ атар глюконеогенез реакцияларының ферменттерінің аллостерикалық реттеушілері.

Авитаминозы. РР витамині жеткіліксіздігі «пеллагра» ауруына ә келеді. Бұ л ауруғ а 3 белгі тә н: дерматит, диарея, деменция («3Д» ауруы). Пеллагра кезінде кү н сә улесінен қ орғ анбағ ан терінің симметриялы аймақ тарында дерматит, ас қ орыту жолдарының бұ зылысы (диарея) жә не ауыз бен тілдің кілегейлі қ абық тарының қ абынғ ан тү рдегі зақ ымдануы байқ алады. Пеллаграның ауыр кө ріністерінде орталық жү йке жү йесінде бұ зылыстар (деменция) – есінен айрылу, галлюцинация жә не сандырақ байқ алады.

Табиғ атта таралуы. Никотин қ ышқ ылы ө сімдіктер мен жануарлар организмінде кең таралғ ан. Адам ү шін никотин қ ышқ ылының кө зі кү ріш, нан, картоп, ет, бауыр, бү йрек, сә біз жә не т.б. болып табылады.

 

9. В5 витамині (пантотен қ ышқ ылы), химиялық табиғ аты, биологиялық маң ызы, авитаминоздары, табиғ атта таралуы, тә уліктік қ ажеттілігі.

Химиялық табиғ аты. Пантотен қ ышқ ылының молекуласы бір-бірімен ө зара амидтік (пептидтік) байланыс арқ ылы байланысқ ан Д-2, 4-дигидрокси-3, 3-диметил май қ ышқ ылынан жә не b-аланиннен тұ рады.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 13925. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия