Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Перелік рекомендованої літератури
Основна

1. Банківська система: у схемах і таблицях: навчальний посібник / С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська. - Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. - 320с. (базовий підручник).

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-ХІУ// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник Національного банк України»), 1999.-№7.-С.3-23.

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.№2121 - III// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник НБУ»), 2001.-№1.-С.З- 46.

5. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

6. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» 28.11.2002 №249-IV // ВВР України. – 2003. – №1. – ст. 2

7. Про Сорок рекомендацій з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України і Правління НБУ від 28.08.2001 р. №1124. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

8. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2004р. №22. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua

9. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р №492. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada.gov.ua

10. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України : затв. Постановою Правління НБУ від 28. 08. 2001 р. № 368. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

11. Про систему електронної пошти Національного банку України: Положення затв. постановою Правління Національного банку України від 30.06.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua

12. Про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України: Положення, затв. постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 № 172. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

13. Про організацію операційної діяльності в банках України: Положення, затв. постановою Правління Національного банку України 18.06.2003 № 254. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

14. Про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам: Положення, затв. постановою Правління Національного банку України від 16.08.2001 № 344. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

15. Про єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників»: Положення, затв. постановою Правління Національного банку України від 27.06.2001 № 245. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

16. Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: Указ Президента України від 22.07.2003 №740. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

17. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Банківський менеджмент»/ за ред. проф. Бутниця Ф.Ф. та проф. Герасимовича А.М. – Житомир: ПП „Рута”,2001.-384с.

18. Адамик Б. П. Національний банк і грошово–кредитна політика : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт–бланш, 2002. – 278 с.

19. Банківська енциклопедія / Під ред. д.ек.н.проф.Мороза А.М. – К.:Ельтон, 1993.-336 с.

20. Банківська справа: Навчальний посібник / за ред.проф. Р.І.Тиркала.–Тернопіль: Карт-бланш, 2001.-314 с.

21. Банківське право: українське та європейське: навч. посіб. / П. Д. Біленчук , О. Г. Диннік, І. О. Лютий , О. В. Скороход ; за ред. П. Д. Біленчука. – К. : Атіка, 1999. – 400 с.

22. Долан Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно–кредитная политика : пер. с англ. / Эдвин Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл. – СПб. : Санкт–Петербург оркестр, 1994. – 493 с.

23. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / М. І. Зубок. – К.: КНЕУ. – 2003. – 154 с.

24. Інформація АУБ про фінансові результати діяльності комерційних банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. Ufc.com.ua.

25. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 2000.-464с.

26. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерській облік і прийняття рішень в банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вівчення лисципліни. – К.:КНЕУ, 2002.-404с.

27. Кочетков В.М. Основы управлення современным коммерческим банком: Учебное пособие. – К.:МАУП, 2002.-84с.

28. Костюченко О. А. Банківське право: підруч. / О. А. Костюченко. – 3–е вид. – К. : А.С.К., 2003. – С. 52–61.

29. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність: Навчальний посібник.- К.: Знання-Прес, 2003.- 470 c.

30. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Знання; КОО, 2000.- 215 c.

31. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы: Монография.- М.: Элит-2000, 2001.- 392 c.

32. Марчук Р.П., Попов О.І., Онісьєв В.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Держ. ком. України з питань регулятор. політики та підприємництва, Укр. акад. бізнесу та підприємництва. – К.: Бізон, 2008

33. Міщенко В. І. Центральні банки: організаційно–правові засади / В. І. Міщенко, В. Л. Кротюк. – К. : Знання, 2004. – 372 с.

34. Національний банк і грошово–кредитна політика : підруч. / ред. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ, 1999. – 190 с.

35. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 376 с.

36. Пасічник В. В. Банківський нагляд правові засади та проблеми здійснення / В. В. Пасічник ; ред. А. О. Селіванова. – К. : Ін Юре, 2000. – С. 238.

37. Регулювання банківської та інвестиційної діяльності в Україні. Законодавчі та нормативні акти/ за ред.к.е.н.Голодець І.В.- К.: «Екобуд», 2003.-231с.

38. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку : навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : Університетська книга, 2007. – 314 с.

39. Официальный сайт Национального банка Украины [Электронный ресурс] – Режим доступа : www.bank.gov.ua/bank_supervision/Dynamics/2001–last.htm/

40. Фінансова безпека банківської діяльності [Текст] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Безпека банків» / [уклад. С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т. М. Болгар]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 180 с.

41. Чернявський С.С., Користін О. Є. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 271 с.

42. Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. Платіжні системи. – К.: Національний банк України, 1998.-224с.

Додаткова

1. О.А. Євтушенко, А.І. Якименко, Ю.В. Горячкіна. Гроші та кредит: практикум. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 172 с.

2. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій.– Тернопіль: Економічна думка & Карт-бланш, 2001.- 320 c.

3. Миллер Л.Р., Ван-Хуз Д. Д. Современные деньги и банковское дело: Учебник: Навчальне видання: англ.– М.: Инфра-М, 2000.– 856 c.

4. Тавасиев А.М., Эриашвили Н.Д. Банковское дело: Учебник: Навчальне видання.– М.: ЮНИТИ-ДАНА; Единство, 2002.– 527 c.

5. Тавасиев А.М., Эриашвили Н.Д. Банковское дело: Учебник: Навчальне видання.– М.: ЮНИТИ-ДАНА; Единство, 2002.– 527 c.

6. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / за заг. редакцією д-ра економ. наук А.О.Єпіфанова [А.О.Єпіфанов, Л.О.Пластун, В.С.Домбровський, Т.М.Болгар]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295с.

7. Ходаківська В. П., Бєляєв В. В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2002 – 616 с.

8. Черкасов В.Е. Банковские операции: финансовый анализ.– М.: Консалтбанкир, 2001.– 288 c.

9. Шевченко Р.І. Банківські операції: Навчально-методичний посібник: Навчальне видання. – К.: КНЕУ, 2000.– 160 c.

10. Credit Suisse Economic & Policy Consulting (Hrsg.). Basel II – Meilenstein der Bankenregulierung // Economic Briefing Nr. 36. – Zürich, 2004. – 25 p.

 

 

Навчальне видання Практикум з навчальної дисципліни «Банківська система»
Підписано до друку__________ Формат _______ Друк. арк. 0,51 Оперативна поліграфія. Зам. №____Тираж_______прим.
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 610. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.032 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7