Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРЕДМОВА. Накресліть 3D-модель циліндра та витисніть в ньому наскрізний отвір довільної форми

 

Накресліть 3D-модель циліндра та витисніть в ньому наскрізний отвір довільної форми.

 

7.7. Контрольний тест до інформаційного модуля 7

1. Назвіть три головні панелі інструментів, що відображаються в головному вікні системи КОМПАС-3D.

а) „Геометрия”; б) „Стандартная”; в) „Панель сообщений”; г) „Вид”; д) „Текущее состояние”.

2. Чим відрізняється набір кнопок панелі інструментів при роботі з текстовим документом та при редагуванні креслення?

3. Чи змінюється вигляд панелі інструментів „Текущее состояние” в залежності від режиму, в якому працює система? Якщо так, то яким чином?

4. Виберіть пункти, які входять до складу „Компактной панелі”:

а) „Размеры”; б) „Настройка”; в) „Измерения”; г) „Текущее состояние”; д) „Параметризация”.

5. Коли в головному вікні системи з’являються рядок повідомлень та рядок параметрів об'єктів?

6. За процес виконання команд „Ввод объекта”, „Прерывание текущего действия” відповідає:

а) панель „Геометрия”; б) панель спеціального керування; в) панель інструментів „Текущее состояние”; г) панель інструментів „Вид”; д) панель інструментів „Стандартная”.

7. Чим при створенні нового документа відрізняються „Фрагмент” та „Чертеж”?

8. При створенні креслення деталі в КОМПАС-3D, необхідно вибрати тип Нового документа:

а) „Чертеж”; б) „Фрагмент”; в) „Деталь”; г) „Сборка”

9. Які дані вказуються в дереві побудови при створенні креслення деталі в КОМПАС-3D?

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Буда А. Г. Нарисна геометрія. Збірник прикладів та задач з теоретичними відомостями для студентів машинобудівних спеціальностей. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 142 с.

2. Інженерна графіка: підручник для студентів вищих закладів освіти / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М.Ковальов; За ред. В.Є. Михайленка. – Львів: Піча Ю.В.; К.: “Каравела”; Львів: “Новий Світ-2000”, 2002. – 336 с.

3. Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки / В. Є. Михайленко, В. М. Найдиш, А. М. Підкоритов, І. А. Скидан. – К.: Вища шк., 2002. – 300 с.

4. Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник / В. Є. Михайленко, В. М.Найдиш, А. М. Підкоритов, І. А. Скидан; За ред. В. Є. Михайленка. - 2-е вид. – К.: Вища шк., 2001. – 350 с.

5. Павлова А.А. Начертательная геометрия: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 304 с.

6. Методичні вказівки до виконання графічних робіт з нарисної геометрії. / Вітюк О. П., Кормановський С. І., Пащенко В. Н. – Вінниця: ВДТУ, 1994. – 712 с.

7. Нарисна геометрія: Підручник / В. Є. Михайленко, М. Ф. Євстифєєв, С. М. Ковальов, О. В. Кащенко; За ред.

В. Є. Михайленка. – К.: Вища шк., 1993. – 271 с.

8. Шевченко А. В., Пащенко В. Н., Павловська О. Г. Конспект лекцій з курсу “Інженерна графіка”. – Вінниця: ВПІ, 1990. – 80 с.

9. Начертательная геометрия: учеб. для вузов / Н. Н. Крылов, Г. С. Иконникова, В. Л. Николаев, Н. М. Лаврухина; Под ред. Н. Н. Крылова. – 6-е изд. – М.: Высш. шк., 1990. – 240 с.

10. Бубырь Ю. В., Пресис А. М. Начертательная геометрия: Учебно-методические материалы для самостоятельного изучения курса. – Харьков: УЗПИ, 1989. – 306 с.

11. Лагерь А. И., Колесникова Л. М. Инженерная графика: Учеб. для инж.-техн. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1985. – 176 с.

12. Курс начертательной геометрии (на базе ЭВМ): Учеб. для инж.-техн. вузов. / А. М. Тевлин, Г. С. Иванов, Л. Г. Нартова и др.; Под ред. А. М. Тевлина – М.: Высш. школа., 1983. – 175 с.

13. Кузнецов Н. С. Начертательная геометрия: Учеб. для вузов. 2-е изд. – М.: Высш. школа, 1981. – 262 с.

14. Дистанційний навчальний процес: [навчальний посібник] / [В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко, Г. С. Молодих, Н. Є. Твердохлєбова]; за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка – К.: Міленіум, 2005. – 292 с. – ISBN 966-8063-20-5.

15. Кухаренко В. М. Практикум дистанционного обучения / под. ред. В. М. Кухаренко. – [2-е издание]. – К.: Милленниум, 2003. – 196 с.– ISBN 966-8063-30-21

16. Гороховський О. І. Методичні аспекти створення навчальної літератури для дистанційного навчання: [методичний посібник] / О. І. Гороховський. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 121 с.

17. Дистанционное обучение: теория и практика / [В. И. Гриценко, С. П. Кудрявцева, В. В. Колос, Е. В. Веренич]; Киев: Наукова думка, 2004 р. – 275 с. ISBN 966-00-0236-Х

18. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання. Умови застосування / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротинко; за ред. В. М. Кухаренко. – Харків: Торсінг, 2002. – 320с.

19. Кудрявцев Е. М. КОМПАС-3D V8. Наиболее полное руководство / Е. М. Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс, 2006.–928с. – (Серия «Проектирование»). – ISBN 5-94074-313-7.

 

 

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ

 

Алгоритм Алгоритм Algorithm
Багатокутник Многоугольник Polygon
Багатогранник Многогранник Polyhedron
Множина Множество Set
Вертикальна лінія Вертикальная линия Vertical line
Видимість Видимость Visibility
Визначник поверхні Определитель поверхности Surface determinant
Виріз Вырез Excision
Відстань Расстояние Distance
Відображення Отображение Map
Відрізок лінії Отрезок линии Segment
Відсік Отсек Compartment
Вісь, ось Ось Axis
Гіперболічний параболоїд Гиперболический парабо лоид Hyperbolic paraboloid
Горизонтальна лінія Горизонтальная линия Horizontal line
Горизонтальна площина Горизонтальная плоскость Horizontal plane
Горизонтальна пряма Горизонтальная прямая Horizontal straight line
Горло Горло Throat
Грань Грань Face
Дистанційне викладання Дистанционное обучение Distance learning (e-learning)
Допоміжна площина Вспомогательная плоскость Auxiliary plane
Електронний підручник Электронный учебник Electronic textbook (e-textbook)
Еліпс Эллипс Ellipse
Епюр Эпюр Epure
Задача Задача Task
Зображення Изображение Image
Інженерна графіка Инженерная графика Engineering graphics
Інцидентність Инцидентность Incidence
Кінематичний Кинематический Kinematic
Коло Окружность Circle
Коноїд Коноид Conoid
Конус Конус Cone
Координата Координата Coordinate
Коса (скісна) площина Косая плоскость Oblique plane
Крива лінія Кривая линия Curve
Крива поверхня Кривая поверхность Curve surface
Кут Угол Angle
Лінія Линия Line
Лінія зв'язку Линия связи Communication line
Меридіан Меридиан Meridian
Метод проекцій Метод проекций Projection method
Мимобіжні прямі Скрещивающиеся прямые Crossed lines
Напрямна Направляющая Directrix
Належність Принадлежность Belonging
Нахил Наклон Inclination
Обертання Вращение Rotation
Обрис Очертание Outline
Окреме положення Частное положение Particular position
Ортогональне проекціювання Ортогональное проецирование Orthogonal projection
Отвір Отверстие Opening (hole)
Паралель Параллель Parallel
Паралельні прямі Параллельные прямые Parallel lines
Паралельність Параллельность Parallelism
Переріз Сечение Cut
Перетин Пересечение Intersection
Перпендикулярність Перпендикулярность Perpendicularity
Піраміда Пирамида Pyramid
Плоскопаралельне переміщення Плоскопараллельное перемещение Plane-parallel interchange
Площина Плоскость Plane
Площина загального положення Плоскость общего положения Plane of general position
Площина окремого положення Плоскость частного положения Plane of individual position
Площина рівня Плоскость уровня Level plane
Побудова Построение Construction
Повертати Поворачивать Turn
Поверхня Поверхность Surface
Поверхня з ребром звороту Поверхность с ребром возврата Surface with a cuspidal edge
Поверхня обертання Поверхность вращения Surface of revolution
Поверхні переміщення поверхность переноса Transfer surface
Позиційний Позиционный Positional
Позиційна задача Позиционная задача Positional task
Початок координат Начало координат Coordinate origin
Призма Призма Prism
Проекціювання Проецирование Projection
Проекція точки Проекция точки Foot
Промінь Луч Ray
Профільна площина Профильная плоскость Profile plane
Профільна пряма Профильная прямая Profile line
пряма загального положення Прямая общего положения Line of general position
Пряма лінія Прямая линия Straight line
Пряма окремого положення Прямая частного положения Line of individual position
Пряма рівня Прямая уровня Level line
Прямі, що перетинаються (Перетинні прямі) Пересекающиеся прямые Intersecting lines
Прямий кут Прямой угол Right angle
Прямокутне проекціювання Прямоугольное проецирование Rectangular projection
Прямокутник Прямоугольник Rectangle
Радіус Радиус Radius
Ребро Ребро Edge
Рисунок Рисунок Figure
Система площин проекцій Система плоскостей проекций System of projection planes
Січна площина Секущая плоскость Intersecting plane
Слід площини След плоскости Plane trace
Слід прямої След прямой Line trace
Структура курсу Структура курса Course structure
Сфера Сфера Sphere
Твірна Образующая Generatrix
Тест Тест Test
Тор Тор Torus
Торсова поверхня Торсовая поверхность Torso surface
Точка Точка Point
Трикутник Треугольник Triangle
Тьютор Тьютор Tutor
Фронтальна площина Фронтальная плоскость Frontal plane
Фронтальна пряма Фронтальная прямая Frontal line
Центральне проекціювання Центральное проецирование Central projection
Циліндр Цилиндр Cylinder
Циліндроїд Цилиндроид Cylindroid
Екватор Экватор Equator

 

Навчальне видання

 

Ольга Петрівна Мельник

Яніна Германівна Скорюкова

Олена Валеріївна Слободянюк

 

 

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

ДИСТАНЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

 

Частина Ι. Прямокутні зображення тривимірних об’єктів.

Навчальний посібник

 

Оригінал-макет підготовлено автором Скорюковою Я.Г.

 

Редактор В.О. Дружиніна

Коректор З.В.Поліщук

 

Науково-методичний відділ ВНТУ

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шоссе, 95, ВНТУ

 

 

Підписано до друку Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7×42¼ Папір офсетний

Друк різографічний Ум. друк. арк.

Тираж прим.

Зам. №

 

Віддруковано в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі

Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

cерія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………….. ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 1. СТАНДАРТИ ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ…………………………………………….. 1.1 Формати. Масштаби. Лінії. Шрифти…………………………….. 1.2 Основний напис………………………………………………….. 1.3 Контрольний тест до інформаційного модуля 1………………... ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 2. НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ НА ТЕХНІЧНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ………………………………………… 2.1 Лінійні розміри……………………………………………………. 2.2 Діаметральні розміри……………………………………………... 2.3 Радіальні розміри…………………………………………………. 2.4 Кутові розміри……………………………………………………. 2.5 Приклад послідовності нанесення розмірів на деталях……….. 2.6 Контрольний тест до інформаційного модуля 2………………… ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 3. СТАНДАРТНІ ОРТОГОНАЛЬНІ ЗОБРАЖЕННЯ…………………………………………………………… 3.1 Види……………………………………………………………….. 3.2 Розрізи……………………………………………………………… 3.3 Перерізи……………………………………………………………. 3.4 Контрольний тест до інформаційного модуля 3………………... ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 4. СТАНДАРТНІ АКСОНОМЕТРИЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ…………………………………. 4.1 Загальна характеристика аксонометричних проекцій………….. 4.2 Прямокутна ізометрична проекція………………………………. 4.3 Приклад послідовності побудови ізометрії деталі………........... 4.4 Контрольний тест до інформаційного модуля 4………………… ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 5. КРЕСЛЕНИК ДЕТАЛІ 5.1 Загальна характеристика складових кресленика деталі………… 5.2 Умовне зображення та позначення різі на креслениках………… 5.3 Позначення шорсткості поверхонь ……………………………… 5.4 5.4 Позначення матеріалів…………………………………………… … 5.5 5.5 Приклад послідовності виконання ескізу деталі………………… 5.6 Контрольний тест до інформаційного модуля 5………………… ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 6. ЗОБРАЖЕННЯ РОЗНІМНИХ З’ЄДНАНЬ……………………………………………………………….. 6.1 Загальна характеристика зображень рознімних з’єднань………. 6.2 Приклад послідовності виконання зображень рознімних з’єднань різьбовими деталям…………………………………………… 6.3 Контрольний тест до інформаційного модуля 6.……………….. ІНФОРМАЦІЙНИЙ МОДУЛЬ 7. ЗОБРАЖЕННЯ НЕРОЗНІМНИХ З’ЄДНАНЬ……………………………………………………………….. 7.1 Зображення та позначення зварних з’єднань…………………… 7.2 Зображення та позначення з’єднань паянням і склеюванням…. 7.3 Складальний кресленик та специфікація…………....................... 7.4 Приклад послідовності виконання зображень зварних з’єднань. 7.5 Контрольний тест до інформаційного модуля 7………………… ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………….. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ…………………………………                

ПЕРЕДМОВА

Будь-яке технічне рішення інженерної задачі, що потребує візуалізації (побудови плоского зображення) з подальшим отриманням твердої копії зображення, повинно бути розроблено та оформлено за певними законами і правилами.

Теоретичні відомості побудови плоских зображень були викладені у навчальному посібнику «Дистанційний практикум з інженерної графіки. Частина 1. Прямокутні зображення тривимірних об’єктів».

Предметом даного посібника є сучасні відомості з інженерної практики виконання та оформлення технічних зображень у вигляді конструкторських документів, які складають відповідно до вимог діючого комплексу стандартів – СКД.

СКД – це комплекс державних стандартів, які встановлюють взаємопов’язані правила, вимоги і норми по розробці, оформленню і обігу конструкторської документації, яка розробляється і застосовується на усіх стадіях життєвого циклу виробу (при проектуванні, розробці, виготовленні, контролі, прийманні, експлуатації, ремонті, утилізації).

На території України під час розробки конструкторської документації використовується ДСТУ 3321:2003 (державний стандарт, затверджений Держстандартом України) і тимчасово діючі стандарти класу 2 раніше діючої ЄСКД (Єдина система конструкторської документації).

Конструкторська документація за видом документів (див. ГОСТ 2.102-68) включає в себе графічні документі і текстові документи. До графічних документів відносяться (в дужках вказані їх коди): креслення деталі, складальне креслення (СБ), креслення загального вигляду (ВО), , монтажне креслення (МЧ), схеми (за ГОСТ 2.701-84), електронна модель деталі, електронна модель складальної одиниці (ЭСБ), електронна структура виробу та інші. До текстових документів відносяться: пояснювальна записка (ПЗ), таблиця (ТБ), розрахунок (РР), технічні умови (ТУ), програма і методика випробувань (ПМ),специфікація, різноманітні відомості та інші.

Рівень виконання конструкторської документації значною мірою впливає на скорочення строків створення й освоєння будь-яких виробів промисловості, зниження трудомісткості їх виготовлення, підвищення надійності та якості. Тому успішне оволодіння майбутніми фахівцями основами створення конструкторської документації, набуття стійких навичок її оформлення є головною метою посібника.

Весь матеріал розподілено на 7 інформаційних модулів, кожен з яких містить в собі: подання загальних відомостей з теми модулю за оригінальною авторською методикою, приклад покрокового формування певного технічного зображення (конструкторського документу), тест для самоперевірки. Таким чином, посібник орієнтований на дистанційне опанування дисципліни шляхом навчання в дистанційному курсі на базі можливостей віртуального навчального середовища eLearning Server 3000

( сайт дистанційного навчання ВНТУ http://elearn.vstu.edu.ua/ ).Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 589. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.032 сек.) русская версия | украинская версия