Студопедия — Показники продуктивності праці
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Показники продуктивності праці


 

Для характеристики рівня продуктивності праці в промисловості використовуються натуральні, вартісні та трудові показники. Вико­ристання натуральних і трудових показників в машинобудуванні обме­жене випуском великої номенклатури продукції.

Натуральні показники рівня продуктивності праці використовують­ся на підприємствах, які випускають однорідну продукцію (на авто­мобільних, тракторних та Інших заводах) і визначаються за формулою:

, (4.1)

де N - обсяг виробленої продукції за певний період в натуральних показниках (т, штуках s т.п.);

Чсер, - середньооблікова чисельність працівників за той же період часу.

У тих галузях промисловості, де випускається декілька видів про­дукції, для визначення продуктивності праці застосовується вартісний показник. Він дає можливість порівняти результати праці різних під­приємств, узагальнити результати праці галузі в цілому.

При порівнянні продуктивності праці за один період часу для різ­них підприємств, чи одного підприємства за різні періоди часу необ­хідно врахувати умови зміни цін на сировину, матеріали, паливо і т.д.

Продуктивність праці у вартісному виразі визначається відношенням вартості валової (товарної, чистої) продукції у порівняльних цінах до середньооблікової чисельності працівників:

, (4.2)

де В - валова (товарна, чиста) продукція, грн., за період часу.

Чиста продукція - це обсяг валової (товарної) продукції за міну­сом матеріальних витрат та амортизаційних відрахувань.

Трудовий показник продуктивності праці виражається у трудоміст­кості продукції. Трудомісткість продукції визначається як відношення норми затраченого часу на виробництво продукції до обсягу виготов­леної продукції (в натуральних або вартісних показниках) за період часу:

, (4.3)

де Т - норма затраченого часу на виробництво продукції за певний пе­ріод часу, люд.-год;

Т - обсяг виробленої продукції, послуг, робіт за той же період.

Трудовий показник в машинобудуванні використовується, як правило, для визначення продуктивності праці всередині підприємства: в цехах, на дільницях, в бригадах.

Під трудомісткістю слід розуміти витрати живої праці на виробницт­во одиниці продукції, або на виконання одиниці роботи. Це важливий показник, який показує якість нормування праці та тісний зв’язок між ростом продуктивності праці і заробітної плати.

Між продуктивністю (виробітком) і трудомісткістю існує наступна залежність:

, (4.4)

, (4.5)

 

де b - ріст продуктивності праці, в %;

a - зниження трудомісткості, в %.

Розрізняють трудомісткість нормативну, планову і фактичну. Нормативна трудомісткість встановлюється на підприємствах, вихо­дячи із раціонального рівня використання техніки, застосування пере­дового досвіду в умовах діючого виробництва. Показник нормативної трудомісткості використовується для розрахунків заробітної плати, собівартості, оптової ціни, а також при проекту­ванні нових аналогічних виробів.

Планова трудомісткість - це витрати праці на виготовлення про­дукції, які враховують заходи зниження нормативної трудомісткості.

Фактична трудомісткість визначається фактичними витратами пра­ці на виробництво продукції. Зіставлення фактичної та нормативної трудомісткості дозволяє виявити резерви її зниження.

У залежності від категорії персоналу, праця якого враховується при визначенні трудомісткості, розрізняють:

технологічну трудомісткість, яка включає всі витрати праці ос­новних робітників, відрядників та почасовиків, Ттех.;

трудомісткість обслуговування виробництва, яка включає витрати праці допоміжних робітників, Тобсл.;

виробничу трудомісткість – витрати праці усіх робітників, як основних, так і допоміжних;

трудомісткість управління виробництвом, яка включає витрати праці керівників, фахівців та службовців, Тупр .;

повну трудомісткість, яка включає витрати праці усіх категорій промислово-виробничого персоналу; Тпов .:

Тпов. = Ттех+ Тобсл+ Тупр (4.6)

 

Для визначення чисельності основних виробничих робітників, фонду їх заробітної плати, тривалості виробничого циклу використо­вують технологічну трудомісткість.

, (4.7)

де ti - технологічна трудомісткість виготовлення i -го виду продук­ції;

Ni - кількість i-го виду продукції;

Фр - річний фонд часу одного робітника;

Кн - коефіцієнт виконання норм виробітки основними робітниками.

Для характеристики росту продуктивності праці застосовують наступні показники:

І) Темп росту продуктивності праці, який характеризує зміну досягнутого рівня продуктивності праці порівняно із базовим:

, (4.8)

де ППф, ППб - продуктивність праці звітного та базового періодів.

2) Для характеристики динаміки зростання продуктивності праці застосовують індексний метод:

: , (4.9)

де Іпп - індекс продуктивності праці;

Вп, Вб - обсяг випуску продукції відповідно в плановому і базо­вому періодах;

Тп, Тб - час, затрачений на виробництво певного обсягу продук­ції відповідно у плановому та базовому періодах.

З) Темп приросту продуктивності праці, Тпр.:

. (4.10)Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 1700. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия